Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 31/03/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 31/03/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria, ordre del dia i ordre del dia complementària
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2378/2003 de 27 de març

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el 31 de març de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 31 de març de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de març de 2003

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MU" (carrers Germà Joaquim, pg. Torrent de la Pólvora i pg. Miró) i "OR" (tram de la ronda Dr. Ferran i trams dels carrers Torrent de la Pólvora, Transversal, Verge del Pilar, Toledo i Delícies), de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 77.007'17.-EUR., IVA. inclòs.

  1. Nou contracte d'arrendament del local ubicat al C/ Thos i Codina, núm. 35, de Mataró, propietat de Tecnologia Tèxtil, SA., per a destinar-lo a dipòsit municipal de vehicles, amb una durada d'un any a comptar des del 02/04/2003, i amb pròrrogues tàcites anuals fins a, com a màxim, el 01/04/2006, aquest inclòs. Import mensual de l'arrendament: 3.005'06.-EUR., IVA. exclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

5 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de reurbanització dels carrers Mèxic, Poeta Ponsola i Santiago Rusiñol .

6 Aprovació de l' Acta de les obres de reurbanització del Segon Tram de carrer Pablo Picasso i els carrers Pepublica Dominicana i Poeta.

-Servei d'Urbanisme-

7 Aprovació inicial del projecte de reparcel:lació "El Rengle 2ª Fase" .

8 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 2.02.2003, per a la que s'estima el Recurs Contenciós Administratiu interposat per l'Ajuntament de Mataró contra el Decret 2245/1997(PTSEC), declarant la seva nul·litat .

-Servei de Llicències-

9 Ordre de retirada de rètols en 17 locals comercials de la ciutat.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

10 Donar compte del decret signat per a l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa local dels serveis d'atenció domiciliària.

11 Aprovació d'una aportació per a l'any 2003 al PASS pel manteniment de la Residència Sant Josep.

12 Proposta d'acord d'aprovació del Pla de Salut.

CMI VIA PÚBLICA

13 Donar compte de l'acta de recepció relativa al subministrament i instal·lació del sistema de vigilància de trànsit per circuit tancat de televisió a la Plaça França.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.

Ma. Pau Ortillés Cadena

DECRET

2415/2003 de 28 de març

Assumpte:

Ordre del dia COMPLEMENTÀRIA de la Comissió de Govern que tindrà lloc el 31-3-2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 31 de març de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA COMPLEMENTÀRIA

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

1 Adjudicació dels treballs de paleta en edificis escolars i municipals de l'Ajuntament de Mataró, durant els anys 2003 i 2004.

2 Adjudicació del servei de separació i classificació dels mobles i voluminosos recollits al municipi de Mataró.

3 Adjudicació subministrament de vestuari de treballs i per la Policia Local durant l'any 2003.

4 Adjudicació subministrament peces de recanvi per a vehicles del Departament de Serveis Municipals i Manteniment durant els anys 2003 i 2004.

5 Adjudicació treballs de serralleria durant els anys 2003 i 2004.

6 Adjudicació del servei de lloguer de maquinària pesada durant els anys 2003 i 2004.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.

Ma. Pau Ortillés Cadena