Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 3/02/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 3/02/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

865/2003 de 30 de gener

 

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern sessió del dia 3 de febrer de 2003

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de febrer de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20.1.2003

 

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de vestuari de treball i per als ordenances, conserges d'edificis i escoles i de vestuari de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per a la present anualitat del 2003, i convocar licitació.

4. Adjudicar els treballs d'assistència en la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors i de reclamació de danys i perjudicis competència del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2003.

-Servei de Recursos Humans-

5. Donar compte de les bases de provisió de llocs de treball d'especialista d'atenció ciutadana.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

6. Aprovació inicial de l'Estudi de detall per a la regularització de la profunditat edificable de les finques 34, 36, 38 i 40 del carrer Arquebisbe Creus.

7. Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia núm. 1112/2002 de 12.12.2002 que desestima el Recurs contenciós administratiu 1287/97, interposat per Immobiliària Visbell SA., contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla general.

-Manteniment-

8. Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OF" (Ronda Rafael Estrany).

9. Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "AT" (carrers Los Álamos, Mata, Moreto, Alarcón, Josep Sabater i Fortuny).

10. Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte de rehabilitació d'un dels edificis de l'antic Escorxador Municipal de Mataró.

11. Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic de l'avinguda Puig i Cadafalch, entre ronda President Tarradellas i el carrer Gatassa.

12. Aprovació de l'acta de recepció de la primera fase de les obres de condicionament de la pista polivalent al Parc del Nord.

13. Aprovació de l'acta de recepció de la segona fase de les obres de condicionament de la pista polivalent al Parc del Nord.

14. Aprovació de l'acta de recepció de les obres corresponents al projecte de divisions interiors de l'ampliació de les oficines de Serveis Municipals i Manteniment.

15. Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'arranjament de l'esplanada central i dels dos accessos del Parc de la Llàntia.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor