Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari mes de juliol. 01/07/2003

Escoltar

Ple extraordinari mes de juliol. 01/07/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4971/2003 de 27 de juny

Assumpte:

Ordre del dia Ple Municipal extraordinari que tindrà lloc el dimarts 1 de juliol de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 1 de juliol de 2003, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1. Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple

2. Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives.

3. Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors.

4. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en els organismes autònoms.

5. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats.

6. Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual.

7. Moció de l'Alcaldia sobre delegació a favor de la Comissió de Govern de les ordres d'enderroc d'edificacions il·legals.

8. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació, composició i competències de la Comissió Municipal de Govern.

9. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre delegació de competències a consellers delegats.

10. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre el nomenament de Tinents d'Alcalde.

11. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

12. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació i composició de la Mesa de Contractació.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor