Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal mes d'octubre. 02/10/2003

Escoltar

Ple municipal mes d'octubre. 02/10/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7214/2003 de 29 de setembre

Assumpte: Ordre del dia Ple ordinari 2 d'octubre de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 d'octubre de 2003, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 de setembre de 2003.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre horaris comercials.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya relativa a l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Manifest sobre el Dret Civil Català.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

5 Nomenament d'un representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa al Consell de l'IMPEM

6 Nomenament de representant del grup municipal del Partit Popular a l'Institut Municipal d'Educació.

7 Nomenament d'un representant municipal al Consorci de Normalització Lingüística del Maresme.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

8 Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2002 que inclou el compte General de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Municipals.

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

9 Aprovació del Conveni entre l'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut, el PASS, el Consorci Sanitari del Maresme i el Consorci Sanitari de Mataró per desenvolupar les actuacions que facin possible l'aplicació del Pla d'empresa del PASS.

-Servei d'Ingressos-

10 Aprovació preu públic Fira Bolet 2003

11 Aprovació preu públic Fira Artesans a la Plaça 2003

-Servei d'Informació de Base-

12 Adhesió a l'extranet de les administracions catalanes: eaCat.net

-Servei de Compres i Contractacions-

13 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la concessió per a la construcció i explotació de 2 mòduls de servei de tipus fix al Passeig Marítim de Mataró, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, i convocar licitació.

14 Aprovació de la liquidació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró per al període de 01/01/2002 a 31/12/2002, del que resulta un import en concepte de subvenció a càrrec de l'Ajuntament de Mataró de 1.905.274'98.-EUR., IVA. inclòs. Atès que en pagaments trimestrals s'ha abonat a compte de l'esmentada subvenció durant el 2002 l'import de 1.521.107'00.,-EUR., correspon autoritzar, disposar i reconèixer a favor de l'empresa concessionària del servei, CTSA Mataró Bus, l'import de 384.167'98.-EUR., IVA. inclòs com a subvenció pendent d'abonar

15 Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa "Bassa Mar, S.A.", adjudicatària del contracte d'obres per a la rehabilitació de la residència Sant Josep, fase 3a, modificació la qual consisteix en l'augment en el preu del contracte en l'import addicional de 94.823,02.-EUR., IVA. inclòs, degut als imprevistos sorgits en el decurs de les obres, el que ha provocat un excés d'amidaments en algunes partides de l'obra previstes al projecte.

-Servei de Recursos Humans-

16 Desestimació del Recurs de reposició interposat per la Junta de personal, la secció sindical de CATAC-IAC, la secció sindical de l'AFPLE i diversos funcionaris, contra l'acord de ple del dia 6 de febrer de 2003 que va aprovar una modificació de la relació de llocs de treball per regularitzar els complements de destí i donar contingut al grau personal.

17 Subrogació del personal de l'IMPEM.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Obres-

18 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la Riera, entre els carrers Sant Josep i la Muralla de la Presó.

-Servei d'Urbanisme-

19 Aprovació provisional Modificació Pla General àmbits Puigblanc i plaça de l'Havana.

20 Aprovació provisional del nou Pla Parcial de "Can Quirze".

21 Aprovació Text Refós Modificació Pla General UA. -D-69 (Cabot i Barba) i UA-77-D (nau central Cabot i Barba/Prat de la Riba/Floridablanca).

22 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall corresponent al carrer Iluro, 76-78.

23 Constitució del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Institut Municipal d'Educació

24 Ratificar el decret d'Alcaldia de canvi de direcció de l'Institut Municipal d'Educació.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla Integral del Centre.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla Integral de Cerdanyola.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla Integral del Front de Mar.

PRECS I PREGUNTES

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Cartell de la Diada de l'Onze de setembre de 2003.

29 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la millora de la circulació al Passeig Marítim.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre documentació informativa de la ciutat.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa al rebuig a la Planta de Tractament de Residus del carrer Galícia.

32 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la presentació de recursos de cassació davant el Tribunal Suprem.

33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el Carnet Blau.

34 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular respecte les obres de peatonalització del tram entre el carrer Sant Josep fins la Muralla de Sant Llorenç.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas i Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor