Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia Ple extraordinari 25 de maig

Escoltar

Ordre del dia Ple extraordinari 25 de maig

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper DIMARTS DIA 25 DE MAIG, A LES 9 H. DEL MATÍ, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1 Donar compte de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Jordi Suriñach i Romans.
2 Interposar recurs contenciós administratiu contra resolució de la Consellera de Justícia en relació a l·extinció de la Fundació Cánovas Rodeija.


SERVEIS TERRITORIALS
- Obres i Serveis Públics-
3 Aprovació Pla de Seguretat i Salut de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central 3 A, elaborat per l·empresa Necso/Dalmau.
4 Aprovació Pla de Seguretat i Salut de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central 3 B, elaborat per l·empresa Necso/Dalmau.

-Urbanisme-
5 Aprovació inicial de la relació dels béns i drets afectats per l·expropiació per la prolongació del c/ Corregiment.
6 Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l·expropiació per l·ampliació del c/ d·En Xammar.
7 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de "Cirera Nord".


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vint de maig de mil nou-cents noranta-nou.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor