Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 04/12/2003

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 04/12/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8848/2003 de 1 de desembre

Assumpte:

Convocatòria sessió plenaria del dia 4.12.2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de desembre de 2003, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2-10-2003.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de declaració institucional que presenten els grups municipals sobre els problemes d'accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda que presenten els serveis de RENFE

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

4 Delegar a l'Alcaldia el nomenament dels membres de tots els Consells Municipals.

5 Canvi representants del grup municipal de Convergència i Unió a la Junta del Patronat Municipal de Cultura i al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

6 Nomenament vocals del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Autoritzar la Societat Mercantil Aigües de Mataró SA perquè avali a la Societat Mataró Energia Sostenible SA en un import de 558.150,00 Euros per respondre de les obligacions derivades de la concessió d'un ajut per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia en forma de bestreta reemborsable a retornar en 10 anys.

8 Donar compte del decret d'alcaldia 8561/2003 de 20 de novembre pel qual s'aprova la concessió d'un ajut de caixa a l'Institut de Promoció Econòmica per import de 299.000,00 Euros.

9 Ratificar decret núm. 8349/2003, de 13 de novembre, del Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, d'aprovació de la revisió definitiva dels preus aplicables durant l'any 2002 al contracte de servei de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, de recollida i tractament de residus de mercats i de la neteja de platges, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

10 Ratificar decret núm. 8347/2003, de 13 de novembre, del Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, de reajustament del contracte de servei públic de gestió de la deixalleria del Pla d'en Boet, de Mataró, per canvis en les dotacions pressupostàries que atenen les despeses del contracte.

11 Ratificar decret núm. 8346/2003, de 13 de novembre, del Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, de modificació del contracte de servei públic de gestió de la deixalleria del c/ Galícia, de Mataró, per ampliació.

12 Aprovar l'ampliació en 1 vehicle de la flota d'autobusos per a la prestació del servei públic urbà col·lectiu de viatgers de la ciutat de Mataró, adjudicat a CTSA MATARÓ BUS i aprovar el pressupost de subvenció per a l'any 2004.

-Servei de Recursos Humans-

13 Donar compte de la contractació temporal pel tràmit d'urgència d'un tècnic superior de Joventut.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Acceptar la subvenció de 435.132,76 euros concedida pel Consell Català de l'Esport per a l'obra del "pavelló triple poliesportiu" a Cirera.

-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall parcel·la 6b4 "Sector Can Solaret".

16 Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de part de la finca "Bon Recés", propietat de Maria Victoria de Zeitd.

-Servei de Llicències-

17 Ratificació del conveni amb la Generalitat de Catalunya relatiu a la subvenció de l'Oficina de rehabilitació d'habitatges per l'any 2003.

-Ciutat Sostenible-.

18 Aprovar el "Pla d'usos de temporada a les platges de Mataró" durant l'estiu de 2004.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal de Cultura-

19 Nomenament dels representants dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Municipal de Cultura.

-Patronat Municipal d'Esports-

20 Nomenament de vocals del Consell Plenari i de la Junta Executiva del Patronat Municipal d'Esports.

-Servei de Joventut-

21 Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell Municipal de Joventut de Mataró.

-Servei de Participació Ciutadana-

22 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell Municipal per la Solidaritat i Cooperació Internacional.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació de Casals de Barri i reorganització de Centres Cívics.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aplicació del Reglament de Participació Ciutadana.

25 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Socialista, Partit Popular, Iniciativa per Catalunya Verds- EuiA i Esquerra Republicana de Catalunya per a l'elaboració d'un Pla d'Actuació per a la promoció de la ciutat de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

26 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a l'ampliació d'horaris de la Biblioteca Pompeu Fabra.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a les queixes dels veïns de la Plaça de Can Xammar.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el futur del carrer Rosselló.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla de Participació Ciutadana de Cerdanyola.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del partit Popular relativa a les actuacions que s'havien de dur a terme en el Polígon industrial de Mata-Rocafonda.

31 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el manteniment dels Centres d'Ensenyaments Públics.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació de noves places d'escola bressol.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les antenes de Telecomunicacions a la ciutat.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la substitució de l'Alcalde Sr. Manuel Mas.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla d'orientació d'equipaments comercials (POEC) de la nostra ciutat.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre les mesures que pren l'Ajuntament per tal de fer complir l'Ordenació municipal al respecte d'instal·lació d'antenes parabòl·liques a les façanes.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la instal·lació d'un semàfor al Pla d'en Boet.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor