Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal mes de febrer. 6/02/2003

Escoltar

Ple municipal mes de febrer. 6/02/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

998/2003 de 4 de febrer

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 6 de febrer de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de febrer de 2003, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió extraordinària del dia 23 de desembre de 2002 i sessió ordinària del dia 16 de gener de 2003.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció conjunta dels grups municipals sobre l'escolarització d'alumnes a Mataró.

4 Proposta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds en solidaritat amb els treballadors i treballadores explotats en tallers clandestins de confecció.

5 Moció dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds contra la guerra a l'Iraq.

6 Moció conjunta dels grups municipals sobre la Convenció Europea.

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei d'Ingressos

7 Aprovació inicial modificació Ordenances Fiscals exercici 2003.

8 Sol.licitud de delegació de la gestió censal de l'IAE.

9 Aprovació preus públics per prestació de serveis de la Fira Habitàclia 2003.

Servei de Secretaria General

10 Resolució del conveni subscrit el 29 de gener de 1997 entre l'ajuntament de Mataró, l'empresa Manufacturas Antonio Gassol SA i els representants sindicals d'aquesta, per incompliment de les obligacions essencials que corresponien a l'empresa.

Servei de Compres i Contractacions

11 Aprovació de la revisió de les tarifes màximes a aplicar durant el 2003 per l'ús de l'estacionament subterrani de la Pl. Francisco Tomás y Valiente, de Mataró, explotació la qual s'adjudicà en règim de concessió a favor de la mercantil Estacionamientos y Servicios, SA.

Servei de Recursos Humans

12 Aprovar la modificació de la Relació de LLocs de Treball per dotar de contingut el complement de destinació i el grau personal dels funcionaris.

13 Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball conseqüència de revisar el contingut de diversos llocs de treball.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

Servei d'Urbanisme

14 Aprovació definitiva de l'estudi de detall del carrer Sant Cugat 44-46.

15 Aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució d'un edifici per aparcaments, amb plaça pública a sobre en l'àmbit del PERI Girona-Vallès.

16 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de regularització de la profunditat edificable de les finques 73-75-77 del carrer Pizarro i 80-82 del carrer Torrijos.

Servei de Llicències

17 Aprovació Pla d'Usos per la platja de Mataró per l'estiu 2003.

Institut Municipal de Promoció Econòmica

18 Aprovació provisional del Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials de Mataró (POEC).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Regidoria d'Igualtat i Solidaritat

19 Donar compte del decret de modificació de membres del Consell Municipal per la Solidaritat i la Cooperació Internacional.

Institut Municipal d'Educació

20 Donar compte del decret d'Alcaldia número 294/2003, de 14 de gener , de canvi de representant de l'AMPA de les Escoles Bressol municipals en el Consell Educatiu de l'Institut Municipal d'Educació.

Regidoria de Joventut i Dona

21 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenament de nous membres del Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre posar al mercat habitatges de lloguer a preus assequibles.

23 Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds per tal de promoure un programa d'actuació municipal de caràcter urgent per la promoció d'habitatges de protecció oficial i la rehabilitació urbana.

24 Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre iniciar els tràmits de modificació puntual del Pla d'Ordenació en dos polígons urbans que es situen entre la Ronda Alfonso X el Sabio, carrers Floridablanca, Josep Sabater i Prat de la Riba.

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre actuacions en matèria de rehabilitació.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal d'arranjar parcialment el mercat de la Plaça de Cuba.

PRECS I PREGUNTES

27 PREC que formula el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la realització d'una campanya informativa al barri de Cerdanyola sobre els serveis que donarà el centre municipal d'esports El Sorrall.

28 PREGUNTA que formula el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la Fira de l'Infant a Mataró.

29 PREGUNTA que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre arranjament de pintades al carrer.

  1. PREGUNTA que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre restauració del tramvia número 4 de Mataró.

31 PREC que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre oferir un servei de consulta a les empreses de la ciutat pel que fa a la prevenció de riscos laborals.

32 PREC que formula el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la Fira HABITACLIA.

33 PREGUNTA que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, sobre la nau Gaudí i l'any internacional Gaudí.

34 PREGUNTA que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, sobre la utilització dels xecs servei.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor