Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA.Consell d'Administració . 09/09/2003

Escoltar

PUMSA.Consell d'Administració . 09/09/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Es convoca a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dimarts, dia 9 de setembre de 2003 a les 19:00 hores, a la seu social de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2na planta, despatx núm. 10, i amb el següent

Ordre del Dia

1. Acceptació, nomenament i presa de possessió dels Srs. Consellers. Constitució del nou Consell d'Administració.

2. Concessió de poders i facultats a favor del President del Consell d'Administració.

3. Donar compte de l'acta corresponent a la reunió del dia 6 de maig de 2003.

4. Donar compte de les resolucions del President del Consell d'Administració.

5. Adjudicació dels següents treballs:

a. Redacció del Projecte bàsic i executiu relatiu a la segona fase de l'aparcament Solís (UA 45), i Direcció d'obres.

b. Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d'urbanització del Polígon Industrial i Terciari del Rengle II.

6. Autorització per la modificació del conveni signat en data 2 de maig de 2001 amb INMOBILIARIA COLONIAL S.A. per la construcció de l'aparcament del PERI MARINA DE LLEVANT.

7. Autorització per la formalització d'un conveni amb el Sr. Lleonart per l'adquisició de part de les finques de la seva propietat incloses dins de l'àmbit del Sector del Projecte de Reparcel.lació del Rengle.

8. Autorització per avalar les següents operacions bancàries: :

a. Operació de crèdit a formalitzar per PROHABITATGE i La Caixa de Pensions d'import 60.000 €.

b. Operació de crèdit a formalitzar per GINTRA i La Caixa de Pensions d'import 180.000 €.

c. Operació de crèdit a formalitzar per GINTRA i La Caixa de Tarragona d'import 2.000.000 €.

d. Dues operacions de subrogació per part de GINTRA, en els préstecs hipotecaris formalitzats per PUMSA i La Caixa de Pensions d'imports 247.376,22 i 874.862,01 respectivament.

e. Futura operació de subrogació, per part de GINTRA, en dos crèdits formalitzats per PUMSA d'import total 1.201.684,26 €.

9. Donar compte de les següents extrems:

a. Obertura de Pliques relativa al concurs públic per la venda de les finques núm. 1 i 27 del Projecte de Reparcel.lació de Vallveric, propietat de l'Ajuntament.

b. Adjudicació de la gestió del Centre de Serveis de Transports Logístics.

c. Adjudicació de l'explotació i condicionament del local destinat a servei de bar-restaurant, ubicat a l'edifici del Centre de Serveis i Transports Logístics.

10. Ratificació del document signat en data 7 de juliol de 2003 pel qual es procedeix a la rescissió del contracte de venda a favor de l'Empresa Casas S.A. de la nau "A" de la parcel.la L de Les Hortes del Camí Ral.

11. Sobrevinguts.

12. Precs i preguntes.

 

El President del Consell d'Administració

Arcadi Vilert Soler

Mataró, 5 de setembre de 2003