Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 18/12/ 2003

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 18/12/ 2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i Ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9162/2003 de 15 de desembre

Assumpte:

Ordre del dia Ple extraordinari 18 de desembre de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 18 de desembre de 2003, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 29 d'octubre de 2003.

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

2 Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2004

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2004 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

4 Actualització del Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mataró i PUMSA.

5 Actualització del Contracte Programa entre l'Ajuntament de Mataró i GINTRA.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 Aprovació definitiva del Projecte executiu de reurbanització de La Riera, entre el carrer Sant Josep i Muralla de la Presó.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor