Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 3/03/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 3/03/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1676/2003 de 27 de febrer

Assumpte:

Convocatoria sessió Comissió de Govern de 3 de març de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de març de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de febrer de 2003

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

3 Donar compliment Sentències

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte executiu del rehabilitació de les illes LL-M-Kr-Lr del Cementiri dels Caputxins i les illes de l'ampliació nord que linden amb el Cementiri Vell, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 368.427'66.-EUR., IVA. inclòs.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de vuit escúters per a la Policia Local, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 43.500,00.- EUR., IVA inclòs, en metàl·lic i un mínim de 2.100'00.-EUR., IVA. inclòs, en els que s'han peritat 8 escúters antics que es lliuraran a l'adjudicatari com a pagament en espècie.

6 Modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents de la ronda Mataró, adjudicat a favor de "Construcciones J.A. Barbany, SL.", modificació la qual comporta l'adequació de l'execució de les obres al contingut del projecte modificat aprovat per la Comissió de Govern Municipal de data 20/01/2003, el que comporta un increment respecte del preu inicial del contracte de 160.459'69.EUR., IVA. inclòs, equivalent al 49'99 % respecte del preu pel que s'adjudicà el contracte.

7 Modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central de Mataró, Fase 4 B, adjudicat a la mercantil "Necso Entrecanales y Cubiertas, SA.", modificació la qual comporta un augment de la seva quantia en l'import de 8.219,47 EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment produït en algunes de les partides inicialment previstes en el projecte d'obres, per imprevistos sorgits durant el decurs de les mateixes (excés d'amidaments).

8 Modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte executiu per a l'execució de la vuitena barra de nínxols del Cementiri de Les Valls, de Mataró, adjudicat a favor de Construccions J.A. Barbany, SL., modificació la qual comporta reintegrar a l'esmentada mercantil l'import de 881'43.-EUR., IVA. inclòs procedent del sobrant existent en el control de qualitat i que inicialment se li va descomptar del preu d'adjudicació, segons estableix el plec de clàusules econòmiques administratives generals per a la contractació d'obres aprovades pel Ple Municipal.

9 Ratificar el decret del conseller delegat de Serveis Centrals en relació a la pròrroga per dos anys addicionals del contracte de servei de recollida de voluminosos, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA., per un import de fins a 353.078'02.-EUR., IVA. inclòs pels dos anys de durada del contracte; modificació del contracte del tractament dels voluminosos recollits, adjudicat a favor de l'entitat l'Arca del Maresme, SL., per import de 13.491'84.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment de tones sotmeses a tractament durant els mesos de gener i febrer, i prorrogar el contracte de tractament dels voluminosos durant el termini d'un mes addicional, des del 01/03/2003 al 31/03/2003, a fi de poder portar a terme la tramitació administrativa d'adjudicació del nou concurs aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal del passat dia 17/02/2003, ascendint el pressupost pel mes de pròrroga del servei a 12.500'00.-EUR., IVA. inclòs.

10 Ratificar el decret núm. 1469/2003 de 21 de febrer, relatiu a l'adjudicació del servei de gestió del telèfon d'atenció ciutadana 010 de l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "Servicios de Telemarqueting, SA (SERTEL)", per als anys 2003 i 2004 i per un import total de 183.280'10 EUR., IVA inclòs.

11 Aprovar l'adjudicació de les obres del projecte de construcció d'un centre cívic al Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, a Mataró a l'empresa SyO BARCELONA, SL per un import d'1.896.166'54 EUR., IVA inclòs.

12 Aprovar l'adjudicació del projecte de millora de la caixa d'escenari del Teatre Monumental de Mataró, desglossat en 4 lots: Lot núm. 1, (Ram paleta) a l'autònom Cristóbal Garcia Martín per un import de 22.039,56 EUR., IVA inclòs. Lot núm. 2, (Plataforma elevadora) a l'empresa Cruxent, SA per un import de 33.673,50 EUR., IVA inclòs. Lot núm. 3, (Tall motoritzat) a l'empresa Fresnel, SA per un import de 21.382,35 EUR., IVA inclòs. Lot núm. 4 (Ampliació escenari) a l'empresa Fresnel, SA per un import de 5.845,03 EUR., IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de Centre d'Art per a nous creadors a Can Xalant

14 Aprovació inicial del projecte bàsic del Centre d'Art Germans Arenas Clavell.

15 Aprovació definitiva del projecte de construcció de la 9ª barra del nínxols del cementiri municipal de Les Valls.

16 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció de la 8ª barra de nínxols del cementiri municipal de les Valls.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

17 Aprovar el protocol d'adhesió al programa ANEM AL TEATRE, organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per al curs 2003-2004.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

18 Recepció de les obres de regulació semafòrica cruïlla Jordi Joan amb Racó Sant Pere i amb Ctra. de Barcelona a Girona.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor