Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia Ple 6 de maig

Escoltar

Ordre del dia Ple 6 de maig

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper DIJOUS DIA 6 DE MAIG DE 1999 A LES 9 HORES DEL MATÍ, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


SERVEIS CENTRALS
HISENDA
1 Aprovar concertació préstec 405 milions de pessetes amb Caixa de Catalunya dins del Programa Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per a finançar inversions del pressupost 1999.
2 Aprovació preus públics curs 1999-2000, del Patronat Municipal d·Escoles Bressol.


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el tres de maig de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General


Manuel Monfort i Pastor