Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 28/04/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 28/04/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3090/2003 de 24 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 28 d'abril de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 d'abril de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 14 d'abril de 2003.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Estimar la sol·licitud de data 05/03/2003, presentada pel Sr. Francesc Jordà Álvarez, gerent de Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL (SCIO), adjudicatària del contracte d'obres per a l'execució del projecte bàsic de construcció de l'escola bressol "El Tabalet", i acordar la pròrroga del termini per a l'execució del contracte d'obres esmentat en dos mesos addicionals (finalització de l'obra el proper 29/10/2003). Exp. 218/2001.

4 Aprovar la revisió dels preus a aplicar en el contracte de servei de missatgeria, adjudicat a favor de Mensajeros El Maresme, SL., essent que de l'aplicació de la fórmula polinòmica aprovada resulta un increment dels preus aplicables al contracte del 2'28 % respecte dels serveis efectuats des del 15/03/2002 al 31/12/2002, ambdós inclosos, i un augment del 4'75 % respecte dels preus aplicables pels serveis prestats des del 01/01/2003 en endavant. Exp. 18/2001.

5 Acordar la revisió en un 4 % dels preus aplicables al contracte de subministrament de material de neteja, adjudicat a favor de SERVEIS MARESME 2020, SL., corresponent a l'augment de l'IPC interanual des de desembre-2002 a desembre-2003, augment el qual és aplicable als subministraments lliurats a aquesta Corporació des de la data de 01/02/2003, moment en el que es compleix un any des de l'inici de la prestació del subministrament. Exp. 4/2002.

6 Aprovar la revisió en un 4 % dels preus aplicables al contracte de subministrament d'impresos i sobres durant els anys 2002 i 2003, adjudicat a favor de Montserrat Cruzate de Palau, corresponent a l'augment de l'IPC interanual des de desembre-2002 a desembre-2003, augment el qual és aplicable als subministraments lliurats a aquesta Corporació des de la data de 01/02/2003, moment en el que es compleix un any des de l'inici de la prestació del subministrament. Exp. 1/2002.

7 Aprovar els nous preus a aplicar al contracte de subministrament de mobiliari durant els anys 2002 i 2003, adjudicat a favor de COMERCIAL CONTEL, SA., d'acord amb els annexos que s'acompanyen, preus els quals en cap cas superen el 4 % d'augment de l'IPC aplicable al contracte, essent els nous preus d'aplicació al contracte des de la data de 01/02/2003, moment en el que es compleix un any des de l'inici de la prestació del subministrament . Exp. 3/2002

8 Aprovar els nous preus aplicables al contracte de subministrament de material d'oficina durant els anys 2002 i 2003, adjudicat a favor de HELIOS CORBELLA, SL., d'acord amb l'annex que s'acompanya, essent que sobre els mateixos correspon aplicar un augment del 4 % corresponent a l'increment de l'IPC durant el període desembre-2002 a desembre-2003, i essent els preus resultants aplicables al contracte des de la data de 01/02/2003, moment en el que es compleix un any des de l'inici de la prestació del subministrament. Exp. 2/2002.

9 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de la zona verda de l'escola bressol "El Tabalet", de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 330.353'41.-EUR., IVA. inclòs. Exp.: 59/2003.

10 Aprovació de la modificació del contracte de manteniment de les zones verdes de nova creació, adjudicat a favor de la mercantil TALHER, SA., per ampliació o remodelació de les zones en les que presten el servei, modificació la qual comporta l'increment del preus del contracte en l'import de mensual de 1.325'78.-EUR., IVA. inclòs, i pròrroga del contracte des del 01/05/2003 al 31/12/2003, ambdós inclosos. (Exp.: 44/2001).

11 Rectificació d'error material comès en les partides del pressupost municipal a càrrec de les que es financia el contracte de treballs de pintura durant els anys 2003 i 2004, en la que es va assignar l'import anual de 3.005'06.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de la partida 52000/511/21000, corresponent a la conservació de solars, on no està previst requerir servei de pintura.

12 Modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de reurbanització del 2n. tram del C/ Pau Picasso, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil PROINOSA, modificació la qual comporta el reintegrament a l'esmentada mercantil de l'import de 105'60.-EUR., procedents del sobrant existent en el contracte de servei de control de qualitat.

-Servei de Secretaria General-

13 Donar compliment de la Sentència de data 11 de març de 2003, de la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en matèria de responsabilitat patrimonial (Recurs número 2331/1998 interposat per la Sra. Montserrat Benet i Figuerola.

CMI SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Obres-

14 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització d'un distribuïdor de trànsit a la cruïlla de la ronda Rafael Estrany - Carretera de Mata i obra civil soterrament línies elèctriques.

15 Aprovació inicial del projecte d'urbanització zona verda PERI 01, delimitada pels carrers Llauder, Pizarro, ronda President Macià i Camí Ral.

16 Aprovació i ratificació del Conveni d'assistència tècnica formalitzat entre el conseller delegat d'Urbanisme i Obres i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya relatiu a la elaboració del Projecte de manteniment del Centre cívic del Pla d'en Boet.

17 Aprovació del Conveni de col·laboració a formalitzar entre l'Ajuntament de Mataró i l'empresa Endesa Distribución Electrica SLU per l'adequació de les línies elèctriques de l'entorn de l'estació receptora de Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

18 Aprovació dels protocols addicionals al conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament en matèria de Serveis Socials i Benestar Social subscrit al 2001.

-Regidoria de Joventut i Dona-

19 Protocol d'Actuació per a la Violència Domèstica.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor