Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 25/08/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 25/08/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6192/2003 de 19 d'agost

 

Assumpte:

Ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 25 d'agost de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 d'agost de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2003.
 2. DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

- Servei d'Ingressos-

 1. Donar compliment Sentència del TS de Justícia de Catalunya de data 21 de febrer de 2003 recaiguda en el recurs interposat per Estacionamientos Subterráneos SA contra liquidació de l'IAE, primer termini de l'exercici 1997.
 2. -Servei de Compres i Contractacions-

 3. Ratificació del Decret de la consellera delegada d'Interior i Hisenda relatiu a l'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de prevenció aliè en l'especialitat de vigilància de la salut, i adjudicar-ho a favor de FREMAP, Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, atès que el servei de prevenció aliè només pot ser prestat per una mútua associada que ja vingui prestant el servei d'accidentalitat i medicina en el treball, essent aquesta l'anteriorment esmentada. Import d'adjudicació: 46.518'31.-EUR., IVA. inclòs, per un any de durada del contracte, (des del 01/09/2003 al 31/08/2004).
 4. Ratificació del Decret de la consellera delegada d'Interior i Hisenda relatiu a l'aprovació de la modificació del contracte de servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, adjudicada a favor de GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL., per ampliació del preu en l'import addicional de 3.110'36.-EUR., IVA. inclòs, al mes, degut a l'increment produït en el nombre d'educadors del servei, motivat per l'augment de la ratio d'atenció diària al centre. Durada de l'ampliació: a comptar des del 01/08/2003 i fins al 31/07/2004.
 5. Aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei del programa de formació bàsica d'adults, adjudicat a favor de a l'Associació per l'Estudi del Benestar Social (PROBENS), per ampliació en el preu de l'esmentat contracte en l'import de 11.511'60.-EUR., IVA. inclòs, a raó de 5.755'80.-EUR., IVA. inclòs per al 2003 i 5.755'80.-EUR., IVA. inclòs per al 2004, degut a l'augment de demanda en serveis de guarderia per als fills de les mares que reben formació bàsica i a l'augment de demanda en formació materno infantil i de confecció industrial, el que ha provocat un augment en la dedicació de les educadores.
 6. Aprovació l'inici de la tramitació per a la resolució del contracte d'obres per a la construcció d'un Centre d'Assistència Primària a la Rda. Cerdanya, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil TEYCO, SL., amb incautació de les garanties dipositades i requeriment a l'adjudicatària de l'ingrés a favor d'aquesta Corporació de l'import de 8.561'10.-EUR., IVA. inclòs, en concepte d'indemnització per la resta dels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament, un cop descomptats els imports de les garanties dipositades.
 7. Ratificació del Decret de la consellera delegada d'Interior i Hisenda relatiu a l'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert i concurs, de les obres per a l'execució del projecte "ERMS" de l'Illa Educativa de la LLàntia, de Mataró. Pressupost base de licitació: de fins als 120.099'71.-EUR., IVA. inclòs.
 8. CMI DE VIA PÚBLICA- Servei de Mobilitat-

 9. Acceptar el contingut de la sentència 16/2003 pel que es desestima el recurs de TRAPSA contra l'Ajuntament i comunicar l'acord al Tribunal, als serveis municipals de Mobilitat i Tresoreria pel seu coneixement- Servei Jurídic administratiu-
 10. Donar-se per assabentat de la sentència de data 23.05.2003, per la qual es desestima la demanda contenciós-administrativa interposada per Nuria Picas Mullera, confirmant sanció en expedient 3058015 en matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.
 11. Donar-se per assabentat de l'auto de data 12.07.2001, per la qual es dona per desistit i apartat la demanda a Jorge Garriga Gisbert, contra sanció de trànsit 3030002, condemnant-lo al pagament de les costes ocasionades.
 12. Donar-se per assabentat de la sentència de data 12.09.2002, per la qual es desestima la demanda contenciós-administrativa interposada per Albert Chimenos Minguella, confirmant sanció en expedient 178802 en matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.
 13. Donar-se per assabentat de la sentència de data 17.04.2003, per la qual es desestima la demanda contenciós-administrativa interposada per David Xalabardé Serra, confirmant sanció en expedient 24/02 en matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.

Precs i Preguntes.

 

L'ALCALDE Acctal.

Jaume Graupera Vilanova

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Ma Pau Ortillés Cadena