Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

10/05/2004

Escoltar

10/05/2004

Dia
Hora
Lloc
ple
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIAALCALDIA

1. Presa de possessió com a nou Regidor de l'Ajuntament del Sr. Ivan Pera Itxart.

2. Procedir a l'elecció del nou Alcalde de la Ciutat.

ACTA NÚM. 08/2004 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 10 DE MAIG DE 2004.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia deu de maig de dos mil quatre, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Sra. PILAR GONZALEZ AGAPITO, Alcaldessa Accidental,

Hi concorren els Senyors:

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO ALCALDESSA ACCTAL (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADAS YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LÓPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lma. Sra. Presidenta obre la sessió, passant-se seguidament a tractar el punt de l'ordre del dia.

ALCALDIA

1 € PRESA DE POSSESSIÓ COM A NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DEL SR. IVAN PERA ITXART.

La Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Secretari General de l€Ajuntament, qui informa que, després de la renuncia del Sr. Manuel Mas com Alcalde - President de l'Ajuntament, es va demanar a la Junta Electoral Central la provisió de l'escó de regidor del Partit Socialista de Catalunya que quedava vacant.

El passat divendres es va rebre la credencial enviada per la Junta Electoral Central en virtut de la qual es designa al Sr. Iván Pera Itxart com a regidor per estar inclòs en la llista de candidats del Partit Socialista de Catalunya en les eleccions municipals de 25 de maig de 2003 i en substitució del Sr. Manuel Mas i Estela. En definitiva, rebuda la credencial, procedeix la presa de possessió del nou regidor.

Tot seguit la Sra. Alcaldessa Acctal. demana al Sr. Ivan Pera Itxart que s'acosti a la Presidència i que els membres del Consistori es posin dempeus.

A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva de Jurament o Promesa :

"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT, I L'ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA".

El Sr. IVAN PERA ITXART respon SI, PROMETO

Seguidament la Sra. Alcaldessa Acctal. li dóna possessió del seu càrrec donant-li també la benvinguda, fent-li entrega de l'escut de la Ciutat.

2 € PROCEDIR A L'ELECCIÓ DEL NOU ALCALDE DE LA CIUTAT.

La Sra. Alcaldessa Accidental, Pilar González Agapito, manifesta que a continuació es procedirà a l'elecció de nou Alcalde de la Ciutat, per la qual cosa dóna la paraula el senyor Secretari General, amb l'objecte d'explicar el procediment d'elecció d'aquest.

El Sr. Secretari General informa que l'elecció del nou Alcalde de la Ciutat, de conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, s'ha de portar a terme mitjançant la votació a través de paperetes per cada Regidor, que dipositaran en l'urna, sent escollit Alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el que encapçali la llista més votada en les passades eleccions. Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.

En aplicació d'aquest precepte, la cap de la llista presentada pel Partit Socialista de Catalunya i del Progrés Municipal, Sra. Pilar Gonzalez i Agàpito, el passat 6 de març va presentar al Servei de Secretaria General la seva renuncia a liderar la llista del partit de manera que aquesta l'encapçala el Sr. Joan Antoni Baron i Espinar.

Tot seguit la Sra. Alcaldessa Acctal. concedeix la paraula als grups municipals per tal de presentar o no la seva candidatura.

En primer lloc el Sr. Antoni Civit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) indica que la renuncia de l'alcalde, com es va indicar en l'anterior Ple, és una situació inèdita. Aquesta situació és difícil de gestionar després de 21 anys amb molta feina i ben feta. Canviar d'alcalde podria semblar un repte molt difícil de superar però no és així ja que entén que la situació que es planteja avui no és continuar amb les tasques de l'alcalde anterior sinó que es tracte d'encarar bé el futur comptant amb els instruments i la gent de que disposem actualment.

"És la primera experiència d'un govern tripartit que s'ha consolidat. Així, aquest tripartidisme, s'han reproduït també en altres institucions com el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya i, finalment, d'alguna manera, en la darrera investidura del Govern Central a Madrid. Aquesta situació no ha estat obstacle perquè redactem un pla municipal per a l'any 2004 i aprovem un pressupost molt abans que en altres Ajuntament on també hi ha, també, un govern de coalició. Certament, el govern ha funcionat i ha treballat, malgrat que hagin plogut crítiques que deien que no estàvem fent res; en definitiva, que estàvem més pendents de barallar-nos que de governar.

Categòricament, aquesta situació no és certa. Les critiques han estat més un desig de l'oposició que una realitat. Hem de reconèixer però que des de la visualització de l'oposició pot haver semblat que no ens enteníem, però això no és així, ja que no hi ha inestabilitat entre els socis perquè en cap moment hi ha hagut distanciament ni risc de trencament. En tot moment hem sabut gestionar les discrepàncies i desavinences en pro d'un govern que, per damunt dels partits, està al servei de la ciutat. Per tant l'aparença de desentesa respon al reflex de la diversitat d'opinions i interpretacions que té com a denominador comú aquest govern. Això ja fa temps que tots ho haurien de saber i serà una constant durant aquest mandat i, també, malgrat que resulti prematur dir-ho, en el futur dels mandats plurals que puguin existir.

És important tenir present el respecte, el mutu, el diàleg i el debat polític. És bo que traslladem a la ciutadania l'esperit pel respecte, en la discrepància i la diversitat, en el benentès que ningú està obligat i, malament rai si fos així, a aigualir, devaluar o renunciar a la seva identitat política. Per descomptat que algú estarà interessat en dir que això és una olla de grills, però n'hem de prescindir. El treball en comú s'ha de basar en el respecte mutu. Potser algú dirà que això ho està demanant el grup més petit de l'oposició però cal el diàleg perquè és en el debat i el diàleg que podem aprofundir. Si a més aportem visions diferents i confrontem punts de vista podrem aprofundir i el debat serà mes sòlid i l'acció de govern serà més forta.

La diversitat de visions en un govern tripartit són de vegades contradictòries però, les conclusions, sempre seran la síntesi de les idees complementàries i de prioritats alternades en el diàleg i de confluència en les identitats diverses que són el producte del consens crític. Consolidar el diàleg és, a partir d'avui, amic Joan Antoni, una tasca que hauràs de liderar.

Però també cal practicar el debat polític perquè sense aquest ni el govern ni en l'oposició no hi ha política. Tinc una mica la recança que, mes enllà del pla d'actuació municipal, durant un any no hem fet política. Me'n sento responsable però perquè hi hagi debat polític algú l'hauria d'impulsar i no només dedicar-nos a parlar de la gestió administrativa municipal; això seria insuficient per un govern d'esquerres i catalanista. Aquest debat polític ha de servir perquè en un govern plural tothom sigui responsable de les actuacions que es duguin a terme. M'ha semblat que en el plenari del govern municipal hi haurà debat polític. I aquesta és una de les condicions que ERC posava per subscriure la renovació. Per renovar aquest acord hi ha tres condicions molt necessàries:

 1. Consolidar un govern d'esquerres i catalanista: els eixos principals d'aquest govern ja van quedar recollits el juny passat.
 2. Garantir els objectius de la cohesió social i de la sostenibilitat.
 3. Assolir un progrés econòmic i social amb la participació del ciutadà.

Cal insistir en aquests elements que he desenvolupat i que se sintetitzen en dos com són el treball en equip i el compromís per la ciutat.

Per la relació personal que hem tingut amb el candidat d'avui a ser alcalde, Sr. Joan Antoni Baron, des del nostre grup municipal ERC creiem que podem treballar junts i bé i que podem afrontar amb garanties els nostres compromisos de govern amb Mataró i, per tant, li donem el nostre vot per ser investit com alcalde de la ciutat. És una oportunitat; amb aquest canvi rebrem un nou impuls i nous reptes amb l'oportunitat de liderar-la i de poder col·laborar. "

El Sr. Jaume Graupera pren la paraula com a portaveu del grup municipal ICV-EuiA i explica que fa poca estona que han signat la renovació de l'acord amb el grup municipal PSC i ERC per a la continuació del pacte de govern municipal. Això vol dir apostar de forma decidida per un govern catalanista i d'esquerres.

"El compromís que hem signat ens situa, clarament, en una bona etapa política ja que comença, com deia un monjo del segle VI en llengua gaèlica i referint-se al mon que l'envoltava: "s'inicia un cicle".

Durant aquest dies i en el Ple municipal s'ha fet un balanç de la feina feta durant els 25 anys de vida d'un alcalde. Tots els anàlisis han coincidit en que la ciutat es fa amb el concurs de molta gent però que no es pot deslligar ni del ritme ni de la capacitat de lideratge que li imposen les seves autoritats.

Avui aquí en triem una. Renovats els compromisos adquirits fa gairebé un any i parcialment recollits en el Pla d'Actuació Municipal d'aquest any, el nostre grup municipal ICV-EuiA dona el vot al candidat i company Joan Antoni Baron amb l'esperança i la confiança que en Joan Antoni sabrà entendre el que el nostre grup espera d'ell i que està en molta consonància amb el que esperen el conjunt de mataronins i mataronines i que fa un any varen votar. Volem també parlar una mica del que s'ha fet durant l'any 2003-2004 per trencar la idea que s'ha viscut una situació de provisional i ho posem en el marc de les perspectives i del que el nostre grup espera del nou alcalde.

Fa un any el nostre grup municipal va interpretar el resultat de les eleccions com una protesta contra la majoria absoluta y com una resposta al desig que el govern municipal sigui plural, pel que també hi ha un canvi d'estil. La majoria absoluta ja no hi és, la pluralitat és un fet i l'aposta ideològica s'exporta fora del nostre país. Hi ha un ambient de debat en el si del govern i estem davant un bon moment per materialitzar aquest canvi d'estil. La situació de provisional es deu a les eleccions continues i a la pressió mediàtica i ambiental sobre el govern. Ara és essencial deixar de banda algunes de les incerteses que han quedat resoltes en l'elecció de l'alcalde de la ciutat i es consolida un temps estable. Considero que hem fet ciment i hem defensat els aspectes més definitoris de la ciutat i que hem contribuït a aconseguir el màxim d'estabilitat amb el que hem estat treballant.

En el municipalisme s'obren un conjunt de debats que estem renovant i que cal tenir presents ja que els pressupostos no poden seguir creixent de forma indefinida, malgrat que les necessitats que neixen són noves i estan apareixent en un debat seriós de la política municipal, intentant aconseguir un debat seriós en els cabals de que disposem.

Al nou alcalde li demanem que sigui accessible, que es pugui parlar de tu a tu, i que la participació doni confiança mútua als ciutadans. Que impulsi, malgrat que no sigui un canvi de timó, sinó amb més ritme amb mes força un canvi que entengui el valor de la pluralitat. Pot comptar amb nosaltres per fer d'alcalde i segur que entendrà el que el nostre grup espera d'ell."

El Sr. Joan López, portaveu del grup municipal Partit Popular, empren el discurs manifestant que realitza un Ple extraordinari per escollir nou alcalde sempre és un acte democràtic, extraordinari i amb celebració. El Partit Popular ho fa amb confiança i visió de futur però, en el benentès que cal reflexionar.

"El nou alcalde assenta unes males bases per a la resta del que queda del mandat; en contrapartida, presentem una força com el Partit Popular que cada vegada resulta més emergent a Mataró, com s'ha posat de manifest en les passades eleccions municipals, ja que ha aconseguit excel·lents resultats per un partit com el nostre que es defineix com liberal i de centre; recordem que ha sigut la segona força política més votada en la majoria de barris de la ciutat€.

Però què ha passat en el darrer any? Primer, amb el primer pacte a Catalunya i, després, amb la victòria del PSOE a nivell nacional hem vist com molts alcaldes del PSC deixaven el seu càrrec i anaven a llocs del govern estatal o autonòmic. Aquí, a Mataró, ha estat diferent ja que mentre algunes ciutats properes en molts pocs dies feien un relleu ràpid i festiu perquè l'alcalde passava a ocupar altres càrrecs de responsabilitat, a la nostra ciutat s'ha hagut de cercar una solució per donar resposta a un problema que durava feia un any i que ha servit per tancar, qui sap si en fals, la crisi interna del PSC.

Que es el que ha passat des del 13 de juny de 2003, quan es va constituir per primera vegada aquest Ajuntament?. Com deia Shakespeare, molt de soroll però molt poques nous ja que ni han complit a nivell programàtic ni a nivell de gestió. En el discurs del govern fet el dia 13 de juny es parlava de 4 eixos principals.

 • El primer era "la sostenibilitat com a eix fonamental per al desenvolupament de la ciutat". Si en aquest camp hem d'entendre el desenvolupament urbanístic, no s'ha fet res. Els membres del govern tripartit local no ens han aclarit les circumstàncies sobre el futur de la ciutat a nivell urbà, ni s'ha resolt el tema de les Cinc Sènies i, tot això, quan el Pla General d'Ordenació Urbana de 1997 està a punt de complir la seva funció i, per tant, cal plantejar la revisió del mateix. Sobre aquest tema ja els hi anunciem la presentació d'una iniciativa durant el mes de juny.

 • El segon punt programàtic que van anunciar i que tampoc han complit és el que van nomenar com "la cohesió social com element essencial per aconseguir que una societat pugui ser democràtica". En aquest tema s'hauria de parlar d'acció sobre barris, de rehabilitació d'habitatge, inversió i de recolzament a les famílies. En el passat mandat, vostès amb l'excusa de la defensa de la immigració i de la igualtat es van dedicar de forma farisaica a presentar constants mocions a la política d'immigració que feia, en aquells moments, el president del govern José Maria Aznar. No obstant, en les darreres setmanes hem pogut observar el que els importa la cohesió social ja que el nou Ministre d'Interior socialista ha fet unes manifestacions totalment fora de l'ordenament jurídic i, en canvi, vostès no han presentat cap iniciativa en el Ple d'aquest Ajuntament. On està el seu interès per la cohesió social i per la integració?€. Aquesta situació posa de manifest que l'únic interès que tenien era fer, des del govern, oposició a un altre govern.

 • El tercer punt que remarquem és "el del progrés econòmic i social com a base necessària perquè la nostra ciutat es mantingui, creixi i tingui projectes i il·lusions pròpies". L'únic projecte que, fins ara, hem pogut pactar i ha segut gràcies a l'impuls del nostre grup municipal ha sigut el projecte de Can Marfà. No hem tingut oportunitat d'intervenir en el desenvolupament de centres universitaris, ni de Tecnocampus.
 • Finalment, també es va parlar en aquella intervenció de la participació ciutadana i els hem de dir que des de l'any 1991 no hem tingut cap reunió.

Si no han complit a nivell programàtic, tampoc ho han fet a nivell de gestió; els hi deia que en el primer Ple d'aquest Ajuntament feien un govern de "tants caps tants barrets"; és a dir, no és un govern adaptat a les noves necessitats de Mataró sinó un govern que respon a les necessitats pròpies del seu pacte, cosa que vostès desmentien. La realitat és que avui funcionen les Àrees de Relacions Econòmiques i de Serveis Centrals com nosaltres havíem explicat, que era estrictament una necessitat fruit de l'existència d'un pacte amb el que s'havia de fer forat a la resta dels membres del govern. També es deia que hi hauria responsabilitat en la gestió i que "el govern tripartit treballarà per decidir les coses conjuntament". L'espectacle que vostès han ofert en els darrers 11 mesos es qualifica sol; de fet, en molts casos, ens han pres la feina a l'oposició, cosa que els agraïm, perquè estan fent un desgast entre vostès mateixos i ens deixen a les nostres mans les possibilitats de presentar noves alternatives. De fet, creiem que en tot el debat de la successió els membres del govern han estat bastant porucs. Així, s'ha vist en els mitjans de comunicació com l'avui alcaldessa accidental pregonava la seva candidatura, cosa legítima, però també si ho feia era perquè es considerava millor candidata que l'actual candidat oficial.

També hem vist com l'alcalde sortint, Manuel Mas, ha tingut prou silencis en la seves ultimes intervencions i ha donat respostes ambigües que tothom ha entès. Quedi clar que el candidat que avui és del partit socialista no era el seu candidat i, davant d'això, ens preguntem: Perquè nosaltres i la resta de la ciutat hem de confiar amb algú que no té la total confiança del seu propi grup municipal?€.

Però aquí no acaba tot perquè el conseller d'Habitatge, ex regidor d'aquest Ajuntament, ens ha explicat que no només han de canviar les persones sinó també moltes altres coses i també hem pogut veure a través dels mitjans de comunicació com el president de l'executiva del partit més petit que conforma el tripartit (ERC) ens reconeixia que les seves Àrees no eren operatives€.

Si entre vostès no es posen d'acord perquè nosaltres hem de confiar amb vostès?€. A l'espectacle personal s'ha de sumar l'espectacle polític; un govern sense unitat és igual a una ciutat paralitzada. El dia de la constitució del nou Ajuntament que Mataró els dèiem que tenien per endavant molts reptes i que, com vostès hi són de tota la vida no farien falta 100 dies per dur-los a terme; en realitat vostès s'han concedit 332 dies - que són els que van des de l'inici del mandat fins dia d'avui -.

Reptem a que el govern tripartit tingui una única opinió conjunta, consensuada i treballada en el si del govern municipal sobre els temes importants de la ciutat. Les tres forces que conformen actualment el govern municipal no tenen ni poden oferir, aquí i avui, quina ha de ser la qualificació urbanística del sector dels Turons - entre Mataró Parc i el Polígon de Vallverich -. També han estat incapaços de treballar amb una opinió conjunta i acordada sobre el Teatre Monumental. Ni han arribat a un acord sobre quin ha de ser el futur del Sector Urbanístic de El Sorrall, ni a un acord sobre Can Gassol i sobre com resoldre el dèficit de places d'Escoles Bressol, i sobre que cal fer amb els equipaments de l'entorn de Josep Mora, etc. En aquests temes tant importants no han sabut donar resposta. Vostès, un any més tard, no tenen un acord únic ni una opinió global.

Vivim una total paralització de govern que es deu a tres factors.

 • En primer lloc, l'esgotament evident del projecte socialista.

 • En segon lloc, la lluita per la successió que els ha fet perdre el temps i no dedicar-se al que caldria que es dediquessin que era governar.

 • Finalment, la falta d'entesa i de criteris entre els que formen el govern.

Nosaltres creiem evident que després d'aquest any perdut que representa una quarta part del mandat s'ha arribat al final del trajecte del govern socialista i que cal un canvi que s'està fent pas a pas.

Des de l'any 1999 poques coses han canviat; durant l'any 2003 els hem ofert diàleg, consens i propostes en temes com mercats, Escoles-Bressol, sòl i habitatge, acció social i urbana; serveis i equipaments dels barris nous etc. Tots aquests temes, cinc anys després, encara estan per resoldre. Però en els assumptes que hi ha hagut consens, com han estat el pla de convivència o el POEC ha sigut per una tremenda generositat del nostre grup municipal de voler arribar a un acord. Tenim la sensació que vostès no tenen ni esma ni brúixola per resoldre aquestes prioritats de Mataró que, ràpidament, les concretem en sis punts:

 • La consecució de sol per fer habitatge i el treball de rehabilitació urbana i d'espais públics.
 • La reforma fiscal i de l'Administració Local.
 • El Pla d'Equipaments assistencials, culturals i educatius amb un finançament i calendari.
 • La projecció de Mataró com una gran ciutat catalana a nivell econòmic i cultural.
 • La integració dels nou vinguts, partint de la idea que en el primer mon hi ha drets i deures per tothom igual.
 • Finalment, acció davant la Generalitat de Catalunya i l'Estat.

Sobre aquests aspectes que acabem d'enunciar estem oberts al diàleg. Ens adrecem al Sr. Barón perquè vostè serà alcalde de Mataró dins d'uns instants i des del nostre grup municipal el felicitem sincerament i li mostrem la nostra lleialtat per treballar conjuntament per Mataró. Ara be, volem que sigui conscient que serà alcalde amb el pitjor resultat del Partit Socialista en les eleccions municipals en la història de la democràcia. Això l'obliga a cercar complicitats i consens mes enllà del seu grup municipal. No oblidi que fora de govern hi ha grups que també representem a ciutadans diferents dels seus socis de govern. Vetllarem perquè vostès facin una política moderada i per tots els mataronins.

També li recordem que avui vostè és un líder que entra a mig mandat i que, en altres ocasions, la història ha tingut altres líders que com vostè i en les mateixes circumstàncies, no han aconseguit la seva reelecció. El Partit Popular, òbviament, presenta la seva candidatura perquè te un projecte alternatiu i manifesta una vegada més la seva vocació inequívoca de governar a Mataró i la voluntat de seguit treballant per encapçalar una gran opció política i social catalana, liberal i moderada, Des d'aquesta cadira volem donar l'oportunitat a totes aquelles persones perquè en la propera primavera del 2007 arribi l'alternança en aquest Ajuntament, que és l'essència de la democràcia."

A continuació pren la paraula el Sr. Joaquim Esperalba, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió reiterant que la ciutat, un any més, està atrapada en el temps.

"Al partit socialista i els seus socis de govern els agrada molt la litúrgia perquè es defineixen com a catalans i d'esquerres. Aquestes manifestacions estan molt vinculades als poders eclesiàstics de la ciutat. Segurament, la facilitat per la litúrgia fa que, tot plegat i des de l'oposició, ens sentim tots com uns petits escolans d'aquest govern municipal tripartit.

Fa un any que s'han realitzat les eleccions municipals i que cada formació política ha presentat una persona de candidat a l'alcaldia corresponent als grups municipals constituïts. Fruit de les eleccions ha sortit escollit un alcalde, forçat pel seu partit i que, com tothom sabia i ell mateix deia, no acabaria el mandat. Si sumem això amb el sentiment de provisionalitat que hi ha hagut en aquest govern tripartit podem observar a través de les actes i dels acords dels òrgans municipals que aquest Ajuntament es gestiona amb una total situació de precarietat.

Si ja van haver-hi problemes per arribar a acords per formar govern més ni ha en el moment d'analitzar els 332 dies de govern que han passat. Estem d'acord amb el que s'ha dit en aquesta Sala de Plens durant les anteriors intervencions del grups municipals: cal finalitzar amb la situació d'eventualitat del govern municipal. Per tant, els grups municipals respectius han de presentar el seu programa i la seva pròpia candidatura. És el que fem en aquest moment.

Hem sentit parlar de l'esforç que fa el govern tripartit i que la seva base ideològica catalanista i d'esquerres. Nosaltres creiem que la política s'ha de regir per principis morals i doctrinals que són el resultat de la conjunció del personalisme i del nacionalisme. El personalisme defensa el protagonisme de la persona i rebutja la seva dissolució. El nacionalisme és exactament el mateix perquè la persona ha de formar part d'una comunitat ja que una persona no es desenvolupa mai sola i necessita sempre a la col·lectivitat. Dins d'aquest marc comunitari també tenim un marc nacional, amb valors cívics i de convivència.

És legítim i obligat demanar una situació política consolidada i amb la defensa de la nacionalitat. El nacionalisme és la politització d'una identitat social i cultural i podem dir que, donat que tenim una personalitat amb consciència d'autoestima, és una manifestació de la consciència col·lectiva d'un país. El nacionalisme és un factor de progrés i requereix que no s'oblidi que és una manifestació del personalisme. Dins de la consciència de CiU està la idea de servir a un projecte nacionalista ambiciós. Hem de subratllar que la consciència d'unió i de caràcter integrador de CiU es tradueix en l'aposta per la cohesió social i la convivència; en definitiva, per un projecte de ciutat orientada a un progrés social i econòmic de base amplia i per una societat bàsicament mesocràtica i liberal on siguin possibles projectes emprenedors i de tota classe.

Un projecte així només es pot portar endavant amb idees polítiques i amb competències tècniques. Però també requereix un debat moral que neix d'un pluralisme moral que ha de tenir un sistema de valors. Aquesta valors es desprenen dels conceptes de personalisme i sentiment comunitari €abans mencionats- i de la dignitat de la persona, del sentit del be comú i l'actitud constructiva com a mesura d'acció política. Aquest plantejament ètic, moral i doctrinal és el que fonamenta la nostra visió i l'alternativa política a la ciutat. La nostra alternativa política suposa un compromís amb els valors de les persones i del municipi.

És evident que el Sr. Barón serà el proper alcalde; des del nostre grup municipal li donem l'enhorabona. Però també li demanem que governi amb eficiència i amb coherència, sense provisionalitats. L'acció programàtica del govern ha de coincidir amb la seva definició de catalanistes i d'esquerres. Si l'acció no va unida amb el que prediquen el seu discurs no serà coherent amb les seves etiquetes. Per tant, se'ls demana eficiència i coherència: fugir dels tòpics que signifiquen els eslògans dels grups polítics.

També li demanem lleialtat amb els ciutadans i ciutadanes i amb totes les forces polítiques que integren la corporació municipal i que estan oferint col·laboració en tots els aspectes del municipi. Cal veure la ciutat d'una altra manera i evitar les seves diferències. En conclusió cal alçar la ciutat de Mataró de manera que prengui importància en el conjunt de municipis que conformen la corona de poblacions al voltant de Barcelona. La manera de fer-ho és treballant les comunicacions i la infrastructura, aconseguint un imatge de capitalitat de Mataró que moltes vegades li falta.

Però també cal potenciar un altre model de locomotora productiva. Està molt be parlar del Tecnocampus però cal treballar perquè sigui una realitat i no una idea pilot. Fa masses anys que el Tecnocampus és un projecte, pel que s'ha de potenciar l'estudi de les noves tecnologies que cal projectar a la ciutat.

Respecte el Pacte per a la Nova Ciutadania, no poden ser documents col·locats només en un aparador. La pretesa cohesió d'aquest pacte es realitza quan es treballa a les escoles, a la cultura etc.

No n'hi ha prou amb fer programes i més programes perquè s'han de posar en solfa els vells barris de la ciutat que han quedat antics i esmorteïts. Quants habitatges socials han construït en els últims anys?€ Siguin coherents amb el discurs perquè no n'hi ha prou amb dir que són d'esquerres i prou. Avui en dia, el govern de la ciutat no és coherent ni amb el discurs catalanista ni amb el d'esquerres.

La mateixa coherència demanem en les polítiques de Benestar Social i en l'àmbit sanitari veiem els exemples de discussió en si del govern tripartir.

Finalment, ens referim a la bandera de la participació ciutadana que no es compleix. En aquesta matèria, els consells municipals de participació són insuficients ja que requereix molt més que parlar i no actuar. La coherència i l€eficiència és el que els nostres ciutadans ens exigeixen.

Aquestes són les raons per la quals el nostre grup municipal presenta una candidatura alternativa i així poder donar compliment a aquests temes que són cabdals per la ciutat."

Seguidament, intervé el portaveu del Grup Municipal Socialista, Sr. Ramon Bassas i Segura i diu que per les regidores i els regidors del Grup Municipal Socialista, i segurament per moltes persones, aquests dies són realment intensos, importants i plens d'emocions, també.

"El passat 30 d'abril acomiadàvem Manuel Mas al front de l'Alcaldia. El temps, deia ell, i aquests 21 anys de lideratge polític, li van permetre treballar les transformacions de la ciutat amb perspectiva i seguretat: el fruit de l'espectacular canvi que ha viscut Mataró en tots els sentits han sorgit després d'un treball constant i tenaç, a vegades silenciós, més lent del que sovint voldríem, potser, però aquí ho tenim... El relleu, doncs, de Manuel Mas, excercint ja de diputat d'un nou Govern, junt amb l'acció de la diputada Consol Prados al Parlament de Catalunya, marca aquest moment polític ple d'oportunitats.

Sí. El canvi de majoria i de govern a Espanya ens obre noves esperances de canvi, en les polítiques i en l'estil. Ara, el país respira. El nou Govern catalanista i d'esquerres, a Catalunya, és l'altre factor d'oportunitat que s'ens presenta. Tot, a més, amb la perspectiva d'una Europa avui més gran i més ambiciosa, necessàriament més forta, perquè els nous escenaris en que ens trobem ja no permeten més demora en la construcció d'una Europa eficaç i valenta.

Mataró ha participat i participarà d'aquests canvis, apostant clarament per aquestes noves oportunitats, votant decididament pel progrés i atorgant als socialistes un paper capdavanter, una responsabilitat que no defraudarem.

Però avui, aquí, toca prendre el relleu. I ens ha agafat preparats per aquest relleu.
Els socialistes acudim a aquesta cita amb els deures fets. Tenim candidat. Alguns han estat més pendents que nosaltres del procés, potser. Encara ara miren enrera per justificar-se. Ara s'hauran de buscar una altra excusa. Ho fem sense crisi, units i amb moltes ganes.

Un procés que no es fa cada dia, certament, i que s'ha cuit a poc a poc. S'ha forjat escoltant tothom i després d'un amplíssim recolzament dels socialistes de Mataró. De Mataró, repeteixo. Ni de Barcelona ni de Madrid. Ni assenyalat des d'un despatx. Portem una proposta que ha sorgit del debat i de la gent i que voldríem que avui, en aquest Ple municipal, fos votada.

No es fa cada dia un relleu a l'Alcaldia de Mataró, però serà el segon que viu la nostra etapa democràtica. I amb característiques molt semblants. L'accés de Manuel Mas com a nou diputat de la majoria ens omple d'orgull com ho féu la marxa de Joan Majó a l'administració del primer Govern socialista. No és pas estrany això, el relleu d'un alcalde és previst a la Llei i s'ha fet amb naturalitat en molts altres municipis. Recordem com una alcaldessa de Saragossa, o un alcalde d'Olot, cap dels dos del PSC per cert, van promoure un relleu similar als seus respectius consistoris.

El relleu a Mataró, deia, s'ha cuit poc a poc, a foc lent, però sense oblidar ni un moment quina era la prioritat del Govern: el compliment d'un acord programàtic detalladíssim al que ens vam comprometre les forces de progrés d'aquest Ajuntament, que representem una àmplia majoria de ciutadans. I hem governat per a tothom, cada dia, amb lleialtat, des del primer moment. El primer dels fruits, un Programa d'Actuació Municipal ambiciós i valent, amb un Pressupost solvent, van ser a punt quan tocava i ara s'estan complint, amb el programa d'inversions més alt que s'hagi presentat a aquesta sala. Cada dia en veiem els resultats i, no ho dubtin, el millor és per venir.

Avui hem renovat, fa una estona, aquell acord, aquell compromís per la ciutat. Hem concretat encara més algun d'aquells aspectes als que vam decidir posar atenció: avançar en un desenvolupament urbanístic al servei de les persones, de l'habitatge i dels serveis, de l'equilibri i del creixement sostenible... L'impuls a la política d'habitatge, doncs, en aquest marc. I una especial atenció al desenvolupament econòmic de la ciutat com a garantia del benestar que tots volem per Mataró. No són paraules i prou: en l'acord detallem un conjunt de compromisos i d'accions que aviat veuran la llum, fruit, això sí, d'un treball i reflexió comuns que ens han permès aquests mesos de Govern.

Un relleu, com en les curses, precisa d'una mirada enrere, per prendre'l bé, i una altra endavant, fins assolir la meta. O el proper relleu.

L'atleta de darrere, doncs, ha estat Manuel Mas. Però la cursa ve de molt lluny. Ve de la recuperació dels ajuntaments democràtics, de la qual fa ben poc en recordàvem els seus primers 25 anys. Ve de la tradició municipal de Mataró, sovint controvertida, una ciutat que ho és -almenys de títol- fa més de 300 anys, en el marc d'una lluita històrica de la ciutat per fer-se valer i per governar el seu destí. Però ens perdonaran que nosaltres afegim un altre origen: el del mateix socialisme democràtic català i espanyol, que té un dels seus focus en el moviment obrer mataroní de finals del segle XIX. Des de 1895, amb llargues interrupcions a causa de dictadures, aquesta casa té presència de regidors socialistes.

Avui n'ha entrat el darrer: Ivan Pera. Ell representa la mirada endavant de l'atleta a l'hora d'agafar el relleu. El nostre Grup consolida amb ell, i fa uns mesos amb Montse López, l'aposta per l'experiència i la joventut, i per la incorporació en els afers municipals de la generació més preparada que ha tingut aquest país. Alguns sí que estan "atrapats en el temps"; ara diuen que són "coherents" i descobreixen que són "personalistes". Però per nosaltres, del segle XIX al segle XXI, el socialisme democràtic és sempre un nou començament, una nova resposta a cada desafiament, com deia Willy Brandt.

Aquest nou atleta que ha de prendre el relleu, la candidatura que el nostre Grup presenta a l'Alcaldia de Mataró, és la del regidor Joan Antoni Baron.

Ho fem, tal com deia, després de renovar l'acord progressista i catalanista (que s'ha lliurat als grups de l'oposició abans que a la premsa). Aprofito per agrair les ganes d'avançar, la predisposició i la generositat mostrades des del primer moment pels nostres socis i aliats, els amics d'Iniciativa per Catalunya-Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya. Ho fem, també, perquè estem convençuts de les qualitats del nostre candidat per exercir aquesta nova responsabilitat.

Però permeteu-ho que faci una breu metàfora. Amb Joan Antoni Barón, i si vostès ho volen, després d'un enginyer i d'un economista, un mestre accedirà a l'Alcaldia de Mataró. Com a biòleg, coneix molt bé els mecanismes de la natura per fer funcionar els ésser vius. A vegades, davant les situacions i els problemes en què s'ha hagut d'afrontar aquí, a l'Ajuntament, sembla que desplegui els seus coneixements sobre la complexitat de la natura en aquestes mateixes situacions, i que, en canvi, això no l'aclapari. Vivim uns temps complexos, i fer funcionar la ciutat, aquest microcosmos, precisa d'una certa predisposició a moure's bé en la complexitat. Sens dubte, i per sort, ja no som en l'etapa de cobrir les mancances bàsiques de la ciutat en què es van trobar fa 25 anys els primers regidors de la democràcia. Però tampoc ens trobem en la fase d'expansió i de "relligament" de la ciutat, d'obrir camins entre els barris... ara hem de caminar per aquests camins: la convivència, l'accés a unes condicions dignes de vida per part de tothom, la nostra posició en les xarxes del món i la cohesió de les xarxes pròpies, la nostra formació... com deia, reptes més complexos.

Però també estem parlant d'un mestre. Una anècdota: diuen que un cartell publicitari d'una escola de Brasil exposa una gran foto del líder d'Al Qaeda que diu "Osama Bin Laden, enginyer"; a sota, posa "preparar professionals és fàcil, el que és difícil és formar ciutadans". Bé, en Joan Antoni Barón és dels que també ho té clar, això. Segurament per això, perquè l'important és formar ciutadans, la seva trajectòria professional ha anat acompanyada d'una clara voluntat de servei a les seves conviccions i de compromís amb la gent. I potser per això, el 1995, va acceptar l'oferta de presentar-se per a fer de regidor en representació del PSC, primer com a independent, i després ja com a militant.

Aquest Ajuntament l'ha vist treballar. El coneixem. Sabem que combina el despatx, l'estudi dels problemes, el treball en equip, en el carrer, en el diàleg i les solucions al peu del canó.

Sabem també, i s'ha dit, que no tot en la trajectòria de Barón com a regidor han estat èxits. En una ciutat fundada pels romans sabem molt bé que els clàssics ens tenien avisats: Sèneca deia que no pots defugir els problemes, però que pots superar-los. I Ciceró que és propi de qualsevol home equivocar-se, però que només els estúpids perseveren en el seu error. I el nostre candidat ha après molt dels conflictes, dels problemes... i dels errors. I cap d'aquests problemes amb els que s'ha hagut d'enfrontar, cap dic, no ha acabat amb un acord treballat a fons i rubricat per ell mateix. També això forja un alcalde.

Però seríem injustos si no reconeguéssim a en Joan Antoni Barón actuacions importants que ha viscut aquesta ciutat, en la millora de les condicions de vida de la seva gent. Ell va ser el regidor que va impulsar la construcció del Sorrall, que va dignificar camps de futbol (el nou de la Llàntia o les gespes a dos més, per exemple), que va suprimir les barreres arquitectòniques a les piscines municipals, que va posar en marxa els programes de garantia social; que va incrementar les places en les escoles bressol, que va assolir el Pacte per la Mobilitat, sota el mandat del qual van crear-se més de 2000 places d'aparcament públic, que va incrementar el nombre d'autobusos i de passatgers al Mataró Bus, que va fer el primer carril bici, que va consolidar la policia de proximitat, que va possibilitar una cooperació entre els cossos de seguretat capaç de reduir notablement el nombre de delictes.

Amb la força de les seves conviccions, però també amb la seva capacitat de diàleg i d'arribar finalment, sempre, a acords. Amb un equip capaç de donar el millor de nosaltres mateixos a treballar de valent per una ciutat que es mereix viure els seus millors moments. Amb el cap ple de projectes, amb el cor ple d'il·lusió i amb les mans disposades a la feina, els demano que recolzin la candidatura de Joan Antoni Baron."

En conseqüència la Sra. Alcaldessa Accidental, Pilar González Agapito proclama les candidatures següents:

Joan Antoni Baron Espinar, del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Joaquim Esperalba i Iglesias, de la Coalició Convergència i Unió.

Joan López Alegre, del Partit Popular.

Tot seguit la Sra. Alcaldessa Accidental, Pilar González Agapito, va cridant nominalment als regidors per a què emetin el seu vot en l'elecció de l'Alcalde de la Ciutat, mitjançant papereta que introdueixen a la urna. Una vegada celebrada la votació, el secretari realitza l'escrutini davant la Sra. Alcaldessa Accidental, la qual proclama els següents resultats :

Vots a favor del Sr. Joan Antoni Baron Espinar ............... 16

Vots a favor del Sr. Joaquim Esperalba i Iglesias............... 6

Vots a favor del Sr. Joan López Alegre ............... 5

Abstencions: Cap

Vots en blanc: Cap

Vots nuls: Cap

Per tant, queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el Regidor senyor Joan Antoni Baron Espinar.

La Sra. Alcaldessa Acctal. prega al senyor Joan Antoni Baron que es dirigeixi a la Presidència per prendre possessió del seu càrrec.

La Sra. Alcaldessa Acctal. pregunta al Sr. Baron :

"Accepta vostè el càrrec d'Alcalde de la Ciutat de Mataró?"

El Sr. Joan Antoni Baron Espinar respon afirmativament, acceptant el càrrec.

A continuació la senyora Alcaldessa Acctal. procedeix a la lectura de la fórmula de Jurament o promesa d'acatament a la Constitució.

"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT, I L'ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA".

El Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR respon : SI, JURO

A continuació la Sra. Pilar González Agapito, imposa al Sr. Joan Antoni Baron Espinar, nou Alcalde de Mataró, els distintius tradicionals del càrrec, és a dir, la banda i el bastó d'Alcalde.

Finalment després d'acceptar el càrrec, intervé el Sr. Joan Antoni Barón com a nou alcalde agraint el suport dels regidors del PSC, d€ICV-EUiA I ERC, afegint que més enllà de la pura aritmètica electoral, assumeix la responsabilitat de governar la ciutat, de ser l'Alcalde dels mataronins i mataronines.

"El meu primer agraïment és pels regidors i regidores del govern plural, catalanista i d'esquerres de Mataró per la seva confiança. Assumeixo aquest càrrec amb la màxima voluntat de servei, a la ciutat i a tots els seus ciutadans i ciutadanes i al marge del que pensin i del que votin. I ho faig conscient de l'enorme responsabilitat que comporta i de l'honor que representa.

I amb el llistó molt alt. Amb el llistó on l'ha col·locat l'alcalde Manuel Mas, un alcalde, sens dubte, determinant per Mataró. És amb emoció que haig de recordar les moltes persones que han possibilitat el fet que avui els hi pugui dirigir aquestes paraules com alcalde de la ciutat.

Aquest any en farà quaranta, que vaig arribar a Catalunya. No venia sol ni vaig trobar una ciutat hostil. Venia amb els meus pares i els meus germans, a qui tantes i tantes coses haig d'agrair. No vaig trobar una ciutat hostil. Tampoc res va ser fàcil. Però vàrem saber tirar endavant. Amb treball i esforç. La ciutat m'ha donat oportunitats, justament allò que havia mogut als meus pares a venir, i crec, sincerament, que les he aprofitades.

Molta gent m'ha ajudat: la família Solà-Dachs que em varen proporcionar la meva primera feina, la Comunitat Cristiana de Santa Anna, la meva dona i la seva família, els meus fills, la gent de l'escola Camí del Mig, els companys i companyes del PSC. Tota la gent que ha sigut transcendent en algun moment de la meva vida. A tots moltes gràcies.

Però jo també sóc, com la cançó d'en Raimon: d'un temps i d'un país!

D'un temps que ja és un poc nostre,

d'un país que ja anem fent,

i per això també sóc des que

canta les esperances i plora la poca fe.

L'esperança, i pot sonar a retòric però no ho és, d'un món, d'una Catalunya i d'un Mataró més just, més lliure, més solidari. Un Mataró que encari amb decisió els reptes que el segle XXI ens té plantejats i els que ens plantejarà. De la nostra capacitat per encarar aquests reptes i per a resoldre'ls, ara i avui, dependrà, en bona part, el futur de la ciutat.

Una ciutat, un Mataró, que atengui els seus ciutadans i ciutadanes i procuri solucions pels problemes i neguits de cadascun i cadascuna dels seus habitants. Una ciutat amb feina, neta, amable, segura, endreçada, amb bons equipaments educatius, cívics, esportius, sanitaris,.... Una ciutat a punt!€.. Una ciutat en la que valgui la pena viure-hi i en la que els ciutadans i ciutadanes siguin l'objecte central de totes les polítiques municipals.

Aquest seran els eixos bàsics sobre els que vull articular la meva acció com alcalde:

 1. El debat estratègic sobre el futur de Mataró.
 2. L'atenció prioritària a les coses quotidianes, al dia a dia de la ciutat
 3. La proximitat a la ciutadania, als veïns i veïnes, com a forma de governar, parlant i escoltant per tal de poder atendre millor les seves demandes i necessitats.

  Deia l'altre dia, en el Ple de comiat de l'alcalde Mas, que estem en condiciones d'iniciar un nou cicle de progrés per Mataró. Un nou cicle que ens asseguri el futur i que ens proporcioni més i millor qualitat de vida pels ciutadans i ciutadanes.

La conjuntura política ens és favorable i esperem que el treball entre administracions sigui molt més fluid i fructífer que en el passat. Hi posarem tot el nostre capficament. I des del primer dia.

Els hi posaré uns quants exemples concrets:

 • Estem treballant per signar un conveni amb el govern de la Generalitat, el més aviat possible, que resolgui el dèficits dels accessos pel Nord de la ciutat.
 • Abans d'acabar el curs escolar posarem sobre la taula del Departament d'ensenyament de la Generalitat els projectes de la nova escola Anxaneta i de la nova escola de la Via Europa que inclourà una nova escola bressol municipal.
 • En el mes de setembre haurem posat a disposició de la Generalitat un solar per a un nou CAP a la zona de la Via Europa.
 • Durant aquest estiu portarem a aprovació el projecte del Passeig Marítim de l'àmbit del Port de Mataró.

La ciutat es troba en un profund i continuat procés de canvi: canvis en el models productius, en les relacions amb la resta del territori, en la pròpia composició social de la ciutat. Es fa necessari, doncs, un ampli debat sobre el nostre futur.

És per això, que vull oferir als grups municipals i la societat civil mataronina, la possibilitat de treballar plegats per definir el futur de la ciutat: un Pacte pel desenvolupament econòmic i social. Un Pacte que sigui amplament debatut i consensuat i que ens marqui les línies estratègiques a seguir. És amb aquesta voluntat de treballar plegats que abans de la tardor haurem constituït el Consell de Ciutat.

Econòmicament estem abocats a una terciarització creixent. Hem d'aprofitar totes les oportunitats que se'ns presentin en aquest sector, però no hem d'abandonar els nostres sectors productius propis i hem de fer una profunda reflexió sobre el futur del tèxtil. I hem d'apostar d'una forma encara més decidida per les noves tecnologies i pel projecte Tecnocampus.

En les properes setmanes estarem en condicions d'inaugurar el nou polígon industrial de Vallverich i pel setembre volem tenir enllestits els treballs pel Pla de Promoció de la ciutat.

Territorialment estem, i ens hem d'implicar encara més, dins l'àmbit metropolità. Volem i necessitem tenir més veu i més capacitat de decisió en els projectes metropolitans: ni l'ampliació de l'aeroport, ni el Tren d'Alta Velocitat, per posar només dos exemples, són coses alienes a la ciutat. Tot el contrari formen part de les nostres possibilitats de desenvolupament. Els treballs que es venen desenvolupant conjuntament amb les altres ciutats de l'arc metropolità són també fonamentals pel nostre futur. I aportant quelcom que les altres ciutats, excepte Vilanova, no tenen: el nostre mar i les nostres platges!.

Però tampoc hem de renunciar a res. A cap de les nostres característiques pròpies. Ni tampoc a ser referent i peça fonamental en l'entramat comarcal. Ja els anuncio que obrirem totes les línies de treball i de diàleg amb els pobles i vil·les veïns per tal d'avançar plegats i buscar les màximes sinèrgies. No restarem al marge del Consell Comarcal ni del Consell d'Alcaldes. Això si, amb la màxima humilitat i voluntat de sumar.

Mataró ha de convertir-se en un nòdul fort de la xarxa metropolitana i en un nucli estructurat pel seu entorn més immediat.

També els reptes socials són importants, segurament els més importants. Els canvis en l'estructura familiar, l'envelliment progressiu de la població, l'arribada de forts contingents de nous ciutadans i ciutadanes, els canvis socio-laborals, l'aparició de noves pautes de comportament col·lectiu representen tot un repte que cal afrontar amb decisió.

És possible que les velles fórmules de benestar social siguin insuficients i calgui pensar-ne de noves. I en aquest debat, potser més que en cap altre, és imprescindible la complicitat entre ciutadania i administració.

És amb aquesta voluntat que ens comprometem a tenir pel mes de setembre:

 • Constituïts els Consells Territorials dels Plans Integrals del Centre-Eixample i de Cerdanyola.
 • A haver aprovat l'Ordenança de Civisme.
 • A enllestir els treballs de revisió del Pla Local de Joventut amb la participació directa dels i les joves de la ciutat.
 • A tenir en marxa el Consell assessor en matèria lingüística per tal d€elaborar el Pla d€Ús del Català.
 • A tenir molt avançats els processos de discussió del Pla de Mobilitat Urbana, del Pla per la Nova Ciutadania i del Pla d€Equipaments Culturals.
 • Iniciar immediatament el procés per a la presentació d'un marc general del Pressupost Municipal i un Programa d'Actuació pel 2005 que incorpori els mecanismes de participació ciutadana previstos a l'Acord de Govern.

Volem tenir una ciutat a punt. Una ciutat cohesionada i sostenible.
Urbanísticament compacta però que permeti la creació de més habitatge i més equipaments a partir de la reconversió del sol urbà que ara ocupen activitats obsoletes. Garantint la preservació del sol agrícola i forestal de nostre terme.

En el proper Ple del dia 13 de maig iniciarem la tramitació administrativa d'un nou PAUM i que conjuntament amb el nou Pla d'Habitatge han de ser eines fonamentals en les polítiques de promoció de l'habitatge, amb especial atenció a l'habitatge de protecció oficial i l'habitatge per joves. Abans de vacances d'estiu haurem avançat d'una forma decidida en la transformació del Front Marítim amb la tramitació de la Modificació del Pla General dels àmbits de l'antiga JORSA i del Rengle. Trenta vuit nous habitatges públics i de lloguer estaran a disposició dels nostres joves abans de l'estiu. I n'estarem projectant 88 més.

Una ciutat dotada dels espais verds i dels equipaments necessaris per garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit ens comprometem a tenir enllestides i en funcionament, abans d'acabar el setembre, un seguit d'obres d'urbanització i de nous equipaments:

  • la placeta del CAP de Rocafonda.
  • la plaça del carrer Llauder entre Pizarro i Francesc Macià.
  • la plaça de Can Gassol.
  • el carrer de La Palma
  • el nou Hotel d'entitats sociosanitàries del carrer Sant Pelegrí

Però el treball no s'acaba aquí, i al mateix temps que es van portant a terme les obres de la Riera, de l'edifici de Via Pública, del soterrament de línies d'alta tensió a Rocafonda, de la construcció de la rotonda de la carretera de Mata, del Centre d'Art Germans Arenes, de la Nau Gaudí, dels aparcaments de can Xammar i de la plaça Gatassa, de Can Xalant, del Centre Cívic del Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, s'iniciaran de noves al carrer Sant Pau, la plaça de Can Xammar i el nou Polisportiu de Cirera.

Abans de la tardor portarem a aprovació un conjunt important de nous projectes i per citar només el més importants:

 1. Els habitatges tutelats i l'aparcament del carrer Carlemany.
 2. La reurbanització de la plaça Gatassa.
 3. L'avantprojecte de la reurbanització de l'avinguda Puig i Cadafalch.
 4. La reurbanització del carrer Concepció.
 5. La rehabilitació del Cafè de Mar.

Les formacions polítiques que donen suport al govern catalanista i de progrés de la ciutat han renovat avui, moments abans d'aquest Ple, el seu acord de govern de juny del 2003. L'Acord de Govern és el referent programàtic de les actuacions municipals de futur. El rumb està marcat i els temps estan definits.

Però tot això seria paper mullat si no afegim el treball i la passió per Mataró. Per la ciutat i per la seva gent. Dec molt a aquesta ciutat i a la seva gent, però estiguin segurs que no escatimaré cap esforç per a retornar-ho tot i amb escreix. Vull treballar amb constància i amb humilitat, amb la mà estesa a tothom , decididament i amb entusiasme. Amb il·lusió i honestedat. Vull treballar per a què tot Mataró sigui Mataró.

Per a que tots i totes, al marge del seu lloc d'origen, del barri on visqui, de la seva posició social, de la seva feina o de la seva formació puguin sentir-se orgullosos de ser ciutadans i ciutadanes de Mataró.

Per que en definitiva, i a l'hora de triar un poema, prefereixo pel final de l'Assaig de Càntic en el Temple, les paraules de Pere Quart a les de Salvador Espriu:


"Car, fet i fet, tampoc sóc tan ase

i estimo a més amb un

irrevocable amor aquesta meva -i nostra-

bastant neta, envejada, bonica pàtria."

Moltes gràcies i bona nit! "

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores del vespre, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.