Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 8/10/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 8/10/2003

Dia
Hora
Lloc
Ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7319/2003 de 2 d'octubre

Assumpte:

Ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 6 d'octubre de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 d'octubre de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2003.

DESPATX OFICIAL.

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovar l'adhesió a la Xarxa de Municipis per l'accessibilitat digital de la Diputació de Barcelona.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Gestió Económica-

4.

Aprovació de la venda, mitjançant el procediment de subhasta, de les finques municipals situades en les parcel·les núm. 1 i 27 del pla parcial del Sector de Vallveric.

-Servei d'ingressos-

5.

Donar compliment sentència del Jutjat 8 contenciós administratiu de Barcelona recaiguda en el procediment 14/2003 interposat per Atrio 4 Associats SL.

-Servei de Compres i Contractacions-

6.

Aprovació de la finalització convencional del procediment de resolució del contracte d'obres adjudicat a TEYCO, SL., per a l'execució del projecte de construcció d'un centre d'assistència primària a la Rda. Cerdanya, de Mataró, per causa imputable al contractista, atès que TEYCO, SL. ha manifestat mitjançant escrit de data 16/09/2003 l'assumpció de la seva responsabilitat en els defectes observats per la incorrecta execució de les obres i es compromet a abonar a l'Ajuntament l'import de 53.090'15.-EUR., en concepte dels danys i perjudicis causats.

7. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació de l'equipament de l'escola-bressol el Tabalet, de Mataró, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 120.202'42.-EUR.

8. Aprovació de l'adjudicació de les obres pel projecte de reurbanització dels entorns de la Plaça Fiveller, de Mataró.

9. Aprovació adjudicació de les obres d'acondicionament dels erms de l'Illa educativa de la Llàntia.

10. Aprovació adjudicació obres per a l'execució del projecte bàsic de centre d'art germans Arenas Clavell, a la ciutat de Mataró.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

- Servei de Llicències-

11.

Aprovació ordre de retirada a Serge Regol Soler, del cobert i porxo rehabilitat en volum disconforme, al Veïnat de Mata, ctra. de Mata km. 3.

12. Aprovació ordre de retirada a Infotoner, SL, de l'aparell d'aire condicionat en façana, a l a rda. President Tarradellas, 90, baix.

13. Aprovació ordre de retirada a Cristina Xaudaró Buscà, del cobert en planta terrat al Camí Ral, 318.

14. Aprovació ordre de retirada a Jesús Álamo Abajo, de la caseta en zona de lliure edificació al c. Energia, 50.

- Servei de Manteniment-

15.

Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MV" que compren els carrers Transversal, Caseta, Rda. Dr. Ferran, Av. Velòdrom, Àvila, Sant Ignasi de Loiola, Av. Torner, Abat Oliva, Abat Marcet i Pg. Carles Padrós.

16. Aprovació de la declaració de caducitat del dret funerari de la tomba número 11 sita al Cementiri municipal dels Caputxins de Mataró.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Ma Pau Ortillés Cadena