Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari mes de maig. 8/05/2003

Escoltar

Ple ordinari mes de maig. 8/05/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3339/2003 de 5 de maig

Assumpte:

Ordre del dia Ple ordinari del 8 de maig de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de maig de 2003, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 d'abril de 2003.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per la condemna de la proposta del govern de doblar les classes de castellà a primària.

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de manifestar la solidaritat de l'Ajuntament i la ciutat de Mataró amb el poble cubà i condemnar la repressió que s'està duent a terme a Cuba.

5 Moció conjunta de tots els grups municipals sobre l'obligació de les associacions sense ànim de lucre de presentar declaració de l'Impost de Societats.

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-

6 Modificació de la taxa d'ensenyament reglat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, per al curs acadèmic 2003/2004

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Ratificar Decret d'Alcaldia núm. 3146/2003 de 25 d'abril, relatiu a l'aprovació de l'operació de préstec del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona d'import 3.005.060,52 euros i acceptació de la subvenció d'import 457.914,60 euros per subsidiar el tipus d'ìnterès del préstec sol.licitat.

8 Autoritzar a la societat mercantil Gestió Integral de Trànsit Mataró SL (GINTRA) per a la concertació de l'operació de crèdit hipotecari per import de 1.500.000,00 euros pel finançament de la construcció de l'aparcament en règim de concessió per explotació de la Pl Granollers, davant l'entitat financera Banc Santander Central Hispano.

9 Aprovació de la modificació del pressupost de l'exercici 2003 de:

1. L'Ajuntament consistent en crèdit extraordinari i suplement de crèdit

2. L'Escola Universitària Politècnica de Mataró consistent en suplement de crèdit

3. El Patronat Municipal de Cultura consistent en suplement de crèdit

4. L'Institut Municipal de Promoció Econòmica consistent en suplement de crèdit

5. Modificació de les bases d'execució del pressupost 2003.

10 Concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament soterrani al Camí de la Geganta, 82 Mataró

11 Concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament soterrani al subsòl de la Plaça Gatassa

-Servei de Secretaria General-

12 Aprovar la minuta de poder per a plets dels procuradors dels tribunals que actuaran en representació de l€ajuntament davant les jurisdiccions de Mataró, Barcelona i Madrid, i facultar al Sr. Alcalde-President per a la seva signatura davant notari.

-Servei de Compres i Contractacions-

13 Aprovació de la liquidació definitiva de l'any 2002 del servei prestat per la mercantil ENTORN, SCCL., com a concessionària de del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, aprovació de la revisió de tarifes de l'alberg de Can Soleret, a aplicar a partir del proper 01/10/2003, aprovació del pressupost per a l'any 2003 i de la subvenció a favor de la mercantil ENTORN, SCCL., de 76.511'04.-EUR., IVA. inclòs, i aprovació del Pla de Manteniment, Normatiu, Corrector i Preventiu de l'edifici alberg "Can Soleret" de Mataró per a l'any 2003.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Urbanisme-

14 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall " Passatge Garcia Oliver 1-3".

15 Resoldre els recursos de reposició interposats per Coll-Manacaba CB i per Ahold Supermercados SL., contra l'acord del Ple Municipal de 6.03.2003, relatiu a la suspensió de llicència de l'àmbit de la ronda Barceló i entorns.

16 Aprovació provisional modificació puntual Pla General d'Ordenació Municipal 1996 relativa a l'ús d'aparcament al subsòl de zones verdes.

17 Aprovació inicial modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal àmbit "Cinc Sènies".

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta d'Actuació que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds en relació al sector urbà industrial de la fàbrica IBERBUS de fabricació d'autobusos en la zona de l'Avinguda del Maresme.

PRECS I PREGUNTES

19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular s/ el mal estat de conservació en què es troba el Parc de Can Boada.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa a la valoració que fa el govern municipal sobre la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s/el canvi de torns d'agents de la policia local de Mataró.

21 Pregunta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds sobre el Protocol d'absentisme escolar i els Programes de Garantia Social.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor