Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinaria del Ple mes de juny

Escoltar

Sessió ordinaria del Ple mes de juny

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns dia 28 de juny, a les 8 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions que tingueren lloc els dies 15.4.99; 17.4.99; 13.5.99; 17.5.99; 25.5.99 i 10.6.99.


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vint-i-cinc de juny de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor