Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

01/06/2004

Escoltar

01/06/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 9/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 1 DE JUNY DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia ú de juny de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors: Joaquim Esperalba i Iglesias regidor i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió i Paulí Mojedano i Singla, regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 17 de maig de 2004.

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 61 DE DATA 2 D'ABRIL DE 2004, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA, EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 162/03 INTERPOSAT PER ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

Relació de fets.

 1. L'Ajuntament de Mataró va signar en data 17 de desembre de 1997 un conveni de col·laboració amb l' empresa Enher. Aquest conveni tenia una validesa de dos anys, l'any 1997 i 1998. En aquest conveni, entre altres coses s'establia que el Grup Enher pagaria una quantitat corresponent a l'1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que anualment obtingués l'empresa en el terme municipal de Mataró.
 2. L'empresa va comunicar els ingressos bruts d'aquests anys, 1997 i 1998 descomptant una sèrie de partides. La inspecció fiscal aixecà l'acta de disconformitat 1/00 per la que resultava una diferència entre la facturació declarada per l'empresa i la que constava a l'Ajuntament i es liquidava una quota tributària de 39.167,17 euros (6.516.868 ptes ) amb un deute tributari de 47.323,19 euros (7.873.917 ptes) pel que fa a l'exercici 1997 i l'acta de disconformitat 2/00 per la que es liquidava una quota tributària de 44.071,44 euros(7.332.870 ptes) i un deute tributari de 49.659,00 euros (8.265.562 ptes) pel que fa a l'exercici 1998.
 3. En el procediment inspector es va citar al representant de Fecsa-Enher SA el 8 de març de 1999. Va comparèixer el 7 d'abril de 1999 sense aportar la documentació requerida. El mes de juny de 1999, encara no l'havia aportat. El 20 de juliol de 1999 l'empresa va aportar la facturació per tarifes. El 28 de desembre de 1999 es va fer una nova citació amb compareixença el dia 21 de gener de 2000 aportant una part de la documentació, i se li va requerir més, no havent estat aportada abans de la data de la resolució, ni després. En cap moment en el procediment inspector es van formular al·legacions.
 4. L'Ajuntament de Mataró va aprovar les liquidacions corresponents a les actes d'inspecció i contra aquestes liquidacions es va interposar recurs de reposició que va ser resolt en data 26 de febrer de 2003 en sentit desestimatori.
 5. Endesa va pagar la liquidació corresponent a l'exercici 1997 i va mantenir la impugnació de la corresponent a l'exercici 1998 que és la que motiva el present recurs contenciós administratiu.
 6. Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que la Comissió Informativa de Serveis Centrals adopti la resolució següent:

  Primer.-

  Acceptar el contingut de la resolució del Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona de 2 d'abril de 2004 recaiguda en el recurs contenciós administratiu 162/2003.

  Segon.-

  Donar compliment a la sentència núm. 61/04.

  Tercer.-

  Procedir al cobrament de la quantitat que es deu:

  Acta de disconformitat Quota tributària Deute tributari

  2/00 44.071,44 euros 49.659,00 euros

  Quart.-

  Comunicar aquesta resolució a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. i a l'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  -Servei de Secretaria General-

  4 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 12/2004 DE DATA 19 DE GENER, DICTADA PEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 5 DE MATARÓ, EN RELACIÓ AL JUDICI VERBAL 312/03 INTERPOSAT PER SAMIR BENICH (EXP. GABINET JURÍDIC AGC55/01).

  La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "La Sentència número 12/2004 de data 19 de gener de 2004, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Mataró en relació al Judici Verbal 312/03 estima parcialment la demanda interposada per SAMIR BENICH (Procediment Civil).

  La demanda es va interposar contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals de data 23 de gener de 2003 pel que es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial d'indemnització per l'accident patit el dia 17 d'octubre de 2001 al caure al terra mentre circulava amb la seva motocicleta per la Pl. Pintor Cusachs de Mataró (Expedient Gabinet Jurídic AGC55/01). En la reclamació administrativa es demanava la quantitat de 767,37 EUROS

  La Sentència recaiguda estima parcialment la demanda de judici verbal civil interposat i anul·la el decret de data 23 de gener de 2003, amb condemna a l'Ajuntament de Mataró a abonar a l'actora la quantitat de 661,53 EUROS més interessos resultant de l'aplicació dels criteris que s'indiquen a la sentència.

  La companyia asseguradora ZURICH ha procedit a consignar les quantitats objecte de condemna i no s'ha interposat recurs.

  En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Donar compliment al contingut de la Sentència número 12/2004 de data 19 de gener de 2004, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Mataró en relació al Judici Verbal 312/03 interposat per SAMIR BENICH, contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals de data 23 de gener de 2003 pel que es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial d'indemnització per l'accident patit el dia 17 d'octubre de 2001 al caure al terra mentre circulava amb la seva motocicleta per la Pl. Pintor Cusachs de Mataró amb motiu de l'existència d'una taca de gasoil al terra. (Expedient Gabinet Jurídic AGC55/01).

  Segon.-

  Comunicar l'Acord precedent al Jutjat de Primera Instància número 5 de Mataró i a l'interessat."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  -Servei de Compres i Contractacions-

  5 - RATIFICAR EL DECRET 379/2003, DE DATA 14 DE MAIG, ACORDAT PER LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ, PEL QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE MAIG DE 2004, PEL QUAL S'ACORDÀ LA INICIACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES TIPUS TURISME PER A LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

  La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Vist el contingut de l'expedient administratiu de contractació del subministrament de dos vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró, per l'import de fins a 32.000 €, IVA. inclòs.

  Vist l'informe de data 5 de maig de 2004 del cap de la Policia Local, en el qual es comunica que el vehicle B-2152-PN ha patit un accident que produeix una minoració del seu valor, i sol·licita la modificació de les condicions de contractació del subministrament, en el sentit de que el pagament en espècie serà d'un mínim de 1230,81 €..

  Vist l'informe de data 11 de maig de 2004 de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, en el que es posa de manifest la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel cap de la Policia Local.

  Atès el previst als arts. 101, 189 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  Atesa la urgència en l'adopció del present acord, a fi de poder donar cobertura a les necessitats de transport de la Policia Local.

  En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

  Primer.-

  Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2004, pel qual s'acordà la iniciació de l'expedient de contractació del subministrament de dos vehicles tipus turisme pe a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, en el sentit que de l'import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte (fins a 32.000 €, IVA. inclòs), 1.230,81 € s'abonaran en espècie, mitjançant la transmissió dels vehicles Seat Córdoba, matrícules B-2152-PN i B-2153-PN, degut a la minoració de valor que ha sofert el primer a causa d'un accident.

  Segon.-

  Modificar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert, el qual queda redactat de la següent manera:

  • Clàusula primera:

  "2 : El preu total de l'operació no ha de superar la quantitat de 32.000 €, matriculació inclosa, dels quals un mínim de 1.230,81 € s'abonaran en espècies, mitjançant la transmissió dels vehicles Seat Córdoba, matrícules B-2152-PN i B-2153-PN, que donarà de baixa la Policia Local. L'adjudicatari haurà d'acceptar aquest pagament en espècie. La peritació dels vehicles s'acompanya com a doc. 2 i 4."

  • Clàusula quinzena.

  "1. El pressupost que haurà de servir de base a la contractació ascendeix a l'import de 32.000 €, IVA inclòs, dels quals un mínim de 1.230,81 € s'abonaran en espècie, mitjançant el lliurament dels vehicles Seat Córdoba, matrícules B-2152-PN i B-2153-PN.

  2. Existeix crèdit fins al màxim de 30.769,19 €, IVA inclòs amb càrrec a la partida del pressupost municipal núm. 22200/22200Z/62400 (op. tipus A núm. 200400010304 i op. tipus Ac núm. 200400022742), del pressupost aprovat per al present exercici 2004."

  Tercer.-

  Atendre a l'increment de despesa de 269,19 € amb càrrec a la partida 22200/22200Z/62400 del pressupost municipal aprovat pel present exercici (op. tipus AC núm. 200400022742).

  Quart.-

  Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D'INICIATIVES JUVENILS A ROCAFONDA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

  La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Vist l'escrit emès pel tècnic superior del Servei de Joventut d'aquesta Corporació, de data 26 d'abril de 2004, sol·licitant la contractació mitjançant concurs i procediment obert del servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, ascendint l'import fixat com a base per a la licitació del contracte a 150.763,02 €, IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

  Atès que en aquest mateix informe es posa de manifest la manca de mitjans propis per portar a terme l'esmentada tasca.

  Atès l'informe del secretari general d'aquest Ajuntament, de data 26 d'abril de 2004, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars a la legalitat vigent sobre contractació amb l'Administració Pública així com respecte dels plecs generals aprovats pel Ple Municipal en el seu dia.

  Tenint en compte que existeix credit adequat i suficient a la partida 63000/463000/22706 del pressupost municipal aprovat pel present exercici, i es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que la present contractació meriti durant els exercicis pressupostaris 2005 i 2006.

  Atès el previst a els art. 5.2 b), 8, 67, 69, 208.3 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

  En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Iniciar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei d'Iniciatives Juvenils a Rocafonda, d'acord amb el previst a l'art 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, ascendint l'import fixat com a base per a la licitació del contracte a 150.763,02 €, IVA. inclòs, pels dos anys de durada del servei.

  Segon.-

  Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

  Tercer.-

  Autoritzar la despesa d'import de 150.763,02 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 63000/463000/22706 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualiatats següents:

  • Any 2004: 30.593,75 €, IVA. inclòs (doc. compt. tipus A núm. 200400018596).
  • Any 2005: 75.607,64 €, IVA. inclòs (doc. comp. tipus AFUT núm. 200400018728).
  • Any 2006: 44.561,63 €, IVA inclòs (doc. comp. tipus AFUT núm. 200400018730).

  Tal i com preveu l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contrates de les administracions públiques, es condicionen els efectes de la present contractació a la condició suspensiva d'existència de crèdit suficient a la partida núm. 63000/463000/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis 2005 i 2006, a fi de poder atendre les despeses que la presentació contractació meriti durant les esmentades anualitats.

  Quart.-

  Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  7 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 514 DE DATA 6-4-2004, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, SECCIÓ CINQUENA, PER LA QUAL ES DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER LA MERCANTIL SACPA CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA PER SILENCI ADMINISTRATIU D'AQUESTA CORPORACIÓ DE LA PETICIÓ DE REVISIÓ DE PREUS, DE LA RECLAMACIÓ ECONÒMICA I DE LES PETICIONS DEDUÏDES PER SACPA EN ESCRITS DE DATA 30 DE JUNY I 25 DE JULIOL DE 2000, COM A CONCESSIONÀRIA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS I ABANDONATS.

  La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "En data 27/04/2004 ha estat notificada a l'Ajuntament la sentència número 514 de data 06/04/2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el recurs número 213/2001 interposat per la mercantil SACPA.

  El recurs esmentat es va interposar contra la desestimació presumpta per silenci administratiu d'aquesta Corporació de la petició de revisió de preus, de la reclamació econòmica i de les peticions deduïdes per Sacpa en escrits de data 30 de juny i 25 de juliol de 2000, com a concessionària del contracte de gestió del servei municipal de recollida i acollida d'animals domèstics i abandonats.

  La sentència recaiguda desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Sacpa, declarant :

  1. Respecte a la reclamació de pagament de dues factures, que ha quedat acreditat que aquestes van ser abonades.
  2. Respecte a la petició de compensació econòmica per a mantenir l'equilibri econòmic de la concessió en les dues intervencions tècniques del servei decretades, considera el Tribunal que van ser ajustades a dret, ja que van tenir causa en les greus incompliment en la prestació del servei concessional.
  3. Quan a les reclamacions d'indemnitzacions ocasionats per la prohibició de practicar eutanàsies a animals procedents d'altres ajuntaments, estableix que aquesta prohibició va ser motivada pels incompliments de la concessionària en la pràctica d'eutanàsies i per la prestació de serveis a altres Ajuntaments sense el degut i particularitzat coneixement per part d'aquesta Corporació i falta de pagament del corresponent cànon.
  4. Quan a la sol·licitud de revisió de preus de l'any 2000, es declara no procedent, per no haver-se sol·licitat, ni justificat la seva procedència, en els termes exigits pel ple de condicions econòmic administratives.
  5. Per últim, denega la petició de declaració de caducitat del procediment sancionador iniciat el dia 11 de maig de 2000, per no haver-se produït vulneració de cap norma legal.

  No s'imposen les costes del recurs a cap de les parts.

  En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig del 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Donar compliment al contingut de la sentència número 514 de data 06/04/2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el recurs número 213/2001 interposat per la mercantil SACPA

  Segon.-

  Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  8 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DEL CENTRE CÍVIC DEL PLA D'EN BOET-PERAMÀS-ESMANDIES A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. PER IMPORT DE 335.721,73 € IVA INCLÒS.

  La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització dels entorns del Centre Cívic del Pla d'En Boet-Peramàs-Esmandies, a Mataró.

  Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 17 de maig de 2004, mitjançant en qual proposa l'adjudicació de obres del projecte d'urbanització dels entorns del Centre Cívic del Pla d'En Boet-Peramàs-Esmandies, a Mataró, a l'empresa "Construcciones y Servicios Faus, SA" per un import de 335.721,73 €, IVA inclòs.

  Tenint en compte que a la partida 42200/43200B/60100 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a tendre la despesa.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Adjudicar el concurs de les obres del projecte d'urbanització dels entorns del Centre Cívic del Pla d'En Boet-Peramàs-Esmandies, a Mataró, a l'empresa "Construcciones y Servicios Faus, SA" per un import de 335.721,73 €, IVA inclòs.

  Segon.-

  Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que Construcciones y Servicios Faus, SA aporti certificats positius d'hisenda i de la seguretat social.

  Tercer.-

  Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 1.855,55 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

  Quart.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 42200/43200B/60100, del pressupost municipal del 2004.

  Any 2004 333.866,18 € (doc. compt. D núm. 25838) i 70.229,57 € (doc. compt. A/ núm. 25840)

  Cinquè.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 13.428,86 € i pagui l'import de 182,70 €, corresponent a l'anunci de licitació de les obres.

  Sisè.-

  Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  -Servei de Recursos Humans-

  9 - RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA DE 24 DE MAIG DE 2004 QUE APROVA UN CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME ATORGANT-LI UNA SUBVENCIÓ A TAL EFECTE.

  La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "En data 24 de maig de 2004, l'Alcalde i per motiu d'urgència, ha resolt aprovar un conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme atorgant-li també una subvenció a l'efecte. Així mateix, desplaçava a un funcionari en comissió de serveis per dur a terme el projecte objecte del conveni. La competència per atorgar la subvenció està atribuïda per la seva quantia a la Junta de Govern, és per això que es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

  ÚNIC: Ratificar el decret de 24 de maig de 2004 que diu així:

  "Es creu convenient realitzar un projecte per analitzar les possibilitats de definir un model de serveis informàtics mancomunat per a tots el municipis de el Maresme, per la qual cosa, per impulsar-lo i per fer la coordinació entre els municipis, cal establir un conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme.

  Aquest projecte es duria a terme des del Consell comarcal, amb la col·laboració d'un funcionari municipal, senyor Jordi Dòria, que es desplaçaria allà en Comissió de serveis. Aquest esmentat senyor, que ha mostrat la seva conformitat en la realització del projecte, es troba en aquests moments i fins al dia 31 de juliol de 2004 prestant els seus serveis a la Fundació Tecnocampus amb reserva de plaça i de lloc de treball segons decrets 5093/2002 i 5847/2003, de 23 de juliol.

  FONAMENTS DE DRET

  Els articles 303 i següent del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen la possibilitat que els ens locals estableixin entre ells relacions de cooperació en aquells assumptes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.

  L'article 186 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals preveu la possibilitat de declarar en Comissió de serveis a un funcionari per la realització d'una tasca especial i també per prestar assistència tècnic i col·laboració a altres administracions. La Comissió de serveis suposa reserva de plaça i de lloc de treball.

  Per tot això, i en virtut de les competències que m'atorga la normativa vigent,

  RESOLC:

  Primer.-

  Rectificar el decret 5847/2003, de 23 de juliol que prorrogava fins al 31 de juliol de 2004, la reserva de plaça i de lloc de treball concedida al senyor Jordi Dòria per prestar serveis a la Fundació Tecnocampus, en el sentit d'establir que aquesta reserva finalitza el dia 31 de maig de 2004 reintegrant-se el senyor Jordi Dòria a l'Ajuntament de Mataró el dia 1 de juny de 2004. Aquest mateix dia, com s'explica al punt 3, el senyor Jordi Dòria passarà en comissió de serveis al Consell Comarcal del Maresme.

  Segon.-

  Aprovar la proposta de conveni de cooperació a signar entre el consell comarcal del maresme i l'Ajuntament de Mataró per tal de fer un projecte per analitzar les possibilitats de definir un model de serveis informàtics mancomunat per a tots el municipis de el Maresme.

  Tercer.-

  Declarar en Comissió de serveis al senyor Jordi Dòria i Estrany perquè des del dia en què comenci la vigència d'aquest conveni, 1 de juny de 2004 i per un període d'un any, desenvolupi les seves funcions en el Consell Comarcal del Maresme, fent aquest projecte objecte del Conveni de cooperació.

  Quart.-

  El cost de finançament d'aquesta actuació, que ascendeix per l'any 2004 a un total de 40.229,25.- euros, s'aplicarà al Capítol IV del pressupost municipal d'aquest any, prèvia la modificació pressupostària que habiliti els crèdits necessaris i específics per aquesta finalitat, quedant l'eficàcia d'aquest acord condicionada a la modificació pressupostària indicada.

  Cinquè.-

  El finançament per l'any 2005, que ascendirà a un total de 33.359,96.- euros, s'haurà de tenir en compte en el pressupost per aquest esmentat any.

  Sisè.-

  Procedir a la signatura d'aquest Conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme.

  Setè.-

  Elevar aquest acord a la Junta de Govern per la seva ratificació en quant a l'aprovació del conveni amb la subvenció que comporta"

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  10 - ACCEPTAR L'INCREMENT DE SUBVENCIÓ ATORGAT A L'ACTUACIÓ URBANITZACIÓ RONDA ROCABLANCA PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL FEDER, ANY 2000-2001.

  El Sr. Arcadi Vilert Soler, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya numero 3153 de 2 de juny, publica l'Ordre de 25 de maig de 2000, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, per la qual es regulava el procediment per a la selecció de les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament per FEDER, dins programa Operatiu per a la zona objectiu 2 de Catalunya 2000-2001.

  En data 2 de gener de 2001, amb el número de registre d'entrada 200100000126, la Direcció General d'Administració Local notifica a l'Ajuntament de Mataró que l'actuació municipal anomenada "Urbanització Ronda Roca Blanca" havia estat seleccionada dins d'aquest programa amb una subvenció de 300.506,05 Euros,

  En un informe del Servei de Gestió de Fons de Cooperació i estructurals s'ha establert l'excedent de cofinancament FEDER, disponible, consegüentment, s'ha proposat la seva assignació a altres actuacions amb despesa declarada superior a la despesa elegible seguint el procediment establert en l'article 14.3 de l'Ordre que regulava la selecció d'actuacions.

  El dia 29 d'abril de 2004, la Direcció General d'Administració Local comunica a la corporació municipal, mitjançant escrit entrat al registre general de referència 200400015929, que s'ha resolt incrementar l'import de la subvenció inicialment atorgada amb la quantitat de 33.359,00 €, a càrrec dels excedents de cofinançament, la qual cosa suposa que la "Urbanització de Ronda Roca Blanca" disposa d'una subvenció total de 333.865,05 €.

  Es per això que la consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo, si s'escau, l'adopció dels següents, acords:

  Primer.-

  Acceptar l'increment de 33.359,00 € atorgat per la Direcció General d'Administració Local a l'actuació "Urbanització de Ronda Roca Blanca", la qual cosa suposa un total de subvenció de 333.865,05 €, actuació que figurava inclosa en la programació per a la zona Objectiu 2 de Catalunya, relació 2000-2001, cofinançada pels Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

  Segon.-

  Donar trasllat del l'anterior acord als serveis municipals de Gestió Econòmica, d'Ingressos i d'Intervenció de Fons."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  11 - DEFINIR DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LES BARRES DE NÍNXOLS 9, 10 I 11 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LES VALLS, LA FASE SEGONA CORRESPONENT A LA BARRA DE NÍNXOLS 10.

  El Sr. Arcadi Vilert Soler, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "En data 12 de desembre de 2002 el Ple de l'Ajuntament aprova inicialment el "Projecte d'execució de les barres de nínxols 9, 10 i 11 del cementiri municipal "Les Valls", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo, que te per objecte la definició de les obres construcció de tres noves barres de nínxols, la novena, la desena i l'onzena, amb un pressupost total d'execució per contracte de 1.545.012,70 € IVA inclòs.

  L'esmentat projecte apareix organitzat en tres fases que coincideixen amb l'execució de les tres noves barres de nínxols, i solament es va definir a nivell de projecte executiu la fase corresponen a la novena amb un pressupost d'execució per contracte de 515.004,60 € IVA inclòs, deixant per mes endavant la definició pressupostaries de les altres dues barres següents, la nou i l'onze, això als efectes d'evitar desviaments excessius de preus pel pas del temps entre l'aprovació i l'execució real de les obres.

  En data 3 de març de 2003 la Comissió de Govern acorda aprovar definitivament el "Projecte d'execució de la barra 9 de nínxols del cementiri de " Les Valls", que actualment està en fase d'execució molt avançada i que properament entrarà en funcionament.

  Atesa la necessitat d'iniciar l'execució desena barra de nínxols, degut a la demanda existent d'aquest servei funerari; l'oficina tècnica d'Obres ha procedit a definir econòmicament del projecte aprovat inicialment en data 12/12/02 una altre fase segona, que es correspon amb l'execució de la desena barra de nínxols, redactant per això el corresponent document relatiu als amidaments, justificació de preus i pressupost.

  Donat que la resta de la documentació tècnica necessària per licitar les obres, ja consta aprovada definitivament, a excepció del pressupost i de l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.

  Per tot el que s'acaba d'exposar i vista la nova documentació tècnica elaborada pels serveis tècnics municipal i vist el que disposen els articles 14, 36 i seguents del ROAS, la consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Definir econòmicament del "Projecte d'execució de les barres 9, 10 i 11 del cementiri municipal "Les Valls", aprovat inicialment pel ple municipal en data 12 de desembre de 2002, la fase segona, que correspon a les obres d'execució de la desena barra de nínxols, amb un pressupost d'execució per contracte de 519.647,44 €, IVA inclòs i aprovar-lo conjuntament amb l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra redactats a l'efecte pels serveis tècnics municipals.

  Segon.-

  Trametre al Servei de Compres i Contractacions la documentació necessària per a l'aprovació del plec de clàusules economic-administratives particulars per a la contractació de les obres.

  Tercer.-

  Comunicar al Departament de Sanitat i Seguretat Social, Delegació Territorial a Barcelona, Generalitat de Catalunya els anteriors acords als efectes previstos en el Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.

  Quart.-

  Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Serveis Municipals, Sanitat i al legal representant de l'empresa Cabré Junqueras SA."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  -Servei d'Urbanisme-

  12 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1325/97 INTERPOSAT PER PERE TORRES QUELLOS.

  El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme presenta la proposta següent:

  "La Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 30 de març de 2004, ha dictat Sentència per la qual desestima el recurs contenciós - administratiu núm. 1325/97 interposat per PERE TORRES QUELLOS, contra les resolucions del Conseller de Política Territorial y Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de dates 12 de desembre de 1996 i 3 d'abril de 1997 per les quals, respectivament, s'aprova definitivament la Revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró, supeditant la seva executivitat i publicació fins la presentació d'un Text Refós que reculli les prescripcions que s'indiquen i es dona conformitat al Text Refós tramitat per l'Ajuntament (Resolucions publicades en el D.O.G.C. de 24 d'abril de 1.997).

  El Sr. Torres Quellos és propietari de dues finques en la zona coneguda com "Torrent Forcat", ubicades a Can Quirze, qualificades de sòl urbanitzable (en el Pla General). La pretensió del propietari és excloure aquestes finques del Sector de Can Quirze i defensa que aquest sòl pertany al Sector de les Cinc Sènies, i per tant demana la seva reclassificació en sòl no urbanitzable de desenvolupament agrícola i una indemnització per danys i perjudicis.

  Els motius que la demandant al·lega han estat estudiats i desestimats tots ells pel Tribunal. En síntesi cal destacar de la Sentència el següent:

  • Que la demanda incórrer en errors de partida, perquè prescindeix de la història del planejament del sector. Els terrenys del demandant van deixar de ser sòl no urbanitzable de desenvolupament agrícola l'any 1977 i d'ençà i fins ara han estat inclosos en el Sector de Can Quirze. Per tant, qualsevol referència al conveni entre Ajuntament de Mataró i Unió de Pagesos respecte el Sector de les Cinc Sènies de data 18-4-1996, no te cap sentit en aquest plet.

  • Per una altre banda, la distinció entre sòl urbà i sòl urbanitzable programat no s'ha efectuat fins la modificació del Pla General de 25 de juny de 2001, la qual tampoc és objecte d'aquest plet. Per tant, totes les al·legacions encaminades a intentar acreditar un greuge comparatiu entre aquests dos sectors no corresponen al plet de la Revisió del Pla General-1996.

  • La Sentència, (traduïda al català) disposa que : "També conté la demanda errors de concepte respecte la naturalesa dels Plans Urbanístics, doncs no són actes declaratius de drets, com es pretén, que precisin ser declarats lessius per deixar-los sense efectes conforme l'art. 103 de la L.P. A. C. 30/92, ni son tampoc actes immutables (···) Al contrari, els instruments de planejament tenen, per suposat, vigència indefinida, però que acaba quan son substituïts per altres d'igual o superior jerarquia normativa, i per això, com és sabut, la potestat de planejament és per la seva pròpia naturalesa àmpliament discrecional, en quant conformadora i endegadora del territori i el seu futur desenvolupament, i conté, en si mateixa, el ius variandi de les situacions anteriors per fer possible l'adaptació a nous criteris i prioritats; només demostrant que la regulació aprovada és irracional, incongruent o incoherent amb la realitat del territori o de la població, o que resulta inoperant o impossible tenint present la situació fàctica del sector o que és contrària a l'interès públic (circumstàncies que, com veurem més endavant no s'han donat en el present cas) podria concloure's en la seva nul·litat, però mai pel sol fet d'apartar-se de criteris anteriors, com eren en el supòsit d'autos, les regulacions de 1977 o 1991".

  • El Tribunal desestima la reclamació de danys i perjudicis perquè les limitacions i deures del planejament urbanístic defineixen el contingut normal de la propietat.
  • Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i contingut de la Sentència, PROPOSO a la Comissió de Govern municipal l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Acceptar el contingut de la Sentència núm 249 de data 30 de març de 2004, de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha posat fi al recurs contenciós-administratiu núm. 1325/97, interposat per PERE TORRES QUELLOS, contra les resolucions del Conseller de Política Territorial y Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de dates 12 de desembre de 1996 i 3 d'abril de 1997 per les quals, respectivament, s'aprova definitivament la Revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró, supeditant la seva executivitat i publicació fins la presentació d'un Text Refós que reculli les prescripcions que s'indiquen i es dona conformitat al Text Refós tramitat per l'Ajuntament (Resolucions publicades en el D.O.G.C. de 24 d'abril de 1.997).

   Segon.-

   Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   -Servei de Manteniment-

   13 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS SANT ANTONI M. CLARET, PASSATGE PARE CLARET I CARRETERA DE MATA.

   El Sr. Arcadi Vilert Soler, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

   "Vist el "Projecte de reurbanització dels carrers Sant Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 147.413,12 EUR., IVA inclòs.

   Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

   Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

   El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització dels carrers Sant Antoni Ma. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 147.413,12 EUR., IVA inclòs.

   Segon.-

   Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   CMI VIA PÚBLICA

   -Servei de Policia Local-

   14 - RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE CONDECORACIONS DE LA POLICIA LOCAL.

   El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, presenta la proposta següent:

   "Atès que el Reglament de la Policia Local de Mataró preveu la possibilitat d'atorgar medalles i felicitacions en reconeixement als mèrits contrets pels membres de la Policia Local i d'altres cossos, serveis o administracions amb responsabilitats en matèria de seguretat pública.

   Atès el contingut dels informes del cap la Policia Local, dels quals es desprén que diverses persones són plenament mereixedores del reconeixement dels mèrits contrets en el seu treball i col.laboració amb la Policia Local.

   Atès que la fixació del Dia de la Policia Local no fa possible convocar prèviament una reunió extraordinària de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública, a l'objecte de la concessió de medalles al mèrit professional, l'atorgament de les quals pot ser ratificada en una sessió posterior.

   En virtut de les competències delegades per Decret d'Alcaldia de 30/06/03,RESOLC:

   Primer.-

   Atorgar la Medalla al Mèrit Professional de 1ª categoria a les persones següents:

   - Carles Sánchez i Ruiz- Joaquim Belenguer i Burriel- Manuel Catà i Zaragoza

   Segon.-

   Atorgar la Medalla a la Permanència en el Servei de 2ª categoria a:

   - Gregorio Hernández Tello

   Tercer.-

   Atorgar Felicitació Pública a les persones següents:

   - Antonio Soldado Mira- Jordi Ollé i Piquer- Anna Cortés Linares

   Quart.-

   Proposar a la Junta de Govern Local la ratificació de la concessió de les medalles al Mèrit Professional de 1ª categoria assenyalades en l'apartat primer."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   URGÈNCIA

   Fora de convocatòria i prèvia declaració d'urgència que s'adoptà de forma reglamentària es tractà el següent punt:

   -Compres i Contractacions-

   15 € ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE HARDWARE STÀNDAR PER MICROINFORMÀTICA PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, DURANT L'ANY 2004, A FAVOR DE LA MERCANTIL I.D. GRUP, SA.

   La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vist el contingut de l'expedient administratiu per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de Hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2004.

   Vist l'informe emès pel cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions d'aquesta Corporació, en el qual es proposa, després de l'anàlisi detallat de tots els criteris de valoració establerts al plec de condicions econòmico administratives, l'adjudicació de la contractació abans esmentada a favor de la mercantil I.D. GRUP, SA, opció 1, per l'import de 50.000,00 euros, IVA inclòs.

   Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 171 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Adjudicar la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2004, a favor de la mercantil I.D. GRUP, SA, opció 1 per l'import ofert de 50.000,00 euros IVA inclòs, subministrament que haurà d'efectuar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regeixen el contracte i d'acord amb la proposta efectuada per l'entitat adjudicatària.

   Segon.-

   Disposar l'import de 50.000,00 euros, IVA. inclòs, a favor de I.D. GRUP, SA, despesa que serà atesa amb càrrec de la partida núm. 36200/12100Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004 (op. D núm. 200400025085).

   Tercer.-

   Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 2.000 euros, en concepte de garantia definitiva pel subministrament adjudicat."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   Precs i Preguntes :

   No se'n formulen.

   I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.