Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 20/01/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 20/01/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

432/2003 de 16 de gener

Assumpte:

Ordre del Dia sessió Comissió de Govern 20 de gener de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de gener de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 30 de desembre de 2002.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret núm. 8443/2002, de 24 de desembre, pel que s'aprova el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de l'assistència en la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors, de reclamació de danys i de concessió o denegació de la tarja europea d'estacionament per a minusvàlids, competència del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró, per a l'any 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 36.000'00.-EUR., IVA. inclòs (exp. núm. 137/2002). Procediment: urgent.

4 Ratificació del decret núm. 8581/2002, de 31 de desembre, pel que s'aprova el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars per a la contractació del servei de manteniment i conservació dels jocs infantils Kompan, a la ciutat de Mataró, per als anys 2003 i 2004, així com la seva adjudicació a favor de Juegos Kompan, SA., per l'import de fins a 45.283'20.-EUR., IVA. Inclòs.

5 Ratificació del decret núm. 8584/2002, de 31 de desembre, pel que s'aprova la modificació del contracte de servei de telealarmes i teleassistència domiciliària, adjudicat a favor de la mercantil Mapfre Teleasistencia, SA., per disminució en el preu del contracte en l'import de 14.860'92.-EUR., IVA. Inclòs.

6 Ratificació del decret núm. 8454/2002, de 24 de desembre, pel que s'aprova la modificació del contracte de subministrament de vestuari d'uniforme de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de Paco García, Prendas y Artículos de Uniformidad, SL., per l'import de 2.743'09.-EUR., IVA. Inclòs. per a la present anualitat del 2002.

7 Ratificació del decret núm. 8544/2002, de 31 de desembre, relatiu a la pròrroga per als mesos de gener i febrer del 2003 del contracte de manteniment de cinc centraletes telefòniques Ericsson adjudicat a favor de Telefónica de España, SAU., per l'import de 2.892'20.-EUR., IVA. inclòs, pels dos mesos de durada de la pròrroga.

8 Ratificació del decret núm. 8551/2002, de 31 de desembre, relatiu a la continuació contractual existent entre aquesta corporació i la mercantil Servicios y Obras Barcelona, SA. (NIF. núm. A-58006818), adjudicatària de les obres per a la remodelació del Camp de Futbol del Camí de Mig i Zona Esportiva Enric Pujol, de Mataró, fase vestidors i urbanització exterior per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 26/11/2001.

9 Ratificació del decret núm. 8473/2002, de 27 de desembre, pel que s'aprova la modificació del contracte de subministrament d'impresos i sobres, adjudicat a favor de Montserrat Cruzate de Palau (Impremta Laietana), per augment en el preu del contracte per l'import de 20.000.-EUR., IVA. inclòs, degut a la major necessitat en el subministrament objecte del contracte del previst inicialment per a la present anualitat del 2002.

10 Pròrroga del contracte de servei de conservació i manteniment de les alarmes ubicades als edificis municipals per dos anys addicionals (des del 01/04/2003 al 31/03/2005), adjudicar a favor de la mercantil "Sociedad Española de Vigilància Industrial i Privada, SA, (SEVIP, SA)", per l'import de 85.435,05 EUR., IVA inclòs.

11 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de recanvis de vehicles per al Departament de Serveis Municipals i Manteniment durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 36.060'72.-EUR., IVA. inclòs.

12 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de treballs de paleta en edificis municipals, durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 96.161'92.-EUR., IVA. inclòs.

13 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de treballs de pintura en edificis municipals, durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 105.177'10.-EUR., IVA. inclòs.

14 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de treballs de fusteria durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 113.290'78.-EUR., IVA. inclòs.

15 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de treballs de lampisteria i electricitat durant els anys 2003 i 2004, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 49.583'49.-EUR., IVA. inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

16 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la zona verda i entorns de l'escola bressol "El Tabalet", entre la ronda President Macià i el carrer Alarona.

17 Ratificar la resolució dictada pel Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres en data q3 de gener de 2003, relativa a la aprovació del projecte modificat de les obres d'ampliació del ramal d'accés a la Plaça França pels vehicles procedents de la ronda Mataró.

-Servei d'Urbanisme-

18 Aprovar la Proposta de mutu acord amb la propietat de la finca del carrer Sant Antoni núm. 58, en l'expedient d'expropiació forçosa per l'obertura del carrer Damià Campeny.

19 Aprovar la Proposta de mutu acord amb la propietat de la finca del carrer Sant Antoni núm. 60, en l'expedient d'expropiació forçosa per l'obertura del carrer Damià Campney.

CMI VIA PÚBLICA

20 Donar compte de l'acta de recepció del sistema de videodetecció a l'av. del Maresme.

21 Donar compte de l'acta de recepció del 2n carril bici

22 Donar compte de l'acta de recepció de la contractació semafòrica per 3 cruïlles de Mataró

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor