Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 20/10/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 20/10/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7627/2003 de 16 d'octubre

Assumpte:

Ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 20 d'octubre de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 d'octubre de 2003, a les 9:30 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 6 d'octubre de 2003.

2.   DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació d'un cluster de servidors per a la base corporativa de l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació. Import màxim de licitació: fins a 60.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

4.  Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de la cobertura de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació dels vehicles a motor que composen la flota municipal de l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació. Import màxim de licitació: fins a 60.500'00.-EUR., IVA. inclòs.

5.  Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment de les diverses zones verdes del municipi de Mataró, i convocar licitació. Import màxim de licitació: fins a 738.124'64.-EUR., IVA. inclòs.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

- Benestar Social-

  6. Aprovació modificació de l'acord de la Comissió de Govern de data 8 de setembre d'aprovació dels ajuts individualitzats a abonar al PASS per a persones mancades de recursos ingressades a la Residència Sant Josep.

  Precs i Preguntes

  L'ALCALDESSA Acctal.

  Pilar González Agàpito

  En dono fe,

  EL SECRETARI GENERAL

  Manuel Monfort Pastor