Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

05/07/2004

Escoltar

05/07/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 11/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE JULIOL DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia cinc de juliol de dos mil quatre, essent les nou hores del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 12 de l'ordre del dia

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 17 de l'ordre del dia

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors Joaquim Esperalba i Iglesias, Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió i Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € Aprovació de l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 14 de juny de 2004

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS DE LA CAMPANYA PER A LA SENSIBILITZACIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS PER L'ANY 2004, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Vist l'escrit emès pel cap de la Secció d'Imatge d'aquesta Corporació, de data 27 de maig de 2004, sol·licitant la contractació mitjançant concurs i procediment obert dels serveis de la campanya per a la sensibilització de la recollida de residus per l'any 2004.

Atès l'informe del secretari general d'aquest Ajuntament, de data 7 de juny de 2004, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars a la legalitat vigent sobre contractació amb l'Administració pública així com respecte dels plecs generals aprovats pel Ple Municipal en el seu dia.

Atès el previst a l'art. 67, 69, 196, 208.3 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, dels serveis de la campanya per a la sensibilització de la recollida de residus per l'any 2004, d'acord amb el previst a l'art 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior.

Tercer.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

4 - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ESTABLERT AMB L'EMPRESA TRIBUGEST GESTIÓN DE TRIBUTOS SA, ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE CONTRACTACIÓ D'ASSESSORAMENT JURÍDIC I CONSULTORIA PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA DISCIPLINA EN MATÈRIA DE TRÀNSIT.

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient administratiu de contractació d'assessorament jurídic i consultoria per la gestió integral de la disciplina en matèria de trànsit, el qual s'adjudicà mitjançant concurs i procediment obert per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 26 de gener de 2004 a Tribugest Gestión de Tributos SA, per l'import global de fins a 80.000,00 euros, IVA inclòs, per l'any 2004.

Vist l'informe de data 2 de juny de 2004, emes pel cap del Servei Jurídic Administratiu de l'Àrea de Via Pública, en el qual es posa de manifest que el preu ofertat en el concurs per l'adjudicatària va resultar sensiblement reduït respecte altres ofertes, motiu pel qual, malgrat l'augment del nombre d'al·legacions i de recursos, hi haurà un estalvi de la despesa inicialment destinada a aquest concepte, sol·licitant al mateix temps una disminució de l'import del contracte 41.500 euros, IVA inclòs.

Atès que les diferents modificacions acordades superen el 20 % del preu inicial del contracte.

Atès que consta escrit presentat per l'entitat adjudicatària, el qual va tenir entrada en el registre general d'aquesta Corporació en la data de 2/06/2004, en el qual es manifesta l'acceptació de la disminució del contracte.

Atès el previst als arts. 101, 212, 241 c) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa Tribugest Gestión de Tributos SA, adjudicatària del contracte contractació d'assessorament jurídic i consultoria per la gestió integral de la disciplina en matèria de trànsit, en el sentit de disminuir la seva quantia en 41.500,00 euros, IVA. inclòs, degut a que les previsions de despesa inicials efectuades pel Departament de Via Pública superen les necessitats reals de subministrament per enguany.

Segon.- Autoritzar i disposar l'anotació comptable inversa per l'import de 41.500,00 euros, IVA inclòs a càrrec de la partida 24000/222000/22706 del pressupost municipal del 2004 (op. tipus AD/ núm. 200400028192), conformement amb la Regla 21 i següents de l'Ordre de 17 de juny de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local.

Tercer.-

Retornar a l'entitat adjudicatària l'import de 1.660 euros, en concepte de reajust efectuat en la garantia definitiva que en el seu dia diposità a la Tresoreria Municipal de Fons, degut a la modificació contractual efectuada mitjançant el present acord."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 - RATIFICAR EL DECRET 4627/2004, DE 14 DE JUNY, ACORDAT PER LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ, PEL QUAL ES VA ACORDAR REVOCAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 D'ABRIL DE 2004, PEL QUAL S'ACORDÀ L'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS PEL A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, L'APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS ECONÒMIC ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, I LA CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Per Decret 4627/2004, de 14 de juny, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar la revocació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 d'abril de 2004 que iniciava l'expedient del Servei de Telecomunicacions i aprovava els plecs de clàusules econòmico administratives i tècniques que havien de regir el servei i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 4627/2004, de 14 de juny de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

"Descripció de l'expedientContractació, mitjançant procediment obert i concurs, del servei de telecomunicacions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms (exp. 23/2004).

Fets

1. En data 19 d'abril de 2004, la Junta de Govern Local acordà iniciar l'expedient de contractació del servei de telecomunicacions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, alhora que aprovava els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques particulars i es convocava licitació sota la modalitat de concurs i procediment obert.

2. Durant la tramitació del procediment s'han posat de manifest alguns error materials en els plecs de condicions, essencialment els següents:

- La clàusula tretzena del plec de condicions administratives disposa que la dada decisòria per a l'adjudicació de la contractació seran els preus unitaris oferts pels les empreses que hi concorren; mentre que tant del redactat del plec de condicions tècniques com del propi model de proposició es pot interpretar la possibilitat de valorar la millor oferta econòmica en el seu conjunt, independentment de que aquesta s'ofereixi en preus unitaris o en preu global.

- Per una altra banda, s'ha produït, per error material, una discrepància entre les dades que consten al model de proposició econòmica del lot 1 (concretament en el apartats "nombre de trucades" i "minuts" corresponent al tràfic fix-mòbil), i el detall de tràfic cursat per cada organisme (annex II).

3. Els fets que es relacionen a l'apartat anterior, poden dificultar la presentació d'ofertes per part dels possibles licitants, induint-los a error respecte a la quantia del contracte i respecte a la forma en que es durà a terme la valoració de les ofertes per part de la Mesa de Contractació.

Fonaments de dret

1. L'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que "Les Administracions públiques podran revocar en qualsevol moment els seus actes de gravàmen o desfavorables, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigui contraria al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic"

En el present cas, l'Ajuntament de Mataró considera oportú tornar a iniciar el procediment de licitació del servei de telecomunicacions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, donat que l'actual redactar pot induir a error als possibles licitants.

2. Per una altra banda, també poden veure's afectats els principis d'igualtat i de bona administració que regeixen la contractació administrativa, donat que no es pot garantir que la Mesa de Contractació disposi de dades homogènies i clares en el moment de valorar les propostes.

3. Resulta urgent l'adopció del present acord, donat que el termini obert de presentació d'ofertes finalitza el proper dilluns dia 14 de juny de 2004.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

1. Revocar l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 d'abril de 2004, pel qual s'acordà l'inici de l'expedient de contractació del servei de telecomunicacions pel a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, l'aprovació dels plecs de condicions econòmic administratives i tècniques particulars.

2. Anul·lar la convocatòria de licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació a que fa referència l'apartat anterior d'aquesta resolució, acordada en el mateix acord.

3. Publicar el present acord en el DOUE, BOE i BOP, així com notificar-lo als interessats.

4. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRER SANT ANTONI M. CLARET, PASSATGE PARE CLARET I CARRETERA DE MATA, A MATARÓ, AMB UN PRESSUPOST FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 147.413,12 EUROS, IVA INCLÒS.

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe efectuat pel cap del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació de data 7 de juny de 2004, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels carrer Sant Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata, a Mataró, per un import de fins a 147.413,12 euros, IVA inclòs, mitjançant la forma de concurs i procediment obert.

Vist l'informe emes pel secretari general de data 11 de juny de 2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 45401/51100K/61100 en el pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant l'expressada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 d'octubre de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposta a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels carrer Sant Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata, a Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 147.413,12 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres indicades a l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de fins a 147.413,12 euros, IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/51100K/61100 del pressupost municipal aprovat per al 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400029002).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Es sotmeten els efectes del present acord a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de reurbanització dels carrer Sant Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata, a Mataró, en tant que a l'actualitat el projecte es troba en exposició pública d'acord amb el previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - RESCINDIR DE MUTU ACORD EL CONTRACTE DE SERVEI D'AJUDA A LA LLAR A PERSONES AMB NECESSITATS DE SUPORT URGENT I DE CURTA DURADA AMB LA MODALITAT DE GESTIÓ XEC SERVEI, FORMALITZAT EN EL SEU DIA AMB LA MERCANTIL SERVIGRAN, SL.

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte mitjançant concert del servei d'ajuda a domicili "xec servei", adjudicat per acord de la Comissió de Govern de data 18/11/2002 a les empreses Ramel, SA, Pròxims, SL, Eurosanser, SL, Servigran, SL, Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL, Coll, Soriano, Igual, Serveis, SL i Suasus, SL.

Atès l'informe de data 9/12/2003 efectuat per la cap del Servei de Benestar Social en el que sol·licita:

 1. Augmentar el preu del contracte en 29.000 euros, IVA inclòs, per tal d'adequar el contracte a les necessitats de servei previstes. Aquesta modificació suposa un augment del 34,67 % respecte el preu del contracte inicial per la qual cosa consta l'acceptació per part de les empreses adjudicatàries.
 2. La resolució per mutu acord del contracte amb l'empresa Servigran SL, en el benentès que la terminació de la relació contractual amb aquesta empresa no incideix en el normal desenvolupament de l'execució del contracte, tractant-se de la modalitat de lliure adhesió, ja que amb la resta d'empreses es pot cobrir la totalitat de la demanda.
 3. La modificació de la clàusula sisena, apartats 11 i 12, del plec de condicions tècniques, amb la finalitat de millorar el seguiment tècnic del projecte mitjançant l'execució del contracte, establint les següents obligacions complementàries pels adjudicataris:

 • Incorporar en la relació mensual de xecs servei atesos amb la seva numeració, a més, la següent informació: tipus de servei (treballador/a familiar o auxiliar de la llar), tipus de xec (100 % o 33 %), nom complet de la persona usuària dels servei i nom complet de la persona treballadora de l'empresa adjudicatària que presta el servei.

 • Presentar davant el Registre de l'Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la seva presentació: còpia dels TC1 i TC2, i certificats de prestació de serveis i de creació de llocs de treball, segons models facilitats pel servei de Benestar Social.

Atès que totes les empreses afectades per aquestes modificacions han declarat la seva conformitat amb les mateixes.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres de Contractació de data 23/06/2004, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat per la secció administrativa promotora de la contractació.

Atès que existeix a la partida 65400/313000/22706 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2004 consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les despeses derivades de l'ampliació del contracte.

D'acord amb el previst als articles 101, 111.c), 112.4, 212,214 c) i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Rescindir de mutu acord el contracte de servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada amb la modalitat de gestió xec servei, formalitzat en el seu dia amb la mercantil Servigran, SL.

Segon.-

Aprovar la modificació del mateix contracte del servei d'ajuda a domicili "xec servei" amb les empreses Ramel SA, Pròxims SL, Serveis d'Assistència Domiciliària SCCL i Coll Soriano, Igual Serveis SL, en el sentit d'augmentar l'import inicial del contracte en 29.000 euros, IVA inclòs, degut a les previsions de demanda d'aquest serveis per l'any 2004.

Tercer.-

Autoritzar i disposar a favor Ramel, SA, Pròxims, SL, Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL i Coll Soriano, Igual Serveis, SL, l'import de fins a 29.000 euros, IVA inclòs, import el qual s'atendrà a càrrec de la partida 65400/313000/22706 del pressupost municipal aprovat pel present exercici 2004 (operació ADC núm. 200400029522).

Quart.-

Modificar de la clàusula sisena, apartats 11 i 12, del plec de condicions tècniques, amb la finalitat de millorar el seguiment tècnic del projecte mitjançant l'execució del contracte, establint les següents obligacions complementàries pels adjudicataris:

- Incorporar en la relació mensual de xecs servei atesos amb la seva numeració, a més, la següent informació: tipus de servei (treballador/a familiar o auxiliar de la llar), tipus de xec (100 % o 33 %), nom complet de la persona usuària dels servei i nom complet de la persona treballadora de l'empresa adjudicatària que presta el servei.

- Presentar davant el Registre de l'Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la seva presentació: còpia dels TC1 i TC2, i certificats de prestació de serveis i de creació de llocs de treball, segons models facilitats pel servei de Benestar Social."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 - REINICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE TELECOMUNICACIONS PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, AMB UNA DURADA PREVISTA DE DOS ANYS, DES DEL 01/11/2004 AL 31/10/2006, AMB UN PRESSUPOST MÀXIM DE 761.605,50 EUROS, PELS 2 ANYS, IVA. INCLÒS

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Atès que per decret 4627/2004 de 14 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, s'acordà l'anul·lació de l'anterior procediment de contractació del servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, al haver-se posat de manifest alguns error materials en els plecs de condicions.

Atès que, a causa de l'anul·lació esmentada, es va acordar prorrogar per quatre mesos la vigencia de l'anterior contracte del servei de telecomunicacions amb les empreses Telefónica de España, SAU, Vodafone España, SA i Auna Telecomunicacions, SA.

Vist que en data 31 d'octubre de 2004 finalitza la vigència d'aquesta pròrroga, i essent necessari la prestació d'aquest servei per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, així com donar la corresponent publicitat i concurrència a la contractació que amb el mateix objecte ofereixen les empreses municipals, Aigües de Mataró, SA., Promocions Urbanístiques de Mataró, SA i Fundació Tecnocampus.

Atès el que disposa als arts. 67, 74.3, 85, 208.3 i concordants del RDL 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès l'informe del Secretari General d'aquesta Corporació, de data 25 de juny de 2004, pel que respecta a l'adequació dels plecs econòmics administratius particulars i tècnics que regiran el concurs a la legalitat vigent així com als plec generals aprovats per l'Ajuntament.

Tenint en compte que a les partides del pressupost municipal, dels organismes autònoms i a l'estat de previsió de despeses de les empreses municipals que s'esmenten al punt quart de la part resolutiva del present acord, hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es meriti per la present contractació durant l'exercici 2004, i es preveu l'existència de crèdit per atendre les despeses previstes durant els exercicis 2005 i 2006.

Qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Reiniciar l'expedient de contractació de servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms i donar la corresponent publicitat i concurrència de l'oferta que pel mateix servei ofereixen les empreses municipals, tal com indica l'art 67.1 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques, amb una durada prevista de dos anys, des del 01/11/2004 al 31/10/2006, amb un pressupost màxim de 761.605,50 euros, pels 2 anys, IVA. inclòs. Les empreses municipals de l'Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i Fundació Tecnocampus, podran acordar la celebració de contracte d'acord amb l'oferta efectuada per l'adjudicatari del present concurs, i en aquest cas, aquest contracte restarà sotmès al dret privat. No obstant, aquestes empreses municipals no quedaran en cap cas obligades a efectuar la contractació dels serveis de telecomunicacions oferts amb l'operador que resulti adjudicatari del present concurs.

Segon.-

Aprovar el nous plecs de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de l'esmentat servei, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Convocar nova licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a que fa referència l'apartat anterior d'aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 52 dies, comptats des del dia de remissió de l'anunci de publicació al DOUE.

Quart.-

Atendre la despesa a que ascendeix la contractació, amb càrrec a les partides de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, d'acord amb el que a continuació s'estableix:

Lot 1: telefonia fixa

Lot 2: telefonia mòbil

Lot 3: dades i internet

Ajuntament de Mataró

34001/121000/22200

01/11/2004-31/12/2004

16.493,41

12.716,27

3.070,64

01/01/2005-31/12/2005

98.960,46

76.297,64

18.423,84

01/01/2006-31/10/2006

82.467,05

63.581,37

15.353,20

34001/422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

579,03

01/01/2005-31/12/2005

3.474,18

01/01/2006-31/10/2006

2.895,15

34001/463000/22200

01/11/2004-31/12/2004

6.249,16

359,67

4.020,10

01/01/2005-31/12/2005

37.499,94

2.158,00

24.120,60

01/01/2006-31/10/2006

31.245,78

1.798,33

20.100,50

Patronat Municipal d'Esports

F01/452000/22200

01/11/2004-31/12/2004

1.230,42

511,74

441,35

01/01/2005-31/12/2005

7.382,50

3.070,42

2.650,08

01/01/2006-31/10/2006

6.152,08

2.558,68

2.206,73

F02/452000/22200

01/11/2004-31/12/2004

833,33

139,02

01/01/2005-31/12/2005

5.000,00

834,14

01/01/2006-31/10/2006

4.166,67

695,12

Institut Municipal d'Educació

1000/422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

666,66

166,66

116,66

01/01/2005-31/12/2005

4.000,00

1.000,00

700,00

01/01/2006-31/10/2006

3.333,33

833,33

583,33

2100/422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

66,66

01/01/2005-31/12/2005

400,00

01/01/2006-31/10/2006

333,33

2300/423000/22200

01/11/2004-31/12/2004

333,33

166,66

01/01/2005-31/12/2005

2.000,00

1.000,00

01/01/2006-31/10/2006

1.666,66

833,33

2250/42200/22200

01/11/2004-31/12/2004

1.166,66

83,33

833,33

01/01/2005-31/12/2005

7.000,00

500,00

5.000,00

01/01/2006-31/10/2006

5.833,33

416,66

4.166,66

2110/422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

833,33

01/01/2005-31/12/2005

5.000,00

01/01/2006-31/10/2006

4.166,66

Patronat Municipal de Cultura

451000/22200

01/06/2004-31/12/2004

3.500,00

1.500,00

1.000,00

01/01/2005-31/12/2005

21.000,00

9.000,00

6.000,00

01/01/2006-30/06/2006

17.500,00

7.500,00

5.000,00

Institut Municipal de Promoció Econòmica

121000/22200

01/11/2004-31/12/2004

1.491,67

1.700,00

01/01/2005-31/12/2005

8.950,00

10.200,00

01/01/2006-31/10/2006

7.458,33

8.500,00

121000/22203

01/11/2004-31/12/2004

33,34

01/01/2005-31/12/2005

200,04

01/01/2006-31/10/2006

166,70

322000/22204

01/11/2004-31/12/2004

41,66

01/01/2005-31/12/2005

249,96

01/01/2006-31/10/2006

208,30

722000/22204

01/11/2004-31/12/2004

216,66

01/01/2005-31/12/2005

1.299,96

01/01/2006-31/10/2006

1.083,30

Escola Universitària Politècnica

422000/22200

01/11/2004-31/12/2004

1.632,88

202,06

1.070,82

01/01/2005-31/12/2005

9.797,30

1.212,34

6.424,90

01/01/2006-31/10/2006

8.164,42

1010,28

5.354,08

TOTALS

424.423,63

206.876,78

130.305,09

Cinquè.-

D'acord amb el que estableix l'art 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, condicionar l'adjudicació del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides dels pressuposts que s'aprovin per als exercicis 2005 i 2006 per l'Ajuntament de Mataró i dels seus organismes autònoms, així com a l'estat de previsió de despeses de les empreses municipals, atesa la data en la que s'acordi l'inici del servei.

Sisè.-

Ratificar el contingut del present acord per l'òrgan competent per a la contractació dels organismes autònoms i de les empreses municipals que s'esmenten en el punt quart del present acord."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 € RATIFICACIÓ DEL DECRET 5047/2004 DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ S/L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA FORESTAL AL MUNICIPI DE MATARÓ A TALHER PEL QUE FA EL LOT NÚM. 1 PER IMPORT DE 45.933,19, EL LOT 2 A FAVOR DE MONTMART PER IMPORT DE 41.668,22.-EUR, I EL LOT NÚM. 3 A FAVOR DE DESBROSSAMENTS FUNUYET PER IMPORT DE 27.666,00.-EUR.

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5047/2004, de 17 de juny, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'adjudicació del concurs per a la contractació del Servei de neteja forestal a favor de l'empresa Talher, S.A, pel que fa el lot núm. 1, Montmart, SCP pel lot núm. 2 i Desbrossaments Funuyet pel lot núm. 3 i es disosava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 5047/2004, de 17 de juny de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del servei de neteja forestal

Atès l'informe emès pel cap de la Secció de Jardineria de l'Ajuntament de Mataró, de data 11 de juny de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'esmentat servei en els següents termes:

LOT 1: TALHER SA, per un import de 45.933,19 euros.

LOT 2: MONTMART SCP, per un import de 41.668,22 euros.

LOT 3: DESBROSSAMENTS FUNUYET, per un import de 27.666 euros.

Atès que la proposta d'adjudicació ha estat aprovada per la Mesa de Contractacions del dia 17 de juny de 2004.

Tenint en compte que a la partida 45301/445000/21000 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per atendre la despesa.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, RD legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i i en virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.-

Adjudicar el concurs del servei de neteja forestal, a Mataró, en els següents termes:

LOT 1: TALHER SA, per un import de 45.933,19 euros, IVA inclòs

LOT 2: MONTMART SCP, per un import de 41.668,22 euros IVA inclòs

LOT 3: DESBROSSAMENTS FUNUYET, per un import de 27.666 euros, IVA inclòs

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 45301/445000/21000, del pressupost municipal del 2004 de la següent manera:

LOT 1: 45.933,19 euros

LOT 2: 41.668,19 euros

LOT 3: 27.666,00 euros

Tercer.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents a les previsions fetes, següents:

· Doc. compt A/, per import de 3.457,34 euros

· Doc. compt A/ , per import de 1.288,71 euros

· Doc. compt A/, per import de 6.115,93 euros

Quart.-

Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament les següents fiances:TALHER SA, per un import de 1.837,33 euros.MONTMART SCP, per un import de 1.666,73 euros.DESBROSSAMENTS FUNUYET, per un import de 1.106,64 euros.

Cinquè.-

Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin les següents quantitats en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el BOP:TALHER SA, per un import de 75,54 euros.MONTMART SCP, per un import de 68,53 euros.DESBROSSAMENTS FUNUYET, per un import de 45,50 euros.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè.-

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PAU, DE MATARÓ A FAVOR DE "CONSTRUCCIONES A. FEU", PER UN IMPORT DE 56.096'05 €.

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 7 de juny de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau, a l'empresa "Construcciones A Feu, SA" fins un import de 56.096'05 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 45401/51100B/61100 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau, a Mataró, a l'empresa "Construcciones A Feu, SA" fins un import de 56.096'05 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 841'44 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, equivalent al 1,5% del pressupost de licitació, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 45401/51100B/61100 del pressupost municipal de 2004 (doc. compt. D núm. 30868).

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.243'84 € i pagui l'import de 182'70 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 € APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS DE CALÇADA PER L'ANY 2004, A LA CIUTAT DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA AGUSTÍ MASOLIVER, SA (AMSA) FINS UN IMPORT DE 313.000,00 EUROS.

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, a la ciutat de Mataró

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 28 de juny de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, a la ciutat de Mataró, a l'empresa "Agustí y Masoliver, SA (AMSA)", fins un import de 313.000,00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 45401/51100Z/61100 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, a la ciutat de Mataró, a l'empresa "Agustí y Masoliver, SA (AMSA)"," fins un import de 313.000,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 45401/51100Z/61100 del pressupost municipal de 2004 (doc. compt. D núm. 32582 i A/ 32583).

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 12.520 € i pagui l'import de 180'64 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Després de la votació del punt núm. 11 s'incorpora a la sessió el senyor Jaume Graupera Vilanova, 2n tinent d'alcalde i conseller delegat de Cultura.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE CERDANYOLA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte d'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola", redactat per l'arquitecta municipal M. Dolors Periel Piquer, amb els suport dels tècnics del Servei d'Obres, que té per objecte l'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola ocupant part del pati existent, amb un pressupost d'execució per contracte de 196.689,07 € IVA inclòs.

Aquesta actuació consisteix en ampliar la sala de jocs existent i, també, en construir un nou magatzem i uns nous lavabos més grans que els que hi ha actualment, així com la substitució de la porta d'accés del casal de joves.

El projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola", redactat per l'arquitecta municipal M. Dolors Periel Piquer, amb els suport dels tècnics del Servei d'Obres, que té per objecte l'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola ocupant part del pati existent, amb un pressupost d'execució per contracte de 196.689,07 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, segons estableixen els articles 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i 37 del ROAS, durant els quals es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins d'aquest termini

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Participació Ciutadana, Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica €Secció de Patrimoni-."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

13 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UA-D77 NAU CENTRAL FÀBRICA CABOT I BARBA-PRAT DE LA RIBA / FLORIDABLANCA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials presenta la proposta següent:

"La present proposta te per objecte l'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació de la unitat d'actuació UA-d77 "Nau central fàbrica Cabot i Barba / Prat de la Riba", Sector de caràcter discontinu creat amb la modificació puntual del Pla General aprovada definitivament el 31 de juliol de 2003 (text refós i executivitat de data 5 de desembre de 2003).

La societat municipal PUMSA, que te encarregada la gestió del Sector, per expressa designa efectuada per acord de Ple de data 3 d'abril de 2003, ha presentat la proposta de reparcel·lació que conté la justificació de la justa distribució de beneficis i càrregues resultants de l'execució de les previsions urbanístiques corresponents a la Unitat d'actuació. Aquestes previsions urbanístiques suposen: la cessió gratuïta i obligatòria de la nau central de la fàbrica Cabot i Barba com equipament Comunitari, l'adjudicació de la finca de resultat, de conformitat amb la nova ordenació, en els percentatges corresponents, i el càrrec de les despeses d'urbanització necessàries.

Consta a l'expedient l'informe favorable de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme

Com producte de la reparcel·lació es formalitzarà l'efectiva cessió a favor de l'Ajuntament de l'equipament de l'antiga nau central de la fàbrica Cabot i Barba. Un dels principals motius que van justificar la modificació del Pla General en aquesta unitat d'actuació era la conservació i adequació com equipament comunitari d'aquest bé immoble catalogat i protegit pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999 (aprovat definitivament l'any 2002).

L'aprofitament que deixa de percebre la propietat de la finca on s'ubica la nau, tal com es desprèn de la fitxa normativa de la unitat d'actuació, es traspassa a la part del Sector de Prat de la Riba, en un total sostre de traspàs de 1.903m², on es materialitza l'ordenació de la transformació dels usos industrials al caràcter residencial provenint del traspàs esmentat.

A la vista del que s'ha exposat i de l' informe jurídic del Servei d'Urbanisme, de conformitat amb el disposen els arts.109 i següents de la Llei 2/2002 de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya, aplicable de conformitat de la Disposició Transitòria Cinquena de la mateixa, així com dels arts. 81 i següents del Reglament de Gestió Urbanística, PROPOSO a la Junta Local de Govern, l'adopció, si s'escau, dels següents acords

Primer.-

Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació UA-d77 "Nau central fàbrica Cabot i Barba / Prat de la Riba" redactat pel servei tècnic de la societat municipal PUMSA.

Segon.-

Obrir un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació de l'acord precedent a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions a l'acord d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació UA-d77 "Nau central fàbrica Cabot i Barba / Prat de la Riba"

Tercer.-

Notificar els precedents acords als propietaris i interessats que en resulten de l'expedient i del document de la modificació de la reparcel·lació que s'aprova inicialment."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Llicències-

14 - ORDRE DE RETIRADA A MONTSERRAT OLIVER AVELLANEDA, DEL COBERT EN PLANTA TERRAT AL CARRER ESTEVE ALBERT, 38, 5È 2A.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 02.04.04 es va incoar a Montserrat Oliver Avellaneda expedient de protecció de la legalitat urbanística, per la instal·lació d'un cobert en la planta terrat sense llicència i no legalitzable, al c. Esteve Albert, 38, 5è 2a, i se li va concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que considerés convenient.

La persona interessada ha al·legat que ignorava la necessitat de sol·licitar llicència, que l'instal·lador tampoc la va informar en aquest sentit, que degut a la seva avançada edat es troba desemparada i sol·licita ajut per resoldre el problema.

Respecte a dites al·legacions la ignorància de les lleis no excusa el seu compliment, conforme l'article 6 del Codi Civil; i estan subjectes a llicències, entre d'altres, les obres de construcció i edificació de nova planta, i les d'ampliació reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lació ja existents, d'acord amb l'article 179 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

L'ampliació efectuada té un fort impacte visual des del carrer o finques veïnes, el que afecta de forma greu els interessos protegits per l'ordenament urbanístic i crea risc d'imitació d'altres infraccions urbanístiques. L'enderroc del cobert és la única opció legal establerta per restaurar la realitat física alterada i l'ordre jurídic vulnerat, més quan en el sector de nova creació ja s'han ordenat altres enderrocs de coberts en el terrat, no essent possible entrar en altres consideracions que la del compliment de la normativa urbanística.

El servei tècnic municipal ha informat que la construcció és il·legalitzables per infracció de l'article 105 del Pla general d'ordenació, que regula el volum màxim dels edificis, i per superar el cobert el màxim de sis plantes fixades en el Pla general.

La normativa del Pla parcial Parc Central, preveu cobertes planes i transitable, únicament permet la instal·lació d'elements tècnics inclosos dins el volum que a efectes d'acabats tindrà consideració de façana, conforme l'article 27 del Pla parcial El Parc Central.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents, la normativa esmentada, i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Montserrat Oliver Avellaneda que en el termini màxim de dos mesos, retiri el cobert il·legalitzable instal·lat a la planta terrat, al c. Esteve Albert, 38, 5è. 2a.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS, TENDALS I APARELLS D'AIRE CONDICIONAT, EN 23 FINQUES DE LA CIUTAT.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials presenta la proposta següent:

"En els expedients que es relacionaran a les persones interessades se'ls ha concedit un termini per formular al·legacions abans d'ordenar la retirada dels rètols, tendals, i/o aparells d'aire condicionat il·legalitzables o se'ls ha denegat la llicència sol·licitada, o se'ls ha requerit perquè s'ajustessin a la llicència concedida.

New Team, SCP; Antonio Jesús Patrón Rojo; Ponys Calçats, SL; i Talleres E.M. Maresme, SL; han sol·licitat pròrroga fins el mes de setembre i/o han comunicat l'inici dels tràmits per adaptar els rètols a la normativa municipal. Si bé han manifestat la seva voluntat d'ajustar-se a la normativa, es convenient continuar amb la tramitació dels expedients i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió del termini que ara es concedeix, sigui contrari a les seves peticions doncs al computar-se des de la recepció de la notificació finirà pel mes de setembre. Respecte a la sol·licitud d'algun d'ells d'informació per la substitució de les instal·lacions de forma correcta, resulta que la llicència és l'únic document vàlid per acreditar la comprovació municipal a la normativa aplicable.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols i els aparells d'aire condicionat són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró i la normativa del Pla general, respectivament.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana no són legalitzables per infringir l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola no són legalitzables per infringir l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

Els rètols instal·lats en planta pis no són legalitzables per infringir l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

Els tendals instal·lats no són legalitzables per infringir l'article 19.2.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat, pel qual els tendals en planta baixa en color textura i forma no podran trencar la composició general de l'edifici, façana o element sobre el qual se suporti i, quan estigui relacionat amb algun forat arquitectònic no sobrepassarà els seus límits en el pla de la façana. En qualsevol dels seus punts ha d'estar a una alçada de la rasant de la vorera superior a 2,50 m. i el seu vol no pot ser superior a l'amplada de la vorera menys 60 cm. amb un màxim de 1,50 m. quan sigui opac i 3 m. quan sigui translúcid, a fi d'evitar que sigui un obstacle pels trànsit de persones i vehicles.

Els aparells d'aire condicionat i antenes instal·lades que volen sobre la via pública no són legalitzables per infringir l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, pel qual els elements tècnics de les instal·lacions no podran volar respecte el pla de façana, justificaran la seva integració en el conjunt de la façana i no produiran molèsties als vianants.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Vistos els informes emesos en els expedients; els articles esmentat de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a les persones interessades que en el termini màxim de dos mesos, retirin els rètols i els aparells d'aire condicionat il·legalitzables, instal·lats a les finques que a continuació es relacionen:

Persones interessades

Instal·lació

Via

Adreça

Exp.

Ait Boujamaa, Habiba

1 rètol en banderola

c.

Siete partidas, 25, local bxs.

20040246DIS

Caixa d'Estalvis de Girona

1 rètol en banderola

 

Via Europa, 83-85, bxs.

20030443DIS

Camero Sánchez, Víctor

2 rètols adossats

rda.

President Macià, 99 bxs.

20030589DIS

Carglass B.V. Sucursal en España

1 rètol adossat en façana

c.

De la Teixidora, 7

20040069DIS

Comunitat de Propietaris del Camí del Mig, 32-34

1 aparell aire condicionat

 

Camí del Mig, 32-34

20040241DIS

Correos y Telégrafos de España, SA

1 adossat costat porta

c.

Lepanto, 31

20030357DIS

Decathlon España, SA

Els rètols no autoritzats en exp. 20032347RET

c.

Pere Bombardó, 2

20040116DIS

Fontrodona Florensa, Ricard

1 rètol adossat 1 en banderola

c.

Sant Cugat, 23-25 bxs.

20040047DIS

Ges Fred i Calor, SCP

1 rètol placa i 1 en banderola

c.

Major, 41, bxs. 2a

20040244DIS

Gestors de Telecomunicacions del Maresme, SL

1 rètol en banderola

c.

Cuba, 104-106 bxs.

20040065DIS

Kalunga Palo Mayombe, SL

1 rètol adossat i 2 en finestres

c.

Marià Andreu, 27 bxs.

20040195DIS

Marouan, Ahmed

1 rètol adossat(perruqueria)

av.

Amèrica, 162 bxs. local 1

20040211DIS

Marouan, Ahmed

1 rètol adossat(locutori)

av.

Amèrica, 162 bxs. local 2

20040212DIS

Mútua Intercomarcal

1 rètol adossat

 

Camí de la Geganta, 79-81, bxs.

20040257DIS

New Team, SCP

1 rètol adossat

 

Camí Ral, 325 bxs.

20040193DIS

Patrón Rojo, Antonio Jesús

1 rètol adossat

av.

Puig i Cadafalch, 181, local 4, bxs.

20040242DIS

Ponys Calçats, SL

3 tendals

pl.

De les Tereses, 2 bxs.cantonada c. Sant Josep

20040259DIS

Poza Cruz, Carmen

1 rètol en balcó

c.

Mare de Deu de la Cisa, 89, 1r 1a

20040288DIS

Provipu, SLU

2 rètols adossats

c.

Músics Cassadó, 2 bxs. cantonada av. Perú, 48

20040191DIS

Puyo Martínez, Jaime

1 rètol adossat

c.

Los Álamos, 17 bxs.

20040213DIS

Santos Soto, David

1 aparell aire condicionat

 

Camí del Mig, 20-22, 1r A

20040115DIS

Talleres E.M. Maresme, SL

2 rètols adossats

c.

Castaños, 92

20040182DIS

Xalabardé Lladó, Josep

1 rètol adossat

 

Camí Ral, 519, bxs.

20040243DIS

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades amb l'advertència que si finalitzat el termini concedit no han efectuat la retirada i ho ha comunicat a l'Ajuntament per la seva comprovació, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Manteniment-

16 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "G" QUE INCLOU LA RONDA PRESIDENT MACIÀ (ENTRE ELS CARRERS ALARONA I CIUTAT FRETA), ELS CARRERS ALARONA, FERRER I GUARDIA, ELS PASSATGES COMTES MIR I BORRELL, ALFONS IV EL MAGNÀNIM, JAUME II EL JUST I FERRAN II EL CATÒLIC.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "G"" que inclou la Ronda President Macià (entre Alarona i Ciutat Freta), els carrers Alarona, Ferrer i Guardia, els passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just i Ferran II el Catòlic, redactat per l'Enginyer Tècnic Elèctric Pere Cols i Canal, amb un pressupost per contracte de 106.284,95 euros, IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "G"" que inclou la Ronda President Macià (entre Alarona i Ciutat Freta), els carrers Alarona, Ferrer i Guardia, els passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just i Ferran II el Catòlic, redactat per l'Enginyer Tècnic Elèctric Pere Cols i Canal, amb un pressupost per contracte de 106.284,95 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Després de la votació del punt núm. 16 s'incorpora a la sessió el senyor Antoni Civit i Rey, 3r. tinent d'alcalde i conseller delegat de Promoció Econòmica.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut-

17 - RATIFICAR EL DECRET 5000/2004 DE LA CONSELLERA DELEGADA DE JOVENTUT, ESPORTS I DONA D'ATORGAMENT SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA 12/04 DE CASALS D'ESTIU.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 1997, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els organismes autònoms.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de gener de 2004, va aprovar les bases particulars i la convocatòria núm. 12/04, per a la concessió de subvencions per a casals d'estiu per un import màxim de 61.303,23 euros.

Examinades les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora Única, en data 22 d'abril de 2004, va acordar-ne la valoració.

Aquest mes de juny s'inicien les activitats dels casals d'estiu que realitzen les entitats de la nostra ciutat (entitats d'educació en el lleure, associacions de mares i pares i, en alguns casos, associacions de veïns). Atesa l'escassa capacitat financera d'aquestes entitats, és necessari tramitar amb urgència l'atorgament de les subvencions i avançar el 50% de la subvenció que se'ls concedeix abans de l'inici de l'activitat.

Fonaments de dret

Article 17 de les bases d'execució del pressupost de 2004 que estableix que la Junta de Govern Local és la competent per autoritzar les subvencions quan el seu import sigui superior de 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros.

Article 18 de les esmentades bases d'execució que estableix que els òrgans competents per aprovar la disposició de les despeses són els mateixos que per l'autorització

Article 24.11 de les bases d'execució del pressupost que estableix que, excepcionalment es tramitarà el reconeixement de l'obligació prèvia a la justificació d'acord amb el que estableix l'article 22 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

Article 57 de la llei 30/92, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, que preveu la possibilitat de convalidar els actes administratius.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, Resolc:

Primer.-

Acordar l'atorgament de subvencions, dins el marc de les bases particulars reguladores de la convocatòria núm. 12/04 de subvencions per a casals d'estiu, a les següents entitats i per les quantitats que es detallen:

- AMPA CEIP Tomàs Viñas, per un import de 2.793,02 euros (dos mil set-cents noranta-tres euros amb 2 cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Tomàs Viñas, per un import de 716,16 euros (set-cents setze euros amb setze cèntims d'euro)

- Salesians Sant Jordi, per un import de 2.220,09 euros (dos mil dos-cents vint euros amb nou cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Torre Llauder, per un import de 2.148,48 euros (dos mil cent quaranta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Josep Montserrat, per un import de 3.580,80 euros (tres mil cinc-cents vuitanta euros amb vuitanta cèntims d'euro)

- AMPA CEIP La Llàntia, per un import de 3.724,03 euros (tres mil set-cents vint-i-quatre euros amb tres cèntims d'euro)

- AMPA Escola Sant Josep, per un import de 2.291,71 euros (dos mil dos-cents noranta-un euros amb setanta-un cèntims d'euro)

- Agrupament Escolta Arrels, per un import de 2.148,48 euros (dos mil cent quaranta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims d'euro)

- Associació Juvenil Grup d'Esplai La Tribu, per un import de 3.652,41 euros (tres mil sis-cents cinquanta-dos euros amb quaranta-un cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Vista Alegre, per un import de 3.509,18 euros (tres mil cinc-cents nou euros amb divuit cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Cirera, per un import de 2.721,40 euros (dos mil set-cents vint-i-un euros amb quaranta cèntims d'euro)

- Associació Infantil Juvenil Pampayuga, per un import de 1.647,17 euros (mil sis-cents quaranta-set euros amb disset cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Camí del Mig, per un import de 5.800,89 euros (cinc mil vuit-cents euros amb vuitanta-nou cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Camí del Mig, per un import de 1.289,09 euros (mil dos-cents vuitanta-nou euros amb nou cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Menéndez y Pelayo, per un import de 2.291,71 euros (dos mil dos-cents noranta-un euros amb setanta-un cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Menéndez y Pelayo, per un import de 557,50 euros (cinc-cents cinquanta-set euros amb cinquanta cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Rocafonda, per un import de 6.158,97 euros (sis mil cent cinquanta-vuit euros amb noranta-set cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Germanes Bertomeu, per un import de 3.151,10 euros (tres mil cent cinquanta-un euros amb deu cèntims d'euro)

- AMPA CEIP Anxaneta, per un import de 6.731,89 euros (sis mil set-cents trenta-un euros amb vuitanta-nou cèntims d'euro)

- Centre Jove Sant Jordi - Grup d'Esplai L'Olla de Grills, per un import de 3.795,64 euros (tres mil set-cents noranta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims d'euro)

Segon.-

Acordar el pagament avançat del 50% de l'import total de cadascuna de les subvencions atorgades i el 50 % restant, un cop s'hagi justificat el total de les subvencions atorgades, d'acord amb el que estableixen les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Mataró en els àmbits de benestar social, sostenibilitat, participació ciutadana, joventut, esports, educació i cultura.

Tercer.-

Denegar la sol·licitud de subvenció presentada per l'Associació Teens Center per no ajustar-se a la condició establerta a l'apartat b) del punt tercer de les clàusules específiques d'aquesta convocatòria, que fixa que la quota que s'haurà d'abonar per participar al casal infantil i/o juvenil no ha d'excedir els 105 euros per persona (tot inclòs).

Quart.-

Denegar la sol·licitud de subvenció presentada per la Fundació Privada Grups Escoles Mataró (GEM) per no ajustar-se a la condició establerta a l'apartat b) del punt tercer de les clàusules específiques d'aquesta convocatòria, que fixa que la quota que s'haurà d'abonar per participar al casal infantil i/o juvenil no ha d'excedir els 105 euros per persona (tot inclòs).

Cinquè.-

Aprovar l'anotació comptable inversa segons el document A/ amb número d'operació 27.591 per un import de 373, 51 euros (tres-cents setanta-tres euros amb cinquanta-un cèntims d'euro).

Sisè.-

Carregar aquestes despeses a la partida 63000 463000 48000 del pressupost corrent de despesa de 2004.

Setè.-

Notificar aquest acord a les persones interessades.

Vuitè.-

Comunicar als interessats l'obligació de justificar la subvenció en els terminis i amb els requisits assenyalats en el punt V de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Mataró en els àmbits de Benestar Social, Sostenibilitat, Participació Ciutadana, Joventut, Esports, Educació i Cultura.

Novè.-

Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Participació Ciutadana-

18 - APORTACIÓ ECONÒMICA ALS PROJECTES DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

 1. L'any 1987, l'Ajuntament de Mataró es va adherir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la cooperació internacional.
 2. En data 21 d'abril de 2004 es va renovar el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Mataró. En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Mataró es compromet a transferir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una aportació als projectes de cooperació escollits al llarg de l'any, dins els límits pressupostaris de l'Ajuntament.
 3. L'exercici 2004 l'Ajuntament de Mataró ha aprovat un pressupost relatiu a cooperació i desenvolupament de 441.984,33 euros, que correspon a l'1% dels ingressos propis. Aquest pressupost s'ha desglossat en set partides:
 4. Partida

  Descripció

  Import

  61300 460000 20300

  Lloguer maquinària cooperació

  800,04

  61300 460000 20900

  Lloguer altre immobilitzat cooperació

  816,86

  61300 460000 22601

  Atencions protocol·làries cooperació

  1.327,00

  61300 460000 22609

  Altres despeses cooperació

  600,00

  61300 460000 22706

  Contractació serveis de cooperació

  14.556,97

  61300 460000 48000

  Aportació entitats sense ànim de lucre

  35.995,99

  61300 460000 49000

  Aportació a països subdesenvolupats

  387.887,47

 5. Els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que s'adjunten a l'expedient.
 6. En data 25 es va reunir la Comissió d'Avaluació dels projectes formada pel : Sr. Ivan Pera, conseller delegat de Participació Ciutadana; el Sr. Antoni Merino, cap del Servei de Participació Ciutadana; la Sra. Victòria Costa, assessora júridica de l'Àrea de Serveis Personals, i la Sra. Maria Dolors Fernàndez, tècnica de Cooperació.
 7. L'informe del cap del Servei de Participació Ciutadana i l'informe de la Intervenció de Fons Municipals.

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

Primer.-

Autoritzar i disposar una subvenció de 327.771,62 euros (tres-cents vint-i-set mil set-cents setanta-un eruos amb seixanta-dos cèntims)atorgada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró signat el 21 d'abril de 2004 destinada als projectes següents:

Núm.

Títol

País

Entitat

Aportació

543

NAAFA-equipament per a l'hospital Victòria de Banjul

Gàmbia

Ass. Jama Kaffo

21.000,00

678

Suport a Grups locals per a la millora de la producció hortícola i ramadera al departament d'Oussouye

Senegal

Ass. Planeta

30.000,00

821

Construcció del centre de Salut de Sabi

Gàmbia

Ass. Sabusire

17.000,00

905

Centre educatiu per a nois i joves de Toubakouta a la comarca de Niombató

Senegal

Ass. Amics de l'Escola Pia al Senegal

30.000,00

823

La Selva de Mataró 2001-2005

Mèxic

Grup Tercer Món

70.000,00

783

Potenciació de l'acció social de la Prelatura d'Ayaviri

Perú

Ass. d'Amics del Bisbe Joan Godayol

70.000,00

894

Programa d'enfortiment i formació dirigit a les federacions Sindicals del metall a Bòsnia, Kosovo i Sèrbia

BiH, Sèrbia i Kosovo

Fundació Pau i Solidaritat

9.015,18

1079

Millora de la Formació i les capacitats de les organitzacions camperoles

Burkina Faso

Intermón Oxfam/Association Action Participation

12.020,24

1227

Els fills i les filles de Loja, els pares i les mares de Catalunya

Equador

Creu Roja Catalunya/Cruz Roja Ecuatoriana

9.015,18

1007

Taula catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

Catalunya-Colòmbia

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

12.020,24

1090

Veus de Pau a la Mediterrània

Catalunya

Fundació per la Pau

8.635,00

1190

Àrea de Municipalisme 2004

Catalunya

Fundació Politècnica de Catalunya/Fons Català

9.015,18

1201

Migracions i Desenvolupament 2004

Europa/Àfrica Subsahariana/Magrib

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

12.020,24

1210

Millora de la Salut Maternoinfantil a les zones rurals de la Província central

Malawi

Matres Mundi/Cham-Christian Health Association of Malawi

9.015,18

1247

Centre de Recursos de Cooperació Municipal 2004

Catalunya

Diputació de Barcelona/Fons Català

9.015,18

Total

327.771,62

Segon.-

Carregar aquesta despesa a la partida 61300 460000 49000, d'aportació a països subdesenvolupats.

Tercer.-

Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.