Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal mes de març. 6/03/2003

Escoltar

Ple municipal mes de març. 6/03/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1721/2003 de 3 de març

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari de 6 de març de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de març de 2003, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de febrer de 2003.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre l'accessibilitat als/dels serveis que dóna la companyia RENFE.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei de Gestió Econòmica

4 Autoritzar a la societat Promocions Urbanístiques de Mataró SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari per a la construcció de 3 habitatges i local comercial en règim de venda al carrer d'En Xammar, 6 de Mataró, per import màxim de 1.100.000,00 euros amb l'entitat bancària Banc Santander Central Hispano.

5 Autoritzar a la societat Promocions Urbanístiques de Mataró SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari per a la construcció de 3 habitatges i local comercial en règim de venda a la Baixada de les Escaletes, 3-5 de Mataró, per import màxim de 900.000,00 euros amb l'entitat bancària Banc Santander Central Hispano.

6 Autoritzar a la societat Promocions Urbanístiques de Mataró SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari per a la construcció del soterrani 2 i 3 de l'aparcament en règim de concessió per explotació a la plaça Granollers, Camí de la Geganta cantonada carrer Pirineus de Mataró, per import màxim de 1.500.000,00 euros amb l'entitat bancària Banc Santander Central Hispano.

7 Autoritzar a la societat Promocions Urbanístiques de Mataró SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari per a la construcció de 6 habitatges en règim de venda al carrer Hospital, 26-30 de Mataró, per import màxim de 1.000.000,00 euros amb l'entitat bancària Banc Santander Central Hispano

8 Aprovació contracte programa entre l'Ajuntament de Mataró i Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. - PUMSA -

Servei d'Ingressos

9 Aprovació dades bancàries relatives a ordres de transferència de pagament de Fons de Cohesió segons Resolució de 14 de gener de 2003 del Director General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministeri d'Hisenda per la qual es regulen les signatures reconegudes en les certificacions i informes d'execució dels projectes de Fons de Cohesió

10 Aprovació Ajuts atorgats a les entitats locals amb motiu dels temporals de pluja i vent de novembre 2001 i sol·licitud de préstec a l'Institut Català de Finances

Servei de Compres i Contractacions

11 Proposta de resolució per a l'aprovació de clàusules per a la regulació de l'activitat de prevenció de la seguretat i salut en el treball així com respecte de la regulació de la subcontractació, a incloure en els plecs de clàusules econòmic administratives particulars que regiran la contractació d'obres i serveis en l'àmbit de la ciutat de Mataró.

Servei de Recursos Humans

12 Declaració de compatibilitat d'un funcionari.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

Urbanisme

13 Aprovació del Text Refós de la modificació del Pla General - Sector de Vallveric.

14 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General relativa a l'ús d'aparcament al subsòl de zones verdes.

15 Suspensió de llicències a la ronda Barceló i entorns.

16 Donar compte dels "Criteris bàsics per una nova estratègia urbana i per un nou Programa d'actuació Urbanística Municipal. Modificació i adaptació del Pla General a la nova Llei d'Urbanisme 2002".

Obres

17 Aprovació del Projecte executiu d'aparcament soterrat a la plaça Gatassa, promogut per PUMSA .

Llicències

18 Ratificar el decret d'alcaldia d'aprovació del conveni amb la Generalitat, sobre la subvenció per a l'establiment i manteniment d'oficines de gestió i assessorament per la rehabilitació d'habitatges, per l'any 2002.

19 Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels establiments de Serveis telefònics per a ús públic de Mataró.

20 Sol·licitar al "Ministerio de Medio Ambiente" la concessió administrativa de 2 mòduls de serveis tipus fix, a la zona de bens de domini públic maritim-terrestre del passeig marítim de Mataró

Serveis Municipals

21 Aprovació inicial del Reglament de Cementiris Municipals.

Ciutat Sostenible

22 Aprovació de la modificació del "Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 Mataró".

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Regidoria de Relacions Ciutadanes

23 Inclusió de nous carrers al Nomenclàtor Viàri de la Ciutat de Mataró.

24 Presentació per part del Defensor del Ciutadà de l'informe relatiu a les seves actuacions durant l'any 2002.

Institut Municipal d'Educació

25 Designar com a vocal del Consell Plenari de l'IME a la Sra. Iolanda Herrera Peiro, a proposta del Consell Educatiu de l'IME, com a representant dels directors dels centres integrats a l'IME.

26 Donar compte del decret d'Alcaldia número 764/2003 de 27 de gener, de canvi de represenant del personal d'ensenyaments no reglats en el Consell Educatiu de l'IME.

CMI VIA PÚBLICA

27 Aprovació contracte programa GINTRA - Ajuntament de Mataró.

28 Aprovació definitiva de la modificació Ordenança de Via Pública.

Servei de Protecció Civil

29 Aprovació del Pla d'Actuació Municipal per inundacions.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

30 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds relativa a la imposició i ordenació de Contribucions Especials de millora per l'execució de les obres del projecte d'ampliació del ramal d'accés a la Plaça França pels vehicles procedents de la Ronda de Mataró.

31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre la peatonalització del tram de carrer que lliga Unió i Palmerola, entre Cuba i Sant Joaquim, a la Plaça de Cuba.

PRECS I PREGUNTES

32 PREGUNTA que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre restauració del tramvia número 4 de Mataró.

33 PREGUNTA que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, sobre la nau Gaudí i l'any internacional Gaudí.

34 PREGUNTA que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, sobre la utilització dels xecs servei.

35 PREGUNTA que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la Fira de l'Infant a Mataró.

  1. PREGUNTA que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre quina valoració fa l'Ajuntament de la sentència que condemna a l'empresa SACPA a pagar una multa de 9.015 € .

37 PREGUNTA que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el funcionament de les pilones mòbils de la ciutat.

38 PREC que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la millora de la seguretat al pati de l'escola bressol de Les Figueretes.

39 PREC que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre millora dels mètodes que utilitza l'Ajuntament per avisar de la realització d'obres.

40 PREC que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'estudi d'aplicació d'incentius econòmics, o reconeixement personal, als treballadors de l'Ajuntament que portin idees que suposin una millora en les condicions de treball.

41 PREGUNTA que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la situació del pati de l'escola bressol de Les Figueretes.

PROPOSTES D'URGÈNCIA

42 Declaració de compatibilitat del Secretari General per exercir les funcions de secretari del Consell d'Administració de GINTRA.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor