Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 3/11/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 3/11/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8031/2003 de 30 d'octubr

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de govern 3 de novembre de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de novembre de 2003, a les 9 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 20 d'octubre de 2003

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació plecs i inici de la licitació de les obres de reurbanització de la Riera, tram comprés entre els carrers Sant Josep i Muralla de la Presó.

4 Aprovar els plecs i iniciar la licitació de servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical durant l'any 2004 a la ciutat de Mataró.

5 Aprovar la disminució del contracte del servei de telealarma i teleasistència domiciliària, adjudicat a favor de la mercantil Mapfre Asistencia, SA.

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer La Palma, de Mataró, i convocar licitació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei de Llicències-

7 Aprovació de les normes per a la concessió d'ajuts per a la realització d'obres de rehabilitació d'habitatges i obres de restauració i conservació de béns catalogats.

8 Donar compliment de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, interposat per Salvador Mascorda Buch i Josefina Bernal Fernández, contra la llicència d'obres per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Montnegre, 93

9 Donar compte de la sentència del Jutjat Conteciós Administratiu núm. 8 de Barcelona interposat per Olga Cid Cuadras contra el decret d'execució subsidiària de l'enderroc del cobert-caseta d'obra i fusta del jardí, al c/ Fidies, 1 baix 3ra.

10 Ordre de cessament a l'Empresa Casas, SA de l'activitat de manteniment preventiu de vehicles a la rda. Barceló, 50.

11 Ordre de retirada a Raúl Andres Fighetti Parato, de l'antena parabòlica en façana a la rda. O'Donnell, 72-76 baix.

12 Desestimació del recurs de reposició de Manuel Contreras Calle, contra ordre retirada tancament en façana al c/ Matheu, 6

13 Declaració d'inadmissibilitat del recurs de reposició de Lybda Joyce Barrios, contra ordre retirada coberta o instal·lació movible en pati d'illa al c. Crèteil 29-33.

-Servei de Manteniment-

14 Aprovació inicial del projecte per a la reforma de l'enllumenat públic del quadre "OC" (carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres)

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

15 Aprovació del contracte entre Aigües de Mataró, SA, com a titular del Laboratori Municipal, i l'Ajuntament per a la realització de les anàlisis previstes pel servei de Benestar Social i el Servei de Ciutat Sostenible.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor