Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 24/07/2003

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 24/07/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

Per indicació del President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 24 de juliol de 2003

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA.

1. Despatx oficial.

2. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

3. Línies d'actuació

4. Propostes a la Comissió de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI D'INGRESSOS

4.1 Donar compliment Sentència del TS de Justícia de Catalunya de data 21 de febrer de 2003 recaiguda en el recurs interposat per Estacionamientos Subterráneos SA contra liquidació de l'IAE, primer termini de l'exercici 1997.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de prevenció aliè en l'especialitat de vigilància de la salut, i adjudicar-ho a favor de FREMAP, Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, atès que el servei de prevenció aliè només pot ser prestat per una mútua associada que ja vingui prestant el servei d'accidentalitat i medicina en el treball, essent aquesta l'anteriorment esmentada. Import d'adjudicació: 46.518'31.-EUR., IVA. inclòs, per un any de durada del contracte, (des del 01/09/2003 al 31/08/2004).

4.3. Aprovar la modificació del contracte de servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, adjudicada a favor de GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL., per ampliació del preu en l'import addicional de 3.110'36.-EUR., IVA. inclòs, al mes, degut a l'increment produït en el nombre d'educadors del servei, motivat per l'augment de la ratio d'atenció diària al centre. Durada de l'ampliació: a comptar des del 01/08/2003 i fins al 31/07/2004.

4.4. Modificar el contracte de gestió del servei del programa de formació bàsica d'adults, adjudicat a favor de a l'Associació per l'Estudi del Benestar Social (PROBENS), per ampliació en el preu de l'esmentat contracte en l'import de 11.511'60.-EUR., IVA. inclòs, a raó de 5.755'80.-EUR., IVA. inclòs per al 2003 i 5.755'80.-EUR., IVA. inclòs per al 2004, degut a l'augment de demanda en serveis de guarderia per als fills de les mares que reben formació bàsica i a l'augment de demanda en formació maternoinfantil i de confecció industrial, el que ha provocat un augment en la dedicació de les educadores.

4.5. Inici de la tramitació per a la resolució del contracte d'obres per a la construcció d'un Centre d'Assistència Primària a la Rda. Cerdanya, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil TEYCO, SL., amb incautació de les garanties dipositades i requeriment a l'adjudicatària de l'ingrés a favor d'aquesta Corporació de l'import de 8.561'10.-EUR., IVA. inclòs, en concepte d'indemnització per la resta dels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament, un cop descomptats els imports de les garanties dipositades.

5. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI D'INGRESSOS

5.1. Aprovació preus públics Fira del volant 2003

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2. Aprovar a favor de l'empresa "Servicios Especiales de Limpieza, SA", adjudicatària de la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, la revisió de preus definitiva de l'anualitat 2002, per un import de 59.199'96.-EUR., IVA. inclòs, pels serveis prestats a l'Ajuntament de Mataró, i per l'import de 3.742'01.-EUR., IVA. inclòs pels serveis prestats a l'Institut d'Educació de Mataró, i aprovar la pròrroga del servei per a l'anualitat del 2004.

5.3. Aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servei de gestió de la deixalleria situada al C/ Galícia, s/n., d'aquesta Ciutat, adjudicada a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA., modificació la qual consisteix en l'augment del preu del contracte en l'import addicional de 42.000'00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'increment en la quantitat de material recollit a la deixalleria sobre la prevista inicialment durant el període transcorregut entre el 01/01 al 17/07/2003, i atesa la pròrroga tàcita produïda en el contracte, per un termini de 12 mesos addicionals, a comptar des del 18/07/2003 i fins al 17/07/2004, ambdós inclosos, aprovar la previsió de costos per la prestació del servei de la gestió de deixalleria durant l'anualitat 2003-2004, ascendint aquesta previsió a l'import de 210.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

6. Precs i preguntes.

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 21 de juliol de 2003