Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia del ple ordinari corresponent al mes de març

Escoltar

Ordre del dia del ple ordinari corresponent al mes de març

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinaria que
tingué lloc el dia 4 de desembre de 1997.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Designació representants de l·Ajuntament a l·Assemblea General de la Caixa d·Estalvis Laietana.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
Conjunta de tots els grups municipals
4 Concessió de la medalla d·or de la Ciutat a l·Agrupació Cientifico
Excursionista.

Del Grup Municipal Mixt
5 S/la constitució d·una Societat Anònima de promoció del centre històric.

SERVEIS CENTRALS
HISENDA
-Tresoreria-
6 Aprovació préstec pel finançament pressupost 1998.

SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
7 Aprovació inicial del Projecte d·adequació dels acabats superficials i
serveis urbans al barri Pla d·en Boet, promogut per ADIGSA.
8 Aprovació inicial del Projecte d·urbanització de la Rda. Bellavista,
aparcament i encarregar la seva gestió i execució a PUMSA.
9 Aprovació inicial del Projecte d·urbanització de la pl. Miquel Biada,
desglossat en dues fases.
10 Donar per recepcionades i liquidades les obres de construcció de la
quarta barra del Cementiri de Les Valls.
11 Ratificar la resolució d·Alcaldia de data 27 de gener de 1998, sobre
confirmació informes tècnics municipals relatius al Projecte de construcció de la Porta Laietana davant la Demarcació de Carreteres.
12 Aprovació de l·acta de recepció de les obres de tancament i segellat de l·abocador de Figuera Major.

-Urbanisme-
13 Aprovació definitiva del Projecte d·urbanització de la UA-40, referent a la perllongació del c/ Esteve Cortils.
14 Inici d·expedient de reparcel.lació del sector de les Hortes del Camí
Ral.
15 Aprovació del conveni entre RENFE i l·Ajuntament, en relació a la
construcció d·un aparcament, per part de RENFE, i obtenció de sòl públic municipal per a l·adequació de l·entorn de l·estació.
16 Aprovació del conveni per a la creació de la Fundació Privada Unió de Cooperadors de Mataró pel foment de l·economia social i la rehabilitació urbana.
17 Demanar al Ministeri de Foment la cessió efectiva a l·Ajuntament de
Mataró del tram de la Ctra. N-II, pk 644,1 a 649,6.

-Circulació i Transports-
18 Retornar la fiança constituïda per PARCOSA per a la implantació del
Servei d·estacionament limitat i controlat mitjançant parquímetres a la pl.
de Cuba i colindants i c/ Lepanto.

SERVEIS PERSONALS
-Agermanaments i Solidaritat-
19 Nomenament nou vocal al Consell Municipal per a la Solidaritat i
Cooperació Internacional.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
20 PREGUNTA s/el futur trasllat del servei de policia municipal.
21 PREGUNTA s/el que es preten fer als terrenys de l·antiga TESA.
22 PREGUNTA s/el conveni signat per aquest Ajuntament i l·entitat PROBENS.
23 PREGUNTA s/la política d·habitatge.

Del Grup Municipal del Partit Popular
24 PREC s/convocatòria concurs públic de cartells per a triar el de la Festa Major.
25 PREC s/canvis de senyalització en el cargol.
26 PREC s/inclusió del c/ Jaume I en el projecte renovació via pública per 1998-99.
27 PREC s/inclusió de datàfons als nous autobusos per realitzar el pagament amb la targeta moneder.
28 PREC s/dirigir-se al Museu Marítim de Barcelona per tal de reclamar la Fragata Santa Maria de la Cabeza de propietat municipal.
29 PREGUNTA s/l·aplicació ordenança venda no sedentària al mercat de Cirera i els plans de futur per aquest mercat.
30 PREGUNTA s/el trasllat de la policia municipal.

Del Grup Municipal del Grup Mixt
31 PRECs/la creació de consells ciutadans.
32 PREGUNTA s/els expedients de baixes per prescripció de deute, reclamats per la recaptació executiva.
33 PREGUNTA s/el grau de compliment de la moció conjunta dels grups
municipals sobre planificació territorial i coordinació en matèria
urbanística municipal a l·entorn de Mataró aprovada pel ple del 5 de juny de 1997.
34 PREGUNTA en relació als criteris sobre la gestió del port que mantindran els representants municipals al consell de govern del Consorci Port de Mataró .
35 PREGUNTA en relació als treballs efectuats pels representants municipals en el comitè gestor del nou Consorci Sanitari del Maresme.


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el
dos de març de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe
El Secretari General Manuel Monfort i Pastor