Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 29/12/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 29/12/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i Ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9411/2003 de 22 de desembre

 

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 29 de desembre de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de desembre de 2003, a les 10 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

2 Donar compliment al contingut de la Sentència número 933 de data 16 d'octubre de 2003, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, en el Recurs núm. 129/2003 interposat per TRAP, SA.

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la Plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP germanes Bertomeu, i convocar licitació pel tràmit d'urgència. Import màxim de licitació: fins a 119.991'27.-EUR., IVA. inclòs.

4 Aprovació de la modificació del contracte de servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió de "Xec Servei", per disminució en el preu del contracte en l'import de 21.568'31.-EUR., IVA. inclòs, degut a que les previsions de despesa inicialment efectuades per al 2003 superen les necessitats reals de prestació del servei.

· Prorrogar el contracte per a l'anualitat del 2004 amb les empreses Ramel, SA., Pròxims, SL., Servigran SL., Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL., i Coll Soriano, Igual Serveis, SL., per l'import de 59.962'15.-EUR., IVA. inclòs;

· Modificar el contracte en el sentit d'incorporar al contracte l'annex que s'acompanya, comprensiu de les especificacions tècniques que s'inclouen.

5 Aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei de telealarma i teleassistència domiciliària, adjudicat a favor de Mapfre Assistència, SA., per disminució del mateix en l'import de 3.030'58.-EUR., IVA. inclòs, degut a que les previsions de despesa inicialment efectuades per al 2003 superen les necessitats reals de prestació del servei.

6 Aprovació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran el concurs per a l'homologació dels impresos, sobres, cartells i fullets i de designació dels proveïdors, per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms i convocar licitació. Import màxim de licitació: fins a 252.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

7 Ratificació del decret del conseller delegat d'Interior i Hisenda, relatiu a l'aprovació de l'adjudicació del servei per al manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de Mataró durant l'any 2004.

8 Aprovar l'adjudicació de les obres de reurbanització de La Riera, entre els carrers Sant Josep i la Muralla de la Presó, de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu.

-Servei de Manteniment-

10 Aprovació de l'acta de recepció del projecte de reforma de l'enllumenat públic de la ronda Alfons XII inclòs el quadre "O".

11 Aprovació de l'acta de recepció del projecte de reforma de l'enllumenat públic dels quadres "MU" (carrers Germà Joaquim, passatge Torrent de la Pólvora i passatge Miró) i "OR" (Tram de la Ronda Dr. Ferran i trams dels carrers Torrent de la Pólvora, transversal, Verge del Pilar, Toledo i Delícies).

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Ma Pau Ortillés Cadena