Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

04/12/2003

Escoltar

04/12/2003

Dia
Hora
Lloc
ple
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 14/2003 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2003.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia quatre de desembre de dos mil tres, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Sra. PILAR GONZALEZ AGAPITO, Alcaldessa Accidental,

Hi concorren els Senyors:

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

CONSUELO PRADOS MARTINEZ TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADAS YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LÓPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

Excusa la seva assistència el Sr. Manuel Mas Estela, Alcalde President.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lma. Sra. Presidenta obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 D'OCTUBRE DE 2003.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

2.- DESPATX OFICIAL.

La senyora Alcaldessa accidental informa d'un escrit de l'Alcaldia de Cretéil, ciutat francesa agermanada amb Mataró, on comunica la mort de la senyora Eskenazy que era la delegada d'agermanaments de l'Ajuntament. La Corporació en ple expressa el seu condol i acorda donar-ne coneixement a l'Ajuntament de Cretéil.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 - PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE ELS PROBLEMES D'ACCESSIBILITAT PER LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA QUE PRESENTEN ELS SERVEIS DE RENFE

El senyor Oriol Batista, regidor del grup municipal Socialista, presenta la següent Proposta :

"Els darrers anys hem vist com la societat en general ha anat avançant, encara que lentament, en l'adaptació dels espais i serveis per tal que hi pugui accedir tothom.

La ciutat de Mataró també ha anat fent progressivament accessible els seus espais i serveis tot i que som molt conscients que encara resta molt camí a recórrer.

Pel que fa al transport públic la ciutat de Mataró va ser la primera de l'Estat en adaptar la seva flota d'autobusos, fruit de la voluntat i la sensibilització de tots els grups municipals de que el transport esdevé un element clau en l'autonomia i llibertat de totes les persones i especialment de les persones amb discapacitat, ja que possibilita la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania i assegura un dret fonamental.

Al nostre País, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han fet un esforç per modernitzar les seves instal·lacions i incloure unitats adaptades en els seus trens per poder facilitar l'accés a totes les persones.

Els darrers anys també altres mitjans de transport, en molts casos en mans d'empreses privades, han fet passos per fer accessible el seu servei, però curiosament un dels mitjans de transport més important que tenim a la ciutat com és el ferroviari, tan per les destinacions com per les freqüències, no ha fet cap gest en aquest sentit ni ha mostrat cap voluntat d'adaptar el seus serveis per a tothom.

Així, avui, una persona amb mobilitat reduïda li és molt difícil en uns casos i impossible en altres:

 • Pujar al tren

 • Accedir a les diferents andanes

 • Passar les barreres de control que condueixen cap a les andanes

 • Avisar alguna persona per tal que li ajudi a pujar o baixar del tren amb seguretat, fet que s'agreuja a partir de la supressió de la figura dels revisors.

 • Utilitzar la màquina expenedora de bitllets.

Per aquests motius, els grups municipals proposen l'adopció dels següents acords:

PRIMER.-

Que l'Ajuntament de Mataró exigeixi a RENFE que faci accessible per tots els ciutadans i ciutadanes tan els espais com els seus serveis, adaptant els trens, l'accés a les andanes, i les màquines expenedores i respectant així tota la legislació que existeix al respecte, tant el decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del codi d'accessibilitat de la Generalitat de Catalunya, com els diferents articles que recull la Constitució Espanyola i la Declaració Universal dels Drets Humans que promulguen la igualtat de les persones sense cap mena de distinció.

SEGON.-

Que es notifiqui aquesta petició a tots els responsables més directes de RENFE, així com les administracions públiques que tenen responsabilitat en l'àmbit del transport públic com del benestar social."

El senyor Joaquim Esperalba, President del grup municipal de Convergència i Unió, recolza la proposta, posant de manifest que al marge de l'accessibilitat, camp en el que s'ha millorat molt els últims anys, s'hauria d'avançar molt més en l'adaptabilitat dels serveis per tal que les persones amb minusvalies puguin gaudir-ne dels serveis en igualtat amb la resta dels ciutadans.

El senyor Antoni Civit, Portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, considera molt oportuna la proposta, sent aquest l'any europeu de les persones amb discapacitats. Per això s'ha de denunciar la falta de sensibilitat d'algunes empreses, com a RENFE, que fan a persones plenament capaces.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

La senyora Pilar González felicita a la Sra. Consol Prados, regidora de l'Ajuntament, per haver estat elegida diputada del Parlament de Catalunya a les recents eleccions.

El senyor Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, es remet a la felicitació que ja varen fer a la Sra. Prados la mateixa jornada electoral. Considera positiu per a Mataró que les institucions representatives comptin amb mataronins, siguin del grup que siguin.

La senyora Consol Prados agraeix la felicitació i manifesta que seguirà treballant per Mataró des del Parlament de Catalunya.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

4 - DELEGAR A L'ALCALDIA EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE TOTS ELS CONSELLS MUNICIPALS.

La senyora Pilar González, alcaldessa accidental, presenta la següent Proposta:

"L'Ajuntament de Mataró té constituïts en l'actualitat 14 consells municipals de participació de caràcter sectorial, que són els següents:

- Consell Municipal de Joventut

- Consell Municipal de la Gent Gran

- Consell Municipal de Seguretat i Prevenció

- Consell Municipal Escolar

- Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental

- Consell Municipal de la Salut

- Consell Municipal de Consum

- Consell Municipal per la Solidaritat i la Cooperació Internacional

- Consell Municipal de Convivència

- Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats

- Consell Municipal de Cultura

- Consell Municipal de Circulació i Transports

- Consell Municipal de Medi Ambient

- Consell Educatiu Institut Municipal d'Educació

Les previsions estatutàries de cada consell pel que fa a la seva composició són heterogènies (veure annex 1) la qual cosa dificulta molt la gestió dels canvis en el sí dels consells.

Mentre s'adopten els necessaris canvis estatutaris, és convenient agilitar el procediment seguit fins ara en alguns consells en els que calien acords del Ple Municipal per nomenar els seus membres, facultant a l'Alcaldia per portar-los a terme substituint a més l'obligació que hi havia en alguns casos de donar compte al Ple per la de donar compte a la Comissió Informativa corresponent.

Per tot això, al Ple, PROPOSO:

Primer.-

Delegar a l'Alcaldia, amb caràcter general, el nomenament dels membres de tots els Consells Municipals així com dels canvis en les persones que els composen, a proposta del col·lectiu al qual els estatuts hagin atorgat representació.

Segon.-

Substituir, si s'escau, l'obligació de donar compte al Ple Municipal dels nomenaments que es facin per decret de l'alcaldia, per la de donar compte a la Comissió Informativa competent.

Annex 1

CONSELLS MUNICIPALS

Denominació

Data aprovació

Òrgan

Data

modificació

Forma nomenament

Consell Municipal de Joventut (Joventut i Esports)

02/07/1998

Ple

Decret, llevat col·lectiu de joves ® Ple.

Consell Municipal de la Gent Gran (Benestar Social - Serveis Socials)

05/10/2000

Ple

Decret, donant compte Ple.

Consell de Seguretat i Prevenció (Circulació i Transports)

06/02/1992

Ple

Decret.

Consell Municipal Escolar (IME)

14/04/1988

Ple

08/11/2001

Decret, llevat grups municipals ® Ple.

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental (Urbanisme)

07/06/1984

Ple

05/11/1987

Ple.

Consell Municipal de la Salut (Benestar Social - Sanitat)

18/04/1996

Ple

05/10/2000

Decret.

Consell Municipal de Consum (Benestar Social - Sanitat)

12/12/2002

Ple

Decret.

Consell Municipal per la Solidaritat i la Cooperació Internacional (antic minories ètniques)

10/04/1996

Ple

03/06/2000

Decret, donant compte Ple.

Consell Municipal de Convivència (Igualtat i Solidaritat)

Decret, donant compte Ple.

Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats (Benestar Social - Serveis Socials)

Nov. 2001

Ple

Decret, donant compte Ple.

Consell Municipal de Cultura (Patronat Municipal de Cultura)

1996

Decret, llevat grups municipals ® Ple.

Consell Municipal de Circulació i Transports (Policia Local - Vialitat)

Sense nomenament específic.

Consell Municipal de Medi Ambient (Ciutat Sostenible)

11/12/1993

Ple

23/07/1998

Sense nomenament específic.

Consell Educatiu Institut Municipal d'Educació (IME)

06/07/2000

Ple

Ple.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

5 - CANVI REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A LA JUNTA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA I AL CONSELL DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

La senyora Pilar González, alcaldessa accidental, presenta la següent Proposta:

"El Ple extraordinari celebrat el passat dia 1 de juliol va establir el nou cartipàs municipal, dintre de la qual és peça destacada la designació dels membres dels diferents òrgans plenaris dels Organismes Autònoms Municipals, en representació dels grups municipals.

D'acord amb el que regula l'article 4 dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura en el que s'estableix que la Junta serà nomenada pel Ple de l'Ajuntament i estarà formada, entre d'altres, per representants dels grups municipals amb representació al Consistori i en el mateix nombre que estiguin a les Comissions Informatives.

Pel que fa a aquesta representació el grup municipal de Convergència i Unió proposa la substitució d'un dels seus representants al Patronat Municipal de Cultura.

A la vista de l'exposat, i d'acord amb la proposta realitzada pel grup municipal de Convergència i Unió, el conseller delegat de Cultura i President del Patronat Municipal de Cultura, proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord :

Únic.-

Designar com a representant del grup municipal de Convergència i Unió al Patronat Municipal de Cultura al senyor Jordi Ferri i Güell en substitució del senyor Marcel Martínez Bruguera."

"El Ple extraordinari celebrat el passat dia 1 de juliol va establir el nou cartipàs municipal, dintre de la qual és peça destacada la designació dels membres dels diferents òrgans plenaris dels Organismes Autònoms Municipals, en representació dels grups municipals.

L'article 6 dels Estatuts de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró estableix que el Consell estarà format, entre d'altres, per representants dels grups municipals amb representació al Consistori.

Pel que fa a aquesta representació el grup municipal de Convergència i Unió proposa la substitució d'un dels seus representants a l'IMPEM.

A la vista de l'exposat, i d'acod amb la proposta realitzada pel grup municipal de Convergència i Unió, el President de l'IMPEM proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció del següent acord :

Únic.-

Designar com a representant del grup municipal de Convergència i Unió a l'IMPEM al senyor Marcel Martínez i Bruguera en substitució del senyor Joan Mora i Bosch."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

6 - NOMENAMENT VOCALS DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I DE SANTA MAGDALENA

La senyora Pilar González, alcaldessa accidental, presenta la següent Proposta:

"La Junta del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, en compliment de l'article 10 dels seus Estatuts va aprovar en la reunió celebrada el dia 25 de novembre de 2003 la proposta de persones que han de composar el Patronat de la Fundació pel pròxim quatrienni. El càrrec de vocal és honorífic, voluntari i gratuït, essent les persones proposades les següents:

Sr. Oriol Batista Gazquez, Sra. Marta Soler Regás, Sra. Roser Colomer Alberti, Sr. Pascual Fernández Pruñanosa, Sr. Manuel Corredor Burset, Sra. Roser Manté Bartra, Sr. David Sala Foix, Sr. Pere Joan Torres i Pons, Sr. Carlos Súnico Batchilleria i Sr. Lluís Banchs i Galtés

L'art. 10 i 12 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena sobre la competència del Ple de l'Ajuntament per al nomenament dels vocals de la Junta del Patronat de la Fundació.

En conseqüència proposo al ple de l'Ajuntament els següents acords:

Primer.-

Nomenar vocals del Patronat de la Fundació Hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena a les persones següents:

 • Sr. Oriol Batista Gazquez
 • Sra. Marta Soler Regás
 • Sra. Roser Colomer Alberti
 • Sr. Pascual Fernández Pruñanosa
 • Sr. Manuel Corredor Burset
 • Sra. Roser Manteé Bartra
 • Sr. David Sala Foix
 • Sr. Pere Joan Torres i Pons
 • Sr. Carlos Súnico Batchilleria i
 • Sr. Lluís Banchs i Galtés

Segon.-

Nomenar a proposta de l'Alcaldia, com a president delegat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena el Sr. Oriol Batista Gazquez, regidor delegat de Sanitat de l'Ajuntament de Mataró."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA-Servei de Gestió Econòmica-

7 - AUTORITZAR LA SOCIETAT MERCANTIL AIGÜES DE MATARÓ SA PERQUÈ AVALI A LA SOCIETAT MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE SA EN UN IMPORT DE 558.150,00 EUROS PER RESPONDRE DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA CONCESSIÓ D'UN AJUT PER PART DEL MINISTERI DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA EN FORMA DE BESTRETA REEMBORSABLE A RETORNAR EN 10 ANYS.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

"Relació de fets

Vista la sol·licitud de la societat mercantil AIGÜES DE MATARÓ SA, per la qual es demana l'autorització per avalar a Mataró Energia Sostenible S.A. per la concertació d'una operació de préstec (bestreta reemborsable) de 558.150,00 euros, vist l'informe de Gestió Econòmica i d'Intervenció

Per tot el que s'ha exposat el sotasignant proposa al Ple que adopti la resolució següent:

 1. Autoritzar la Societat Mercantil Aigües de Mataró SA perquè avali a la societat Mataró Energia Sostenible SA per import de 558.150,00 euros mitjançant la formalització de set avals d'import 79.735,71 euros amb la Caixa Catalunya per respondre de les obligacions derivades de la concessió d'un ajut en forma de bestreta reemborsable per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia, destinats a realitzar el Projecte "Programa nacional de energia/acción estratégica sobre transporte, almacenamiento, distribución y utilización más económicos y eficientes de la energia."
 2. Condicions financeres de l'aval:

  Comissió de formalització:

   

  0,25%

  Comissió trimestral:

  0,25%

  Duració:

  1r aval

  30/06/2007

  2n aval

  30/06/2008

  3r aval

  30/06/2009

  4t aval

  30/06/2010

  5è aval

  30/06/2011

  6è aval

  30/06/2012

  7è aval

  30/06/2013

 3. Comunicar el present acord a la Societat Mercantil Aigües de Mataró SA i al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei d'Hisendes Locals i l'Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

8 - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 8561/2003 DE 20 DE NOVEMBRE PEL QUAL S'APROVA LA CONCESSIÓ D'UN AJUT DE CAIXA A L'INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA PER IMPORT DE 299.000,00 EUROS.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta el següent Decret:

"DECRET

8561/2003 de 20 de novembre

Assumpte:

Aprovació ajut de caixa per import de 299.000,00 euros sol·licitat per l'IMPEM.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

Vista la proposta formulada pel Conseller Delegat de Seguretat, Prevenció Interior i Hisenda, relativa a la concessió d'un ajut de caixa d'import 299.000,00 € per a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

Vist l'informe del Tresorer i l'Interventor de Fons de l'Ajuntament.

D'acord amb les facultat atorgades a l'Alcalde per la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, R.D. 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com l'article 47 de les bases d'execució,

RESOLC:

1. Aprovar la concessió d'un ajut de caixa a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica per import de 299.000,00 € i amb les condicions següents:

· Import màxim:299.000,00 Euros

· Període: 3 mesos

· Tipus d'interés : Euribor a 3 mesos més 0,1%, sense cap comissió

· Liquidació d'interessos trimestral."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

-Servei de Compres i Contractacionss-

9 - RATIFICAR DECRET NÚM. 8349/2003, DE 13 DE NOVEMBRE, DEL CONSELLER DELEGAT D'INTERIOR I HISENDA, D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEFINITIVA DELS PREUS APLICABLES DURANT L'ANY 2002 AL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS DE MERCATS I DE LA NETEJA DE PLATGES, ADJUDICAT A FAVOR DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta a ratificar el següent Decret :

"DECRET

8349/2003 de 13 de novembre

Assumpte:

aprovar la revisió de preus aplicables durant el 2002 al contracte de servei de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, recollida i tractament de residus de mercats i neteja de platges

Servei de COMPRES I CONTRACTACIONS

Expedient: 1997 90 - CP

Vist l'expedient relatiu al servei de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, de recollida i tractament de residus de mercats i de la neteja de platges, adjudicat en règim de concessió a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

Atesa la sol·licitud efectuada pel Sr. Martí Juanola i Càrceles, apoderat de l'esmentada concessionària, de data 19/09/2003, el qual va tenir entrada en el registre general d'aquesta corporació en la data de 22/09/2003, en el que es sol·licita l'aprovació de la revisió definitiva dels preus a aplicar a la concessió durant l'exercici 2002, la qual cosa comporta l'aprovació i disposició a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA., dels imports següents:

· 98.003,50.-EUR., IVA. inclòs pel servei de recollida de residus sòlids urbans;

· 174.111,02.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja viària;

· 11.384,30.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja de platges;

· 9.937,61.-EUR., IVA. inclòs, pel servei de recollida de residus de mercats.

Vist l'informe efectuat pel Cap de la Secció de Residus i Neteja Viària, de data 15/10/2003, en el que es posa de manifest la correcció dels coeficients de revisió de preus definitiva per a l'exercici 2002 calculats per la concessionària, a aplicar a la concessió adjudicada.

Atès el contingut de l'art. 104, 105, 106 i 109 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractacions de les Administracions Públiques, d'aplicació a la present contractació, així com al previst als art. 39 i 40 dels plecs de condicions tècniques, jurídiques i econòmico-administratives que regeix la concessió.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a les partides núm. 52000/442/227000, 52000/511/227000 i 52000/445/22700 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2003 per atendre la despesa que es meriti per l'aprovació de la revisió de preus definitiva de la concessió respecte de l'any 2002, essent que es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient a les esmentades partides en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2004 i 2005, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst a l'art. 12 dels plecs de condicions tècniques, jurídiques i econòmico-administratives que regeix la concessió es manifesta la facultat del Ple d'aquest Ajuntament per modificar el contracte per raons d'interès públic, amb els requisits establerts legalment, d'ofici o a instància del concessionari, i atès el previst en el mateix sentit per l'art. 164 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.

Atesa la urgència en l'aprovació del present acord, a fi de donar compliment a les obligacions dimanants del mateix dintre del termini legal establert, i atès el resultat de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals d'aquesta Corporació, celebrada en la data d'avui.

En ús de les facultats que atorguen a l'Alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en base al Decret d'Alcaldia de delegació de competències de data 13 d'octubre de 2003, RESOLC:

1.- Aprovar la revisió definitiva dels preus aplicables durant l'any 2002 al contracte de servei de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, de recollida i tractament de residus de mercats, i de la neteja de platges, adjudicat mitjançant concessió administrativa a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., la qual cosa comporta l'aprovació dels següents imports:

· 98.003,50.-EUR., IVA. inclòs pel servei de recollida de residus sòlids urbans;

· 174.111,02.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja viària;

· 11.384,30.-EUR., IVA. inclòs pel servei de neteja de platges;

· 9.937,61.-EUR., IVA. inclòs, pel servei de recollida i tractament de residus de mercats.

2.- Aprovar i disposar els imports esmentats en el punt anterior a favor de la concessionària del servei, Fomento de Construcciones y Contratas, SA., a càrrec de les partides que a continuació s'especifiquen respecte del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2003, així com a càrrec dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis del 2004 i 2005, en els que es preveu igualment consignar crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que es meritin per la revisió de preus acordada amb el present acord:

· L'import de 98.003,50.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 52000/442/22700 (op. ADC núm. 200300044186, op. ADFUT núm. 200300044191 i op. ADFUT núm. 200300044192).

· L'import de 174.111,02.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 52000/511/22700 (op. ADC núm. 200300044187, op. ADFUT núm. 200300044194 i op. ADFUT núm. 200300044195).

· L'import de 11.384,30.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 52000/445/22700 (op. ADC núm. 200300044189, op. ADFUT núm. 200300044196 i op. ADFUT núm. 200300044197).

· L'import de 9.937,61.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 52000/442/22700 (op. ADC núm. 200300044190, op. ADFUT. núm. 200300044198 i op. ADFUT núm. 200300044199).

3.- Supeditar l'eficàcia del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en les partides del pressupost municipal esmentades en el punt anterior en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2004 i 2005, a fi de poder atendre les obligacions contretes per aquesta corporació amb l'aprovació del present acord.

4.- Requerir a l'entitat adjudicatària a fi de que en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons Municipal d'aquesta Corporació garantia addicional per l'import de 35.212'37.-EUR., IVA. inclòs, atès l'augment en el preu del contracte resultant de l'aprovació del present acord.

5.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri el Ple Municipal d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

10 - RATIFICAR DECRET NÚM. 8347/2003, DE 13 DE NOVEMBRE, DEL CONSELLER DELEGAT D'INTERIOR I HISENDA, DE REAJUSTAMENT DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL PLA D'EN BOET, DE MATARÓ, PER CANVIS EN LES DOTACIONS PRESSUPOSTÀRIES QUE ATENEN LES DESPESES DEL CONTRACTE.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta a ratificar el següent Decret :

"DECRET

8347/2003 de 13 de novembre

Assumpte:

aprovar el reajustament del contracte del servei públic de gestió de la deixalleria del Pla d'en Boet, de Mataró, per canvis en les dotacions pressupuestàries.

Servei de COMPRES I CONTRACTACIONS

Expedient: 2001 109 - CP

Vist el contingut del contracte del servei públic de gestió de la deixalleria del Pla d'en Boet de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per acord de la Comissió de Govern de data 28/5/2001, per un import global de fins a 325.351,53.-EUR, IVA. inclòs.

Atès l'informe emes pel Cap de Residus i Neteja viària del Servei de Manteniment, amb data 08/10/2003, en el que es proposa reajustar el preu del contracte esmentat en el punt anterior en l'import de 25.000,00.-EUR., IVA. inclòs, degut als canvis que cal fer a les dotacions pressupostàries que atenen la despesa meritada per aquest contracte.

Atès l'informe de l'assessora Jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 10 de novembre de 2003, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 212, 214.c) i concordants del R.D.L 2/2000 , de 16 de juny , pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atesa la urgència en l'aprovació del present acord, a fi de donar compliment a les obligacions dimanants de mateix dintre del termini legal establert, i atès el resultat de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals d'aquesta Corporació, celebrada en data d'avui.

En ús de les facultats que atorguen a l'Alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en base al Decret d'Alcaldia de delegació de competències de data 13 d'octubre de 2003, RESOLC:

1.- Aprovar el reajustament del contracte del servei públic de gestió de la deixalleria del Pla d'en Boet de Mataró, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en l'import de 25.000,00.-EUR., IVA. inclòs, degut als canvis que cal fer a les dotacions pressupostàries que atenen la despesa meritada per aquest contracte.

2.- Autoritzar l'anotació comptable inversa per l'import de 25.000,00.- EUR., IVA. inclòs, (operació tipus AD núm. 200300042720) a càrrec de la partida núm. 52000/442/22700 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2003.

3.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri el Ple Municipal d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

11 - RATIFICAR DECRET NÚM. 8346/2003, DE 13 DE NOVEMBRE, DEL CONSELLER DELEGAT D'INTERIOR I HISENDA, DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL C/ GALÍCIA, DE MATARÓ, PER AMPLIACIÓ.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta a ratificar el següent Decret :

"DECRET

8346/2003 de 13 de novembre

Assumpte:

Modificació del contracte del servei públic de la gestió de la deixalleria del C. Galícia per ampliació.

Servei de COMPRES I CONTRACTACIONS

Expedient: 1998 80 - CP

Vist el contingut del contracte de servei públic de la gestió de la deixalleria del C/ Galícia de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas per acord del Ple Municipal en la data de 04/06/1998 per un import de 89.656'20.-EUR, IVA. inclòs.

Atès l'informe emes pel Cap de residus i neteja viària del Servei de Manteniment, amb data 08/10/2003, en el que es proposa l'augment del contracte esmentat en el punt anterior per un import de 60.000.-EUR., IVA. inclòs, el qual s'atendrà a càrrec de la partida 52000/442/22700 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, degut a la diferència entre el pressupost inicialment calculat i la gestió dels residus realment efectuat durant la present anualitat del 2003.

Atès el previst als arts. 101, 212, 214.c) i concordants del R.D.L 2/2000 , de 16 de juny , pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 52000/442/22700 del pressupost aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

Atesa la urgència en l'aprovació del present acord, a fi de donar compliment a les obligacions dimanants de mateix dintre del termini legal establert, i atès el resultat de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals d'aquesta Corporació, celebrada en data d'avui.

En ús de les facultats que atorguen a l'Alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en base al Decret d'Alcaldia de delegació de competències de data 13 d'octubre de 2003, RESOLC:

1. Aprovar l'ampliació del contracte del servei públic de la gestió de la deixalleria del C/ Galícia de Mataró, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, ampliació la qual comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 60.000'00.-EUR., IVA. inclòs, degut a que la gestió de residus ha estat superior a l'inicialment prevista per a la present anualitat del 2003.

2. Autoritzar i disposar l'import de 60.000'00.-EUR., IVA. inclòs a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 52000/442/22700 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2003 (op. tipus ADC núm. 200300042721).

3. Requerir a l'entitat adjudicatària a fi de que en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons Municipal d'aquesta Corporació garantia addicional per import de 2.400'00.-EUR., IVA. inclòs, atesa l'ampliació contractual efectuada amb la present contractació.

4. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri el Ple Municipal d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

12 - APROVAR L'AMPLIACIÓ EN 1 VEHICLE DE LA FLOTA D'AUTOBUSOS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC URBÀ COL·LECTIU DE VIATGERS DE LA CIUTAT DE MATARÓ, ADJUDICAT A CTSA MATARÓ BUS I APROVAR EL PRESSUPOST DE SUBVENCIÓ PER A L'ANY 2004.

El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient relatiu a la contractació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada, essent l'empresa gestora del servei CTSA MATARÓ BUS, així com el plec de condicions de clàusules administratives i tècnicoeconòmiques que regeixen la contractació, aprovat pel Ple d'aquesta Corporació en la data de 18/09/97.

Atès l'escrit de data 15/10/2003 presentat pel legal representant de l'entitat adjudicatària del servei Mataró Bus, la Corporación Española de Transporte, SA., amb el que s'aporta el pressupost provisional per la prestació del servei durant l'any 2004.

Atès que la clàusula 35a. del plec de condicions de clàusules administratives i tècnicoeconòmiques que regeixen la prestació del servei s'estableix el sistema de subvencions a abonar per l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe efectuat per l'enginyer del Servei de Mobilitat d'aquesta Corporació, amb el vist i plau del Cap de l'expressat servei, de data 10/10/2003, en el que es proposa ampliar la flota d'autobusos en 1 vehicle així com l'aprovació del pressupost de subvenció per la prestació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers de la ciutat per a l'anualitat del 2004 en l'import de 1.969.345'14.-EUR., IVA. inclòs, pressupost del que el 80 %, equivalent a 1.575.476'11.-EUR., IVA. inclòs, correspon abonar a l'empresa prestadora del servei en pagaments mensuals.

Atès que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària núm. 21000/513/47000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les obligacions meritades per la prestació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers de la ciutat durant l'esmentat exercici pressupostari.

Qui subscriu, Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, PROPOSA a l'Ajuntament Ple l'aprovació dels següents acords:

1- Ampliar en 1 vehicle la flota d'autobusos per a la prestació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada.

2- Aprovar el pressupost de subvenció per la prestació del servei de transport urbà de viatgers "Mataró-Bus" per a l'any 2004 per l'import de 1.969.345'14.-EUR., import del que el 80 %, equivalent a 1.575.476'11.-EUR., correspon abonar a l'entitat adjudicatària del servei, Corporación Española del Transporte, SA., en concepte de subvenció, mitjançant l'abonament de 11 mensualitats d'import 131.289'68.-EUR., IVA. inclòs cadascuna i 1 mensualitat d'import 131.289'63.-EUR., IVA. inclòs.

3.-Autoritzar i disposar la despesa d'import de 1.575.476'11.-EUR., IVA. inclòs a favor de Corporación Española del Transporte, SA., a càrrec de la partida núm. 21000/513/47000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2004 (doc. comp. ADFUT núm. 47492).

4.- Es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 21000/513/47000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les despeses que la prestació del servei Mataró Bus meriti durant l'esmentat exercici pressupostari."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

-Servei de Recursos Humans-

13 - DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA D'UN TÈCNIC SUPERIOR DE JOVENTUT.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

"A l'àrea de Serveis Personals d'aquest Ajuntament és fa necessària la contractació temporal d'un tècnic especialista de Joventut (Grup C), per un període mínim de quatre mesos. A tal efecte, i en no haver-hi llista d'espera aprovada per a cobrir aquesta plaça, s'ha de dur a terme un procés de selecció de la persona adequada.

Per tal d'agilitzar aquest procés es va aprovar, en data 13 d'octubre de 2003, un decret d'alcaldia que, en la seva part resolutiva, diu aixó

" Primer.- Aprovar les bases de selecció per a la contractació temporal, per un període mínim de quatre mesos, d'un tècnic especialista de joventut, per necessitats sorgides a l'àrea de Serveis Personals.

Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de Barcelona, en el benentès que, si durant aquest termini es presentessin al·legacions contra les bases, i aquestes fossin estimades, es tornaria a obrir nou termini de presentació.

Quart.- Elevar aquesta resolució a la Comissió de Govern per la seva ratificació "

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa a la Comissió de Govern l'adopció del següent acord:

Únic

: Ratificar el decret 7537/2003 de 13 d'octubre."

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 - ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 435.132,76 EUROS CONCEDIDA PEL CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT PER A L'OBRA DEL "PAVELLÓ TRIPLE POLIESPORTIU" A CIRERA.

La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Joventut i Esports, presenta la proposta següent:

"En data 28 de novembre de 2000, es va publicar en el DOGC núm. 32 la Resolució de 15 de novembre de 2000 del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la qual es convocava concurs públic per a la concessió de subvencions per a la construcció i el condicionament d'equipaments esportius en el període 2001-2003, i se n'aproven les bases.

En virtut d'aquesta resolució i dins del termini senyalat en les bases de la convocatòria, en data 26 de gener de 2001 l'Ajuntament de Mataró presenta l'actuació municipal anomenada construcció d'un polisportiu a Cirera, com objecte de la seva petició de subvenció.

En data 16 de setembre de 2001 el President del Consell Català de l'Esport va aprovar una relació provisional de peticions de projectes a subvencionar entre les quals no figurava l'Ajuntament de Mataró.

En data 24 d'octubre de 2001 l'Ajuntament de Mataró presenta davant el Consell Català de l'Esport al·legacions a la Resolució esmentada, degudament fonamentades en l'informe tècnic emès per la direcció del Patronat Municipal d'Esports.

En data 5 de novembre de 2003 el President del Consell Català de l'Esport va acordar incorporar l'actuació municipal, construcció d'un pavelló polisportiu a Cirera, a la relació provisional de projectes a subvencionar per un import de 435.132,76 €, com a conseqüència de diferents baixes o de la minoració d'algun projecte inclòs inicialment en les llistes provisionals, això en aplicació del procediment establert en la base 9.3 de la convocatòria.

En data 21 de novembre de 2003 ha tingut entrada en el registre general municipal la notificació de l'anterior Resolució i de la documentació administrativa i tècnica que cal aportar per completar l'expedient de subvenció.

En particular, el Consell Català de l'Esport dona a l'Ajuntament de Mataró el termini d'un mes per acceptar la subvenció i el sistema de finançament proposat.

Vistes les anteriors consideracions,

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents A C O R D S:

Primer.-

Acceptar la subvenció de 435.132,76 € concedida pel Consell Català de l'Esport per a l'obra " Pavelló triple polisportiu " a Cirera , i distribuïda en les anualitats següents:

Any 2004 90.000,00 €

Any 2005 345.132,76 €

segons la convocatòria publicada en el DOGC núm. 3275, relativa a la Resolució de 15 de novembre de 2000, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a la construcció i el condicionament d'equipaments esportius en el període 2001.-2003.

Segon.-

Acceptar el sistema de finançament proposat, línia de crèdit, mitjançant l'Institut Català de Finances.

Tercer.-

Complimentar, dins dels terminis que s'indiquen en la notificació de l'atorgament de la subvenció, els altres requisits tècnics i administratius necessaris per fer-la efectiva.

Quart .-

Comunicar els anteriors acords al Sots-director i Interventor dels serveis econòmics municipals, al servei d'Ingressos i al Director del Patronat Municipal d'Esports."

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, avança el vot favorable a la proposta. Lamenta la postura victimista del govern municipal quan denunciava que la Generalitat excloïa Mataró de les subvencions esportives que ara s'ha vist que no és veritat. A causa d'algunes baixes en les inversions subvencionades en la primera adjudicació s'ha pogut fer un segon grup de subvencions, dintre del qual ha entrat Mataró i altres poblacions com Barcelona, Sant Celoni o Amposta. La subvenció concedida a Mataró és la tercera en importància de les que ara s'han atorgat. Per tant considera que l'actuació de la Generalitat en aquesta qüestió ha estat correcte i basada en una escala de prioritats en la que la xifra de població dels ajuntaments sol·licitants no és l'únic criteri, que puntua, sinó que també cal ponderar el d'equilibri territorial.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

-Servei d'Urbanisme-

15 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL PARCEL·LA 6B4 "SECTOR CAN SOLARET".

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"La Comissió de Govern de data 22 de setembre de 2003 va aprovar inicialment l'estudi de detall d'ordenació de volums de la parcel·la 6b4 del sector Can Soleret, presentat per DIAGONAL DE AREAS, SL.

L'objecte de l'estudi de detall és definir la volumetria, composició i materials de façana, accessos i aparcaments previstos en una parcel·la que el Pla general vigent qualifica de sectors de dotacions i serveis privats, vista la proposta d'implantar una activitats comercial en substitució d'un restaurant actualment en desús i desmuntat.

Segons consta a l'expedient, s'ha notificat l'acord esmentat a la societat promotora i s'ha sotmès l'estudi de detall a una informació pública de 20 dies, prèvia publicació per edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en els diaris La Vanguardia i El Punt Diari i en els taulers d'edictes municipals.

No consta que s'hagi presentat al·legacions ni suggeriments en el període d'informació pública de l'aprovació inicial de l'estudi de detall.

A la vista d'aquests antecedents i dels informes que es troben a l'expedient, favorables a l'aprovació definitiva de l'estudi de detall, i en virtut de la normativa aplicable, (articles 78.3 de les NNUU del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, 87 26, 66, 64, 65 i 70 del Text Refós Urbanístic Català -D. L. 1/90 de 12 de juliol- arts. 21, 22 i 47.3 de la Llei de Bases de Règim Local, PROPOSO al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar definitivament l'estudi de detall d'ordenació de volums de la parcel·la 6b4 del sector Can Soleret, presentat per DIAGONAL DE AREAS, SL.

Segon.-

Notificar el present acord a la societat promotora i publicar l'acord i la normativa en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer:-

Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l'expedient administratiu a la COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per tal de que tramitin l'assabentament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

16 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS DE PART DE LA FINCA "BON RECÉS", PROPIETAT DE MARIA VICTORIA DE ZEITD.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"Per Decret de data 3 de setembre de 2003 es van aprovar inicialment la relació de béns i drets objecte de l'expropiació forçosa referida a finques del paratge "Bon Recés".

Notificat l'acord als interessats i sotmès a un període d'informació pública de 15 dies, resulta que s'ha presentat al·legacions per part dels propietaris dels immobles objecte d'expropiació.

L'escrit d'al·legacions, presentat en data 3 de novembre de 2003, planteja les qüestions que es poden agrupar en dos apartats: 1er) sobre la superfície objecte d'expropiació, i 2òn) sobre els criteris de valoració dels terrenys i elements expropiats.

Respecte el primer del temes qüestionats es passarà a resoldre seguidament a la vista dels criteris que consten el l' informe de l'arquitecte de la secció de planificació urbanística precedent.

Ara bé, les qüestions que s'al·leguen Pels propietaris, amb caràcter cautelar, referides als criteris del full d'apreuament municipal, com sigui que els mateixos propietaris que efectuen aquesta al·legació han iniciat el procediment de valoració davant el Jurat d'Expropiació de Catalunya en mèrits de l'art. 103 del Decret Legilatiu 1/90 i l'Ajuntament ha remès l'expedient administratiu a requeriment del Jurat, caldrà pronunciar-se sobre aquestes al·legacions en el marc del procediment del Jurat d'Expropiació.

El que sí que cal resoldre en aquest moment del procediment són les al·legacions referides a la relació de bens i drets.

Els propietaris de les finques objecte d'expropiació en aquest expedient al·leguen que :

La seva valoració contempla una superfície de 39.168,085m² resultant de les inscripcions registrals relatives a cada una de les tres parcel·les que conformen la unitat patrimonial afectada, extensió menor a la que es desprèn del cadastre però que és l'emparada per la fe registral.

L'Ajuntament fixa en 38.432,77m² en base a l'informe de l'arquitecte on es diu que "és la superfície que es desprèn del càlcul de la superfície a expropiar de cada una de les tres finques realitzat sobre cartografia digital pel Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró" que s'incorpora com annex 3. En aquest annex 3, les tres parcel·les expropiades apareixen identificades amb els números 14, 15 i 17 i la superfície total de cada una concretada en: 9.679.34m² la parcel·la 14, 19.961,77m² la parcel·la 15 i 10.189,10m² la parcel·la 17. El resultat és de 39.830,21m², superior a la registral de 39.168,085m² considerada per aquesta part que, segons entenen, ha de ser la que es prengui en consideració, atès que no consta en el registre de la propietat cap segregació o ampliació que destrueixi la "fehaciencia" de les inscripcions registrals.

Que van oferir a l'Ajuntament la possibilitat d'una possible comprovació conjunta de la superfície a expropiar en cas de no estar conforme amb la registral, de la que no ha obtingut cap resposta.

Resposta a l'al·legació:

 • Segons l'informe emes per l'arquitecte de la secció de planificació del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament, s'ha d'acceptar l'al·legació referida a manca d'inclusió de la superfície de 247 m² que forma part de la parcel·la 4407414 i està destinat a sistema viari, segons es descriu en el plànol que s'adjunta a la present Resolució i que substitueix l'annex 3 de l'informe de valoració dels béns i drets de l'expropiació. Així es recollirà en la definició de la relació de béns i drets i en la valoració conseqüent.

En conseqüència es proposa que s'estimi aquesta al·legació.

En la resta de consideracions s'ha de desestimar l'escrit d'al·legacions tota vegada que queda acreditat en l'expedient la superfície real propietat dels interessats, com seguidament es detallarà.

 • En el mateix informe de l'arquitecte es fa constar que existeix un error en el plànol acompanyat com annex 3, en la delimitació física de la parcel·la 15 que provoca un error en la descripció superficial. Aquest error consisteix en que s'ha inclòs en aquest expedient la superfície d'un terreny (la totalitat de la parcel·la 18 de 1.185 m²) que no forma part del sòl expropiat, per ser d'un altre propietari. Aquest error queda palès si es compara amb el plànol que s'acompanya com annex 2 i amb la descripció general de les finques on es diu que "al sud llinda amb la parcel·la amb referència cadastral 4407418 propietat del sr. Francisco Casabella."

 • Finalment, es destaca en l'informe de l'arquitecte municipal que l'esmentat plànol annex 3 no incorporava la delimitació de l'àmbit d'expropiació en relació a l'execució de les obres de la rotonda actual de la carretera de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres que va afectar una part de les parcel·les 14 i 15 (219+2.381 = 2.600m²) i que per tant ara cal descomptar.

Un cop detectat aquests errors i corregits, la superfície de les finques en qüestió son les que es descriuen seguidament:

Ref. cadastral sup. annex 3 sup cadastral sup corregida

4407414 9.679,34 m² 9.361 m² 9.443 m²

4407415 18.796,77 m² 17.743 m² 16.413 m²

4407417 10.189,10 m² 10.189 m² 10.189 m²

Total Finca 39.830,21 m² 37.293 m² 36.045 m²

Per una altra banda aquesta rectificació de superfície te repercussió directa en el full de valoració de les finques. Per Decret de data 3 de setembre de 2003 es va aprovar la valoració de la superfície expropiada i també es va acordar que aquesta valoració quedava supeditada a l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets, en previsió de possibles rectificacions. Com sigui que s'ha produït el supòsit de la rectificació, és procedent rectificar també la valoració, la qual segons informe de l'arquitecte es detalla de la següent manera:

Valor del sòl: (22,35€/m²*36.045) 805.605,75 euros

Valor de les edificacions: 149.564,80 euros

Valor de les plantacions i instal·lacions: 122.982,39 euros

Premi d'afecció (5%): 53.907,65 euros

TOTAL preu just: 1.132.060,59 euros

A la vista dels informes que consten a l'expedient,a el Conseller-Delegat d'Ubanisme PROPOSA AL PLE DE L'AJUNTAMENT l'adopció dels següents A C O R D S :

PRIMER.-

Esmenar els errors que es contenen en la descripció de l'aprovació inicial de la relació de béns i drets objecte de l'expropiació de l'expedient GE 1/60 (exp. 69/98), en l'abast i el fonament que ha quedat exposat en la part expositiva del present acord i que queda reflectida en el plànol que s'adjunta a la present resolució en substitució del plànol annex 3 de l'informe de valoració municipal.

SEGON.-

Estimar en part les al·legacions presentades per la Sra. Mª Victoria de Zeidt Coromina i la societat Bon Recés, S .L. en qualitat de propietaris de les finques objecte d'expropiació en el sentit d'estimar la inclusió de la superfície destinada a sistema viari de 247 m² que forma part de la parcel·la 4407414 i desestimar la resta de peticions en el sentit que s'indica en la part expositiva de la present Resolució.

TERCER.-

Aprovar definitivament la relació de bens i drets afectats pel present expedient expropiatori, que es descriuen a continuació:

Es tracta de tres finques que formen part integrant del conjunt anomenat "Bon Recés", situades al nord-est del polígon industrial Mata-Rocafonda de Mataró, entre el carrer Foneria i la carretera de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres (BV-5031).

En el conjunt de les tres finques és un terreny de forma poligonal, llinda al nord-est i l'est amb la carretera de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres (BV-5031), al Sud amb la parcel·la de referència cadastral 4407418 propietat del Sr. Francisco Casabella, al sud-oest amb el carrer Foneria, a l'oest amb les parcel·les 4407401, 4407402, i al nord-oest amb la parcel·la 4407416.

Les tres finques es troben incloses dintre del Polígon Fiscal número 52.

La qualificació urbanística de les tres finques objecte de l'expropiació és majoritàriament: Clau V-sistema de Parcs i Jardins Urbans (sòl urbà), tot i que també inclou una porció de Clau C-sistema de Viari (sòl urbà).

El total de les tres finques te una superfície de 36.045 metres quadrats (sobre cartografia digital del Servei d'Urbanisme). Aquesta és la que servirà de base de la valoració municipal

Sobre el terreny descrit hi ha dos edificacions que constitueixen un habitatge i un magatzem.

Així doncs el detall de la relació de béns i drets afectats serà:

 • Finca nº 1 :

Dades sobre cartografia digital del Servei d'Urbanisme:

Superfície total de la parcel·la 14: 9.443 m² que es desglossa en 9.196 m² de sòl qualificat de Parcs i Jardins Urbans i 247 m² de sòl qualificat de Viari

S'ha descomptat la part inclosa en l'execució de les obres de la rotonda actual de la carretera de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres (219 m²).

Dades cadastrals:

Referència Cadastral 4407414DG504ON

Superfície segons cadastre de 9.361 m²

Dades del Registre de la Propietat:

Referència: Tom 2958 del Llibre 48 de Mataró, Foli 156, Finca 2675.

Superfície: 9.124 m².

Propietaris:

 • Una meitat indivisa: Maria- Victoria de Zeidt Coromina
 • Una meitat indivisa: BON RECES, S.L.
 • Finca nº 2 :

Dades sobre cartografia digital del Servei d'Urbanisme:

Superfície total de la parcel·la 15: 16.413 m² qualificat de Parcs i Jardins

S'ha descomptat la part inclosa en l'execució de les obres de la rotonda actual de la carretera de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres (2.381 m²).

Dades cadastrals:

Referència Cadastral 4407415DG504ON

Superfície segons cadastre de 17.743 m²

Dades del Registre de la Propietat:

Referència: Tom 2958 del Llibre 48 de Mataró, Foli 150, Finca 2671.

Superfície: 20.045 m².

Propietaris:

 • Una meitat indivisa: Maria- Victoria de Zeidt Coromina
 • Una meitat indivisa: BON RECES, S.L.

 • Finca nº 3:

Dades sobre cartografia digital del Servei d'Urbanisme:

Superfície total de la parcel·la 17: 10.189 m² qualificat de Parcs i Jardins Urbans

Dades cadastrals:

Referència Cadastral 4407417DG504ON

Superfície segons cadastre de 10.189 m²

Dades del Registre de la Propietat:

Referència: Tom 2958 del Llibre 48 de Mataró, Foli 153, Finca 2673.

Superfície: 9.999 m².

Propietaris:

 • Una meitat indivisa: Maria- Victoria de Zeidt Coromina
 • Una meitat indivisa: Sra. Pilar Prats de Carulla. Segons escriptura pública de rectificació, de data 16 de maig de 2003, pendent d'inscripció en el Registre de la Propietat, aquesta meitat indivisa de la propietat pertany a la societat BON RECES, S.L.
 • Edificacions existents:

Habitatge:

Edificació desenvolupada en planta baixa i planta pis. Reformada en planta baixa i ampliació de la planta pis realitzades l'any 1962 amb estat de conservació normal.

Superfície total construïda de 332,43 m², distribuïts en : planta baixa: 184,78 m² i planta pis: 147,65 m².

Magatzem:

Edificació desenvolupada en planta baixa i planta pis: Antiguitat de més de 90 anys i estat de conservació deficient. Superfície total construïda de 131,68 m², distribuïts en planta baixa: 35,73 m² i planta pis: 95,95 m².

 • No consten carregues ni arrendataris ni altres drets ni reals ni personals.

QUART.- Aprovar definitivament el full d'apreuament municipal, aprovat inicialment per Decret de data 3 de setembre de 2003, i reflectir la superfície real objecte de l'expropiació de la forma que s'ha detallat en la part expositiva de la present Resolució, resultant una valoració de 1.132.060,59 euros.

CINQUÈ.-

Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d'edictes municipals.

SISÈ.-

Notificar els presents acords als propietaris de les finques expropiades, al Jurat d'Expropiació de Catalunya, i al vocal designat per l'Ajuntament per formar part del Jurat d'Expropiació, Sr. Lluís Carles Ferrer."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

-Serveis de LLicències-

17 - RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIU A LA SUBVENCIÓ DE L'OFICINA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES PER L'ANY 2003.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"L'honorable conseller de Política Territorial i Obres Públiques i l'alcalde de Mataró, en conveni de data 25 de setembre de 2003, han pactat la subvenció màxima de 20.200 euros en el marc de col·laboració per al manteniment de l'oficina de gestió de la rehabilitació i pel desenvolupament de les tasques d'informació i assessorament durant l'any 2003, a l'empara del Pla de l'habitatge 2002-2005, i les condicions per l'efectivitat de la subvenció.

En la documentació exigida per l'efectivitat de la subvenció està la ratificació del conveni pel Ple de l'Ajuntament.

Per la qual cosa PROPOSO al Ple de l'Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S

Primer.-

Ratificar el conveni subscrit entre l'honorable conseller de Política Territorial i Obres Públiques i l'alcalde de Mataró, de data 25 de setembre de 2003, relatiu a la subvenció de la oficina de rehabilitació d'habitatges de l'exercici 2003.

Segon.-

Notificar-ho al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i al Servei d'Ingressos, als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

-Ciutat Sostenible-

18 - APROVAR EL "PLA D'USOS DE TEMPORADA A LES PLATGES DE MATARÓ" DURANT L'ESTIU DE 2004.

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, presenta la proposta següent :

"Davant la proximitat de la temporada estiuenca es fa necessari plantejar la dotació de serveis de temporada a la platja de Mataró i la normativa que els reguli.

VIST

allò que disposen la llei 28 de juliol de Costes, protecció i utilització i policia, Reglament general pel Desenvolupament i Execució de l'esmentada llei i el Decret 218/1993 de 28 de setembre sobre la redacció i aprovació dels plans d'ordenació de platges i dels Plans d'ús de temporada.

La Consellera Delegada de Ciutat Sostenible que subscriu, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

 1. Aprovar la normativa reguladora de l'explotació dels serveis de temporada a la platja de Mataró, d'acord amb el text que s'acompanya.
 2. Aprovar per l'any 2004, la instal·lació de:

  1. Entrepans: 6 mòduls de 20 m2 + 100 m2 de parasol.
  2. Gelats: 5 mòduls. 1 mòdul de 5 m2 i 4 mòduls de 12,5 m2 + 37,5 m2 de parasol.
  3. Terrasses de bar: 1 de 25 m2 com a màxim.
  4. Aparcament de bicicletes: 3 zones.
  5. Xarxes de voleibol: 3 xarxes . Camps de futbol sala: 3 camps.
  6. Lloguer d'hamaques: 1 zona (50 unitats amb superfície 45 m2)
  7. Dutxes: 15
  8. Caseta de la Creu Roja: 2 mòduls de 6 x 2,40, amb 4 cadires de vigilància distribuïdes per les platges.
  9. Papereres.
  10. Joc infantil: piràmide.
  11. Zona de balisament.
  12. Passeres de fusta 5 situades a les zones indicades al plànol adjunt.

 1. Sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient l'autorització per a l'ocupació del Domini Públic per tal de poder instal·lar els serveis de temporada.
 2. Sol·licitar a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Servei de Costes, l'aprovació del Pla d'Usos per la temporada 2004."

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, enten que l'avançament en el tràmit per a l'adjudicació dels serveis de la temporada d'estiu a les platges és degut al nou model de guinguetes que s'ha aprovat per l'Ajuntament i que han de costejar els nous titulars dels serveis. D'altra banda creu que per la temporada d'estiu 2005 convindria discutir els preus dels canons que paguen aquestes concessions de cara a millorar el rendiment del patrimoni públic de l'Ajuntament. Per últim considera que ha d'haver un control sanitari rigorós de les instal·lacions així com del condicionament dels espais. Vist tot això, votaran a favor del dictamen.

El senyor José Manuel López, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, agraeix a la Sra. Guirao l'acceptació de les propostes que ells han fet, com ara la instal·lació de lavabos a la platja de Sant Simó i l'augment de les hores en què es prestarà el servei de socorrisme.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Patronat Municipal de Cultura

19 - NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA.

La senyora Pilar González, alcaldessa accidental, presenta la següent Proposta :

"Atès que en data 14 de juny de 2003, es va constituir el nou consistori, cal procedir a la creació dels organismes de participació, de debat i reflexió que permetin incorporar propostes de la ciutadania en la programació dels serveis de la ciutat.

D'acord amb el que regula l'article 3 capítol II del Reglament del Consell Municipal de Cultura i, pel que fa a l'apartat b), que estableix la perceptiva representació de cada un dels grups polítics representants al Consistori en idèntica proporció que en la Comissió Informativa Municipal, mitjançant nomenament pel Ple Municipal a proposta dels respectius grups.

El Conseller Delegat de Cultura PROPOSA a l'Excm. Ajuntament Ple, l'adopció del següent acord:

1r.-

Nomenar com a representants de cada un dels grups polítics amb representació al Consistori i amb el mateix nombre que estiguin a la Comissió Informativa Municipal, a les següents persones:

A proposta del grup municipal P.S.C.

 • Sra. Anna Bruguera i Àlvarez
 • Sr. Francesc Verjano Roncero

A proposta del grup municipal C.I.U.

 • Sra. Carme Iglesias i Clos
 • Sr. Oriol Abelló i García

A proposta del grup municipal ERC

 • Jaume Torrent i Oriol

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

Patronat Municipal d'Esports

20 - NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL PLENARI I DE LA JUNTA EXECUTIVA DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

La Sra. Pilar González, alcaldessa accidental, retira la proposta pel següent Ple ordinari.

-Servei de Joventut-

21 - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT DE MATARÓ.

La senyora Pilar González, alcaldessa accidental, dóna compte del present Decret :

"DECRET

7535/2003 de 13 d'octubre

Assumpte:

Nomenament dels membres del Consell Municipal de Joventut de Mataró.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 248 - AL

Relació de fets

En data 25 de maig de 2003 van tenir lloc eleccions locals, a partir del resultat de les quals es va constituir la Corporació municipal el dia 14 de juny de 2003.

El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió de data 2 de juliol de 1998, va aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de Joventut de Mataró, que regula el funcionament del consell i n'estableix els membres, en base a la seva representativitat.

En l'apartat III, el Reglament estableix que el consell està integrat per persones nomenades per l'alcalde-president de l'Ajuntament de Mataró, a proposta dels grups municipals i entitats per a les quals es preveu representació, els nomenaments i cessaments dels quals se'n donarà compte en el sí del Ple municipal.

La vigència dels nomenaments dels membres dels consells és la del mandat municipal per la qual cosa procedeix realitzar el nomenament dels esmentats representants.

En virtut de les atribucions atorgades per la legislació vigent,

Resolc:

Primer-

Nomenar com a membres del Consell Municipal de Joventut de Mataró, per a l'actual mandat municipal, les següents persones proposades:

A) com a vicepresidenta: Consellera delegada de Joventut i Esports: Alícia Romero Llano.

B) com a vocals del Plenari del Consell:

a) per cada grup municipal constituït:

. Grup municipal socialista:- Sra. Laura Soto Pastelero.

. Grup municipal IC-V:- Sr. Miguel Guillén Burguillos.

. Grup CiU:- Sr. Santi Gimenez Serra

. Grup ERC:- Sr. Alexandre Floriach Jones

. Grup municipal PP:- Sra. Saida Sánchez Montilla.

b) per cadascuna de les associacions i entitats de la ciutat relacionades amb temes de joventut:

. Associació infantil i juvenil Casal Xerinola:- Sr. Manel Valverde Martínez

. Associació de lleure i cultura Enlleura't:- Sr. Pere Masramon Leiva

. Associació cultural la Mar de Garbí -GE Garbí:- Sra. Rebeca Marín Benítez

. Associació juvenil i infantil The Pets:- Sr. Baboucarr Mbye Cham

. Agrupament escolta Antoni Comas:- Sra. Núria Calsapeu Culubret

. Associació d'alumnes IES Damià Campeny:- Sr. Víctor Xaubet Areales

. Associació d'alumnes IES Pla d'en Boet:- Sra. Laura Moreno Domingo

. Creu Roja Joventut:- Sr. David García Muñoz

. Club d'Escacs Mataró:- Sr. Ferran Gómez Olivencia

. Acció jove CCOO:- Sr. Ruper Muñoz Rodríguez

. A títol personal:

- Sra. Maria Salicrú Maltas- Sr. Oriol Burgada Mascaró- Eloi Aymerich Casas- Bintou Jarju Rubí- Xavier Admetlla Martínez- Pau Benítez Domínguez

c) com a secretària del consell, la tècnica del pla integral de Joventut, Sra. Marta Loire Fernández.

Segon.-

Donar compte d'aquest decret al proper Ple Municipal.

Tercer.-

Notificar aquesta resolució a les persones interessades."

- Servei de Participació Ciutadana-

22 - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL.

La senyora Pilar González, alcaldessa accidental, dóna compte del present Decret :

"DECRET

7994/2003 de 29 d'octubre

Assumpte:

Nomenament dels membres del Consell Municipal per la Solidaritat i Cooperació Internacional.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 260 - AL

Relació de fets

En data 25 de maig de 2003 van tenir lloc eleccions locals, a partir del resultat de les quals es va constituir la Corporació municipal el dia 14 de juny de 2003.

El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió de data 18 d'abril de 1996, va aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal per a la Solidaritat i la Cooperació Internacional, que regula el funcionament del consell i n'estableix els membres, en base a la seva representativitat.

El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió de data 8 de juny de 2000, va modificar el Reglament esmentat.

En l'article 4, el Reglament estableix que el consell està integrat per persones nomenades per l'alcalde-president de l'Ajuntament de Mataró, a proposta dels grups municipals i entitats per a les quals es preveu representació, els nomenaments i cessaments dels quals se'n donarà compte en el sí del Ple municipal.

La vigència dels nomenaments dels membres dels consells és la del mandat municipal per la qual cosa procedeix realitzar el nomenament dels esmentats representants.

En virtut de les atribucions atorgades per la legislació vigent,

Resolc:

Primer.-

Nomenar com a membres del Consell Municipal per la Solidaritat i la Cooperació Internacional, per a l'actual mandat municipal, les següents persones proposades:

A) com a Vicepresident: Conseller delegat de Participació Ciutadana: Francesc Melero Collado.

B) com a vocals del Plenari del Consell:

a) el conseller delegat de Presidència: Esteve Terradas Yus.

b) per cada grup municipal constituït:

 • Grup municipal socialista:

- Sra. Genoveva Andreu Lahoz

 • Grup municipal ICV-EUiA:

- Sr. Antoni Pascual Muñoz

 • Grup municipal ERC:

- Sra. Josepa Rivas Gimeno

 • Grup municipal CiU:

- Sr. Antoni Castellví i Mayans- Sra.Miquela Subirà i Claus (suplent)

 • Grup municipal PP:

- Sr. Marc Antoni Fernández Domínguez

c) per cadascuna de les associacions i entitats de la ciutat relacionades amb temes de solidaritat i cooperació per al desenvolupament:

 • Asociación para la Promoción de las Culturas, la Integración Social y la Ayuda al Desarrollo de los Pueblos "Planeta"

- Sr. Michel Badji- Sr. Nfaly Faty (suplent)

 • Associació Catalana d'Amics del Poble Saharauí -ACAPS-

- Sra. Lluïsa Benito Vales- Sr. Manel Montero Alfonso (suplent)

 • Associació d'Amics del Bisbe Godayol

- Sr. Joaquim Montserrat i Bartra- Sra. Carme Iglesias i Clos (suplent)

 • Assemblea de Cooperació per la Pau

- Sr. Sàgar Malé Verdaguer- Sra. M. Isabel de Maya Alonso (suplent)

 • ANAFA -Los Amigos de Ziguinchor

- Sra. M. Concepción Ros Boltà- Sr. Jon Tomas da Costa (suplent)

 • Intermón Oxfam

- Sra. Raquel Prados Fernández- Sra. Aurèlia Llorens Forés (suplent)

 • Haribala -Associació per a la col·laboració i el desenvolupament de Tercer Món

- Sr. Joaquim Tarragó Roqueta- Sra. Isabel López Ruiz (suplent)

 • Fundació Pau i Solidaritat Maresme - CCOO

- Sr. Esteban Martínez Ruiz- Sr. Manuel Luna García (suplent)

 • Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal

- Sr. Francesc Vea i Castells- Sr. Antoni Noè i Nadal

 • Associación Jama Kafo

- Sr. Sheriff Jarjue- Sr. Tcherno Diallo (suplent)

 • Coral Primavera per la Pau

- Sr. Jaume Bruguera Castellnou- Sr. Àngel Puig Boltà (suplent)

 • Fundació Grup Tercer Món Mataró

- Sr. Xavier Manté Bartra- Sra. Juliana Majó Clavell (suplent)

 • Assemblea Local de la Creu Roja

- Sr. Ramon Domenich Puyol- Sr. Tomás Bastos Gómez (suplent)

 • Fundació Josep Comaposada

- Sr. Antonio Troyano Vilaseca

 • Associació Sabusire

- Sr. Juju Sumundu

d) en representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró

- Sr. Josep Sivilla Bosch

e) el cap del servei de Participació Ciutadana: Sr. Antonio Merino Orejón

f) com a vocal, amb veu però sense vot, la tècnica municipal de programes de cooperació: M. Dolors Fernández Alegre, que actuarà com a secretària del Consell.

Segon.-

Donar compte d'aquest decret al proper Ple Municipal.

Tercer.-

Notificar aquesta resolució a les persones interessades."

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE CASALS DE BARRI I REORGANITZACIÓ DE CENTRES CÍVICS.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent :

"L'activitat cívica i social del ciutadans i ciutadanes de Mataró, ja sigui a títol individual o aixoplugats en el sí d'entitats i associacions veïnals, necessita disposar d'espais polivalents arrelats en els respectius barris de Mataró. Espais que recullin les activitats programades i impulsin aquesta capacitat d'associació, facilitant un lloc de trobada. Això només s'aconseguirà amb la creació dels "Casals de Barri", equipaments que sobre el territori donin una resposta a aquesta necessitat.

El Casal de Barri hauria de tenir una dinàmica pròpia i no s'ha de confondre amb la dels Centres Cívics, que continuarien com a dependències municipals descentralitzades, que serveixin per apropar l'administració local al ciutadà, afavorint el tracte personal a prop del seu lloc de residència, basada bàsicament en SERVEIS SOCIALS, punts d'atenció i OFIACS. Independentment dels serveis especialitzats, que necessàriament s'han de mantenir centralitzats, o dels serveis a distància, com són; el telefònic (010) i el telemàtic (web municipal). El Centre Cívic, quan sigui possible disposarà d'espais polivalents per celebrar-hi conferències o reunions municipals, però generalment necessitaran un espai menor i podran estar ubicats també en locals comercials de planta baixa.

Per altra banda, la divisió territorial de la ciutat no és la mateixa quan parlem de l'agrupació dels ciutadans i ciutadanes i de la formació històrica de la ciutat, o quan perseguim una descentralització de l'administració per apropar-la al lloc de residència de l'administrat.

És per això que el grup municipal de Convergència i Unió proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-

Reconèixer els actuals districtes censals com a districtes administratius de la ciutat, per a l'organització descentralitzada dels serveis municipals.

Segon.-

Identificar un "Centre Cívic" €serveis municipals descentralitzats- per a cadascun dels districtes de la ciutat. Sense perjudici de que puguin aparèixer solucions millors, a tall d'exemple es proposa:

Districte 1 El propi Ajuntament € Casa Gran

Districte 2 Adequació de l'edifici de l'IMPEM

Districte 3 Locals de nova adquisició, si no n'hi ha de municipals

Districte 4 Dependències actuals al carrer Cadis

Districte 5 Instal·lacions de Can Morros (reformes per a la instal·lació d'ascensor)

Districte 6 Edifici en construcció de la TESA

Tercer.-

Assignar per cadascun dels tretze barris de la ciutat espais multi-us com a "Casal de Barri", gestionats per les Associacions de Veïns i la taula d'entitats de cadascuna de les zones. En aquests Casals de Barri s'hi ha de poder fer activitats lúdiques, culturals i de formació, organitzades periòdicament per aquelles entitats veïnals i socials que el gestionin. Si ho precisen comptaran amb el suport de tècnics municipals. Aquest espai inclourà despatxos per a ús exclusiu de les entitats, així com sales polivalents per a les activitats d'aquestes i altres associacions ciutadanes. Això ha de permetre que espais tradicionalment reivindicats per les Associacions de Veïns, com Les Esmandies a Peramàs; Can Clavell a Els Molins, Can Noè a Rocafonda, o el Cafè del Mar a Mataró Centre... puguin esdevenir Casals de Barri. La localització es concretarà consensuadament amb les entitats de cada àmbit territorial.

Quart.-

Incloure en el proper Programa d'Actuació Municipal (PAM) la realització, durant l'exercici 2004, de la redacció d'una proposta definitiva en aquest sentit, que inclogui els plans d'usos, avantprojectes i projectes dels corresponents espais.

Cinquè.-

Les partides econòmiques necessàries s'inclouran en els diferents Pressupostos Municipals corresponents als exercicis de l'actual mandat (2004-2007), quan la necessitat de construir d'edificis de nova planta o rehabilitacions ho requereixin.

Sisè.-

Promoure des del govern municipal i amb la participació de tots els grups polítics i associacions de veïns i entitats cíviques, un procés per definir la política participativa dels ciutadans de Mataró en la res publica municipal, que ens permeti replantejar-nos els actuals mecanismes de participació recollits en el ROM. "

El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Participació Ciutadana, manifesta que no poden acceptar la proposta de resolució en els seus estrictes termes, no obstant això podrien trobar punts d'acord. Assenyala que al llarg del temps han posat a disposició de les entitats equipaments per possibilitar la tasca de les Associacions encara que compartits amb els serveis administratius propis de l'Ajuntament. En el Programa d'Actuació Municipal per l'any 2004 es recull un seguit de projectes de nous edificis per posar a disposició de les entitats, així com el centre cívic de la TESA que donarà serveis administratius a les entitats del barri, com també la voluntat d'aquest govern d'avançar cap a la participació mitjançant la revisió de mecanismes participatius i la definició de la xarxa d'equipaments.

El senyor Joaquim Esperalba enten que el govern municipal votarà en contra; li agradaria que reflexionessin, ja que la societat mataronina a través de les seves entitats necessitaria per part d'aquest Ple una declaració en el que quedés clar que hi ha la voluntat de construir o d'adaptar edificis a cada barri per desenvolupar les seves activitats. En definitiva la proposició que fa el grup municipal de CiU és que l'Ajuntament en Ple acordi que cada barri tindrà el seu Casal, fer un calendari que després es pugui arribar a concretar.

El senyor Francesc Melero manifesta que tot és millorable i amb aquest esperit el govern municipal presenta dintre del Programa d'Activitats per l'any 2004, a més de l'acabament del centre cívic de la TESA, posar a disposició de l'Associació de Veïns de Cerdanyola un espai dintre del barri i treballar altres centres pels barris de Vista Alegre, Centre, Rocafonda i Cirera.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Vots en contra: 15, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

24 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent:

"La participació ciutadana ha de ser un dels eixos centrals de tota política municipal que pretengui avançar cap a noves cotes de benestar i de cohesió social. Sense la participació activa d'entitats sectorials i territorials i de les persones que les conformen, difícilment es pot assolir l'objectiu d'obtenir una societat més trenada, més cohesionada, més equilibrada i en definitiva més humana.

Per tal que això sigui possible cal, a més del teixit social i organitzatiu adient, els instruments necessaris a l'abast d'aquest conglomerat d'entitats que conformen la nostra societat, els nostres barris. Sovint les pròpies entitats no tenen els recursos necessaris per dur a terme la seva tasca social.

Per a poder participar cal però, que s'apliquin les normes i disposicions que lliurement ens hem donat, en aquest cas el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró. D'aquest document s'en desprèn que per a poder participar, prèviament cal ser informat i tenir coneixement dels afers municipals. El mateix document estableix una sèrie d'instruments a l'abast de la ciutadania, que ben aplicats faciliten la participació ciutadana. Donat que en l'actualitat alguns d'aquests estris no s'apliquen o encara estan per desenvolupar, el grup municipal de Convergència i Unió presenta la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

Primer.- En aplicació del que estableix l'article 2 apartat 1 sobre "el dret de la ciutadania a rebre informació general, àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals. Els òrgans municipals responsables de les informacions o les comunicacions institucionals a la ciutadania, vetllaran perquè quedin suficienment reflectits tots els punts de vista existents en el si del Consistori". En aplicació d'aquest dret doncs, i a partir també de l'article 5 sobre Mitjans de Comunicació municipals, el Govern posarà en funcionament la Ràdio municipal i crearà el Butlletí municipal. A l'hora articularà els treballs pertinents per tal d'elaborar "un reglament intern que estableixi les formes de participació dels grups municipals i de les entitats ciutadanes" en aquests mitjans de comunicació, segons el propi text de l'art. 5.

Segon.- En la millora d'allò que estableix l'article 20 referent a la participació a les Comissions informatives i als organismes autònoms, el Govern municipal i els ens autònoms facilitaran amb la suficient antelació, a les entitats i associacions degudament inscrites al Registre d'Entitats, l'ordre del dia de les reunions de les comissions informatives i dels patronats i consells d'administració, per tal que les entitats puguin exercir lliurement el seu dret a reclamar l'assistència a partir de la informació prèvia i puntual dels temes que s'han de tractar en les reunions esmentades. "

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, avança el vot contrari del govern municipal respecte al primer punt de la proposta de resolució que ha exposat el Sr. Martí. Recorda que l'article 5 del Reglament de Participació Ciutadana estableix que abans de crear un nou instrument de comunicació municipal, com ara una radio municipal, l'Ajuntament ha de redactar i aprovar un Pla de Comunicació Municipal. La redacció del Pla és un compromís del govern municipal, tant del Programa d'Actuació Municipal com del Pressupost de 2004; preveu que abans d'acabar l'any hi hagi un document base que fixarà la posició del govern per obrir el debat amb els grups municipals i la participació dels ciutadans. Esperen poder treballar sense precipitació, amb rigor, generant el consens però sense induir falses expectatives.

El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Participació Ciutadana, es mostra conforme amb el segon apartat de la proposta de resolució, utilitzant a tal efecte les noves tecnologies de què disposen moltes entitats de la ciutat, i cas de què no disposin es buscarà un mecanisme adequat per facilitar-li la informació.

El senyor Josep Lluís Martí considera que no és obstacle per a la posta en marxa de la radio municipal la redacció del Pla de Comunicació. Quan aquest Pla hi sigui el votaran favorablement sempre que no només inclogui els nous instruments de comunicació sinó també els que ja existeixen, com ara els serveis de premsa, relacions públiques, imatge o protocol, els quals entenen que són utilitzats pel govern municipal en profit seu i no de la globalitat de la institució, on també participen els grups municipals.

El senyor Esteve Terradas reitera que el Pla de Comunicació ha de ser previ a les decisions sobre nous mitjans de comunicació, i ha de passar revista, en primer lloc, a la comunicació interna de l'Ajuntament, en segon lloc a la comunicació directa amb la ciutadania i les relacions amb els medis de comunicació de la ciutat, i en tercer lloc respecte a la imatge exterior i la promoció de la ciutat.

Es posa a votació el punt primer de la Proposta :

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Vots en contra: 15, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Es posa a votació el punt segon de la Proposta :

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

Malgrat el resultat global de la votació, el govern municipal confirma que el segon punt de la proposta queda acceptat i serà executat.

25 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOCIALISTA, PARTIT POPULAR, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS- EUIA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA D'ACTUACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT DE MATARÓ.

El senyor Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica, presenta la proposta següent:

"Conscients de la necessitat que Mataró defineixi unes línies de treball per a la Promoció de la Ciutat, els grups municipals sotasignants manifesten la voluntat d'abordar específicament aquest àmbit d'actuació. Treballar per a la Promoció de la Ciutat requereix un plantejament rigorós, que garanteixi l'eficàcia dels resultats, l'eficiència dels recursos destinats i la coherència al llarg dels anys, i és per això que cal afrontar inicialment aquest repte amb els instruments de reflexió i de planificació evitant les actuacions aïllades i inconnexes, mancades de denominador comú o de visió global de ciutat.

Els sotasignants volem explorar el paper que ha de jugar la indústria turística a Mataró, i volem apostar per la rigorositat en el treball i la participació i la col·laboració entre l'administració i la iniciativa privada. Un sector de l'economia tan important com el turisme, entès en un sentit ampli i que aplega diversos subsectors de l'economia, ha de ser objecte de coordinació des de la col·laboració dels sectors privat i públic, perquè només des de la concertació es pot donar una resposta real i ajustada a les necessitats i reptes de Mataró.

Creiem, per tant, que cal explorar les possibilitats d'impulsar a Mataró un sector econòmic que, ben organitzat, treballi en la direcció i amb els objectius de definir i estructurar el turisme a Mataró; un turisme de qualitat, econòmicament sostenible, respectuós amb el medi ambient, i que posi en valor el patrimoni natural, cultural i arquitectònic de la nostra ciutat.

Mataró disposa de recursos d'interès turístic, de contingut patrimonial, cultural, de lleure, de compres, de sol i platja, d'esdeveniments, de mar i també de muntanya entre altres. El repte que hem d'afrontar és la transformació de tots aquests recursos d'interès turístic en productes turístics, ja que és la transformació del recurs en producte allò que enriqueix l'economia de la ciutat i permet explorar nous filons d'ocupació; acció, d'altra banda, molt necessària en la conjuntura socioeconòmica actual.

Per això, els grups municipals sotasignants adopten els següents

ACORDS

1-.

Des de l'IMPEM, l'Ajuntament de Mataró desenvoluparà un Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat que, de forma estructurada i a partir d'un concepte de ciutat prèviament identificat, definirà les diferents fases d'actuació, catalogarà la cartera de productes, reconeixerà els públics objectius i els seus interessos, i determinarà les actuacions necessàries amb calendari i les implicacions necessàries dels agents de la ciutat.

2-.

L'Ajuntament de Mataró impulsarà la definició i el posicionament de la ciutat sobre el seu territori d'influència. El concepte resultant es recolzarà amb una marca identificativa de la ciutat, de la seva cartera de productes i del sentiment de pertinença dels seus ciutadans.

3-.

De la mateixa manera, l'Ajuntament de Mataró procedirà a la identificació dels recursos de la ciutat €que són susceptibles de satisfer tant l'interès del ciutadà mataroní com a client intern, com l'interès del visitant de l'entorn d'influència€ i a la seva requalificació per transformar-los en productes turístics diferenciats i d'interès objectiu.

4-.

Finalment, des de l'IMPEM es generarà i es dinamitzarà el debat per tal d'avançar en la definició del paper que ha de jugar la indústria turística a la nostra ciutat, i es crearà una comissió que elaborarà i farà el seguiment del Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat, amb una composició, un règim de sessions i uns terminis que el mateix consell de l'IMPEM determinarà. En qualsevol cas, l'elaboració d'aquest pla haurà d'estar enllestida dins l'exercici que ve, tal com preveu el Pla d'Actuació Municipal de 2004."

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, valora positivament la proposta i la bona disposició del Sr. Civit per donar resposta i solució a la proposta que havien fet el mes de setembre sobre la elaboració d'un Pla de Turisme. La terciarització de l'economia de Mataró obliga a avança5r en la diversificació, i el sector turístic, lligat a la promoció de la ciutat, és un camp on queda molt camí per recórrer. De principi cal buscar un turisme de qualitat, que és una bona oportunitat de negoci, i per això cal treballar amb diligència per recuperar el temps perdut.

El senyor Paulí Mojedano, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, es congratula per l'acord obtingut. És necessari dotar-se d'un Pla de promoció de la ciutat que faci atractiu Mataró per tota classe de visitants i events, culturals, esportius i de tota mena, la qual cosa redundarà en benefici de l'economia de Mataró i en suma dels mataronins. El Pla ha d'aprofundir en una filosofia de marketings, orientant-se cap el client i adaptant el producte al que es demana a cada moment. S'ha de buscar la màxima eficiència i l'establiment d'indicadors que permetin conèixer el grau de compliment dels objectius que el Pla estableixi.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

PRECS I PREGUNTES

26 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIU A L'AMPLIACIÓ D'HORARIS DE LA BIBLIOTECA POMPEU FABRA.

La senyora Adela Rodríguez, regidora del Grup Municipal del Partit Popular, presenta el prec següent:

"El mes de juliol de 2002 aquest Grup es va interessar per l'ampliació d'horaris de la Biblioteca Pompeu Fabra. En aquella ocasió el Govern Municipal es va comprometre a estudiar la possibilitat d'ampliar l'horari a les nits i migdies i que buscarien espais per convertir-los en sales d'estudi en diferents punts de la ciutat.

Doncs bé, ha passat un any i tres mesos i no s'ha dut a terme cap solució per part del Govern Municipal.

Actualment la situació continua sent exactament la mateixa: molts estudiants es queixen que l'horari de la Biblioteca és insuficient i no s'adapta a les seves necessitats.

PREC

1) L'Ajuntament de Mataró es comprometrà a fer un informe sobre la viabilitat de l'ampliació d'horaris de la Biblioteca Pompeu Fabra."

El senyor Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, accepta el prec i assenyala que des del Patronat Municipal de Cultura s'està treballant en l'elaboració d'un informe d'aquestes característiques. Explica que el servei de biblioteca és un servei compartit amb la Diputació de Barcelona i qualsevol mesura que es faci per fer créixer el servei s'ha de fer conjuntament. En aquest sentit s'ha tingut una entrevista amb el diputat Sr. Antoni Fuguet i el Sr. Esteve Leon, director de serveis de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per presentar les prioritats d'aquest mandat en matèria cultural, una de les quals era l'ampliació dels serveis de la biblioteca. Pel mes de febrer es farà una reunió amb la Diputació per presentar l'informe, abans serà tractat en la Junta del Patronat Municipal de Cultura i posteriorment es donarà compte a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals a fi i efecte que es pugui tenir coneixement per part dels grups municipals.

27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LES QUEIXES DELS VEÏNS DE LA PLAÇA DE CAN XAMMAR.

La senyora Adela Rodríguez, regidora del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

"El Grup Municipal Popular s'ha fet ressò de les queixes expressades pels veïns de la Plaça de Can Xammar per la presència de grups d'skaters que es reuneixen al vespre en aquesta zona. Aquesta problemàtica no es nova, i la mateixa situació la venen patint també veïns d'altres indrets de la ciutat.

Des del Grup Popular pensem que s'ha de promoure una utilització responsable dels espais públics mitjançant la qual es garanteixi un bon ús per part de tots els ciutadans.

L'espai públic és un bé comú a preservar i compartir respectuosament; s'han de reduir els actes incívics, els usos indeguts d'aquest espai i aquelles actituds que, de manera conscient vulneren el respecte als conciutadans i a l'entorn.

Per aquest motiu el Grup Municipal Popular presenta la següent

PREGUNTA

1) Ha tingut el Govern Municipal coneixement directe del problema a través dels veïns afectats?

2) Quines mesures pensa prendre el Govern Municipal davant les queixes de veïns i comerciants afectats, i concretament els de la zona de Can Xammar, que estan preocupats pel fet que cada vegada més grups d'skaters es reuneixin a altes hores de la nit fent sorolls, deteriorant el mobiliari urbà i pintant grafittis en aquesta zona?"

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, contesta que quan en el seu dia es va fer una pista per la pràctica d'skaters, semblava que era una sortida raonable ja que les places públiques no són llocs per practicar aquest esport. En aquest sentit en el Pla d'Actuació Municipal per aquest any es vol intensificar l'Ordenança de Civisme i fer-ho complir.

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FUTUR DEL CARRER ROSSELLÓ.

La senyora Alcaldessa Accidental disposa que aquesta pregunta es traslladi al final de l'ordre del dia del Ple, on intervindrà el representant de l'Associació de Veïns de Cerdanyola.

29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE CERDANYOLA.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

"Segons el Llistat de Registre de Decrets del 4 de juliol de 2003, del que es va donar compte a la Comissió de Serveis Personals que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2003 a la Sala de Reunions de les Esmandies, hi havia l'ADOF núm. 12938, d'import 4.557,14 euros, a abonar a Activa Prospect, SL (research & solutions), per a "la preparació i disseny del Pla de Participació Ciutadana de Cerdanyola".

En aquella sessió i en la que tingué lloc el dia 26 de setembre a la sala de reunions del soterrani de l'edifici del Carreró, els representants del Grup Municipal de Convergència i Unió demanàrem al regidor de Participació Ciutadana, Sr. Melero, si ens podia informar sobre les característiques d'aquest document (quan havia començat la redacció, com s'estava fent, quan es preveia acabar-lo si no ho estava ja, etc.) i si se'ns podria passar una còpia del mateix. En cap de les dues ocasions el regidor va saber explicar en què consistia aquest "Pla de Participació Ciutadana de Cerdanyola", que s'havia encarregat, ni quan estaria acabat, ni ens ha fet arribar l'informe en qüestió.

Donat que el Grup Municipal de Convergència i Unió està fortament interessat en la participació ciutadana per a revitalitzar el compromís polític dels mataronins, i per apropar la política als ciutadans i ciutadanes de la població, de tal manera que siguin partíceps de les decisions que els afectaran; donat que el barri de Cerdanyola hauria d'estar ja immers € i malauradament no ho està per la manca d'entusiasme del govern pel tema - en la redacció del Pla Integral que tingués en compte les seves necessitats i millorés les seves condicions de vida; i donada la importància que pot tenir un informe que analitzi la situació del barri i proposi mesures de participació específiques per a la zona, aquest grup municipal presenta la següent

PREGUNTA

 1. Quan estarà acabat aquest pla de participació ciutadana a Cerdanyola?
 2. Quina metodologia de treball està utilitzant aquesta empresa?
 3. Quan en podrem tenir una còpia els grups polítics presents a l'Ajuntament?
 4. Podran intervenir en aquest Pla, o rebran l'informe resultant, l'Associació de Veïns de Cerdanyola i totes les entitats del barri?
 5. De quina manera pensen aplicar les recomanacions o propostes que, se suposa, farà l'informe en qüestió? Amb la col·laboració de les entitats del barri o dirigint-ho des de l'Ajuntament?"

El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Participació Ciutadana, contesta que aquest pla de participació ciutadana es troba en la 1ª fase i que durant l'any 2004 es portaran a terme reunions amb l'Associació de Veïns de Cerdanyola i entitats del barri per poder portar a aprovació per part del Ple municipal el Pla Integral de Cerdanyola. L'empresa encarregada de la preparació i disseny del Pla de Participació Ciutadana de Cerdanyola utilitza unes sessions per posar en comú dubtes i suggeriments en referència de com han de ser els mecanismes per articular tot el procés. Assenyala que en la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals de 31-10-2003 els va fer arribar còpia de l'informe als grups municipals. Conclou dient que totes les entitats ciutadanes de Cerdanyola seran convidades a intervenir en les reunions que es vagin fent per l'elaboració d'aquest Pla.

El senyor Joaquim Fernàndez fa una sèrie de consideracions al Sr. Melero. Pel que representa un Pla Integral, és molt seriós que la documentació hagi estat entregada al cap de 3 mesos. La documentació lliurada està incompleta i segons consten als informes de Participació Ciutadana només disposen del primer document de 20-2-2003 de la Metodologia a seguir i d'un Acta d'una reunió celebrada el dia 15-3-2003; a més falta la documentació de la Proposta del Pla Integral de Cerdanyola i l'Estudi de necessitats del barri, documentació que citen a l'informe lliurat. Així mateix els treballs iniciats es van quedar sobre la taula al març d'aquest any per l'inici del procés electoral i per la formació del nou govern municipal. Mentrestant els ciutadans de Cerdanyola han perdut un any ja que el govern municipal va votar en contra la nostra proposta de resolució presentada en el Ple del mes d'octubre per a la constitució immediata del Consell del Pla Integral de Cerdanyola. En definitiva malgrat les paraules del Sr. Melero els fets no demostren el seu interès.

El senyor Francesc Melero breument manifesta que li farà arribar els documents que li falten.

30 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LES ACTUACIONS QUE S'HAVIEN DE DUR A TERME EN EL POLÍGON INDUSTRIAL DE MATA-ROCAFONDA.

El senyor José Manuel López, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

"Aviat farà un any es va signar un conveni entre l'Associació d'Empresaris de Mata-Rocafonda i l'Ajuntament de Mataró en el qual aquest últim es comprometia a dur a terme una sèrie d'actuacions per la millora del polígon industrial.

Entre aquestes actuacions s'hi trobaven la revisió i replantejament de zones verdes, millorar la gestió de residus industrials i analitzar la viabilitat d'incrementar les zones d'aparcament.

Aquestes són algunes de les problemàtiques que els industrials del polígon de Mata-Rocafonda van plantejar al Govern Municipal. Per aquest motiu es va signar el conveni en el que l'Ajuntament es comprometia a donar solucions a aquests problemes. Des del Grup Popular hem volgut recollir les inquietuds dels empresaris, els quals s'han mostrat descontents per l'incompliment del conveni.

Un dels altres problemes al que es pretenia posar solució era trobar una sortida a l'activitat de recollida de ferralla desenvolupada entre els c/ Pintor Estrany i Energia, que genera brutícia i males olors pels veïns de la zona i els usuaris del polígon Amb aquest objectiu es va contemplar com una actuació de reforma urbana important l'actuació al voltant de la illa d'equipaments i zona verda que queda entre la Rda. Pintor Estrany i la Riera de St. Simó.

Per a molts d'aquests problemes s'havia establert un calendari d'actuació al llarg del 2003. Però estem en el mes d'octubre i no s'ha fet res.

Per aquest motiu el Grup Municipal Popular planteja la següent PREGUNTA

 1. Què pensa fer el Govern Municipal per posar solució a les queixes expressades per l'Associació de propietaris del Polígon industrial de Mata-Rocafonda amb els quals s'havia signat un conveni d'actuació a la zona? Tal i com han expressat els industrials, els compromisos als que es van arribar es quedaran en paper mullat?
 2. Quines actuacions està portant a terme el Govern Municipal per eradicar aquestes conseqüències insalubres derivades de la recollida de ferralla?"

El senyor Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica, troba en el plantejament de la pregunta moltes imprecisions. Per exemple dir que ha hagut un incompliment per part del govern municipal del Conveni. No té cap inconvenient en repassar punt per punt el que van fer en la reunió que va tenir lloc el mes passat amb la Presidenta de l'Associació d'Empresaris Industrials del Polígon Mata Rocafonda i veure que tots els 12 punts del Conveni l'Ajuntament els ha treballat; a més els ha complert tots menys un que està pendent ja que es troba en l'aprovació inicial del projecte de la creació d'una rotonda en el carrer Energia i que està previst desenvolupar-lo durant l'any 2004. Respecte a la millora d'accessos al Polígon de camions i altres vehicles pesants des de la carretera de Mata, s'ha fet una intervenció i una actuació per anivellar l'accés des de la carretera al Polígon. Possiblement requerirà fer posteriors actuacions. Respecte a problemes de mobilitat hi ha una discrepància respecte als aparcaments, ja que segons l'estudi de mobilitat, la zona del Polígon Mata Rocafonda té una disponibilitat d'aparcament superior a la necessitat real en aquests moments. Existeix una discrepància d'interpretació que fa tenir una visió diferent del que són les necessitats d'aparcament d'aquest espai.

Assenyala que l'estudi es va presentar al mes de maig passat i s'ha fet la retirada dels vehicles abandonats del Polígon, s'ha millorat la senyalització horitzontal del carrer Energia i s'ha fet periòdicament la revisió de les boques de reg. Referent a l'ajardinament s'ha fet la revisió i replantat, resultant que la llei no permet convertir les zones verdes en aparcament i que per tant s'ha de respectar aquestes zones verdes. En quant a la neteja i recollida de la brossa domèstica i industrial l'Ajuntament ho fa periòdicament. Pel que fa al nivell d'intensitat lumínica, en aquests moments segons els serveis tècnics són els adequats. En la millora del control d'actuació en matèria de medi ambient, l'abocament d'olis és un tema que ha quedat resolt. Respecte al punt del Conveni d'activitats de promoció i dinamització econòmica del Polígon, des de l'IMPEM s'ha enviat prospectors per visitar les empreses per donar a conèixer els serveis que ofereix i s'han fet diverses actuacions en els darrers anys. Indica que la Comissió de Seguiment s'ha reunit cinc vegades per fer el seguiment d'aquest Conveni i una sisena reunió està prevista per la setmana vinent.

A part d'això, hi ha diverses activitats fora del conveni que també s'han dut a terme, que són :

 • Facilitar un local a les oficines del Pla Integral de Rocafonda per ubicar les oficines de l'Associació de forma provisional amb els mitjans suficients per desenvolupar les seves activitats.
 • S'ha gestionat la informació de subvencions a través de l'IMPEM.
 • S'ha gestionat l'actuació del servei de Manteniment per eliminar certs obstacles de la via pública que impedia l'entrada i sortida dels camions a les empreses.

Finalitza dient que tot és millorable, però que les actuacions previstes en el conveni s'han fet amb la voluntat de complir aquest compromís i el que queda pendent es farà durant l'any vinent.

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, pel que fa a la segona part de la pregunta contesta que en aquests moments hi ha un Pla d'Acció concret i específic a la Riera de Sant Simó, que obeeix a la resolució dels problemes existents i a treballar en l'àmbit de la prevenció per evitar que en un futur hagi assentaments. Aquest Pla s'ha fet conjuntament amb els veïns afectats durant diverses reunions El Pla vol aconseguir tres objectius :

 1. Aconseguir que cap família pernocti a la Riera de Sant Simó, aplicant els recursos socials de l'Ajuntament i un termini perquè les famílies que treballen amb la ferralla puguin treure tot el que són les teulades i els espais on s'ubiquen la ferralla estigui a l'aire lliure, evitant així que en un futur hagi assentaments.
 2. Mantenir l'espai de la Riera net i ordenat intervenint FOCSA, la Policia Local i el Servei de Manteniment.
 3. Mantenir l'espai de la Riera en ordre d'higiene, i per tot això s'ha creat una comissió tècnica en la qual participa la Policia Local, el Servei de Manteniment, Benestar Social i Consell Comarcal.

Acaba la intervenció dient que el calendari d'execució està sobre la taula i en un parell de mesos totes les actuacions estaran fetes.

El senyor José Manuel López reconeix la precisió del Sr. Civit amb la possible inexactitud de la pregunta, però respecte a l'accessibilitat al polígon pel carrer Energia no està resolta i demana que s'articulin mesures perquè en el temps més breu possible això deixi de ser un problema. Respecte al tema de la ferralla manifesta que s'ha tingut d'esperar a les últimes setmanes per acabar l'any per buscar una solució al tema.

El senyor Antoni Civit breument indica que el tema de la carretera anteriorment era competència de la Diputació de Barcelona i ara és competència de l'Ajuntament, per tant ha hagut un motiu a la situació donada i per una altra banda li agradaria que reconegui que ha hagut una actuació important per part de l'Ajuntament.

El senyor Oriol Batista vol fer constar que el tema de la ferralla no es recull al Conveni que es va signar a l'IMPEM amb els empresaris del Polígon Mata Rocafonda. A més indica que no s'ha fet aquest Pla perquè s'hagi presentat aquesta pregunta, sinó que durant molts anys l'Ajuntament ha fet diverses actuacions en aquest tema tant complex i de difícils solucions.

31 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DELS CENTRES D'ENSENYAMENTS PÚBLICS.

El senyor Josep Vicenç García, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta el prec següent:

"A la nostra ciutat tenim setze centres públics de primària, sis Escoles Bressol i d'altres centres de formació d'adults, PGS, etc. en que el manteniment dels edificis és competència de l'Ajuntament de Mataró.

És un fet massa habitual, que es produeix any darrera any, que, en quan arriba la tardor el manteniment de les escoles públiques de la ciutat pateix un aletargament que fa que les més essencials necessitats dels centres en qüestió del funcionament normal queden alterades. Quan parlem de necessitats, estem dient poder utilitzar correctament els lavabos, poder deixar les finestres tancades, engegar els ordinadors sense que saltin els diferencials, poder tancar les portes, fer anar els interruptors i els endolls com cal....... és a dir un cúmul de petites coses que fan que els centres educatius puguin funcionar i fer la seva tasca educativa.

És per això, que el grup municipal de CONVERGÈNCIA i UNIÓ presenta el següent,

PREC:

Primer.-

Que el Regidor delegat d'ensenyament i president de l'IME, es posi en contacte amb els Centres Públics de Primària, Escoles Bressol, PGS i Formació d'Adults, per a assabentar-se de la quantitat de parts d'incidències que no han tingut resposta des de fa mesos.

Segon.-

Que exigeixi al Departament de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, que actuïn amb la màxima celeritat, per tal d'acabar amb el llarg llistat d'incidències de les escoles públiques de la ciutat."

El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació, indica que el govern municipal no té cap inconvenient parlar el que faci falta sobre la millora dels serveis de manteniment, ja que es pot millorar el manteniment dels edificis dels centres públics de primària i la nostra preocupació és que aquests serveis funcionin. Ara bé la literalitat del prec en la forma que el planteja fa difícil acceptar-lo perquè fa una caricatura de la situació. En absolut en els 18 consells escolars que ha assistit se li ha expressat aquest alentiment que el Sr. García defineix. Per últim assenyala que hi ha un compromís entre l'IME i el servei de Manteniment d'avançar en aquests assumptes.

El senyor Josep Vicenç García continua insistint en que tenir les finestres i portes sense poder tancar és alentiment del servei.

El senyor Josep Comas considera que les fons d'informació no són les mateixes o no s'expressen de la mateixa manera. Explica que en aquests moments el número de notes de treball que estan pendents entre lampistes, paletes i pintors són al voltant de 30, el servei de manteniment porta el control i en estadístiques globals per exemple : en treballs de lampista el 26,56% es compleixen el mateix dia i un 46,44% entre 1 a 7 dies, en treballs de paleta un 3,39% es fan en el mateix dia i el 59,19% entre 1 a 7 dies. Per últim considera que aquest Ajuntament té una llarga tradició d'intervenir més enllà del que són les seves competències.

32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE NOVES PLACES D'ESCOLA BRESSOL.

El senyor J. Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

"A Mataró, aquest curs escolar que hem començat, el dèficit en places de llar d'infants ha estat al voltant de les 400. Això, vol dir què, a Mataró hi han unes 400 famílies que no han tingut resposta pública a llurs necessitats sòcio-educatives.

El 18 de setembre, l'Hble. senyora Carme-Laura Gil i Miró, Consellera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va signar un Acord-Marc amb les entitats municipalistes, representades per l'Il·lustríssim senyor Manuel Mas i Estela, president de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Il·lustríssim senyor Joan Ma. Roig i Grau president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Aquest Acord-Marc obliga el Departament d'Ensenyament a finançar, amb el 50% del seu cost, la creació de noves places de llar d'infants (0-3 anys) de titularitat municipal, en totes les poblacions de Catalunya on es creï un mínim de dues-centes places en un termini no superior a dos anys a partir de la signatura del conveni.

És per això que aquest grup municipal presenta la següent, PREGUNTA:

Quantes Escoles Bressol i quantes places de llar d'infants pensa crear el Govern Municipal de l'Ajuntament de Mataró durant aquesta legislatura."

 

El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació, manifesta que coincideix amb les dades que ha donat ja que han sortit publicades. Explica que a l'inici d'aquest mandat l'Ajuntament tenia 6 escoles bressol que oferien un total de 468 places per a nens i nenes de 0-3 anys. El proper gener entrarà en funcionament la nova escola bressol Tabalet que substitueix els dos locals existents però que amplia la capacitat de l'escola en 3 aules amb un total de 36 places noves. Així mateix l'actual govern s'ha compromès en la creació de dos noves escoles bressol durant el mandat 2003-2007, i es preveu que aquestes escoles tinguin una capacitat de 7 aules amb un total de 214 places noves. D'altra banda s'ha iniciat un procés de revisió de l'actual model d'escola bressol municipal, principalment en els vessants organitzatius i de gestió que ens ha de permetre l'optimització de la capacitat disponible a les actuals 6 escoles bressol, disposant de 80 places més de les que ara oferim. En resum durant aquest mandat disposarem de 2 escoles bressol noves i en capacitat passarien de les 468 places actuals, més 36 del Tabalet, més 80 d'optimització de l'actual dispositiu de les 6 escoles bressol, més 214 de les dues noves escoles bressol podrien arribar al final del mandat a tenir 798 places de les 468 actuals, i òbviament ens acollirien a l'acord-marc que ha fet referència entre el departament d'Ensenyament de la Generalitat i les Associacions Municipalistes de Catalunya.

La Sra. Alcaldessa accidental disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 33 i 36 per venir referits a temàtiques coincidents.

33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES ANTENES DE TELECOMUNICACIONS A LA CIUTAT.

La senyora Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

"La ciutat de Mataró està esdevenint un paisatge urbà descurat i desendreçat, entre altres causes, per la proliferació d'antenes de telecomunicacions (especialment antenes parabòliques, però també algunes de terrestres) a les façanes de les cases, penjades als balcons o a les baranes dels blocs de pisos. Se'n poden veure a tots els barris de la ciutat i dóna la impressió que no existeixi cap mena de normativa que s'ocupi de regular-ho. Cal tenir en compte, a més, que aquestes antenes poden provocar molèsties als veïns, en forma de paràsits en la recepció dels senyals televisius als propis domicilis, i encara no està demostrat que no puguin provocar algun tipus de perjudici per la salut.

La Llei de la Propietat Horitzontal indica que no poden haver-hi antenes als balcons, que aquestes han de situar-se a les teulades del edificis. I també convé que a les ciutats hi hagi normatives que impedeixin malmetre el paisatge urbà comú.

Es per tot això que el GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ presenta la següent

PREGUNTA:

 1. Quines accions pensa emprendre el govern municipal per aconseguir a les façanes de les cases no apareguin indiscriminadament antenes parabòliques i/o terrestres individuals que malmeten el paisatge i provoquen conflictes veïnals.
 2. Pensa redactar el govern municipal alguna normativa al respecte o s'entén que és l'Ordenança Municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació de l'any 2002, la que ja ho fa?
 3. I si es així, pensa el govern crear un sistema de revisió i control de les infraccions que es cometen en aquest sentit a la ciutat?"

36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LES MESURES QUE PREN L'AJUNTAMENT PER TAL DE FER COMPLIR L'ORDENACIÓ MUNICIPAL AL RESPECTE D'INSTAL·LACIÓ D'ANTENES PARABÒL·LIQUES A LES FAÇANES.

El senyor Paulí Mojedano, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

"Aquest Grup Municipal s'ha assabentat de les denúncies fetes per una ciutadana mataronina en relació a la col·locació d'antenes parabòliques en les façanes del seu edifici. En concret, el Grup Popular ha conegut les queixes enviades al Sr. Joan Antoni Baron amb data del 25 i 30 d'octubre.

La queixa feta per aquesta ciutadana no és aïllada sinó que es tracta d'una problemàtica que es ve donant en tota la ciutat.

Per aquest motiu el Grup Municipal del Partit Popular

PREGUNTA

1) Quines són les mesures que està prenent aquest Ajuntament per tal de fer complir la l'Ordenació Municipal al respecte d'instal·lació d'antenes d'aquest tipus?."

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, contesta que l'ordenança vigent de radio telefonia és molt específica i no serveix per radio comunicació. No obstant això el Decret de 27 de febrer de 1998 específica que tots els edificis nous han de tenir les seves instal·lacions col·lectives per aquest servei. A Mataró des de 1998 les llicències d'obres i de 1ª ocupació que es donen han de tenir complert aquest requisit. Per tant els problemes es troben en els edificis anteriors a 1998. Explica que el propi Decret respecte als edificis anteriors al 1998 específica que quan les instal·lacions es corresponen a 1/3 o més dels habitacles d'aquell edifici, estan obligats, encara que siguin d'abans de 1998 a posar l'antena col·lectiva al terrat i no a les façanes. El propi Reglament diu que si un 1/3 de la comunitat estableix que es faci la instal·lació, a partir de l'aplicació de la Llei de la Propietat Horitzontal s'obliga a la comunitat a posar-la. A més a més les pròpies normes urbanístiques del Pla General de l'any 1996 que regulen els cossos sortint de façana, prohibeix taxativament l'existència de qualsevol element tècnic. En suma els nous a partir de l'any 1998 no hi ha problemes, els anteriors al 1998 actuaria la norma urbanística pels elements de fora de façana, i l'únic buit legal que quedaria serien els que han prescrit perquè ningú ha fet cap denúncia; però per aquest supòsit el decret de 1998 diu textualment que en qualsevol moment els Ajuntament podran fer retirar les antenes per raons de perillositat o manifesta actuació antiestètica. A la pràctica aquest últim apartat es fa servir de forma sistemàtica als carrers protegits pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i es fa servir pels casos manifestament antiestètics. En definitiva tenim una reglamentació suficient i per tant no caldria fer cap Ordenança nova.

La senyora Maria José Recoder pregunta si l'Ajuntament actua només en el cas que hi hagi denúncies.

El senyor Arcadi Vilert contesta que per posar en marxa un expedient es requereix una denúncia que pot venir d'un veí o del servei d'inspecció de l'Ajuntament.

La senyora Maria José Recoder insisteix que hi ha molts carrers a la ciutat amb edificis posteriors al 1998 en els quals estan posades antenes parabòliques a les façanes de les cases, per tant pregunta quan actua el servei d'inspecció.

El senyor Paulí Mojedano manifesta que segons el Sr. Vilert hi ha suficient norma per poder actuar però pregunta si hi ha algun criteri d'actuació i alguna planificació.

El senyor Arcadi Vilert assenyala els criteris següents per actuar :

 1. Denúncia per part d'un particular.
 2. Carrer protegit pel Catàleg del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.
 3. Quan és manifestament antiestètic.

34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE SR. MANUEL MAS.

El senyor Joan López, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

"Fa unes setmanes que es va informar a aquest Grup que l'Alcalde de Mataró estava de baixa per malaltia, circumstància de la qual aquest Grup espera un ràpid restabliment. Al llarg d'aquest temps, el Grup Popular, òbviament, no ha fet cap comentari sobre aquesta situació.

Creiem que el més adequat per part del Govern hagués estat fer el mateix que el Grup Popular, respectar l'enfermetat de l'Alcalde o, en tot cas que els comentaris a fer s'haguessin portat a terme en el si del Ple, que és l'ens que té la potestat legal per designar l'Alcalde.

El darrer diumenge, els regidors d'aquest Grup, i ens temem que la majoria de regidors de l'Ajuntament junt al conjunt dels ciutadans, ens vàrem assabentar que el Grup Socialista, una part del Govern que va recolzar l'elecció de Manel Mas, ha creat una "comissió" per designar un substitut de l'Alcalde.

Ara, per tant, les circumstàncies han canviat i a més d'una desafortunada enfermetat estem davant de quelcom amb símptomes de "operació a la tramoia".

El Grup majoritari del Govern ha entrat a tres anys i mig de les properes eleccions en un debat -espectacle sobre la successió de Manel Mas, la qual cosa junt al "període d'aprenentatge" dels nous socis de Govern i les vacances d'estiu, pot abocar a l'Ajuntament de Mataró i, per tant, a la ciutat a una situació d'interinatge i immobilisme que en cap cas convé a la ciutat.

PREGUNTA

 1. Està previst, tal i com ha filtrat el Govern o part del Govern Municipal als medis de comunicació procedir a la substitució de Manel Mas? Si és així, quan?
 2. Quina és la situació de repartiment de responsabilitat actual dins del Govern?
 3. La darrera paraula està en mans de l'Alcalde accidental o del primer secretari del Partit Socialista?"

El senyor Joan Antoni Baron, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta que res del que diu i anuncia el Sr. López té a veure amb la realitat. Intenta confondre tot. No té res a veure el que ha passat amb el que ell s'imagina. El Sr. Mas està en un procés de recuperació i en pocs dies es podrà reincorporar totalment a la seva responsabilitat. Mentrestant el seu càrrec ha estat substituït per la primera Tinent d'Alcalde, Sra. Pilar Gonzalez, que ha pres les decisions que li corresponen com a alcaldessa accidental de la ciutat i les decisions s'han pres on s'havien de prendre i per la persona que les havia de prendre. Així mateix el govern municipal no ha filtrat res als mitjans de comunicació i a més no està prevista la sucessió del Sr. Mas. Pel que fa a la situació de repartiment de responsabilitats actuals dins del Govern li respon que són les que estan especificades en el Cartipàs municipal aprovat pel Ple el dia 1-7-2003. Respecte a la tercera pregunta, evidentment les que es refereixen a la situació municipal estan en mà de l'alcaldessa accidental i les que corresponen al partit en mans del PSC, i d'aquestes en aquest Ple no pensa donar cap explicació.

35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA D'ORIENTACIÓ D'EQUIPAMENTS COMERCIALS (POEC) DE LA NOSTRA CIUTAT.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

"Amb data 18 de novembre la Comissió d'Equipaments Comercials de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, respecte del POEC de Mataró, ha emés un informe favorable condicionat a l'acompliment de cinc recomanacions o requeriments:

1) Concretar els diferents espais de concentració de comerç, susceptibles d'aplicar-se les propostes de dinamització comercial.

2) Desenvolupar el model organitzatiu de participació de les entitats comercials.

3) Definició del nivell de participació de la totalitat dels comerciants en el finançament dels diferents plans de dinamització (el finançament és a tres bandes: Generalitat, Ajuntament i comerciants).

4) Concretar l'estat d'execució dels actuals aparcaments en construcció i el calendari previst pels futurs.

5) Definir la situació exacta del gran equipament comercial (22.000 m2 ) en un espai adjacent a l'espai comercial de "Mataró Centre".

Un cop presentat el nou document que ha d'incloure en un sol text refós ( per tant un nou document de POEC), el POEC inicial més els convenis signats amb les entitats comercials més els documents que es derivin de l'acompliment dels requeriments de la Comissió d'equipaments, continuarà la seva tramitació la qual acabarà amb l'aprovació definitiva en forma de resolució per part del Conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Perquè l'executivitat del POEC sigui efectiva, s'haurà d'aprovar posteriorment en el Ple municipal la recepció del document final.

El grup municipal de CiU te dubtes respecte de l'acompliment efectiu d'un dels requeriments esmentats. Ens preocupa la concreció del lloc idoni on s'ha d'ubicar el gran equipament comercial, el qual ha d'estar situat en espai adjacent a l'ambit comercial de "Mataró centre". En aquest sentit cal tenir en compte que l'Ajuntament ve anunciant de forma oficiosa des de fa quatre anys l'arribada de "El Corte Inglés" sense especificar quan ve, com ve, en quin format i a on s'ubicarà. Tenint en compte que diferents mitjans de comunicació ja han anunciat l'arribada d'aquesta empresa a la nostra ciutat i considerant el fet que a data 24 de novembre, la propietat de l'espai que es primera opció per part de l'Ajuntament (antic cinema Iluro) no ha rebut cap contacte d'aquestra empresa, ni tampoc de forma oficial per part de l'Ajuntament,el grup municipal de Convergència i Unió planteja la següent

PREGUNTA

Primer.-

Ha realitzat contactes oficials el Govern municipal amb la direcció de l'empresa "El Corte Inglés" ?. A quin nivell s'han realitzat aquests contactes ? Ha manifestat aquesta empresa el seu interés oficial a instal.lar-se a Mataró ? Existeix algun document concret entre el Govern de la nostra ciutat i "El Corte Inglés" que denoti l'interés ferm de l'empresa en la ciutat de Mataró ?. En cas de resposta afirmativa, quan preveu el Govern que pugui aterrar oficialment "El Corte Inglés " a Mataró ?. En quin format de negoci ho farà ?.

Segon.-

S'ha posat en contacte de forma oficial - a dia del Ple- el Govern municipal o qualsevol dels seus organismes autònoms o empreses municipals amb la propietat del Cinema Iluro ? En cas de resposta afirmativa quina és la postura de la propietat ? Què n'opina el Govern d'aquesta postura ?. Existeix alguna negociació engegada entre el Govern municipal i la propietat ? o a tres bandes, entre ambdues parts i "El Corte Inglés"?.

Tercer.-

Té -observa- el Govern espais alternatius adjacents en la zona comercial de "Mataró centre" , a una possible ubicació de "El Corte Inglés" en la zona Camí Ral (Cinema Iluro) ?. Quins són aquests espais alternatius ?. Quines limitacions -urbanístiques, de mobilitat etc...presenten ?. Quina prioritat de negociació té el Govern quan als diferents espais ?."

La senyora Pilar González, alcaldessa accidental, respon que el Corte Inglés ha manifestat el seu interès en ubicar-se a la nostra ciutat. Explica que es va mantenir una reunió entre el Sr. Alcalde, el regidor d'Urbanisme, la Sra. Pilar González i representants del Corte Inglés, i no hi ha cap document perquè va ser una entrevista en la qual van manifestar només el seu interès. Pel que fa a la segona pregunta no s'ha tingut cap contacte amb els propietaris del cinema Iluro perquè encara no se sap on s'ubicarà el Corte Inglés. Manifesta que tots tenim l'interès que la seva instal·lació sigui el màxim proper al comerç actual, i per tant es podria parlar del voltant de la Ronda Barceló però no es pot precisar el lloc exacte perquè s'està pendent del resultat de 3 estudis : de mobilitat, d'impacte sobre el comerç i el tema de les infrastructures.

El senyor Josep Lluís Martí pregunta sobre la data en la qual van tenir l'entrevista amb el Corte Inglés ja que al llarg de 6 anys els interessos d'aquesta empresa poden haver canviat, no en quant a la ubicació sinó en quant al format i la grandària. Considera que hi ha diferents aspectes que cal aclarir perquè dóna la sensació que el govern està marejant la perdiu, ja que no s'acaba de concretar, d'explicar i de parlar amb el principal interessat i sembla que porta el camí d'allargar-se. Resulta doncs que és un tema molt important, bàsic pel model de ciutat : el lloc i la dimensió. Els informes parlen d'una dimensió de 22.000 m2 exagerats, per a una ciutat com a Mataró, i aquest estudi fa una comparació amb dues ciutats que darrerament han rebut un Corte Inglés. L'impacte que ha tingut aquest equipament sobre el comerç a nivell de penetració de mercat ha estat de l'ordre del 5% i els estudis que es plantegen estan a l'ordre del 17%, en conseqüència el tema del lloc és vital. Convergència i Unió optaria per situar el gran magatzem pels voltants de l'eix del carrer Biada € Camí del Mig, ja que l'evolució del comerç a la ciutat està anant cap al nou centre geogràfic de la ciutat que és la Plaça d'Espanya. En definitiva volen saber on es situarà el Corte Inglés en benefici del comerç i de la pròpia ciutat.

La senyora Pilar González manifesta que els 22.000 m2 va ser el suggeriment que va fer el govern municipal. Inicialment es va demanar 25.000 m2 dels quals 3.000 m2 serien per necessitats de la ciutat per la ubicació d'un altre tipus de comerç. Indica que un cop assabentats els representants del Corte Inglés que el POEC està en vies d'aprovació han tornat a mostrar el seu interès.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, manifesta que des del punt de vista urbanístic no s'està negociant amb ningú perquè en definitiva el Corte Inglés anirà al lloc que sigui la conseqüència racional del resultat dels tres estudis que s'estan fent : Mobilitat, Impacte comercial i Infrastructures. I aleshores es parlarà amb els operadors que estiguin interessats en arribar a Mataró i amb els propietaris que siguin afectats, Mentrestant es demana informació de tipus tècnic, com és el comportament logístic, les ratios de visitants per hora, les càrregues d'ús que han de tenir els carrers per funcionar, però en cap moment s'està negociant.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, vol saber quina presa havia per aprovar el POEC abans de les Eleccions quan faltaven informes claus per definir, i així mateix com s'aprovarà si un dels requisits que posa la Comissió Assessora del Comerç de la Generalitat és saber la ubicació de l'equipament.

La senyora Pilar González contesta que el document que ha tramés el departament de Comerç parla de la proximitat en el comerç del centre.

36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LES MESURES QUE PREN L'AJUNTAMENT PER TAL DE FER COMPLIR L'ORDENACIÓ MUNICIPAL AL RESPECTE D'INSTAL·LACIÓ D'ANTENES PARABÒL·LIQUES A LES FAÇANES.

El punt núm. 36 ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 33.

37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D'UN SEMÀFOR AL PLA D'EN BOET.

La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

"A la cruïlla de la Ronda President Macià amb el carrer Ciutat Freta s'han produït, en els darrers temps, diversos accidents, onze dels quals amb intervenció policial, i amb el resultat de dues persones mortes. La Ronda President Macià és una via molt transitada, i donat que hi ha molts vehicles de tota mena que agafen grans velocitats, sobretot de baixada, cal establir mesures que permetin protegir la salut del vianants.

Aquesta problemàtica preocupa especialment al veïns de la zona i des de l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet s'ha demanat que se solucioni el problema instal·lant un semàfor en aquesta cruïlla, la qual cosa ha estat resposta amb data de 31 octubre de 2003 pel cap de la policia local, Sr. Giménez Cernuda, indicant que el Servei de Mobilitat havia informat que aquest lloc "no justifica la instal·lació d'un semàfor i es proposarà alguna solució per reduir la velocitat".

És per tot això que el GRUP MUNICIPAL DE CONVEGÈNCIA I UNIÓ presenta la següent

PREGUNTA:

 1. Quina és la solució per reduir la velocitat que pensa proposar el govern de la ciutat per aquesta zona?
 2. Quan de temps necessitarà per impulsar aquestes mesures?."

El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, contesta que s'han mantingut reunions amb els veïns sobre el tema en qüestió, i un cop analitzat i visitat el lloc s'ha arribat a la conclusió que la instal·lació d'un semàfor no és la solució idònia. Comenta que la majoria dels accidents haguts en aquesta cruïlla han estat per indisciplina, per infracció de la norma, per fer un canvi de sentit que els vehicles no poden fer. La solució proposada a l'Associació de Veïns és fer una rotonda que serviria per reduir la velocitat i facilitar fer el canvi de sentit. S'ha passat aquesta proposta als veïns i s'espera la seva resposta; si estan d'acord passaran la proposta al servei d'obres, i mentrestant posaran unes bandes reductores de velocitat.

La senyora Maria José Recoder demana que es tingui en compte l'espai, ja que és molt petit i podria quedar una rotonda ridícula.

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FUTUR DEL CARRER ROSSELLÓ.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

"Des de la seva reurbanització, el carrer Roselló, probablement el més comercial del sector de Cerdanyola, ha estat motiu de protestes i reivindicacions, tan per part dels veïns com dels comerciats.

Davant la demanda, d'uns i altres, de que es fes el seu agençament, el govern municipal va respondre amb una reurbanització integral, que va transformar-lo amb una via per a vianants. Però, per altra banda, l'activitat econòmica existent fa imprescindible que els vehicles puguin arribar a les portes dels negocis. Ni el disseny en zig-zag, ni la circulació restringida de vehicles, que han anat canviant el sentit, han aportat una solució definitiva.

Una altra problemàtica existent des del primer dia és la derivada de la qualitat dels materials emprats. Passejant pel carrer podem observar com una gran quantitat de lloses estan trencades o soltes. Aquest fet, afegeix una imatge de deixadesa que no ajuda gaire, ni a l'activitat comercial, ni a la satisfacció dels veïns, pel fet de viure en un carrer que sembla totalment abandonat pels serveis municipals corresponents.

És per tot això, que el grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ presenta la següent,

PREGUNTA

Primer.-

Té el govern municipal prevista alguna actuació per reparar la calçada del carrer Roselló que inclogui també la substitució de les lloses trencades?

Segon.-

Disposa el govern municipal d'algun projecte en l'àmbit de la mobilitat que doni una solució definitiva a la circulació de persones i vehicles per aquest carrer?

Tercer.-

En cas de tenir la voluntat d'aplicar alguna d'aquestes mesures, o qualsevol altre, quines són? i, ho farà de manera consensuada amb les associacions de veïns i comerciants, i les altres entitats o col·lectius afectats?"

L'alcaldessa accidental dóna la paraula a l'Associació de Veïns de Cerdanyola, en el seu representant el Sr. Julián Hernández Tello, que explica la problemàtica existent en el carrer Rosselló i demana la peatonalització d'aquest carrer.

El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, expressa que el servei de Manteniment els ha confirmat que les peces trencades estan reparades i que el carrer Rosselló està considerat com a un eix prioritari dintre del manteniment i de la neteja, i en quant a la discussió definitiva de les mesures a aplicar en un futur al carrer Rosselló es farà dintre dels debats del Pla Integral de Cerdanyola i el servei de Mobilitat aplicarà les mesures que surtin d'aquest debat.

El senyor Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica, breument esmenta que han estat en contacte amb el Sr. García de l'Associació de Comerciants de Cerdanyola, que va manifestar que havien arribat a un acord entre els veïns i els comerciants, cosa que celebra.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores de la nit, la senyora Presidenta aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.