Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

06/09/2004

Escoltar

06/09/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 13/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia 6 de setembre de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors: Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde; Antoni Civit i Rey, 3r. Tinent d'Alcalde i Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

No assisteix el senyor Joaquim Esperalba i Iglesias, Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 19 de juliol de 2004

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

PRESIDÈNCIA

-Participació Ciutadana-

3 - APROVACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A L'APROVACIÓ DEL PAM I PRESSUPOST MUNICIPAL 2005.

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent:

"Antecedents

L'Ajuntament de Mataró aprova anualment el Programa d'Actuació Municipal (PAM) on es recullen els eixos estratègics de la tasca municipal que es portarà a terme i els Pressupostos Municipals on es reflecteix la previsió d'ingressos i despeses que permetran realitzar els projectes previstos.

Un dels eixos fonamentals en l'acord de Govern municipal de Mataró per al mandat 2003-2007 és: 'basar la forma d'actuació del Govern en la participació ciutadana en la presa de decisions i la proximitat com a forma d'entendre i d'exercir la política local, amb una gestió moderna i transparent dels recursos municipals'.

Així mateix, una de les prioritats del programa de Govern, que queda reflectida en l'objectiu 1.2.1. del Pla d'Actuació Municipal 2004, és: 'promoure la definició del model de pressupostos participatius per a Mataró, per tal d'aplicar-lo en el pressupost del 2005'.

D'acord amb els eixos fonamentals i les prioritats fixades en el Programa d'Actuació Municipal de 2004, el Govern Municipal ha decidit endegar enguany un projecte de pressupostos participatius, la qual cosa introdueix una sèrie d'innovacions en l'aprovació del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i Pressupostos Municipals.

El document "Procés per a l'elaboració d'un Pla d'Actuació i Pressupostos participatiu a Mataró", elaborat pel Servei de Participació Ciutadana, que s'adjunta a l'expedient vol definir un procés que permeti assolir l'objectiu final del govern de disposar d'una eina més de participació com són els pressupostos participatius amb l'objectiu d'enfortir la democràcia al municipi a partir de la participació dels ciutadans i les ciutadanes en la concreció del PAM i del Pressupostos corresponents.

Fonaments de dret

Els articles 16, 17 i 18 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró.

Els articles 91 del Reglament Orgànic Municipal.

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

Primer.-

Aprovar el document "Procés per a l'elaboració d'un Pla d'Actuació i Pressupostos participatiu a Mataró" que s'adjunta a l'expedient.

Segon.- Encarregar al Servei de Participació Ciutadana el seguiment d'aquest procés.

Tercer.- Comunicar aquest acord a les secretaries de tots els consells municipals de participació per tal que donin compte d'aquest acord als respectius consells."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL PAVELLÓ POLISPORTIU A CIRERA, AMB UN PRESSUPOST FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 2.731.575,86 EUR, IVA. INCLÒS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei d'Obres d'aquest Ajuntament amb data 10 d'agost de 2004, mitjançant la qual se sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló polisportiu a Cirera, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 2.731.575,86 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General, de data 11 d'agost de 2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló polisportiu a Cirera, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 2.731.575,86 €, IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló polisportiu a Cirera, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 2.731.575,86 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 42200/45200H/62200, de la següent manera:

- Pel que fa a 2.331.575'86 € amb càrrec al pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2005 (document comptable AFUT núm. 200400039446).

- Pel que fa a la resta de 400.000'00 € amb càrrec al pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2006 (document comptable AFUT núm. 200400039310).

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a que fa referència l'apartat anterior d'aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cinquè.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló polisportiu a Cirera a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa en els exercicis dels anys 2005 i 2006."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 - INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA DESENA BARRA DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI DE LES VALLS. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 519.647,44 EUR., IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei d'obres d'aquest Ajuntament amb data 10 d'agost de 2004, mitjançant la qual se sol·licita la tramitació de l'expedient per a la contractació de les obres incloses al projecte d'execució de la desena barra de nínxols del cementiri municipal "Les Valls", per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 519.647'44 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General, de data 12 d'agost de 2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Atesa la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en la partida 42200/44300S/62200 del pressupost que s'aprovi per al 2005 per fer front a les despeses que meriti el present contracte en dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte d'execució de la desena barra de nínxols del cementiri municipal "Les Valls", atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 519.647'44 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte d'execució de la desena barra de nínxols del cementiri municipal "Les Valls", mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 519.647'44 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 42200/44300S/62200, del pressupost que s'aprovi per al 2005 (operació AFUT núm. 200400039443).

Quart.- Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló polisportiu a Cirera a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa en els exercicis dels anys 2005 i 2006.

Cinquè.- Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - RATIFICAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C. COS A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA" FINS UN IMPORT DE 97.330'35 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6001/2004, de 22 de juliol, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'adjudicació del concurs per a l'execució de les obres del projecte de reurbanització del carrer del Cos, de Mataró a favor de l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA", i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 6001/2004, de 22 de juliol, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació , el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reurbanització del carrer Cos, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 8 de juliol de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de reurbanització del carrer Cos, a l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 97.330'35.-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 42200/51100B/60100 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.

- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reurbanització del carrer Cos, a Mataró, a l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 97.330'35.-EUR, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 1.459'95.-EUR, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, equivalent al 1,5% del pressupost de licitació, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 42200/51100B/60100 del pressupost municipal de 2004 (doc. compt. D núm. 35387).

Quart.-

Aprovar l'anotació comptable inversa de 15.844'48 EUR corresponent a la diferència entre l'adjudicació i la previsió inicial (doc. A/ núm. 35353)

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.893'21 EUR i pagui l'import de 182'70 EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè.-

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 - RATIFICAR EL DECRET 6031/2004 DE 22 DE JULIOL, PEL QUE S'APROVA L'HOMOLOGACIÓ D'ARTICLES DE MOBILIARI I PROVEÏDORS DE MOBILIARI.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6031/2004, de 22 de juliol, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'adjudicació de l'homologació de mobiliari per a l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, i de designació de proveïdors a favor de les següents empreses: Comercial Contel,, Comercial Prous, Moblisern, SA, Fri-tel, SL, El Corte Inglés, SA, i Llosas Mobles d'Oficina, SA, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 6031/2004, de 22 de juliol, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació , el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'homologació de mobiliari per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i de designació de proveïdors, mitjançant concurs, promogut pel Servei de Compres i Contractacions d'aquesta Corporació.Atès l'informe emes pel tècnic de Compres i Contractacions d'aquest Ajuntament i el cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 22 de juny de 2004.

Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.

Declarar homologats els següents articles:

LOT 1. MOBILIARI I COMPLEMENTS

1. Mobiliari atenció al públic

 • Taules: Forma 5 sèrie "Venezia"
 • Bucs: Forma 5 sèrie "Venezia"
 • Armaris: Forma 5 sèrie "Venezia"

2. Mobiliari de direcció

 • Taules: Forma 5/ Gordiano sèrie "Niza"
 • Bucs: Forma 5/ Gordiano sèrie "Niza"
 • Armaris: Forma 5/ Gordiano sèrie "Niza"
 • Prestatgeria: Mobles 114 model "Tria"

3. Mobiliari bàsic d'oficina

 • Taules: Forma 5 sèrie "Fornova"
 • Bucs: Forma 5 sèrie "Fornova"
 • Armaris: Forma 5 sèrie "Fornova"
 • Armaris metàl·lics: "Plecime"
 • Arxivadors metàl·lics: "Plecime"
 • Calaixera d'arxivadors metàl·lics: "Plecime"

4. Mobiliari sales d'espera

 • Bancs: Mobles 114 model "Havana"
 • Butaca: Mobles 114 model "Torres Clavé"
 • Taula auxiliar: Mobles 114 model "Calafell"
 • Revister: Mobles 114 model "Kiosk"

5. Mobiliari per espais comunitaris (centres cívics i casals)

 • Taula plegable: Ferfor model "Medas"
 • Taula de reunions: Ferfor model "Rodes"
 • Taquilla metàl·lica: Eun sèrie "Euki" Modular
 • Taquilla de fusta fenòlica: Eun i Altimiras Mobiliari (models fenòlics de cada fabricant)
 • Armari TV i vídeo: Planning Sisplamo model 755
 • Armari expositor: Eun sèrie K 200
 • Prestatgeria metàl·lica: Eun sèrie K 200
 • Banc de vestuari: Altimiras Mobiliari
 • Cartellera de suro amb vidre: Planning Sisplamo model 765
 • Suport per fulletons: Planning Sisplamo model 800
 • Pissarra blanca amb rodes: Planning Sisplamo model 720

6. Mobiliari auxiliar (llums penjadors, paraigüers, etc.)

 • Llum de peu: B.D. model "Miquel Milà"
 • Penjador de peu amb perxes: Mobles 114 model "Frac"
 • Penjador de peu amb poms: Mobles 114 model "Mirac"
 • Penjador de paret unitari: Mobles 114 model "Mirac"
 • Penjador de paret conjunt: Mobles 114 model "Ona"
 • Penjador de paret de vestuari: Sellex model "Captain Hook"
 • Paraigüer oficina: Mobles 114 model "Platea"
 • Paraigüer zones comunes: Ma-Of model "206"
 • Cendrer paperera: Mobles 114 model "Arena"
 • Cendrer paperera zones comunitàries: Ma-Of model "324"

LOT 2. CADIRES

1. Cadires atenció al públic

 • Cadira confident tapissada: Sillón Sur sèrie "Infor operativa" model 213 F
 • Cadira confident de fusta: Oken model "Campus"

2. Cadires direcció

 • Cadira amb rodes: Sillón Sur sèrie "Selec executiva" model 931
 • Cadira confident tapissada amb braços: B.D. model "varius"
 • Cadira confident de fusta: Oken model "Campus"

3. Cadires d'oficina

 • Cadira rodes: Sillón Sur sèrie "Infor operativa" model 221 R
 • Cadira confident tapissada: Sillón Sur sèrie 44 model 44 F

4. Cadires per espais comunitaris

 • Cadira sala d'actes amb pala: Oken model "Campus"
 • Cadira sala d'actes: Ferfor model "Olimpia"
 • Cadira sala d'estar i casal d'avis: Ferfor model "Soho"
 • Cadira polivalent: Ferfor model "Alpha"

LOT 3. CORTINES

 • Cortines oficina i despatx: Mottura, Farolux (Gradulux), Serv-insta, Arquati, Louverdrape, Bandalux, Kortilux.

 • Cortines espais comunitaris: Mottura, Farolux (Gradulux), Serv-insta, Arquati, Louverdrape, Bandalux, Kortilux.

LOT 4. MOBILIARI PER CENTRES ESPORTIUS

 • Mobiliari per espais comunitaris
 • Armaris individuals lloguer: Mas models T4/2 i T4/3, Altimiras Mobiliari sèries d'acer pintat 1, 2, 3, 4 i 5.
 • Armaris individuals vestidors: Arba SL models TC/1, TC/2, TC/3, TC/4 i TC/5, Altimiras Mobiliari sèries 1, 2, 3 i 4 d'armaris fenòlics.
 • Armaris col·lectius: Arba SL (armari col·lectiu, vàries mides)
 • Bancs: Arba SL( sèrie bancs fenòlics), Altimiras Mobiliari sèrie "FEN-PLA"
 • Bancs amb penjador doble: Arba SL sèrie "bancs"

Segon.

Designar proveïdors, amb els quals es podrà contractar el subministrament d'aquest béns homologats, les següents empreses:

· Lot 1. Mobiliari i complements: COMERCIAL PROUS COMERCIAL CONTEL MOBLISERN SA

· Lot 2. Cadires: COMERCIAL PROUS COMERCIAL CONTEL

· Lot 3. Cortines: FRITEL SL EL CORTE INGLÉS SA LLOSAS MOBLES D'OFICINA SA

· Lot 4 Mobiliari per centres esportius: COMERCIAL PROUS EL CORTE INGLÉS SA MOBLISERN SA

Tercer.

Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament els següents imports:

· En concepte de fiança:

COMERCIAL PROUS: 3.984,44 EUROSCOMERCIAL CONTEL: 3.504,44 EUROS MOBLISERN SA: 1.821,68 EUROSFRITEL SL: 620,53 EUROSEL CORTE INGLÉS SA: 860,53 EUROSLLOSAS MOBLES D'OFICINA SA: 620,53 EUROS

· En concepte d'abonament dels anuncis al BOP:

COMERCIAL PROUS: 74,11 EUROSCOMERCIAL CONTEL: 65.17 EUROS MOBLISERN SA: 33,88 EUROSFRITEL SL: 11,54 EUROSEL CORTE INGLÉS SA: 16,00 EUROSLLOSAS MOBLES D'OFICINA SA: 11,54 EUROS

Quart.

Publicar el present acord d'homologació i designació de distribuïdors en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Cinquè.

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 - RATIFICAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DEL SERVEI D'INICIATIVES JUVENILS A ROCAFONDA, A FAVOR DE L'EMPRESA GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL PER UN IMPORT DE 150.741,57.-EUR, IVA, INCLÒS

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6032/2004/2004, de 22 de juliol, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'adjudicació del servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda a favor de l'empresa "GEDI Gestió i Disseny, SCCL", i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 6032/2004, de 22 de juliol, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació , el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda.

Atès l'informe emès pel cap del Servei de Joventut i Dona de l'Ajuntament de Mataró, de data 9 de juliol de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a l'empresa "GEDI Gestió i Disseny, SCCL" per un import de 150.741,57 euros, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 63000/463000/22706 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per atendre la despesa, i es preveu que al pressupost que s'aprovi per l'exercici 2005 es consigni crèdit suficient i adient a l'efecte.

Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les competències que li han estat conferides, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs del servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, a l'empresa "GEDI Gestió i Disseny, SCCL" per un import de 150.741,57 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 63000/463000/22706 del pressupost municipal d'acord amb les anualitats i imports següents:

Exercici 2004 30.572,30 euros, IVA inclòs (op tipus D 200400037790)Exercici 2005 75.607,64 euros, IVA inclòs (op tipus DFUT 200400037795)Exercici 2006 44.561,63 euros, IVA inclòs (op tipus DFUT 200400037796)

Tercer.-

Supeditar l'efectivitat del contracte, conformement a allò que disposa l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient, en el pressupostos municipals dels exercicis 2005 i 2006, per a complir les obligacions que se'n derivin.

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa per import de 21,45 euros, corresponents a la diferència entre l'import d'adjudicació i la previsió inicial feta (doc. compt. A/ núm. 200400037792).

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament garantia definitiva per import de 6.029,66 euros, corresponent al 4 % de l'import d'adjudicació, i pagui l'import de 166,22.-EUR, corresponent a l'anunci de licitació.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè.-

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 - RATIFICAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PEL SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT TANCAT DE TV PER L'EDIFICI DEL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA UBERCROS SEGURIDAD, SL, PER IMPORT DE 34.527,82.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6003/2004, de 22 de juliol, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'adjudicació del subministrament d'un circuit tancat de televisió per a l'edifici de Via Pública, a Mataró a favor de l'empresa "UBERCROS SEGURIDAD, SA", i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 6003/2004, de 22 de juliol, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació , el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del subministrament d'un circuit tancat de TV per a l'edifici de Via Pública, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 16 de juliol de 2004, mitjançant en qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a l'empresa "UBERCROS SEGURIDAD, SA" per un import de 34.527,82 euros, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 42200/22200N/62200 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per atendre la despesa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les competències que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs , del subministrament d'un circuit tancat de TV per a l'edifici de Via Pública, a Mataró, a l'empresa "UBERCROS SEGURIDAD, SA" per un import de 34.527,82 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que UBERCROS SEGURIDAD, SA aporti certificat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques i certificats positius d'hisenda i de la seguretat social.

Tercer.-

Atendre la despesa de 34.527,82 euros, IVA inclòs amb càrrec a la partida 42200/22200N/62200, del pressupost municipal del 2004. (doc. compt. D núm. 200400037466)

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa per import de 1.471,62 euros, corresponents a la diferència entre l'import d'adjudicació i la previsió inicial feta (doc. compt. A/ núm. 200400037467).

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament garantia definitiva per import de 1.381,11 euros, corresponent al 4 % de l'import d'adjudicació, i pagui l'import de 166,22.-EUR, corresponent a l'anunci de licitació de les obres.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè.-

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 - RATIFICAR EL DECRET 6337/2004 D'APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE TRASLLAT DEL CAMP DE FUTBOL-7 DE CIRERA I URBANITZACIÓ DELS ENTORNS I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei d'Obres d'aquest Ajuntament de data 07/07/2004, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu de trasllat del camp de futbol-7 de Cirera i urbanització dels entorns, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 419.715,85 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 14/07/04, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 42200/55200H/62200 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2004 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant la present anualitat, i que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la mateixa en el pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2005.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004

RESOLC:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu de trasllat del camp de futbol-7 de Cirera i urbanització dels entorns, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 419.715,85 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu de trasllat del camp de futbol-7 de Cirera i urbanització dels entorns, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de fins a 419.715,85 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 42200/55200H/62200 d'acord amb les següents anualitats i imports:

Exercici 2004: 200.000 euros, IVA inclòs (op. tipus ARC núm. 200400033504)Exercici 2005: 219.715,85 euros, IVA inclòs (op. tipus AFUT núm. 200400033503)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE RÈTOLS DE SENYALITZACIÓ D'EQUIPAMENTS I EDIFICIS MUNICIPALS, A FAVOR DE L'EMPRESA "NOVORÈTOL, SCP", FINS UN PRESSUPOST DE 60.000,00 EUR., IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del subministrament i col·locació de senyalització dels equipaments i edificis municipals durant un període de dos anys.

Atès l'informe emès pel cap de la Secció d'Imatge de l'Àrea de Presidència de l'Ajuntament de Mataró, de data 20 de juliol de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'esmentat subministrament a l'empresa "Novorètol, SCP" fins un import de 60.000'00 €, IVA inclòs, per als dos anys, de la següent manera:

Any 2004: 24.000'00 €

Any 2005: 24.000'00 €

Any 2006: 12.000'00 €

Tenint en compte que a la partida 10300/121000/21300 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per atendre la despesa corresponent al present exercici.

Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Mataró, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs per al subministrament i col·locació de senyalització dels equipaments i edificis municipals, durant un període de dos anys, a favor de l'empresa "Novorètol, SCP", fins un import de 60.000'00 €, IVA inclòs, per als dos anys.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti els certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 10300/121000/21300, de la següent manera:

Any 2004 24.000'00 € (operació D núm. 38679)

Any 2005 24.000'00 € (operació DFUT núm. 38680)

Any 2006 12.000'00 € (operació DFUT núm. 38681)

Quart.- D'acord amb el que estableix l'art 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, condicionar l'adjudicació del contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressuposts que s'aprovin per als exercicis 2005 i 2006.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament de Mataró una fiança d'un import de 2.400'00 € i pagui l'import de 171'03 € corresponent a l'import de l'anunci de licitació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE RÈTOLS INDICADORS DE LES OBRES QUE ADJUDIQUI L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "SUNDIS. SA"

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del subministrament de rètols indicadors de les obres que adjudiqui l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció d'Imatge de l'Ajuntament de Mataró, de data 20 de juliol, mitjançant en qual proposa l'adjudicació del subministrament de rètols indicadors de les obres que adjudiqui l'Ajuntament de Mataró a l'empresa "Sundis, SA".

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les competències que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar, pel període comprès entre els dies 7 de setembre de 2004 i 6 de setembre de 2007 ambdós inclosos, el concurs del subministrament de rètols indicadors de les obres que adjudiqui l'Ajuntament de Mataró, a l'empresa "Sundis, SA", en base als plecs de condicions que han servit de base al concurs i d'acord amb la seva oferta econòmica, anant a càrrec dels contractistes adjudicataris de les diferents obres municipals els imports que se'n derivin."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

13 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT D'IMATGES VIRTUALS D'EDIFICIS MUNICIPALS I ACTUACIONS URBANÍSTIQUES A FAVOR DE L'EMPRESA "PRODUCCIONS ELCALLAO, SL"

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del servei per al desenvolupament d'imatges 3D d'edificis municipals i actuacions urbanístiques de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció d'Imatge de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant en qual proposa l'adjudicació del servei per al desenvolupament d'imatges 3D d'edificis municipals i actuacions urbanístiques a l'empresa "Produccions Elcallao, SCCL".

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les competències que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar, pel període comprès entre els dies 7 de setembre de 2004 i 6 de setembre de 2006 ambdós inclosos, el concurs del servei per al desenvolupament d'imatges 3D d'edificis municipals i actuacions urbanístique, a l'empresa " Produccions Elcallao, SCCL", en base als plecs de condicions que han servit de base al concurs i d'acord amb la seva oferta econòmica, anant a càrrec dels contractistes adjudicataris de les diferents obres municipals els imports que se'n derivin."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

14 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT D'UNA PANTALLA MÚLTIPLE PER LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA "RPG".

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del subministrament i instal·lació d'una pantalla múltiple per la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emes pel sotscap de la Policia Local i del coordinador de sistemes i Helpdesk de data 30 d'agost de 2004, mitjançant en qual proposa l'adjudicació del subministrament d'una pantalla múltiple per la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró a l'empresa "RPG Informática, SA.", per l'import ofert de 52.664.-EUR., IVA. inclòs.

Tenint en compte que a la partida 36200/12100Z/62600 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2005 es preveu assignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa abans esmentada, a la que ascendirà l'execució d'aquest contracte.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les competències que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs del subministrament i instal·lació d'una pantalla múltiple per la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró a l'empresa "RPG Informática, SA." per un import de 52.664.- EUR., IVA. inclòs, en base als plecs de condicions que han servit de base al concurs i d'acord amb la seva oferta econòmica.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 36200/12100Z/62600 (doc. ADFUT núm. 200400041115) del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2005. Així mateix correspon autoritzar l'anotació comptable inversa corresponent al document comptable AFUT/ núm. 200400041114, a càrrec de l'esmentada partida del pressupost municpal abans esmentada, conformement amb la Regla 21 i següents de l'Ordre de 17 de juny de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local.

Tercer.-

Condicionar els efectes del present acord, d'acord amb el que preveu l'art. 69.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 36200/12100Z/62600 del pressupost municipal que s'aprovi per al 2005, a fi de poder atendre les obligacions que es derivin de la present contractació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament de Mataró, una fiança d'un import de 2.106'56.-EUR. i pagui l'import de 153'85.-EUR., corresponent a l'import de l'anunci de licitació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

15 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS ANTONI M. CLARET, PASSATGE PARE CLARET I CTRA. DE MATA, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA".

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels carrers Antoni Ma. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata.

Atès l'informe emes pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació, de data 30 d'agost de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'execució de l'obra abans esmentada a l'empresa "Construcciones Deumal, SA.", per l'import ofert de 126.700'00.-EUR., IVA. inclòs.

Tenint en compte que a la partida 45401/51100K/61100 del pressupost municipal existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa abans esmentada, a la que ascendirà l'execució d'aquest contracte.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les competències que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs per a l'adjudicació de les obres d'execució del projecte de reurbanització dels carrers Antoni Ma. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata a l'empresa "Construcciones Deumal, SA." per un import de 126.700'00.- EUR., IVA. inclòs, en base als plecs de condicions que han servit de base al concurs i d'acord amb la seva oferta econòmica.

Segon.-

Requerir a l'empresa adjudicatària perquè dintre del termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord aporti els certificats acreditatius de la manca de deubtes pel pagament d'impostos estatals i de quotes de la Seguretat Social.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 45401/51100K/61100 (doc. D núm. 200400040723) del pressupost municipal. Així mateix correspon autoritzar l'anotació comptable inversa corresponent al document comptable A/ núm. 200400040724, a càrrec de l'esmentada partida del pressupost municipal abans esmentada, conformement amb la Regla 21 i següents de l'Ordre de 17 de juny de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament de Mataró, una fiança d'un import de 5.068'00.-EUR. i pagui l'import de 184'77.-EUR., corresponent a l'import de l'anunci de licitació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Recursos Humans-

16 - APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL D'INTERVENTOR PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament en ple en sessió de 6 de febrer de 2003, va acordar optar pel sistema de lliure designació per a la provisió del lloc de treball d'Interventor, de conformitat amb el que estableix l'article 27 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol. Aquest acord es va comunicar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l'apartat segon de l'esmentat article 27 del Reial Decret 1732/1994, fent-se les publicacions pertinents al DOGC i al BOE.

Elaborades les Bases que regiran la convocatòria conforme al text que en annex I s'adjunta, procedeix la seva aprovació per la Junta de Govern, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, que atorga la competència per l'aprovació de bases i per les convocatòries a l'Alcalde, el qual, en aquest Ajuntament ha delegat aquesta competència a la Junta de Govern.

Per tot això, elevo a la Junta de Govern per la seva aprovació, si procedeix, els següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar les Bases de la convocatòria per la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de treball d'Interventor de l'Ajuntament de Mataró, reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional , subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria superior, conforme al text de l'Annex I que s'adjunta i integra en aquesta resolució a tots els efectes legals.

Segon.

- Acordar la convocatòria regulada a les bases per a la provisió del lloc de treball d'Interventor pel sistema de lliure designació, i remetre aquest acord a l'òrgan competent de la Comunitat autònoma per la seva publicació en el diari oficial corresponent i remissió a la Direcció General de la Funció Pública, en el termini de deu dies des de la publicació, amb referència del número i data del diari en que ha estat publicada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

                                             CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 - ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, CONVOCATÒRIA CTC/832/2004 DE 16 DE MARÇ, A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ FIXADES PER LES ACTUACIONS DE REURBANITZACIÓ DE LA RIERA, TRAM CARRER SANT JOSEP I MURALLA DE LA PRESÓ, I DEL CARRER DE LA PALMA RESPECTIVAMENT, PER LA CREACIÓ I AMPLIACIÓ DE ZONES DE PREFERÈNCIES DE VIANANTS.

El senyor Arcadi Vilert, president de la comissió informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 26 d'abril de 2004 l'Ajuntament de Mataró va presentar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç dues peticions de subvencions, una per a la reurbanització de La Riera, tram entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó i l'altra per a la reurbanització del carrer de la Palma respectivament, d'acord amb la Resolució CTC832/2004 de 16 de març, publicada en el DOGC núm. 4105 de 2 d'abril de 2004 pel Departament de Comerç, Turisme i Consum, adreçada a l'atorgament d'ajust destinats a la renovació de l'activitat comercial, actuacions de zones de preferència de vianants.

En data 4 d'agost d'enguany ha tingut entrada en l'Ajuntament de Mataró dues notificacions, amb núm. de registre de sortides TO50S-4244 i TO50S-4245, relatives a les Resolucions dictades en data 21 de juliol pel Director General de Comerç i President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, comunicant l'atorgament de les subvencions següents:

 1. 256.300,00 € per a la reurbanització de La Riera, tram entre carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó, import que correspon a un 25% de la inversió prevista de 1.081.820,86 €, ZV-04-04 .
 2. 3.700,00 € per a la reurbanització del carrer de la Palma, import que correspon a un 5% de la inversió prevista de 75.033,63 €. ZV-05-04

Ateses les condicions establertes en les bases de la convocatòria per fer efectiva les ajudes atorgades.

La Consellera Delegada d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposa l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar les subvencions atorgades per Resolució del Director General de Comerç i President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya de data 21 de juliol 2004, segons la convocatòria CTC/832/2004 de 16 març d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial, i en concret per la creació de zones de preferència de vianants, pels imports i actuacions següents:

 1. 256.300,00 € per a la reurbanització de La Riera, tram entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó, import que correspon a un 25% sobre la inversió prevista de 1.081820,86 €.
 2. 3.700,00 € per a la reurbanització del carrer de la Palma, import que correspon a un 5% sobre la inversió prevista de 75.033,63 €.

i complimentar les condicions establertes en les respectives resolucions per fer efectiva les subvencions atorgades.

Segon.-

Donar trasllat de l'anterior acord a la Direcció General de Comerç, del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, al servei municipal d'Ingressos i a l'IMPEM als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

 

CMI SERVEIS PERSONALS-Benestar Social-

18 - APROVAR EL CONTRACTE ENTRE AIGÜES DE MATARÓ, SA, COM A TITULAR DEL LABORATORI MUNICIPAL, I L'AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE LES ANÀLISIS PREVISTES PEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL I EL SERVEI DE CIUTAT SOSTENIBLE.

El Joan Antoni Baron, alcalde - president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

L'Ajuntament de Mataró, a través del Patronat de l'Institut Municipal de la Salut, ha dut a terme des de l'any 1986 fins el 1993, programes sistemàtics de vigilància i control sanitari de les aigües de proveïment públic, de fonts i piscines i dels establiments alimentaris, a més de les aigües de bany i de la zona de la platja i dels controls atmosfèrics de la ciutat que comporten l'anàlisi química i microbiològica d'aigües, aliments i aire, que va realitzar el Laboratori Municipal adscrit a l'esmentat institut.

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 11 de març de 1993, va acordar aprovar el conveni de traspàs del servei del Laboratori Municipal de Mataró, de l'Institut Municipal de la Salut a la Societat Privada Municipal Aigües de Mataró, SA, amb la voluntat de mantenir la finalitat principal del Laboratori Municipal quant a la realització de les anàlisis.

Correspon a l'Ajuntament de Mataró, en l'àmbit del terme municipal, exercir les competències de vigilància i control sanitari d'aliments i begudes i la vigilància sanitària de les aigües de subministrament públic, fonts naturals i de les piscines d'ús col·lectiu, d'acord amb el que preveuen la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local (articles 25 i 26), la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya (article 63), i la Llei 15/1990, d'Ordenació Sanitària de Catalunya (article 68) i altra normativa concordant.

Amb l'objecte de realitzar les anàlisis previstes pel Servei de Benestar Social, Salut Pública i Consum i el Servei de Ciutat Sostenible en el desenvolupament dels seus programes de vigilància sanitària i mediambiental, per als exercicis de 1993 a 2003 es van signar contractes de col·laboració entre Aigües de Mataró, SA, com a titular del Laboratori Municipal, i l'Ajuntament de Mataró, contractes que recullen també les anàlisis d'aigües residuals, aigües de bany i de la zona de la platja, a més de controls atmosfèrics i de recollida de mostres que afecten el Servei de Ciutat Sostenible.

En atenció als informes jurídics i als documents comptables d'autorització i disposició de les despeses que integren aquest expedient, en consonància als antecedents expressats en els punts anteriors i per tal de desenvolupar els programes de vigilància d'aigües, aliments i els controls atmosfèrics que per a l'exercici de 2004 han previst realitzar el Servei de Benestar Social, Salut Pública i Consum, i el Servei de Ciutat Sostenible, quant a la pràctica d'anàlisis expressades.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.-

Subscriure el contracte entre Aigües de Mataró, SA, com a titular del Laboratori Municipal, i l'Ajuntament de Mataró, que figura annex a aquesta proposta, amb un pressupost global de 94.000 euros (IVA inclòs) amb càrrec a les següents partides: 45.300 euros amb càrrec a la partida 65200 413000 22707 i 48.700 euros amb càrrec a la partida 43100 445000 22706.

Segon.-

Notificar aquesta resolució a Aigües Mataró, SA, per tal de procedir a la signatura del contracte."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.