Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 29/10/2003

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 29/10/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

DECRET 7810/2003 de 24 d'octubre

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari 29 d'octubre de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 29 d'octubre de 2003, a les 6 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària que tingué lloc el dia 20 d'octubre de 2003.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

3 Nomenament de representant del grup municipal del Partit Popular al Patronat Municipal de Cultura.

4 Nomenament del tinent d'alcalde Sr. Ramon Bassas Segura com a President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, de la Comissió Especial de Comptes i de la Mesa de Contractació.

5 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 7761/2003 de 21 d'octubre, relatiu al nomenament de representants de les entitats esportives i de les escoles al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports.

6 Donar compte del decret d'Alcaldia núm. 7538/2003 de 13 d'octubre, relatiu a la modificació provisional de competències delegades en matèria d'Interior i Hisenda.

7 Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm.7805/2003, 7806/2003 i 7807/2003 de 23 d'octubre, relatius a delegar especificament atribucions de gestió i resolució sobre els Plans Integrals de Rocafonda, Cerdanyola i Centre-Eixample.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

8 Aprovació inicial Pressupost Municipal 2004

-Servei d'Ingressos-

9 Aprovació inicial Ordenances Fiscals 2004

10 Aprovació tarifes aigua i clavegueram 2004

-Servei de Recursos Humans-

11 Aprovació plantilla municipal 2004

12 Ratificar la contractació del gerent del Patronat Municipal Escola Universitària Politècnica de Mataró.

-Servei de Gestió Econòmica-

13 Aprovació modificació pressupost 2003: Ajuntament i Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM).

-Servei de Compres i Contractacions-

14 Aprovació de la revisió de tarifes de l'aparcament de la Plaça Santa Anna.

-Servei d'Informació de Base-

15 Ratificació Decret d'Alcaldia núm. 7409/2003 de 6 d'octubre, relatiu a l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de Cooperació amb l'Agència Catalana de Certificació.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

16 Aprovació definitiva de la relació de béns i drets d'expropiació de la Baixada d'Espenyes núm. 8.

17 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall relatiu a la modificació de la fondària edificables de les finques 32, 34, 36 i 38 del carrer Castaños.

-Serveis Mumicipals-

18 Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la prestació dels Serveis Funeraris.

19 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança General de Residus i Neteja Viària.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal d'Esports-

20 Aprovació modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Esports per canvi de domicili.

CMI DE VIA PUBLICA

-Servei de Mobilitat-

21 Aprovació de la proposta de tarifació del servei d'autobús urbà 2004.

22 Aprovació de la proposta de tarifació del servei del taxi 2004.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació de Casals de Barri i reorganització de Centres Cívics.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aplicació del Reglament de Participació Ciutadana.

PRECS I PREGUNTES

25 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a l'ampliació d'horaris de la Biblioteca Pompeu Fabra.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a les queixes dels veïns de la Plaça de Can Xammar.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el futur del carrer Rosselló.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Pla de Participació Ciutadana de Cerdanyola.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a les actuacions que s'havien de dur a terme en el Polígon industrial de Mata-Rocafonda.

30 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació d'un Registre centralitzat d'informes i estudis.

31 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el manteniment dels Centres d'Ensenyaments Públics.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació de noves places d'escola bressol.

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor