Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari mes d'abril. 3/04/03

Escoltar

Ple ordinari mes d'abril. 3/04/03

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2468/2003 de 31 de març

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari de 3 d'abril de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 d'abril de 2003, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de març de 2003.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció conjunta dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds contra la guerra.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

4 Modificació de tarifes de l'aparcament del Parc Central

5 Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2002 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms.

6 Autoritzar i avalar a la societat municipal PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARO SA (PUMSA) per a la concertació de dues operacions de crèdit:

a) 3.000.000,00 euros davant l'entitat Banc Santander Central Hispano

b) 5.000.000,00 euros davant l'entitat La Caixa de Pensions

7 Adscripció d'un terreny situat al Rengle de Mataró, a favor de PUMSA.

-Servei de Secretaria General-

8 Donar compliment de la Sentència número 23/2003 de data 16 de gener de 2003 de la Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el Recurs número 50/2000 per la que es desestima el Recurs contenciós administratiu interposat per l'empresa Martí Renom, S.A. contra l'acord de Ple de 12 de febrer de 1998.

-Servei de Compres i Contractacions-

9 Pròrroga per cinc anys addicionals, a comptar des del 01/05/2003 al 30/04/2008, ambdós inclosos, de la concessió, mitjançant gestió interessada, del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de Corporación Española del Transporte, SA. (CTSA.).

-Servei de Recursos Humans-

10 Declaració de compatibilitat d'una funcionària

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

11 Requerir al Ministeri de Medi Ambient i a l'Agència Catalana de l'Aigua la continuació de les obres del Projecte d'interterceptor ( variant Mataró A-19) del torrent de Can Boada per la ronda O'Donell fins al mar.

-Urbanisme-

12 Aprovació provisional de la Modificació de Pla General "Nau central Fàbrica Cabot i Barba- Sector 5.03 Prat de la Riba-Floridablanca.

13 Aprovació definitiva de l'estudi de detall per a la regularització de la profunditat edificable de les finques 34, 36, 38 i 40 del carrer Arquebisbe Creus.

14 Aprovació del Text Refós del Pla Parcial del Sector de Vallveric el qual incorpora al document aprovat provisionalment les modificacions introduïdes a la modificació del Pla General en aquest àmbit, segons acord del Ple municipal de 6 de març de 2003.

- Promoció Econòmica-

15 Constitució de la Fundació privada Unió de Cooperadors de Mataró pel foment de l'economia social i la rehabilitació urbana.

CMI VIA PÚBLICA

16 Modificació de l'Ordenança de guals i estacionaments reservats en els seus articles 8.6 i 19.e suprimint l'exigibilitat de fiança per obtenir la llicència.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds en relació al Pla Especial de les Cinc Sènies - Valldeix Mata.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Popular en relació a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per l'aplicació de recursos econòmics equivalents al cost de la propaganda municipal en el primer trimestre del 2003.

PRECS I PREGUNTES

20 PREC que formula el grup municipal Popular sobre ampliació de l'horari del servei de Mataró Bus.

21 PREGUNTA que formula el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre l'actuació municipal en les denominades "batudes" en tallers il·legals en què treballen persones d'origen xinès.

22 PREGUNTA que formula el grup municipal Popular relativa al programa del dia internacional de la dona treballadora.

23 PREC que formula el grup municipal Popular sobre la instal·lació d'un semàfor a l'altura del camp de futbol de Rocafonda.

24 PREC que formula el grup municipal Popular sobre substitució de les escales que hi ha als carrers Alemanya, Dinamarca i Suècia per rampes per poder facilitar la mobilitat dels vianants.

25 PREGUNTA que formula el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre la continuació de les obres del col·lector d'aigües pluvials de la Ronda O'Donnell i Passeig Lluís Companys.

26 PREGUNTA que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el cost de la propaganda municipal en el primer trimestre del 2003.

PROPOSTA D'URGÈNCIA

27 Concessió d'aval al PASS per operació de tresoreria amb l'entitat BBVA per import de 6.370.100 euros.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor