Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

12/02/2004

Escoltar

12/02/2004

Dia
Hora
Lloc
ple
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 02/2004 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 12 DE FEBRER DE 2004.

===========================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dotze de febrer de dos mil quatre, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde President,

Hi concorren els Senyors:

MANUEL MAS ESTELA ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADAS YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LÓPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 24 de l'ordre del dia.

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 4-12-2003.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

2.- DESPATX OFICIAL.

No va haver-hi cap assumpte.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER L'ADHESIÓ AL MANIFEST DE MADRID CONTRA EL TERRORISME.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la següent Moció :

"El terrorisme és un fenomen global que afecta a totes les societats. Malauradament, l'Estat espanyol fa més de tres dècades que està patint l'angúnia de conviure amb ell. El terrorisme no distingeix entre les seves víctimes, i per això tots i totes en som víctimes potencials.

La violència d'aquest fenomen és total i completament injustificada. És inacceptable que s'utilitzi la intimidació, l'extorsió, el segrest i l'assassinat per aconseguir qualsevol tipus de concessió política, sigui quina sigui la naturalesa d'aquesta. El terrorisme és un crim abominable i cruel que atenta contra els drets i les llibertats fonamentals dels éssers humans. Qualsevol que sigui l'expressió emprada pel terrorisme ha de ser condemnada sense pal·liatius tant des de les institucions públiques com des de la mateixa societat civil.

Els dies 26 i 27 de gener d'aquest mateix any va tenir lloc a Madrid el I Congrés Internacional sobre Víctimes del Terrorisme. L'organització de l'esdeveniment corria a càrrec de l'Associació de Víctimes del Terrorisme en col·laboració amb la Universitat San Pablo-CEU. L'objectiu del Congrés era el de donar un espai de protagonisme a les víctimes del terrorisme alhora que s'analitzava l'ajuda que reben per part de les institucions i se'ls donava un missatge de solidaritat.

El Congrés va contar amb la participació de personatges de tots als àmbits com ara la cultura, l'esport, així com les institucions polítiques centrals i autonòmiques. Cal destacar el caràcter internacional de l'esdeveniment.

Durant el Congrés es va elaborar l'anomenat Manifiesto de Madrid en el que les víctimes del terrorisme fan sentir la seva veu per sobre de tots aquells que els volen fer callar mitjançant la violència. El Manifest recull vuit punts en els que es demana:

 1. El compromís de tots els governs en la lluita contra el terrorisme, per sobre de qualsevol ideologia i un compromís igualment actiu amb les víctimes del terrorisme, promovent totes aquelles lleis que siguin necessàries per atorgar a les víctimes protecció, un règim d'ajuda i el reconeixement social com a víctimes.
 2. El compromís per part de la comunitat internacional per harmonitzar les seves legislacions internes en matèria de terrorisme tant pel que fa al fenomen en si com per tot allò que afecta les víctimes.
 3. Es demana a les organitzacions internacionals, en especial a la Unió Europea i a les Nacions Unides la creació de comitès específics de víctimes del terrorisme on la seva veu es pugui fer sentir d'una manera permanent així com l'assignació per part d'aquestes mateixes organitzacions de partides pressupostàries destinades a assistir les víctimes del terrorisme dels Estats que les integren.
 4. Els convenis internacionals sobre terrorisme hauran de ser signats i ratificats per la comunitat internacional i es privarà d'immunitat a tots aquells governants que siguin declarats autors, inductors, finançadors o còmplices d'actes terroristes.
 5. Els crims terroristes s'inclouran en la jurisdicció del Tribunal Penal Internacional en ésser considerats com a violacions dels drets humans.
 6. Es demana la col·laboració per part d'ONG's i de més organitzacions civils defensores dels drets humans el seu compromís en la defensa de les víctimes del terrorisme.
 7. El compromís permanent dels mitjans de comunicació en la lluita contra el terrorisme.
 8. El compromís i solidaritat per part de la societat civil amb les víctimes del terrorisme, que es deixi escoltar la seva veu amb valentia alhora de condemnar les accions terroristes mostrant d'aquesta manera el seu rebuig als criminals i la seva comprensió per a les víctimes.

Per tot lo exposat, el Grup Municipal Popular proposa els següents ACORDS:

1er.- Que l'Ajuntament de Mataró en Ple s'adhereixi als vuit punts del "Manifiesto de Madrid" elaborat en el I Congrés Internacional de Víctimes del Terrorisme.

2on.- Que es faci arribar aquest Acord a l'Organització del I Congrés de Víctimes del Terrorisme, així com a totes les institucions i entitats que li han donat suport."

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, es manifesta públicament en contra de la violència terrorista. El terrorisme és un fenomen que cal eradicar per tots els mitjans que siguin possibles, però això no vol dir que tota la lluita antiterrorista passi per donar suport a una Associació de Víctimes del Terrorisme ja que no és la única que lluita contra el terrorisme. Hi ha d'altres formes com el vessant polític, l'educació, la societat civil, els mitjans de comunicació, perquè més enllà d'aquesta Associació hi ha altres víctimes del terrorisme que no volen ser instrumentalitzades pel pensament únic d'un color polític que utilitza aquesta associació. En conseqüència cal ser molt curosos amb el terrorisme, que s'ha de combatre des de tots els fronts i no a través d'una associació. Per tot això presenten una Moció d'urgència que recull algunes sensibilitats plurals i més integradores de la condemna del terrorisme. Aleshores la nostra posició, sense desmerèixer la feina que vulgui fer l'Associació de Víctimes del Terrorisme però també sense alienar-nos en els seus postulats, serà d'abstenció.

El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que l'Associació de Víctimes del Terrorisme integra només el pensament d'una part de les víctimes i la nostra coalició sempre ha estat al costat de totes les víctimes del terrorisme sense exclusions, per aquesta raó el nostre grup s'abstindrà.

El senyor Joan Antoni Baron, portaveu del grup municipal Socialista, considera que és públic i notori el pronunciament del PSC-PSOE en la lluita per les llibertats i contra el terrorisme, però volem denunciar la instrumentalització política i electoral del Partit Popular en aquest tema. Els Socialistes estaran sempre al costat dels que defensen les llibertats i dels que no accepten cap forma de violència, ni de coacció política, però també cal sumar esforços i voluntats per buscar solucions definitives contra el terrorisme a Espanya i a arreu del món. Per tot l'exposat votarem a favor d'aquesta Moció.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que totes dues Mocions fan el mateix : instrumentalitzar el terrorisme per a finalitats polítiques. És un fals favor que es fa a les víctimes i a la lluita real contra el terrorisme. És evident que la posició de CiU seria fugir perquè fa fàstic debatre això, quan tots els grups municipals estan a favor de la pau i en contra del terrorisme. Fugir perquè no volem entrar en una guerra d'interessos partidistes del Partit Popular i ens sentim avergonyits davant les víctimes del terrorisme. El grup municipal de CiU votarà afirmativament les dues Mocions però vol deixar clar en aquest Ple que el nostre compromís amb la pau és inqüestionable i el total rebuig al terrorisme. El nostre convenciment que sense diàleg no s'aconseguirà la pau, i finalment la nostra solidaritat amb totes i cadascuna de les víctimes terroristes que han afectat a Catalunya, Espanya i al món.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, agraeix a les posicions polítiques del PSC i de CiU al suport a la Moció, com també ho agrairan les víctimes del terrorisme. Discrepa del Sr. Esperalba en què una cosa són les posicions polítiques davant d'una determinada gestió de govern enfront de la lluita contra el terrorisme i una altra cosa és l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a un document que han admès un Congrés de Víctimes sobre el terrorisme, que possiblement no representi a totes les víctimes del terrorisme però sí a una part important, per tant el que estem discutint no és una posició política sinó una posició ètica i moral enfront del terrorisme.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista(11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s'ha presentat una Moció contra el terrorisme, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió plenària :

El senyor Alcalde posa a votació la urgència de la Moció :

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 15, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

3 bis - MOCIÓ CONTRA EL TERRORISME QUE PRESENTEN PER VIA D'URGÈNCIA ELS GRUPS MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS € ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA.

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la següent Moció :

"Cap idea política no val el vessament de ni una gota de sang. El terrorisme és un fenomen que pateixen comunitats i països del món amb realitats polítiques, econòmiques i socials molt diferenciades. L'ús de la violència amb finalitats polítiques és un fenomen preocupant i, des del punt de vista de l'esperit democràtic, absolutament detestable i contrari a la raó política. El terrorisme és una lacra que cal combatre.

Molt sovint, el terrorisme és conseqüència de processos històrics mal resolts i de situacions de violència estructural basada en desigualtats socials i econòmiques, o en conflictes polítics que no han trobat una fórmula de resolució satisfactòria per incapacitat de les parts.

També sovint, al marge dels grups armats que la solen practicar, alguns estats han recorregut a formes de violència encoberta de naturalesa clarament terrorista que han delmat la vida de pobles i col·lectivitats senceres.

Finalment, hi ha també l'anomenat terrorisme verbal o violència mediàtica que, disfressat de llibertat d'expressió o de marketing polític, es val dels mitjans de comunicació per criminalitzar la discrepància ideològica sense contemplacions ni mesura, i que pretén forçar estats d'opinió a partir de la desqualificació, la calúmnia i la mentida.

La lluita contra aquest terrible i complex fenomen del terrorisme és una tasca que incumbeix les institucions i el conjunt de la societat civil organitzada. I això, tant a Catalunya i l'Estat espanyol com a la resta del món. Només a partir del reforçament dels mecanismes de l'Estat de dret i de la cultura democràtica en totes les seves àmplies dimensions s'avançarà realment cap a un horitzó polític en què la violència esdevingui un vestigi del passat ja superat; un horitzó en què sigui el debat ideològic qui n'ostenti el protagonisme.

Solidaris amb totes les víctimes de tots els actes terroristes perpetrats per bandes organitzades o per estats que recorren al terror de la violència per imposar la força; solidaris amb totes les víctimes d'ETA, amb les de l'11-S de 2001, amb les víctimes de l'atemptat de Lockerbie, amb les víctimes israelianes i palestines de cada dia, amb les víctimes innocents del terrorisme en la postguerra d'Iraq; solidaris amb totes les víctimes d'atemptats terroristes de tot el món i solidaris amb tots els pobles del món que han patit o pateixen qualsevol forma de violència política, els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida i Alternativa proposen els següents

ACORDS

 

 1. Fer pública la ferma condemna de l'Ajuntament de Mataró a l'ús de la violència amb finalitats polítiques, vingui d'on vingui i independentment de la cobertura ideològica que adopti.
 2. Fer pública la més sincera mostra de solidaritat d'aquest Ajuntament amb totes les víctimes, amb tots els pobles i amb totes les col·lectivitats que són o han estat víctimes de qualsevol tipus de violència terrorista.
 3. Refermar que només a partir del més ampli procés de mobilització ciutadana i de l'aprofundiment en les formes d'organització pròpies de la democràcia política es farà realitat un marc de convivència que faci impossible l'avenç i la reproducció de les diferents formes i manifestacions de la violència política.
 4. Fer una crida a la comunitat internacional, i molt particularment a les Nacions Unides, per tal que assumeixi la seva responsabilitat i impulsi avenços substancials per fer possible un marc de convivència pacífica i democràtica entre els diferents estats i pobles del planeta; un marc en què es potenciïn les mesures de prevenció de conflictes sense les quals sol imperar la llei del més fort, i un marc en què la defensa dels drets humans, començant pel dret a la vida, i dels drets col·lectius sigui un objectiu irrenunciable.
 5. Manifestar fermament l'oposició a qualsevol intent d'instrumentalització o utilització barroera del fenomen terrorista amb finalitats ideològiques o polítiques.
 6. Fer arribar aquest Acord a l'organització del I Congrés de Víctimes del Terrorisme, així com a totes les institucions i entitats que li han donat suport."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

4 - PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL, COM A REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Secretari de la Corporació perquè llegeixi la resolució de la Junta Electoral Central per la qual es lliura la credencial de què ha estat designada regidora de l'Ajuntament de Mataró la Sra. Montserrat López Figueroa, per estar inclosa en la llista de candidats presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal a les eleccions locals de 2003, en substitució per renúncia de la Sra. Consol Prados Martinez.

Tot seguit el Sr. Alcalde demana a la Sra. Montserrat López Figueroa que s'acosti a la Presidència i que el demés membres del Consistori es posin dempeus.

A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva :

"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT, I L'ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA".

La Sra. MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA respon SI, PROMETO

Seguidament el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec donant-li també la benvinguda, fent-li entrega de l'escut de la Ciutat.

A continuació s'absenten de la sessió el Sr. Joaquim Esperalba i el Sr. García Caurin, regidors del grup municipal de Convergència i Unió.

5 - MOCIÓ D'ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE RETRIBUCIÓ DE REGIDORS.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, presenta la Moció següent :

 

"El passat dia 15 de gener de 2004 el Ple de l'Ajuntament va acceptar la renúncia al càrrec de regidora a la Sra. Consol Prados Martínez. La Sra. Prados va ser nomenada 5ª Tinent d'Alcalde per decret de l'Alcalde núm. 5023/2003 de 30 de juny, i posteriorment, per decret de l'Alcalde núm. 5049/2003 de 1 de juliol membre de la Comissió de Govern Municipal.

El Ple d'organització municipal celebrat el dia 1 de juliol de 2003 va aprovar el sistema de retribucions i assignacions dels regidors municipals, basat en una sèrie de criteris entre els quals destacava el fet d'haver estat nomenat tinent d'alcalde.

El decret d'Alcaldia núm. 701/2004 de 29 de gener, ha nomenat al Sr. Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament, i el decret d'Alcaldia núm. 702/2004 de 29 de gener, l'ha nomenat membre de la Comissió de Govern Municipal. En conseqüència li corresponen unes retribucions diferents de les que fins ara percebia com a conseller delegat amb dedicació exclusiva.

Així mateix la Junta Electoral Central ha comunicat a l'Ajuntament la credencial com a electe, en substitució de la Sra. Prados, de la Sra. Montserrat López Figueroa qui, després de prendre possessió del càrrec, s'integrarà a la Corporació sense delegacions específiques.

Per tot això aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Primer.-

Modificar el quadre retributiu de regidors aprovat en el Ple Municipal de 1 de juliol de 2003, i modificat en el Ple de 15 de gener de 2004, amb el detall següent :

COGNOMS, NOM

G.M.

CÀRREC

CONCEPTE

RETR.BRUT ANUAL

ASSIST. (màxims)

SEG. SOCIAL

MAS ESTELA, MANUEL

PSC

ALCALDE

DEDIC.EXCL.

55.297,16

 

17.860,98

GONZÀLEZ AGÀPITO, PILAR

PSC

1 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL

44.237,73

 

14.288,79

BARON ESPINAR, JOAN ANTONI

PSC

4 TINENT ALC

DEDIC.EXCL .

41.472,87

 

13.395,74

TERRADAS YUS, ESTEVE

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL

35.943,15

 

11.609,64

BASSAS SEGURA, RAMON

PSC

5 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

41.472,87

 

13.395,74

VILERT SOLER, ARCADI

PSC

6 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL

41.472,87

 

13.395,74

MANCHADO ZAMBUDIO, FERMÍN

PSC

7 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

41.472,87

 

13.395,74

BATISTA GÀZQUEZ, ORIOL

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL

35.943,15

 

11.609,64

ROMERO LLANO, ALICIA

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

35.943,15

 

11.609,64

MELERO COLLADO, FRANCESC

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.PARC

30.808,26

 

9.951,07

LOPEZ FIGUEROA, MONTSERRAT

PSC

CONSELLERA

ASSISTENC.

0

7.026

0

ESPERALBA IGLESIAS, JOAQUIM

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

RECODER SELLARÉS, M. JOSÉ

CIU

CONSELLERA

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

MARTÍ JULIÀ, JOSEP LLUIS

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM

CIU

PORTAVEU

DEDIC.PARC.

30.808,26

 

9.951,07

VALLS POU, ANTONI

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

GARCÍA CAURÍN, JOSEP VICENÇ

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

LÓPEZ ALEGRE, JOAN

PP

CONSELLER

ASSISTENC.

0

7.026

0

ROVIRA SUÑÉ, DAVID

PP

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

MOJEDANO SINGLA, PAULÍ

PP

PORTAVEU

DEDIC.EXCL.

35.943,15

0

11.609,64

LÓPEZ GONZÁLEZ, J. MANUEL

PP

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ADELA

PP

CONSELLERA

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

GRAUPERA VILANOVA, JAUME

ICV

2 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

41.472,87

 

13.395,74

GUIRAO ABELLÁN, QUITERIA

ICV

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

35.943,15

 

11.609,64

COMAS VALLS, JOSEP

ICV

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

35.943,15

 

11.609,64

CIVIT REY, ANTONI

ERC

3 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

41.472,87

 

13.395,74

BARGALLÓ CHECA, GENÍS

ERC

CONSELL.DEL.

DEDIC.PARC.

30.808,26

 

9.951,07

 

Segon.-

Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província."

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, comenta els canvis que s'estan produint en el Cartipàs Municipal degut al nou govern de coalició entre PSC, ICV-EUiA i ERC, i que durant aquests 9 mesos de mandat la única preocupació ha sigut el repartiment de poder que no pas buscar una organització en funció del que la ciutat pot necessitar. CiU va denunciar en el seu moment que aquest era un govern pensat en donar càrrecs i sous a tots els seus membres i en segon lloc preocupat per establir vigilàncies entre els socis. Així en l'organització de les Comissions Informatives Municipals s'han tingut de buscar equilibris entre els Presidents i Vicepresidents i el malestar entre els seus socis ha transcendit a l'opinió pública, discrepàncies que han estat sempre al voltant del protagonisme que requeria cadascun en aquest govern no pas per l'aplicació del programa. Demana al Sr. Alcalde que es posin a treballar en equip i es dediquin a governar la ciutat.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, dóna la benvinguda a la nova regidora Sra. Montserrat López Figueroa, com també a les persones que ja estan a l'Ajuntament però que passen a tenir noves funcions, desitjant que sigui pel bé de Mataró. Aquest grup municipal té la sensació que aquest debat del Cartipàs, que es va iniciar després de les eleccions municipals, continua obert i han passat 9 mesos i encara estem a l'espera de crear projectes més enllà del que estaven en marxa. En definitiva és necessari concloure d'una vegada aquest debat del Cartipàs, i respecte el decret relatiu al nomenament de la Sra. Pilar González com a Presidenta de l'Àrea de Serveis Centrals fa una valoració dient que no compta amb la confiança del seu grup municipal ni del seu propi partit. En qualsevol cas demanen al govern municipal més serietat i més coherència, i que d'una vegada es comenci a treballar pel bé de tots els ciutadans de Mataró.

El senyor Alcalde, Manuel Mas, contesta al Sr. Esperalba que ha parlat de les discrepàncies del tripartit, i li recorda que potser el seu grup que ara és Federació n'ha estat mestre en això durant molts anys, i per això ha après molt de fer canvis i equilibris en virtut del que representen els governs de coalició. Assenyala que la feina està encarrilada i feta, i la mostra és que en aquest Ple es presenta el Pla del Clavegueram i l'aprovació inicial de la urbanització de la Ronda Barceló. Acaba dient que un govern de coalició treballa a un ritme diferent que un govern unitari.

Al Sr. Rovira li diu que no ha sabut separar la feina institucional de les posicions orgàniques del partit, i en tot cas la Sra. Pilar González nomenada com a responsable de l'Àrea de Serveis Centrals és un càrrec institucional que no el nomena el partit sinó que el nomena l'alcalde.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4).

Vots en contra: 4, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: Cap.

6 - MOCIÓ D'ALCALDIA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, presenta la Moció següent :

"La Sra. Consol Prados Martínez 5è Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament va ser nomenada en el Ple de cartipàs municipal celebrat el dia 1 de juliol de 2003 presidenta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i presidenta de la Comissió Especial de Comptes.

Posteriorment per acord plenari de 29 d'octubre de 2003 es va modificar l'atribució a la Sra. Prados de la presidència d'aquelles comissions informatives per baixa de maternitat, encarregant provisionalment la seva gestió delegada al Sr. Ramon Bassas Segura.

El passat dia 15 de gener de 2004 el Ple de l'Ajuntament va acceptar la renúncia al càrrec de regidora a la Sra. Consol Prados Martínez. Degut a la seva baixa com a regidora cal reorganitzar els òrgans municipals afectats, en concret les comissions informatives esmentades. En aquest sentit proposo que sigui la 1ª Tinent d'Alcalde Sra. Pilar González Agàpito qui substitueixi a la Sra. Prados en les competències delegades i en la direcció de l'Àrea i Comissions relatives a Serveis Centrals.

Així mateix, en data 30 de gener de 2004 el grup municipal del Partit Popular ha presentat una proposta de modificació de membres en la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i en la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals. El Sr. Joan López Alegre serà substituït pel Sr. Paulí Mojedano i Singla.

Com sigui que per acord plenari de 1 de juliol de 2003 es va aprovar la composició de les Comissions Municipals Informatives, que ara és necessari modificar.

Per tot això aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

 

Primer.-

Modificar l'acord del Ple municipal de data 1 de juliol de 2003 que va crear les Comissions Informatives permanents, aprovant la seva composició, en el sentit següent :

 

 • SERVEIS CENTRALS

Presidenta : Pilar González Agàpito (PSC)

Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vocals: Esteve Terradas Yus (PSC)

Alícia Romero Llano (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Antoni Valls i Pou (CiU)

David Rovira i Suñé (PP)

José Manuel López González (PP)

Antoni Civit i Rey (ERC)

 

 

 • SERVEIS TERRITORIALS

President: Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Vicepresident : Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA)

Vocals: Arcadi Vilert Soler (PSC)

Fermí Manchado Zambudio (PSC)

Joaquim Esperalba i Iglesias (CiU)

Antoni Valls i Pou (CiU)

Paulí Mojedano i Singla (PP)

David Rovira i Suñé (PP)

Genís Bargalló i Checa (ERC)

 

 

 • SERVEIS PERSONALS

President: Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vicepresident : Alícia Romero Llano (PSC)

Vocals: Oriol Batista Gázquez (PSC)

Francesc Melero Collado (PSC)

Maria José Recoder i Sellarés (CiU)

Josep Vicent García i Caurín (CiU)

Paulí Mojedano i Singla (PP)

Adela Rodríguez González (PP)

Antoni Civit i Rey (ERC)

 

 • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Presidenta: Pilar González Agàpito (PSC)

Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vocals: Esteve Terradas Yus (PSC)

Alícia Romero Llano (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Antoni Valls i Pou (CiU)

David Rovira i Suñé (PP)

José Manuel López González (PP)

Antoni Civit i Rey (ERC)

 

Segon.-

Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4).

Vots en contra: 4, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: Cap.

7 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 701/2004 DE 29 DE GENER, DE MODIFICACIÓ NOMENAMENTS TINENTS D'ALCALDE.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, dóna compte del següent Decret :

"DECRET

701/2004 de 29 de gener

Assumpte:

Modificació nomenaments Tinents d'Alcalde.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

El passat dia 15 de gener de 2004 el Ple de l'Ajuntament va acceptar la renúncia al càrrec de regidora a la Sra. Consol Prados Martínez. La Sra. Prados va ser nomenada 5ª Tinent d'Alcalde per decret de l'Alcalde núm. 5023/2003 de 30 de juny, i posteriorment, per decret de l'Alcalde núm. 5049/2003 de 1 de juliol membre de la Comissió de Govern Municipal. Degut a la seva baixa cal reajustar els decrets esmentats, en concret pel que aquí respecta el de nomenament de Tinents d'Alcalde..

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.-

Modificar el decret de l'Alcaldia núm. 5023/2003 de 30 de juny, nomenant Tinents d'Alcalde per l'ordre que tot seguit es relaciona.

1ra. Tinent d'Alcalde Pilar Gonzàlez Agàpito (PSC)

2n. Tinent d'Alcalde Jaume Graupera Vilanova (ICV-EuiA)

3r. Tinent d'Alcalde Antoni Civit i Rey (ERC)

4t. Tinent d'Alcalde Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

5è. Tinent d'Alcalde Ramon Bassas Segura (PSC)

6è. Tinent d'Alcalde Arcadi Vilert Soler (PSC)

7è. Tinent d'Alcalde Fermín Manchado Zambudio (PSC)

Segon.-

Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions.

Tercer.-

Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP."

8 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 702/2004 DE 29 DE GENER, DE SUBSTITUCIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, dóna compte del següent Decret :

"DECRET

702/2004 de 29 de gener

Assumpte:

Substitució membres de la Comissió de Govern Municipal.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

El passat dia 15 de gener de 2004 el Ple de l'Ajuntament va acceptar la renúncia al càrrec de regidora a la Sra. Consol Prados Martínez. La Sra. Prados va ser nomenada 5ª Tinent d'Alcalde per decret de l'Alcalde núm. 5023/2003 de 30 de juny, i posteriorment, per decret de l'Alcalde núm. 5049/2003 de 1 de juliol membre de la Comissió de Govern Municipal. Degut a la seva baixa cal reajustar els decrets esmentats, en concret pel que aquí respecta el de membres de la Comissió de Govern Municipal.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.-

Modificar el decret de l'Alcaldia núm. 5049/2003 de 1 de juliol, en el sentit de substituir a la Sra. Consol Prados Martínez (PSC) pel Sr. Fermín Manchado Zambudio (PSC) com a membre de la Comissió de Govern Municipal.

Segon.-

Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província."

9 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 703/2004 DE 29 DE GENER, DE MODIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES EN MATÈRIA D'INTERIOR I HISENDA.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, dóna compte del següent Decret :

"DECRET

703/2004 de 29 de gener

Assumpte:

Modificació de les competències delegades en matèria d'Interior i Hisenda.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

La Sra. Consol Prados Martínez, 5ª Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament va ser nomenada per decret de l'Alcaldia 4972/2003 de 30 de juny, consellera delegada d'Interior i Hisenda.

Posteriorment per decret de l'Alcaldia núm. 7538/2003 de 13 d'octubre es va modificar l'atribució de competències delegades a la Sra. Consol Prados, per baixa de maternitat, encarregant provisionalment la seva gestió delegada al Sr. Ramon Bassas Segura.

Finalment, el passat dia 15 de gener de 2004 el Ple de l'Ajuntament va acceptar la renúncia al càrrec de regidora a la Sra. Consol Prados Martínez. Degut a la seva baixa com a regidora cal reorganitzar l'atribució de competències delegades en matèria d'Interior i Hisenda. En aquest sentit proposo que sigui la 1ª Tinent d'Alcalde Sra. Pilar González Agàpito qui substitueixi en aquesta competència a la Sra. Prados.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.-

Modificar el decret de l'Alcaldia núm. 4972/2003 de 30 de juny, pel qual es van delegar les competències d'aquesta Alcaldia en matèria d'Interior i Hisenda a favor de la 5è Tinent d'Alcalde Sra. Consol Prados Martínez, efectuant la delegació en els mateixos termes a favor de la 1ra. Tinent d'Alcalde Sra. Pilar González Agàpito.

Segon.-

Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP."

10 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 831/2004 DE 4 DE FEBRER, RELATIU AL NOMENAMENT DE LA SRA. PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO COM A PRESIDENTA DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, dóna compte del següent Decret :

"DECRET

831/2004 de 4 de febrer

 

Assumpte:

Nomenament de la Sra. Pilar González Agàpito com a Presidenta de l'Àrea de Serveis Centrals.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

La Sra. Consol Prados Martínez, 5ª Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament va ser nomenada per decret de l'Alcaldia 4972/2003 de 30 de juny, consellera delegada d'Interior i Hisenda.

Posteriorment per decret de l'Alcaldia núm. 7538/2003 de 13 d'octubre es va modificar l'atribució de competències delegades a la Sra. Consol Prados, per baixa de maternitat, encarregant provisionalment la seva gestió delegada al Sr. Ramon Bassas Segura.

Finalment, el passat dia 15 de gener de 2004 el Ple de l'Ajuntament va acceptar la renúncia al càrrec de regidora a la Sra. Consol Prados Martínez. Degut a la seva baixa com a regidora cal reorganitzar l'atribució de competències delegades en matèria d'Interior i Hisenda. En aquest sentit proposo que sigui la 1ª Tinent d'Alcalde Sra. Pilar González Agàpito qui substitueixi en aquesta competència a la Sra. Prados.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.-

Modificar el decret de l'Alcaldia núm. 4972/2003 de 30 de juny, en el sentit d'atribuir a la Sra. Pilar González Agàpito la presidència de l'Àrea de Serveis Centrals, establerta a l'apartat onzè del decret esmentat.

Segon.-

Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri."

11 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 704/2004 DE 29 DE GENER, RELATIU AL NOMENAMENT DE LA SRA. PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO COM A PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, dóna compte del següent Decret :

"DECRET

704/2004 de 29 de gener

Assumpte:

Nomenament de la Sra. Pilar González Agàpito com a Presidenta de la Mesa de Contractació.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

La Sra. Consol Prados Martínez, 5ª Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament va ser nomenada per decret de l'Alcaldia 5050/2003 de 1 de juliol, Presidenta de la Mesa de Contractació.

Posteriorment per decret de l'Alcaldia núm. 7538/2003 de 13 d'octubre es va modificar l'atribució de competències delegades a la Sra. Consol Prados, per baixa de maternitat, encarregant provisionalment la seva gestió delegada al Sr. Ramon Bassas Segura.

Finalment, el passat dia 15 de gener de 2004 el Ple de l'Ajuntament va acceptar la renúncia al càrrec de regidora a la Sra. Consol Prados Martínez. Degut a la seva baixa com a regidora cal reorganitzar els òrgans municipals afectats, en concret pel que fa a la presidència de la Mesa de Contractació. En aquest sentit proposo que sigui la 1ª Tinent d'Alcalde Sra. Pilar González Agàpito qui substitueixi en aquesta competència a la Sra. Prados.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Únic.-

Modificar el decret de l'Alcaldia núm. 5050/2003 de 1 de juliol, de creació i composició de la Mesa de Contractació, per tal de nomenar a la Sra. Pilar González Agàpito com a Presidenta de l'esmentada Mesa. "

12 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 708/2004 DE 29 DE GENER, NOMENAMENT COM A PERSONAL EVENTUAL EN EL CÀRREC DE COORDINADOR DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS AL SR. RICARD BONASTRE I VERDAGUER.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, dóna compte del següent Decret :

"DECRET

708/2004 de 29 de gener

Assumpte:

Nomenament com a personal eventual en el càrrec de Coordinador de l'Àrea de Serveis Centrals al Sr. Ricard Bonastre i Verdaguer.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

 

Per Decret de l'Alcaldia núm. 5518/2003 de 16 de juliol, es va nomenar com a personal eventual de l'Ajuntament, pel càrrec de Coordinadora de l'Àrea de Serveis Centrals a la Sra. Aurora Baena Ruiz.

Amb efectes del dia 1 de gener de 2004 la Sra. Aurora Baena Ruiz va renunciar al càrrec esmentat, el qual continua vacant.

La competència per nomenar personal eventual que té la condició de personal de confiança o assessorament especial correspon a l'Alcalde.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.-

Nomenar com a personal eventual de confiança o d'assessorament especial, en el càrrec de Coordinador de l'Àrea de Serveis Centrals al Sr. Ricard Bonastre i Verdaguer.

El nomenament tindrà efectes des del dia 29 de gener de 2004.

Segon.-

La retribució serà l'establerta per a aquest càrrec a l'acord del Ple de l'Ajuntament de 4 de setembre de 2003.

Tercer.-

Donar compte de la present Resolució en el Ple de la Corporació en la pròxima sessió que celebri.

Quart.-

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia."

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, dóna la benvinguda al Sr. Ricard Bonastre i manifesta la posició contrària del seu grup als càrrecs de confiança d'aquesta casa, no obstant això no posen en dubte la vàlua de les persones que ocupen aquests càrrecs sinó la política de càrrecs que desenvolupa aquest Ajuntament.

En aquest moment es reincorpora a la sessió el Sr. Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA-Servei de Gestió Econòmica-

 

13 - LLIURAMENT DEL SOLAR DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUAT A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS CAMÍ RAL, PRAT I SOLÍS, DE MATARÓ, A FAVOR DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CONSTRUCCIÓ I ESTABLIMENT D'UN CENTRE DOCENT PÚBLIC D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (ANXANETA)

La senyora Pilar González, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

"El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament han consensuat una nova ubicació per a l'escola CEIP Anxaneta, amb la finalitat de construir un nou edifici escolar que s'adeqüi millor a les necessitats d'escolarització de Mataró en general, i del corresponent barri en concret, amb els compromisos inicials que consten plasmats al protocol d'intencions subscrit per les parts el dia 25 de març de 2003.

El CEIP Anxaneta presta el servei educatiu en el tram d'obligatòria escolarització.

El nou centre s'ubicarà en una finca de propietat municipal, situada a l'illa formada pels carrers Camí Ral, Prat, Solís i Floridablanca, de Mataró, que aquest Ajuntament posa a disposició del Departament d'Ensenyament per a assolir les finalitats abans indicades.

Completats els tràmits previs per poder procedir a la cessió de la finca, correspon ara fer-la efectiva, per a assolir la finalitat educativa prevista.

Per tot l'anterior, proposo al PLE, si s'escau, l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-

Posar a disposició del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el solar situat al Camí Ral, 146, de Mataró, que constitueix la finca registral núm. 13.096, inscrita al Tom 3524, Llibre 308 de Mataró, Foli 29, inscripció 1a, del Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, i que es representa gràficament al plànol que s'adjunta com a annex I, per a edificar-hi un centre escolar destinat a ubicar el CEIP Anxaneta de Mataró, i dur a terme el posterior funcionament del centre, que s'afecta així al servei públic escolar.

SEGON.-

Adquirir els següents compromisos davant del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

- Dotar la finca amb abastament d'aigua suficient, tant per a l'execució de les obres, com pel posterior funcionament del centre, i fer els tràmits necessaris per tal que el terreny disposi de subministrament d'energia elèctrica, dotant-lo de la corresponent escomesa amb potència suficient per a l'execució de les obres i per al posterior funcionament del centre.

- Eliminar qualsevol obstacle que impedeixi la normal execució de les obres de construcció del centre educatiu.

- Fer-se càrrec, si així es demana, de la construcció dels guals de les voreres i de totes les entrades al recinte del centre, suprimint les barreres arquitectòniques, i assumir el seu possible cost i taxes anuals.

TERCER.-

Notificar el present acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Servei d'Obres, al Servei d'Urbanisme i a l'Institut municipal d'Educació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 21 i 14 per venir referits a temàtiques coincidents.

21 - APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL CLAVEGUERAM DE MATARÓ, PRESENTAT PER LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL "AIGÜES DE MATARÓ" SA.

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, fa la introducció de tal com ho diu el redactat el que farà el Ple és autoritzar i avalar a la societat mercantil d'Aigües de Mataró, S.A. per demanar al Banco Bilbao Vizcaya una operació de crèdit de 1.500.000 €, amb aquests recursos juntament amb la taxa del clavegueram servirà per desenvolupar el Pla Director de la Ciutat.

El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"En data 7 de setembre de 2000 el Ple de l'Ajuntament acordà traspassar la gestió del servei urbà del clavegueram de la ciutat a la societat privada municipal AIGÜES DE MATARÓ SA, amb el criteri d'unificar aquesta gestió sota la direcció d'un sol operador, que s'encarregui del subministrament i distribució d'aigua potable i la recollida i transport de les aigües residuals i pluvials de la ciutat, tancant al màxim el cicle de l'aigua.

Entre les condicions establertes en l'acord municipal del traspàs, figurava l'encàrrec de redactar un pla director del clavegueram, que analitzés les deficiències actuals, funcionals i estructurals del clavegueram de Mataró i el seu àmbit hidrològic i al mateix temps proposar les actuacions conseqüents per a solucionar els problemes detectats.

El 14 de gener de 2004 el director gerent d'AIGÜES MATARÓ SA, societat privada municipal, ha presentat el PLA DIRECTOR DEL CALVEGUERAM DE MATARÓ (PDCLAM'03), redactat amb la col·laboració de l'empresa contractada CLABSA.

El pla director presentat constitueix un document urbanístic d'anàlisi de la xarxa que inclou les noves àrees programades de desenvolupament urbà, i proposa, defineix i valora econòmicament les actuacions de reposició i millora que s'han de realitzar per al correcte funcionament de les infrastructures bàsiques de sanejament.

El pressupost total de les actuacions proposades en el pla ascendeix a la quantitat de

28.460.321,25 €, import que servirà per a programar les inversions necessàries, i en tot cas per cercar les fonts de finançament necessàries per a l'execució de les obres que es proposen.

Atès que el pla director presentat ha sigut informat favorablement pels serveis tècnics municipals.

Atès que l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal AIGÜES DE MATARÓ SA estableix que la societat tindrà per objecte la gestió directa del servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals.

Atès que el mateix article dels estatuts assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

Per tot el que s'acaba d'exposar,

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS :

Primer.-

Aprovar el PLA DIRECTOR DEL CLAVEGUERAM DE MATARÓ (PDCLAM'03) presentat pel director gerent d'AIGÜES DE MATARÓ SA, societat privada municipal, i redactat amb la col·laboració de l'empresa contractada CLABSA, que té per objecte analitzar les deficiències actuals, funcionals i estructurals del clavegueram, i proposar les actuacions conseqüents per a solucionar els problemes detectats, de manera que es garanteixi el correcte funcionament de la xarxa, valorades i definides amb un import total de 28.460.321,25 €.

Segon.-

Autoritzar a AIGÜES DE MATARÓ SA per executar les obres que prioritàriament es proposen en el PDCLAM'03, prèvia presentació dels corresponents projectes executius, els quals tindran el contingut que preveu l'article 24 i següents del ROAS pels projectes d'obres locals ordinàries, i es subjectaran a la tramitació administrativa prevista en l'esmentat reglament.

Les obres es realitzaran de manera coordinada amb tots els serveis municipals que resultin afectats per les respectives actuacions, amb la designació dels tècnics responsables.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords al gerent d' Aigües de Mataró SA. i als serveis municipals Manteniment, Serveis Públics, Urbanisme, Ciutat Sostenible i Àrea de Via Pública, amb la indicació que, degut a l'extensa documentació gràfica del document, existeixen tres exemplars per consulta en els serveis d'Obres, Urbanisme, Manteniment i Serveis Públics. "

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

14 - AUTORITZAR I AVALAR A LA SOCIETAT MERCANTIL AIGÜES DE MATARÓ SA DAVANT L'ENTITAT FINANCERA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EN L'OPERACIÓ DE CRÈDIT DE QUANTIA DE 1.500.000 €.

La senyora Pilar González, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

"Vist l'expedient tramitat en relació a la sol·licitud de la societat mercantil Aigües de Mataró SA, d'una operació de préstec a llarg termini pel finançament del desenvolupament durant l'exercici 2004 del Pla Director del Clavegueram de la ciutat de Mataró, en virtut del que estableix la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i l'article 55 de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals.

PROPOSO:

Primer.

- Autoritzar i avalar a la societat mercantil Aigües de Mataró SA, davant l'entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en l'operació de crèdit de quantia de 1.500.000,00 euros i amb les següents condicions financeres:

Import

1.500.000,00 euros

Tipus interès

Euríbor a 3 mesos + 0,25 %

Comissió d'obertura

0,10%

Termini

10 anys

Garantia

Aval de l'Ajuntament

Destí

Desenvolupament del Pla Director del Clavegueram de Mataró

Entitat

Banc Bilbao Vizcaya Argentaria

Segon.-

Comunicar el present acord a la Societat Mercantil Aigües de Mataró SA i al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei d'Hisendes Locals i l'Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

S'incorpora a la sessió el regidor del grup municipal de Convergència i Unió, Sr. Vicenç Garcia Caurin.

 

-Servei de Compres i Contractacions-

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 25 i 15 per venir referits a temàtiques coincidents.

25 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 125/2004 DE 8 DE GENER, D'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS I PRESCRIPCIONS DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELS MÒDULS DE LA PLATJA.

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, presenta a ratificar el següent Decret :

"El dia 30 de desembre de 2003 va entrar al Registre General de l'Ajuntament de Mataró la resolució de 2 de desembre de 2003 de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en la qual es sotmet a l'acceptació de l'Ajuntament les condicions i prescripcions per les quals es podria atorgar la concessió per a ocupar 300 m2de domini públic marítimo terrestre amb les obres compreses en el projecte bàsic de restaurant tipus per instal·lar en el Passeig Marítim de Mataró, àmbits 1 i 2,

Aquesta acceptació s'havia de contestar dintre del termini de DEU DIES comptats a partir de la data de notificació, considerant que si no es manifestava res en l'esmentat termini o no s'acceptaven les condicions ofertades, s'arxivaria l'expedient i es tindria per desisitit a l'Ajuntament de Mataró com a peticionari de la concessió.

En conseqüència la consellera delegada de Ciutat Sostenible proposa a l'Ajuntament PLE l'adopció del següent acord:

UNIC

: Ratificar el Decret núm.: 125/2004 de 8 de gener, que resol el següent:

"

Que en el "Projecte de rehabilitació i millora de la façana marítima de Mataró a llevant del port" promogut pel Ministeri de Medio Ambiente, es preveuen 2 indrets situats en domini públic marítimo terrestre, dels definits en l'article 65.1a del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas 22/1988 per la instal·lació de dos mòduls de servei de tipus fix que poden ser objecte de concessió administrativa per part del Ministerio de Medio Ambiente.

Que l'Ajuntament de Mataró ha aprovat el projecte bàsic tipus per la construcció, instal·lació i explotació d'aquests mòduls de serveis de tipus fix que defineix i descriu les obres que s'han de realitzar per la construcció d'aquestes instal·lacions, que tindran una ocupació màxima de 150 m2, dels quals 100 m2 com a màxim seran tancats i 50 m2 oberts per la utilització com terrassa, d'acord amb la normativa d'aplicació.

Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró de 6 de març de 2003 va acordar sol·licitar al Ministerio de Medio Ambiente la concessió administrativa d'aquests 2 indrets consistents en l'ocupació d'uns 300 m2 de bens de domini públic marítimo terrestre per destinar-los a la construcció de dos mòduls de serveis de tipus fix i facultar a l'Alcalde-President per formalitzar i presentar la documentació que sigui necessària per l'execució d'aquest acord davant la Demarcació de Costes en Catalunya del Ministerio de Medio Ambiente.

Que aquesta sol·licitud es va presentar a la Demarcació de Costes en Catalunya del Ministerio de Medio Ambiente el dia 11 de març de 2003.

Que en data 30 de desembre de 2003 la Demarcació de Costes en Catalunya del Ministerio de Medio Ambiente ha tramés a l'Ajuntament la resolució de data 18 de desembre de 2003, de l'acceptació per part de l'Ajuntament de Mataró de les condicions i prescripcions per les quals es podria atorgar la concessió administrativa d'ocupació de 300 m2 de bens de domini públic marítimo terrestre amb les obres compreses en el Projecte bàsic de restaurant tipus per instal·lar en el passeig Marítim de Mataró, àmbits 1 i 2.

Vistos els informes jurídic i tècnic de 7 de gener de 2004 favorables a l'acceptació de les condicions i prescripcions, d'acord amb el que es preveu en l'article 67 de la Ley 22/1988 de Costas i l'article 146 del Real Decreto 1471/1989 por el qual se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas que estableix com a requisit previ necessari per l'atorgament de la concessió, l'acceptació del peticionari de les condicions i prescripcions que l'hauran de regir dintre del termini de 10 dies.

Atesa la urgència per presentar l'acceptació dintre del termini legal conferit a l'efecte com a requisit previ necessari per l'atorgament de la concessió.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 21 de la Llei de Bases de Règim Local,

RESOLC:

Primer.-

Acceptar les condicions i prescripcions contingudes en la resolució del Ministerio de Medio Ambiente que hauran de regir la concessió administrativa per ocupar 300 m2 de béns de domini públic marítimo terrestres amb les obres compreses en el Projecte bàsic de restaurant tipus per instal·lar en el passeig Marítim de Mataró, àmbits 1 i 2, d'acord amb el que es preveu a l'article 67 de la Ley 22/1988 de Costas.

Segon.-

Ratificar la present Resolució pel Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

15 - APROVACIÓ L'ADJUDICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE 2 MODULS DE SERVEI DE TIPUS FIX UBICATS A LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE AL PASSEIG MARÍTIM DE MATARÓ A FAVOR DEL RACÓ D'EN MARGARIT PEL QUE FA AL MODUL 1 I DE SERVEIS ASSISTENCIALS TERCIARIS, SL PEL QUE FA AL MODUL 2.

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, presenta la proposta següent :

"Examinat l'expedient administratiu de concessió per a la construcció i explotació de 2 mòduls de servei de tipus fix al Passeig Marítim de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Llicències de l'Ajuntament de Mataró, de data 19 de desembre de 2003, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de la concessió per a la construcció i explotació del mòdul ubicat a l'àmbit núm. 1, situat al c/ Sant Agustí, a favor de la mercantil Racó d'en Margarit, SL., essent que així mateix es proposa l'adjudicació de la concessió per a la construcció i explotació del mòdul núm. 2, situat al costat de "El Cargol", a favor de la mercantil Serveis Assistencials Terciaris, SL., d'acord amb la proposta de projecte constructiu de mòdul i d'acord amb el cànon ofert per les esmentades entitats.

Atès que en la data de 08/01/2004 per decret de l'Alcalde-President d'aquesta Corporació es van acceptar les condicions i prescripcions contingudes aprovades per resolució en la data de 02/12/2003 per la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, per les que es podria atorgar a favor d'aquesta Corporació la concessió administrativa per ocupar 300 m2 de béns de domini públic marítimo terrestre, decret el qual serà ratificat a la propera sessió que celebri el Ple Municipal.

Atès que cal sotmetre l'adjudicació a la condició suspensiva d'aprovació per la Direcció General del Ministeri de Medi Ambient de la concessió a favor d'aquesta Corporació per a l'ocupació de 300 m2 de béns de domini públic marítimo terrestre segons el contingut del plec de clàusules econòmiques administratives particulars aprovat pel Ple Municipal d'aquesta Corporació en la data de 02/10/2003.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar l'atorgament de concessió per a la construcció i explotació de 2 mòduls de servei de tipus fix al Passeig Marítim de Mataró, a:

 • mòdul ubicat a l'àmbit núm. 1, situat al c/ Sant Agustí: a la mercantil Racó d'en Margarit, SL.
 • mòdul ubicat a l'àmbit núm. 2, situat al costat de "El Cargol": a la mercantil Serveis Assistencials Terciaris, SL.

d'acord amb la proposta de projecte constructiu de mòdul i d'acord amb el cànon ofert per les esmentades entitats a la seva proposta. La concessió tindrà una durada de quinze (15) anys, d'acord amb el previst al plec de condicions particulars i prescripcions aprovat per resolució de data 02/12/2003 per la Dirección General de Costas del Ministeri de Medi Ambient.

Segon.-

Sotmetre l'adjudicació del present acord a la condició suspensiva d'aprovació per la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient de la concessió a favor d'aquesta Corporació per a l'ocupació de 300 m2 de béns de domini públic marítimo terrestre, segons el contingut del plec de clàusules econòmiques administratives particulars aprovat pel Ple Municipal d'aquesta Corporació en la data de 02/10/2003.

Tercer.-

Requerir a les empreses adjudicatàries a fi de que en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor d'aquest Ajuntament una garantia definitiva per l'import de 5.400'00.-EUR. cada una, equivalent al 4 % del pressupost d'execució per contracte del projecte bàsic de restaurant de tipus fix per instal·lar al Passeig Marítim de Mataró, aprovat per decret del Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres d'aquesta Corporació en la data de 24/02/2003, IVA. inclòs, amb devolució de la garantia provisional efectuada per ambdues entitats en el seu dia per poder concòrrer a la licitació d'aquest concurs un cop formalitzada la garantia definitiva anteriorment esmentada.

Quart.-

Requerir a les dues entitat adjudicatàries el pagamant de 94'03.-EUR., respectivament, en concepte de despesa per l'anunci publicat al Bop de Barcelona en la data de 14/10/2003 per a la convocatòria de licitació d'aquest concurs.

Cinquè.-

Comunicar a ambdues entitats adjudicatàries que abans de l'inici de l'activitat hauran d'acreditar la formalització de la corresponent assegurança de cobertura de la resposabilitat civil per l'activitat desenvolupada, entre la que s'haurà d'incloure la prestació del servei de restauració.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, considera que els dos mòduls sotmesos per a la mateixa platja de Mataró i a concurs són iguals, amb un Plec de Condicions Administratives igual, però el resultat és molt diferent. S'han tingut queixes d'irregularitats, d'una certa actuació en benefici del segon mòdul. És dispar que per un espai es pagui un cànon de 26.000 € i per l'altre espai igual es pagui 17.500 €. El resultat és realment injust, malgrat el que digui el Plec de Clàusules, per tant el seu grup municipal s'abstindran perquè no poden estar d'acord amb aquest procediment.

La senyora Quiteria Guirao li agradaria comentar aquestes denúncies i reitera que va haver-hi un procés correcte de licitació i una obertura de pliques.

El senyor Josep Lluís Martí accepta la proposta i li recomana que es repassi l'expedient perquè la proposta que ha guanyat és inferior a totes les altres presentades. En qualsevol cas hi ha barems diferents amb diferents conceptes que tenen diferents puntuacions, però tot això que ha passat és molt curiós i és una situació impensable.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

16 - DESESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD EFECTUADA PER CINTRA APARCAMIENTOS, SA, CONCESSIONÀRIA DE L'EXPLOTACIÓ DE L'ESTACIONAMENT SUBTERRANI DE LA PLAÇA DE LES TERESES, RELATIVA A LA REVISIÓ PER A L'ANUALITAT DEL 2004 DE LA TARIFA MÀXIMA A APLICAR PER HORA O FRACCIÓ D'ESTACIONAMENT.

El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient administratiu per a la construcció i explotació d'un estacionament subterrani a la Plaça de les Tereses, de Mataró, essent l'entitat concessionària Cintra Aparcamientos, SA.

Atès que per acord del Ple Municipal de 22/09/1994, es van proposar dos sistemes per a la revisió de tarifes, a aplicar la menor de les dues opcions: IPC sobre tarifa base 1993 (135.-Ptes.) actualitzada anualment; o be l'IPC + 5 punts sobre tarifa neta de l'any anterior, essent que des del 1997 la segona opció ha quedat superada per la primera i no podrà tornar a ser utilitzada.

Atès que per acord del Ple Municipal de data 12/12/2002 s'acordà aprovar un increment de la tarifa en l'import de 0'087.-EUR., IVA. inclòs, a fi de repercutir la inversió per les millores efectuades a l'estacionament a càrrec de la concessionària.

Vista la sol·licitud efectuada en la data de 02/12/2003 pel Sr. Santiago Arderiu Usart, legal representant de Cintra Aparcamientos, SA., respecte de la revisió de la tarifa màxima a aplicar per al 2004 per hora o fracció d'estacionament, sol·licitant l'aprovació de la tarifa màxima de 1'40.-EUR., IVA. inclòs per aplicació a la tarifa de l'augment experimentat a l'IPC entre els mesos d'octubre/2002 a octubre/2003, equivalent a un 2'60 %.

Vist l'informe efectuat en la data de 12/12/2003 per l'enginyer del Servei de Mobilitat amb el vist i plau del Cap de l'esmentat Servei, en el que es conclou que un cop aplicat l'IPC sobre la tarifa de 1993 així com el corresponent percentatge de finançament de les millores efectuades a l'estacionament, resulta a aplicar la mateixa tarifa aprovada per a l'anualitat del 2003.

Qui Subscriu, Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents ACORDS:

 1. Desestimar la sol·licitud efectuada en la data de 02-12-2003 pel Sr. Santiago Arderiu Usart, legal representant de Cintra Aparcamientos, SA., concessionària de l'explotació de l'estacionament subterrani situat a la Pl. de les Tereses, de Mataró, relativa a la revisió del preu de tarifa màxima a aplicar per hora o fracció d'estacionament a l'esmentat estacionament subterrani per a l'anualitat del 2004, atès que de l'aplicació de l'IPC sobre la tarifa base 1993 així com de l'aplicació del corresponent increment de la tarifa per al finançament del projecte de millora de l'estacionament, la tarifa màxima a aplicar continua essent la mateixa que l'aprovada per a l'anualitat del 2003.
 2. Mantenir per a l'anualitat del 2004 com a tarifa màxima a aplicar per hora o fracció d'estacionament l'import de 1'35.-EUR., IVA. inclòs."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

17 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DATA 31/12/2003, APROVAT PEL CONSELLER-DELEGAT D'INTERIOR I HISENDA, EN EL QUE S'INCLOU LA MODIFICACIÓ PER AMPLIACIÓ EN L'IMPORT DE 35.000'00 EUR., IVA. INCLÒS, DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, ADJUDICAT A FAVOR DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A.

La senyora Pilar González, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la ratificació del següent Decret :

"Mitjançant decret núm. 2529/2003, de 31/12, aprovat pel Conseller-Delegat d'Interior i Hisenda, s'acordà per urgència la modificació per ampliació del contracte de servei públic de recollida de residus sòlids urbans, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA., a fi de poder atendre l'esmentada despesa a càrrec de l'exercici pressupostari en la que es merità. L'òrgan competent per a la modificació d'aquest contracte és el Ple, per la qual cosa es proposa la seva ratificació per aquest òrgan, essent el contingut del decret abans ressenyat el següent:

"Atès el contingut dels expedients administratius de contractació que es relacionen a l'annex núm. 1 que acompanya el present decret.

Ateses les sol·licituds de modificació dels esmentats contractes efectuades pels corresponents serveis que promouen les contractacions.

D'acord amb el previst a l'art 101 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i essent que la modificació es deu a necessitats noves o causes imprevistes i que per raó d'interès públic és necessària la modificació dels contractes esmentats a l'annex.

Atès que per al cas de que la modificació comporti augments o disminucions en el preu del contracte superiors al 20 % del preu inicial del contracte consta l'acceptació expressa de l'adjudicatària del contracte respecte de la modificació proposada des del servei promotor de la contractació.

Atès que per al cas de que la modificació comporti l'augment en la despesa dels contractes existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquestes despeses en el pressupost municipal corresponent a les anualitats afectades per la modificació, així com en els pressupostos dels organismes autònoms adherits a aquestes contractacions, en el seu cas, o bé es preveu efectuar aquesta consignació per als exercicis posteriors al 2004.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 13 d'octubre de 2003, RESOLC:

Primer. Aprovar la modificació dels contractes que s'esmenten a l'annex núm. 1 que acompanya al present acord, d'acord amb els imports i anualitats que igualment s'assenyalen.

Segon. Atendre, per al cas de que la modificació comporti augment de les despeses previstes al contracte, els imports als que ascendeix la modificació a càrrec de les partides del pressupost municipal que s'esmenten, i respecte de les anualitats que igualment s'assenyalen, i en el seu cas a càrrec del pressupostos dels organismes autònoms municipals adherits a les esmentades contractacions.

Tercer. D'acord amb el previst a l'art 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es sotmeten els efectes del present acord a l'aprovació definitiva del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2005 i posteriors, per al cas de que existeixi previsió de despeses a càrrec d'aquests pressupostos, així com als pressupostos aprovin els organismes autònoms municipals adherits als contractes esmentats a l'annex núm. 1.

Quart. Es requereix a les entitats adjudicatàries dels esmentats contractes el dipòsit del 4 % al que ascendeix la modificació dels contractes per augment del seu import, tal i com es detalla a l'annex núm. 1 que acompanya al present acord, dipòsit el qual caldrà efectuar a la Tresoreria de Fons Municipal d'aquesta Corporació en el termini de 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la rebuda de la notificació del present acord.

ANNEX

Modificació per ampliació en l'import de 35.000'00.-EUR., IVA. inclòs, del contracte de servei públic de recollida de residus sòlids urbans, adjudicat a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

Sol·licitud de modificació per la unitat administrativa que promou la contractació: informe de data 09/12/2003 efectuat pel Cap de Serveis Municipals, en el que es sol·licita l'ampliació del contracte abans esmentat en l'import addicional de 35.000'00.-EUR., IVA. inclòs, a fi de poder fer front als majors costos generats per la prestació d'aquest servei degut a la major quantitat de brossa recollida durant l'anualitat del 2003 respecte de la prevista al contracte, així com degut a l'aturada tècnica de la planta de Granollers de tractament de brossa orgànica i fracció verda i de l'ajustatge de quantitats que el Consorci del Maresme.

Partida del pressupost municipal aprovat per al 2003 que atendrà la despesa: 52000/442/22700 (tipus op. ADC núm. 200300052774), per l'import de 35.000'00.-EUR., IVA. inclòs, en la qual s'autoritza i disposa a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA. l'esmentat import.

€".

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

18 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DATA 31/12/2003, APROVAT PEL CONSELLER-DELEGAT D'INTERIOR I HISENDA, EN EL QUE S'INCLOU LA REVISIÓ DELS PREUS A COMPTE DEL 2003 A APLICAR AL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, DE LEUPM I DE L'IME, PRESTAT PER SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA,S.A. (SELSA)

La senyora Pilar González, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la ratificació del següent Decret :

"Mitjançant decret núm. 2529/2003, de 31/12, aprovat pel Conseller-Delegat d'Interior i Hisenda, s'acordà per urgència la revisió provisional dels preus a aplicar durant el 2003 al contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals, adjudicat a favor de Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), a fi de poder atendre la despesa a la que ascendeix la revisió a càrrec de l'exercici pressupostari del 2003, així com l'ampliació del contracte en l'import de 14.068'96.-EUR., IVA. inclòs, degut als serveis extraordinaris realitzats durant el 2003 i el previstos per al 2004. L'òrgan competent per a la modificació d'aquest contracte és el Ple, pel que es proposa la ratificació del decret per aquest òrgan, essent el seu contingut el següent:

"Atès el contingut dels expedients administratius de contractació que es relacionen a l'annex núm. 1 que acompanya el present decret.

Ateses les sol·licituds de modificació dels esmentats contractes efectuades pels corresponents serveis que promouen les contractacions.

D'acord amb el previst a l'art 101 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i essent que la modificació es deu a necessitats noves o causes imprevistes i que per raó d'interès públic és necessària la modificació dels contractes esmentats a l'annex.

Atès que per al cas de que la modificació comporti augments o disminucions en el preu del contracte superiors al 20 % del preu inicial del contracte consta l'acceptació expressa de l'adjudicatària del contracte respecte de la modificació proposada des del servei promotor de la contractació.

Atès que per al cas de que la modificació comporti l'augment en la despesa dels contractes existeix crèdit adequat i suficient per atendre aquestes despeses en el pressupost municipal corresponent a les anualitats afectades per la modificació, així com en els pressupostos dels organismes autònoms adherits a aquestes contractacions, en el seu cas, o bé es preveu efectuar aquesta consignació per als exercicis posteriors al 2004.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 13 d'octubre de 2003, RESOLC:

Primer. Aprovar la modificació dels contractes que s'esmenten a l'annex núm. 1 que acompanya al present acord, d'acord amb els imports i anualitats que igualment s'assenyalen.

Segon. Atendre, per al cas de que la modificació comporti augment de les despeses previstes al contracte, els imports als que ascendeix la modificació a càrrec de les partides del pressupost municipal que s'esmenten, i respecte de les anualitats que igualment s'assenyalen, i en el seu cas a càrrec del pressupostos dels organismes autònoms municipals adherits a les esmentades contractacions.

Tercer. D'acord amb el previst a l'art 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es sotmeten els efectes del present acord a l'aprovació definitiva del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2005 i posteriors, per al cas de que existeixi previsió de despeses a càrrec d'aquests pressupostos, així com als pressupostos aprovin els organismes autònoms municipals adherits als contractes esmentats a l'annex núm. 1.

Quart. Es requereix a les entitats adjudicatàries dels esmentats contractes el dipòsit del 4 % al que ascendeix la modificació dels contractes per augment del seu import, tal i com es detalla a l'annex núm. 1 que acompanya al present acord, dipòsit el qual caldrà efectuar a la Tresoreria de Fons Municipal d'aquesta Corporació en el termini de 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la rebuda de la notificació del present acord.

ANNEX

Revisió provisional dels preus aplicables al contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals per al 2003.

Mitjançant informe del Gerent de l'EUPM de data 12/12/2003 i mitjançant acord de la Presidenta d'aquest patronat de data 31/12/2003, es posa de manifest que la prestació dels serveis de neteja a aquest organisme autònom durant el 2003 s'efectuà per SELSA en base als preus origen del contracte (presentats a la licitació efectuada durant l'any 98), per la qual cosa correspon aprovar durant la present anualitat la revisió provisional dels preus, a fi d'ajustar la despesa a la que ascendiran els serveis prestats enguany. Per tant i considerant una previsió d'augment del 3'2 % per al 2003 es sol·licita des de l'EUPM l'aprovació de l'import de revisió provisional dels preus aplicables al contracte per a l'exercici 2003 de 11.065'68.-EUR., IVA. inclòs.

Així mateix i mitjançant informe de data 31/12/2003 de la Cap del Servei de Compres i Contractacions es sol·licita l'aprovació de la revisió provisional dels preus aplicables al contracte de servei de neteja dels edifici i dependències municipals per l'import de 37.100'00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com ha sol·licitat l'entitat adjudicatària del servei, SELSA, en espera de disposar dels índex que composen la fórmula polinòmica que recull el plec de condicions econòmiques administratives particulars que regeix la prestació del servei. Així mateix es sol·licita l'aprovació de la modificació del contracte per ampliació del mateix en l'import de 14.068'96.-EUR., IVA. inclòs, per la prestació de serveis extraordinaris de neteja a diferents edificis i dependències municipals durant el 2003 i en previsió de la despesa que per aquest motiu es pugui meritar durant el 2004.

Finalment consta informe del director de l'IME, de data 31/12/2003, sol·licitant així mateix la revisió provisional dels preus aplicables al contracte de neteja durant el 2003, per l'import de 10.454'45.-EUR., IVA. inclòs, a compta de la revisió definitiva que s'efectuarà un cop es disposin de les variables que composen la fórmula polinòmica de la revisió.

Correspon:

1.- Autoritzar les anotacions comptables que a continuació s'expliciten, a favor de SELSA, a càrrec de la partida núm. 422/22700 del pressupost aprovat per l'EUPM per al 2003:

 • Reconèìxer l'import de 8.529'87.-EUR., IVA. inclòs (fase O).
 • Autoritzar i disposar l'import de 2.535'81.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable ADC núm. 200300004705).

2.- Autoritzar i disposar a favor de SELSA l'import de 44.134'48.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2003 que a continuació s'esmenten:

 • 34100/121/22700: 32.100'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable tipus ADC núm. 61922).
 • 34100/313/22700: 4.100'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable tipus ADC núm. 61924).
 • 34100/422/22700: 900'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable tipus ADC núm. 61925).
 • 34100/121/22700: 7.034'48.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable tipus ADC núm. 200300042779).
 • 34100/121/22700: 7.034'48.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable tipus ADFUT núm. 200300063592).

3.- Autoritzar i disposar a favor de SELSA l'import de 10.454'45.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les partides que s'esmenten a continuació del pressupost aprovat per l'IME per a la present anualitat del 2003:

 • 2110/422/22700: 6.901'16.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable tipus ADC núm. 200300013828).
 • 1000/121/22700: 346'82.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable tipus ADC núm. 200300013817).
 • 2250/422/22700: 3.206'47.-EUR., IVA. inclòs (doc. comptable tipus ADC núm. 200300013829).

Es requereix a l'adjudicatària per què en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria Municipal una garantia addicional per l'import de 2.907'56.-EUR., IVA. inclòs, degut a la revisió dels preus aplicables al contracte efectuada amb la present resolució."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

19 - INICI DE L'EXPEDIENT PER A L'ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA REHABILITACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA MASIA DE "CAL SASTRE" DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, APROVACIÓ DEL PROJECTE I DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EXPOSICIÓ PÚBLICA PER 30 DIES.

La senyora Pilar González, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

"Vist l'informe tècnic efectuat en la data de 12/12/2003 pel Cap de la Secció de Patrimoni d'aquesta Corporació, i la provisió del Conseller-Delegat d'Interior i Hisenda de data 15/12/2003, mitjançant la qual s'incoa el corresponent expedient administratiu per a l'atorgament de la concessió demanial per a la rehabilitació i explotació com a bar-restaurant obert al públic de la masia "Cal Sastre", situada a la Via Sèrgia, núm. 20, cantonada amb el C/ de la Teixidora, del polígon industrial de Les Hortes del Camí Ral, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Atès que consten els preceptius informes del Secretari General i l'Interventor de Fons Municipal, ambdós de data 29/01/2004, tal i com al respecte preveu l'art. 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per decret núm. 336/1988, de 17 d'octubre.

Atès el previst als arts. 53 a 70 i concordants del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals abans esmentat, en el que es regula la utilització dels béns de domini públic, i d'acord amb el previst als arts. 85 a 90 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que es regula el procediment de concurs en els contractes públics.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003, qui subscriu, Consellera-Delegada d'Interior i Hisenda PROPOSA al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

1.- Iniciar l'expedient administratiu per a l'atorgament de concessió demanial per a la rehabilitació i explotació com a bar-restaurant obert al públic de la masia "Cal Sastre", situada a la Via Sèrgia, núm. 20, cantonada amb el C/ de la Teixidora, del polígon industrial de Les Hortes del Camí Ral, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

2.- Aprovar el projecte bàsic i d'execució de consolidació estructural i estanqueitat de l'edifici "Cal Sastre", amb els seus documents i annexos, i el plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regiran la concessió.

3.- Acordar l'exposició pública pel termini de 30 dies del projecte i plec de clàusules econòmiques administratives detallats en el punt anterior, mitjançant la seva publicació al BOP de Barcelona i exposició al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació per un termii de 30 dies, essent que en cas de que no es formulin al·legacions o impugnacions els esmentats documents quedaran aprovats de forma definitiva.

4.- Un cop aprovats definitivament el projecte i plec de condicions econòmiques administratives particulars de la concessió es convocarà licitació pública per a l'adjudicació de l'atorgament de la concessió per un termini de 26 dies, a fi de que els interessats presentin les seves propostes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

-Servei de Recursos Humans-

20 - DECLARACIÓ COMPATIBILITAT FUNCIONARIA.

La senyora Pilar González, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

"VISTA la declaració de segona activitat presentada per la funcionaria de carrera senyora JULIA ORTEGA RAMOS, en la que demana la compatibilitat d'una segona activitat de tipus professional amb l'exercici del lloc de treball principal que desenvolupa en aquesta Administració. Aquesta segona activitat que demana és per exercir lliurament la seva professió de psicòloga € consultora. A la seva petició fa constar també que desenvolupa accions de formació a l'escola de policia, però en relació a aquesta activitat el ple en data 10 de desembre de 1998, ja li va concedir la compatibilitat.

ATÈS que aquesta segona activitat que sol·licita es duria a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal que desenvolupa com a funcionària a l'Ajuntament de Mataró.

CONSIDERANT que la normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1190, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

CONSIDERANT que l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix que l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari dels interessats.

CONSIDERANT que l'art. 329 del Decret 214/1990, declara la compatibilitat de l'exercici de la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%.

CONSIDERANT que l'art. 330 del Decret 214/1990, esmentat anteriorment, estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats professionals si aquestes comporten la submissió a llicències, autoritzacions, permisos, ajudes financeres o control de l'entitat local; si l'activitat està directament relacionada amb la què es desenvolupa en la unitat de l'Administració en la què es presti servei; o si la realització de l'activitat professional comporta la intervenció, en el moment actual o en els darrers dos anys, en els assumptes del lloc públic on es troba.

CONSIDERANT que l'art. 343 del mateix Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.

ATÈS que segons l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, correspon al ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat,

VIST l'informe jurídic corresponent, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ,

ACORDS

PRIMER.-

Per aplicació del que disposa l'art. 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, DECLARAR LA COMPATIBILITAT entre les funcions que realitza en aquest Ajuntament a jornada complerta la senyora JULIA ORTEGA RAMOS, - TAE, psicòloga, adscrita al servei de Recursos Humans -, amb la segona activitat de tipus professional que sol·licita desenvolupar €exercici lliure de la professió de psicòleg -, en el ben entès que aquesta segona activitat no podrà realitzar-se si està directament relacionada amb la que es desenvolupa en el servei de l'Ajuntament on fa la seva activitat principal. Es manté la compatibilitat donada pel ple en data 10 de desembre de 1998 respecte a l'activitat de formació que desenvolupa a l'Escola de Policia de Catalunya.

SEGON.-

La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar.

TERCER.-

Notificar el present acord a la persona interessada."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

21 - APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL CLAVEGUERAM DE MATARÓ, PRESENTAT PER LA GERÈNCIA DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL "AIGÜES DE MATARÓ" SA.

Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 14.

22 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'IMPLANTACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM A LA URBANITZACIÓ DE SANTA MARIA DE CIRERA "LES SURERES" I IMPOSAR CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER RAÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES ÀMBIT LES SURERES.

El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte constructiu d'implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera "Les Sureres ", promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, i redactat per l'enginyer de C.C.P. Josep Coma i Roma del despatx GECSA Ingeniería, que té per objecte la definició completa i detallada de les obres a executar per tal de dotar a la urbanització d'una xarxa de clavegueram, així com la reposició dels paviments malmesos per causa de les rases, amb un pressupost total de coneixement per l'Administració de 1.609.888,19 € IVA inclòs, i d'execució per contracte de 1.536.349,03 € IVA inclòs.

La urbanització avui dia no compta amb una xarxa de clavegueram, motiu pel qual els veïns disposen d'una fossa sèptica individual, la qual s'encarreguen de buidar periòdicament, suportant, a part de les despeses que això comporta, altres inconvenients com són filtracions, brutícies, sorolls i males olors.

Les obres previstes en el projecte es portaran a terme en una sola fase d'execució i es realitzaran seqüencialment per carrers, de manera que puguin realitzar-se recorreguts alternatius. El termini d'execució de les obres és de 12 mesos.

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'enginyer municipal del servei d'obres, en data 22 de gener de 2004 ha informat que no hi cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial del projecte i estableix les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar les obres.

S'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del Reglament d'Obres i Serveis sobre l'examen previ dels projectes d'obres quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

No obstant, i atenent a la qualificació urbanística del territori on es troben ubicades les respectives parcel·les, es distingeixen tres àmbits d'actuació i de gestió econòmica diferents, que d'acord amb el planejament urbanístic vigent són el següents:

 • Àmbit Les Sureres, sòl urbà.
 • Àmbit UA-32 Lo Bassal I, sistema d'execució per cooperació.
 • Àmbit UA-33 Lo Bassal II, sistema d'execució per cooperació.

Els pressupostos que corresponen a cada àmbit, segons el projecte, són els següents:

Àmbit Les Sureres, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.047.060,05 € IVA inclòs i de coneixement de l'Administració de 1.097.178,82 € IVA inclòs.

Àmbit UA-32 Lo Bassal I, amb un pressupost d'execució per contracte de 412.538,00 € IVA inclòs i de coneixement de l'Administració de 432.284,62 € IVA inclòs.

Àmbit UA-33 Lo Bassal II, amb un pressupost d'execució per contracte de 76.750,98 € IVA inclòs i de coneixement de l'Administració de 80.424,75 € IVA inclòs.

Atenent a l'article 59 de la vigent Llei d'hisendes locals, que es faculta als Ajuntaments a establir i exigir contribucions especials, quan les obres a realitzar produeixin un benefici a persones determinades, com és el cas.

Atenent igualment a l'article 28 i següents de la llei esmentada que estableix que el fet imposable de les contribucions especials el constitueix l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici o augment del valor dels seus béns, com a conseqüència de la realització de l'establiment d'un servei públic, com és la implantació d'una xarxa de sanejament i la supressió de les fosses sèptiques.

Atenent que l'exacció de les contribucions precisarà la prèvia adopció de l'acord d'imposició en cada cas concret segons exigeix l'article 34.

Vistos els anteriors informes, confeccionats pels serveis municipals Jurídics, Ingressos i Obres respectivament, de conformitat amb la imposició de contribucions especials a l'Àmbit de Les Sureres per tractar-se de sòl urbà, segons el planejament urbanístic municipal.

En quant als altres dos àmbits, de conformitat amb les recomanacions dels anteriors informes, es regularan pel que s'ha acordat en l'expedient del Servei d'Urbanisme 025/2003 per tractar-se altres sectors en tràmit que no disposen de la qualificació de sòl urbà, que es finançaran mitjançant quotes urbanístiques.

L'òrgan municipal capacitat per aprovar aquest projecte és el Ple de l'Ajuntament per imperatiu legal i en concret per la Llei d'Hisendes Locals.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple de l'Ajuntament, si s'escau, l'adopció dels següents

A C O R D S :

Primer.-

Aprovar inicialment el Projecte constructiu d'implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera "Les Sureres", promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, i redactat per l'enginyer de C.C.P. Josep Coma i Roma de l'oficina GECSA Ingeniería, que té per objecte la definició de les obres necessàries per implantar la xarxa de clavegueram a cadascuna de les parcel·les que conformen la urbanització de Les Sureres, amb un pressupost d'execució de coneixement de l'Administració de 1.609.888,19 € IVA inclòs i d'execució per contracte de 1.536.349,03 € IVA inclòs.

L'execució de les obres descrites en el projecte dotarà a la urbanització d'una moderna xarxa de clavegueram per recollir les aigües residuals, la qual cosa evitarà als ocupants de les parcel·les els costos periòdics que suporten amb el buidat de les seves respectives fosses sèptiques, a més a més de les filtracions i males olors i sorolls.

El pressupost del projecte apareix desglossat, atenent a les diferent figures de planejament urbanístic que conformem la urbanització i a la seva gestió econòmica; i els pressupostos parcials són les següents:

Àmbit Les Sureres, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.047.060,05 € IVA inclòs i de coneixement de l'Administració de 1.097.178,82 € IVA inclòs.

Àmbit UA-32 Lo Bassal I, amb un pressupost d'execució per contracte de 412.538,00 € IVA inclòs i de coneixement de l'Administració de 432.284,62 € IVA inclòs.

Àmbit UA-33 Lo Bassal II, amb un pressupost d'execució per contracte de 76.750,98 € IVA inclòs i de coneixement de l'Administració de 80.424,75 € IVA inclòs.

Segon.-

Imposar contribucions especials per raó de l'execució de les obres contemplades en l'anterior projecte a l'Àmbit Les Sureres, perquè la localització de les parcel·les que el conformen es troba en sòl urbà, això d'acord amb el que preveuen els articles 28 i següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Pel que fa a l'Àmbit UA-32 Lo Bassal I i a l'Àmbit UA-33 Lo Bassal II es gestionaran mitjançant quotes urbanístiques i atenent al que s'ha acordat fins ara en l'expedient administratiu del Servei d'Urbanisme 025/2003.

Tercer.-

Sotmetre els anteriors acords a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, durant els quals els propietaris afectats o persones interessades podran formular les al·legacions o reclamacions que estimin convenients .

En el supòsit de no presentar-se reclamacions i/o al·legacions als acords es donarà per aprovats definitivament.

Quart.-

En base al que disposa l'article 2on. dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar a aquesta empresa l'execució de les obres definides en aquest projecte, sota les condicions establertes per l'enginyer municipal en el seu informe.

Cinquè.-

Comunicar els anteriors acords als gerents d'Aigües de Mataró i PUMSA i als servei municipals de Ingressos, Urbanisme, Manteniment, Serveis Públics i Mobilitat."

 

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, manifesta que és una antiga reclamació i una necessitat d'aquesta zona de la ciutat, i que els propietaris saben perfectament de la necessitat de tirar endavant aquest projecte. Indica que després de la reunió mantinguda amb els propietaris va sortir un acord verbal de què se'ls facilitaria el projecte definitiu amb el seu pressupost corresponent, cosa que no ha estat així. Per tant davant aquesta actuació incorrecta i en base al compromís que s'havia adquirit amb els veïns el seu grup municipal s'abstindrà.

El senyor Joan Antoni Baron ignora aquesta puntualització que ha fet el Sr. Mojedano, però s'assabentarà del succeït. No obstant això per la seva tranquil·litat ara es fa l'aprovació inicial i haurà temps de subsanar tot allò que sigui necessari abans de l'aprovació definitiva.

El senyor Paulí Mojedano respon que si vol li facilita la còpia de l'escrit enviat per la Junta de Propietaris, però en tot cas evidentment ara es porta l'aprovació inicial en la qual haurà un període d'al·legacions, però vol deixar palès el tarannà i la forma de fer les coses.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

-Servei d'Urbanisme-

23 - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL "CAN QUIRZE".

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

El 2 d'octubre de 2003 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment el nou Pla Parcial de Can Quirze promogut per la societat municipal PUMSA i també va acordar la seva remissió a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

En sessió de data 17 de desembre de 2003 l'esmentada Comissió d'urbanisme, va acordar aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic del sector de Can Quirze, si bé en supedita la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, verificat pel Ple de l'Ajuntament, en el qual s'incorporin les prescripcions següents:

 • La definició dels paràmetres bàsics de l'ordenació de volums amb formes alternatives, si s'escau, que seran concretades en el projecte de reparcel·lació o la llicència d'edificació, i en conseqüència suprimir els estudis de detall previstos en l'article 6 de la normativa del document.
 • Complementar la documentació del pla parcial amb l'informe favorable de les companyies de serveis i de l'enginyer municipal que manquen, per tal de garantir l'adequació de les noves infrastructures a les existents.
 • Garantir l'accés als habitatges des de carrers amb un pendent igual o inferior al 8%.

El 22 de gener de 2004, la societat municipal PUMSA ha aportat la proposta de Text refós del pla parcial de Can Quirze amb la documentació que, seguint les prescripcions requerides per la Comissió d'Urbanisme, complementa i, en el seu cas, esmena, el document aprovat provisionalment pel ple de l'Ajuntament el 2-10-2003.

El document del Text Refós presentat per PUMSA ha estat informat favorablement pels Serveis Municipals d'Obres i d'Urbanisme. En l'informe del Servei d'Obres respon al requeriment de la Comissió d'Urbanisme per a la validesa del Text Refós.

En conseqüència, vistos els informes precedents i el del Servei Jurídic d'Urbanisme, el Conseller-Delegat d'Urbanisme proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar el Text Refós del pla parcial de Can Quirze presentat per la societat municipal PUMSA, el qual incorpora al text aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, per acord de data 17 de desembre de 2003, les prescripcions requerides en el mateix acord per la Comissió.

Segon.-

Trametre tres exemplars del Text Refós del pla parcial de Can Quirze a la Direcció General d'Urbanisme, juntament amb les normes urbanístiques modificades en suport informàtic."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

S'incorpora a la sessió el Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular.

24 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA ÀMBIT "RONDA BARCELÓ" I ENCÀRREC A PUMSA DE LA GESTIÓ I URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"En data 13 de desembre de 2001, l'Ajuntament de Mataró va aprovar un Avanç de Modificació Puntual del Pla General del sector de la Ronda Barceló que comprenia tant l'àmbit del Pla Especial regulat en el propi Pla General, com el de la Unitat d'Actuació UA 43 "Can Font". L'avanç, a més de proposar una ordenació unitària de tot el conjunt, fixava entre d'altres objectius la potenciació de la ronda com a eix comercial i de serveis i la millora de la relació de la ciutat amb el port amb un nou pas soterrat per a vianants.

Paral·lelament, també proposava un nou equilibri entre beneficis i càrregues urbanístiques, augmentant lleugerament l'edificabilitat global dels sectors i incrementant proporcionalment les seves obligacions, per tal d'assumir el cost del nou pas soterrat i part de les infrastructures de mobilitat necessàries en una transformació d'aquest ordre.

La dificultat de l'execució simultània dels dos sectors implicats en l'avanç de modificació (el PE i la UA) i la molt diferent estructura de la propietat ( única a Can Font i molt triturada a la ronda ), va portar a desenvolupar l'avanç esmentat de forma parcial, seguint però els criteris generals, aprovant-se definitivament la modificació corresponent a la Unitat d'Actuació 43 "Can Font" amb data 16/01/2003. Actualment està en fase de construcció.

Amb posterioritat i en el marc del nou "Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials" POEC de la ciutat, va sorgir la possibilitat d'implantar a Mataró un equipament comercial que, per tal de que actués com a "locomotora" del comerç de caràcter urbà, havia d'estar localitzat de forma adjacent a l'entorn de la zona comercial "Mataró Centre". La transformació prevista a la Ronda Barceló ofereix, per tant, una possible ubicació difícilment millorable en el context de la ciutat consolidada, que es pretén aprofitar.

També amb data posterior a l'aprovació de l'avanç esmentat, 11/12/2002, es va aprovar definitivament el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, que incorpora en la seva protecció una part important de l'edifici de "la Farinera" situat de forma tangent a l'àmbit del Pla Especial.

Finalment, amb data 06/03/2003 el Ple de l'Ajuntament va acordar la Suspensió de Llicències als àmbits adjacents corresponents a la prevista localització del nou gran magatzem i a la ampliació de l'esmentada illa de "La Farinera".

Per tant, la modificació que es proposa, a més de mantenir els objectius i criteris expressats a l'avanç de modificació aprovat, incorpora les determinacions necessàries per a permetre la implantació d'uns grans magatzems comercials, tot ampliant l'àmbit del Pla Especial de l'illa Ronda / Camí Ral / Cooperativa, i dona una solució difícilment abordable fora del Pla Especial, a l'entorn de l'illa de la Farinera.

Al mateix temps, l'aprovació de la nova Llei d'Urbanisme, planteja la necessitat d'adaptar la transformació prevista a les seves prescripcions, especialment pel que fa referència a la cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat, i a la reserva mínima del sòl corresponent al 20 % del sostre residencial per a la construcció d'habitatge de protecció pública (art. 57,3 de la Llei).

En resum, l'abast de la modificació es pot resumir en els següents extrems:

 • S'amplia l'àmbit del Pla Especial.

 • S'amplien els objectius amb la potenciació de la ronda com a eix comercial i de serveis, amb la inclusió d'un gran equipament comercial, i amb la millora de la relació de la ciutat amb el port amb un nou pas soterrat de vianants.

 • Es modifiquen els usos i les intensitats permeses.

 • S'estableix un nou equilibri de beneficis i càrregues del sector.

 • Es fixen les condicions de gestió i desenvolupament del sector, especialment pel que fa referència a la construcció del gran magatzem comercial i les infraestructures necessàries per a la seva implantació.

 • S'estableixen coeficients de ponderació per als diferents tipus de sòl que existeix en el Sector.

El sistema de gestió que es preveu el futur desenvolupament dels Sector és el sistema de Reparcel·lació, modalitat de Cooperació i es proposa l'encàrrec a la societat municipal PUMSA de la gestió íntegre d'aquest desenvolupament, amb el nomenament de la mateixa com administració actuant, tal i com permeten els seus Estatuts, de conformitat amb la seva qualitat d'entitat urbanística especial prevista en el mateixos i en els arts. 22 i 23 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

S'han considerat els suggeriments presentats pels interessats en l'avanç de planejament que consten a l'expedient i tots els estudis previs necessaris per avaluar l'abast de la modificació, entre els quals s'ha de ressaltar, per la seva transcendència, l'estudi de tràfic per al disseny de la xarxa viària en el Sector, encarregat per la societat municipal PUMSA a la consultoria DOYMO, Desarrollo, Organización y Movilidad, lliurat el mes de desembre de 2003.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents, considerats els suggeriments i atès el que disposen els articles 39, 83, 94 i 95 de la Llei d'Urbanisme 2/2002 de 14 de març, l'art. 87,7 del Reglament Orgànic Municipal i art. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S :

PRIMER.-

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 en l'àmbit de la Ronda Barceló.

SEGON.-

Obrir un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació de l'acord precedent a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions a la proposta de modificació puntual del Pla General.

TERCER.-

Suspendre les tramitacions i llicències en l'àmbit de la modificació puntual del Pla General de la Ronda Barceló de conformitat amb el que disposa l'art. 71 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya.

QUART.-

Demanar informe a la Direcció General de Comerç i a l'organisme territorial competent en matèria de mobilitat, ambdós de la Generalitat de Catalunya, a RENFE i al servei municipal de Via Pública.

CINQUÈ.-

Nomenar a la societat municipal PUMSA administració actuant en l'àmbit de la modificació puntual del pla general de la Ronda Barceló, reservant-se l'Ajuntament les competències en la tramitació i aprovació dels instruments de planejament i de gestió. Aquest nomenament compren també les facultats de la societat municipal per a l'execució de les obres i el cobrament de les quotes urbanístiques als propietaris.

SISÈ.-

Cedir a la societat municipal PUMSA el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic de l'àmbit de la modificació puntual del pla general de la Ronda Barceló. Aquest sòl s'haurà d'integrar en el patrimoni municipal del sòl, d'acord amb els arts. 153 i següents de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i haurà d'acompanyar anualment, com patrimoni separat, la documentació del Pressupost a presentar davant l'Ajuntament per a la seva comprovació i aprovació.

SETÈ.-

Notificar els precedents acords al municipis limítrofes, a la societat municipal PUMSA, al Consorci del Port de Mataró, a la Direcció General de Carreteres, als propietaris del Sector, a tots aquells interessats que resultin de l'expedient.

VUITÈ.-

Donar trasllat dels precedents acords Serveis municipals i especialment al Departament de Relacions Econòmiques i Institucionals i a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica a fi i efecte del seguiment dels acords compresos en el POEC."

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, recorda que es tracta d'una aprovació inicial que va començar a l'any 2001 amb l'avanç del projecte de modificació puntual. Indica al govern municipal que en CiU trobaran tot el suport i colaboració necessària ja que es tracta d'un projecte molt positiu per a la ciutat. Per aquesta raó el seu grup votarà afirmativament.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta que projectes com aquest fan de Mataró una ciutat forta, amb capitalitat i encarada al futur. És un projecte clau per a Mataró des del punt de vista comercial, de connexions, de potencialitat de Mataró a la Comarca, d'un canvi qualitatiu de la ciutat, de serveis als mataronins. L'equip de govern sap que des del Partit Popular sempre s'ha tingut una resposta en positiu de debat i d'estudiar les coses que són de ciutat. Assenyala que aquest projecte en global les agrada ja que hi ha una connexió amb el Port i que enllaça amb el recent inaugurat Passeig Marítim. No obstant això trobem a faltar el criteri de globalitat perquè estem definint la banda sud del front marítim i en canvi no hi ha cap mena de previsió a la banda nord, per tant s'ha d'equilibrar la ciutat que sigui bonica i amb vida i en gran mesura peatonal. Pregunta quin impacte tindrà la torre de l'obelisc (20m) enganxada a la façana del Maresme en el global del sector com també les preocupa en aquest projecte l'equilibri econòmic financer dels projectes i el just equilibri de benefici i càrregues. Recorda que aquest projecte és una conseqüència directa del debat del POEC que ha de donar capitalitat a la ciutat i en definitiva és un projecte que ha de crear riquesa i llocs de treball. En qualsevol cas depenent de la manera com s'acabi aquest projecte farem una votació definitiva en un sentit o en un altre, però en aquests moments el nostre grup municipal s'abstindrà.

El senyor Arcadi Vilert expressa la seva satisfacció al escoltar la intervenció i la explicació de vot. És compromet a què els temes importants de la ciutat siguin treballats amb un ampli consens. I per últim comparteix la preocupació ja que s'està aprovant l'operació més important del mandat de modificació del Pla General.

El senyor Alcalde agraeix com s'ha produït el debat, ja que és cert que s'està al davant d'unes operacions urbanístiques més importants que farà la ciutat en els propers anys. Aquest és un repte i el govern municipal ha d'agafar el compromís de fer-ho amb la màxima col·laboració de tots els grups municipals.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

-Ciutat Sostenible-

25 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 125/2004 DE 8 DE GENER, D'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS I PRESCRIPCIONS DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELS MÒDULS DE LA PLATJA.

Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 15.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

26 - DESIGNACIÓ DE VOCALS DEL CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, A PROPOSTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació, presenta la Proposta següent:

"Relació de fets

 1. L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.
 2. L'article 3 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació (IME) enumera com a òrgans de govern, d'administració i de gestió de l'IME el Consell Plenari, la Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.
 3. L'article 4 dels Estatuts de l'IME estableix que el Consell Plenari assumeix el govern i la gestió superior de l'IME, i és nomenat pel Ple de l'Ajuntament de Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.
 4. L'article 4 dels Estatuts de l'IME estableix, d'entre els vocals que formen part del Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l'Ajuntament:

 • Un vocal en representació de les famílies proposat pel Consell Escolar Municipal.
 • Un vocal en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal.
 • Un vocal en representació dels estudiants a proposta del Consell Escolar Municipal.

Vist l'informe jurídic precedent sobre designació de representants al Consell Plenari.

Per tot el que s'ha exposat proposo que el Ple de l'Ajuntament de Mataró adopti la resolució següent:

 1. Designar com a vocals del Consell Plenari de l'IME, a proposta del Consell Escolar Municipal, les persones següents:

 • Sr. Joan Pérez Coll com a vocal en representació de les famílies proposat pel Consell Escolar Municipal.
 • Sr. Jordi Centellas de Diego, com a vocal en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal.
 • Sr. Joaquim Vives Carós, com a vocal en representació dels estudiants a proposta del Consell Escolar Municipal.

2. Notificar aquest acord a les persones interessades."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

27 - DESIGNACIÓ D'UN VOCAL AL CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, A PROPOSTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA.

El senyor Josep Comas, President de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la Proposta següent:

"Relació de fets

 1. L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.
 2. L'article 3 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació (IME) enumera com a òrgans de govern, d'administració i de gestió de l'IME el Consell Plenari, la Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.
 3. L'article 4 dels Estatuts de l'IME estableix que el Consell Plenari assumeix el govern i la gestió superior de l'IME, i és nomenat pel Ple de l'Ajuntament de Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.
 4. L'article 4 dels Estatuts de l'IME estableix, d'entre els vocals que formen part del Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l'Ajuntament:

 • Un vocal a proposta del Consell Municipal de Cultura.

 1. El 22 de gener de 2004, la secretaria del Consell Municipal de Cultura va comunicar a l'Institut Municipal d'Educació que la persona que representarà el Consell Municipal de Cultura en el Consell Plenari de l'IME serà la Sra. M. Encarnació Safont-Tria i Ximenes.

Vist l'informe jurídic precedent sobre designació de representants al Consell Plenari.

Per tot el que s'ha exposat proposo que el Ple de l'Ajuntament de Mataró adopti la resolució següent:

1. Designar com a vocal del Consell Plenari de l'IME, a proposta del Consell Municipal de Cultura, la Sra. M. Encarnació Safont-Tria i Ximenes.

2. Notificar aquest acord a les persones interessades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

-Patronat Municipal de Cultura-

28 - NOMENAMENT DE VOCALS DE LA JUNTA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, A PROPOSTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA.

El senyor Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, presenta la Proposta següent:

"Atès el canvi de Consistori i d'acord amb el que preveuen els Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, cal procedir a reestructurar la composició dels membres del mateix.

D'acord amb el que regula l'article 4t. dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, que estableix la perceptiva representació del Consell Municipal de Cultura, proposats pel mateix i nomenats pel Ple.

D'acord amb el que preveu l'article 7 del Reglament del Consell Municipal de Cultura, en la reunió extraordinària del d'aquest organisme, celebrada el dia 8 de gener de 2004, és varen elegir els seus representants al Patronat Municipal de Cultura,

A la vista de l'exposat i d'acord amb la proposta del Consell Municipal de Cultura, el President del Patronat Municipal de Cultura PROPOSA a l'Ajuntament Ple, l'adopció del següent acord:

Primer.-

Nomenar els representants del Consell Municipal de Cultura al Patronat Municipal de Cultura, a les següents persones:

 • Sra. Immaculada Llorens i Vilagrasa

 • Sr. Jordi Vilana González

 • Sra. Mercè Colomer i Busquets

 • Sr. Rafel Salazar Hernández

 

Segon.-

Notificar el present acord a les persones interessades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

29 - DESIGNACIÓ DE VOCALS A LA JUNTA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, A PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS

El senyor Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, presenta la Proposta següent:

"Relació de fets

El Patronat Municipal de Cultura és un organisme autònom de l'Ajuntament de Mataró, constituït per a la gestió, organització i administració dels mitjans municipals orientats a la promoció de la cultura com a factor de progrés i de cohesió social de tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró.

L'article tercer dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura enumera com a òrgans de govern, d'administració i gestió: la Junta, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.

L'article quart dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura estableix que la Junta és un òrgan que assumeix el govern i la gestió superior del Patronat, és nomenada pel Ple de l'Ajuntament i és formada pels següents membres: la presidència, els vocals i per una sèrie de membres de la Junta amb veu però sense vot.

D'antre els vocals que formen part de la Junta del Patronat, hi ha vocals a proposta de la Comissió Informativa de Serveis Personals, entre persones amb coneixements o experiències en temes culturals.

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l'Ajuntament adopti la resolució següent:

Primer .-

Nomenar com a vocals de la Junta del Patronat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis Personals, entre persones amb coneixements o experiències en temes culturals, les persones següents:

- El Sr. Manuel Patricio Sedano.

- La Sra. Sara Moreno Colom.

- La Sra. Sara Pajares.

Segon.-

Notificar aquesta resolució a les persones interessades"

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

CMI DE VIA PÚBLICA

-Protecció Civil-

30 - APROVACIÓ DEL PAM DE TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, presenta la proposta següent :

"L'Ajuntament de Mataró va aprovar en sessió de data 10 de maig de 2001, el text del Pla Bàsic de Protecció Civil de Mataró.

Atès el contingut de l'informe de la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament de data 26 de gener de 2004, del qual es desprèn la necessitat d'elaborar i homologar el Pla d'actuació per a accidents en el transport de mercaderies perilloses.

En virtut de les competències atribuïdes pel decret d'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, PROPOSO al Ple l'Adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el Pla d'actuació per a accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses.

SEGON.- Presentar el Pla aprovat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.

TERCER.- Delegar al Conseller delegat de Seguretat i Prevenció les competències per a incorporar al manual les observacions i suggeriments que manifesti la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i aquelles altres resolucions necessàries per a la implantació i efectivitat del Pla."

 

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, felicita al govern per tirar endavant aquest tema i considera evident que en els darrers anys s'ha anat configurant la xarxa de Protecció Civil que garantitza les mesures de resposta als riscos potencials que té la ciutat.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DEL MUSEU DEL GÈNERE DEL PUNT A MATARÓ.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la Proposta següent:

"Tots els mataronins som coneixedors de la importància de la indústria tèxtil en la història de la nostra ciutat. I sabem també del pes econòmic i social que ha tingut aquest sector en el que molts mataronins hi ha treballat.

El Senyor Jaume Vilaseca va iniciar una tasca admirable, que posteriorment van continuar els membres de l'Associació Promotora de la Fundació Jaume Vilaseca i la pròpia Fundació ja constituïda.

Aquesta tasca, ha culminat en què la Fundació tingui avui dia un fons únic a Espanya i Europa de maquinària i altres elements relacionats amb el Gènere de Punt.

La Fundació Jaume Vilaseca ha mantingut des de fa molts anys contactes amb l'Ajuntament de Mataró per tal de que tot aquest patrimoni pugui estar exposat a la ciutat en un museu dedicat al gènere de punt.

No hi ha dubte que la creació d'aquest Museu seria un element cultural i educatiu de primer ordre per a la ciutat, alhora que dinamitzador i regeneratiu de la zona de Can Marfà, ubicació en la que tothom coincideix és la més adient pel Museu. I també de promoció de ciutat. Qüestió que preocupa a tots els grups municipals d'aquest consistori, tal com va quedar palès en una proposta de resolució aprovada per unanimitat darrerament.

El propi Ajuntament va encarregar un projecte ja fa uns anys. Projecte que va quedar aparcat i que seria bo recuperar per tal de fer les adaptacions necessàries per poder tirar-lo endavant. Mataró no pot perdre l' oportunitat de ser seu d'aquest futur Museu del Gènere de Punt. No s'entendria que la ubicació fos un altre que la nostra ciutat pel que Mataró ha sigut i significat en la història d'aquest sector industrial, i perquè aquesta era la voluntat tan del Sr. Jaume Vilaseca com dels actuals responsables de la Fundació. Seria, d' altra banda, un reforç per la capitalitat que Mataró ha d'aspirar a tenir a la comarca i al país.

La no ubicació del Museu a la ciutat únicament contribuiria a fer més deficitària la cultura a Mataró. I una prova palpable que l'oferta cultural de Mataró no respon a les expectatives d'una ciutat de la seva importància i dimensions.

Per tot això, el Grup Popular proposa a l'Ajuntament de Mataró l'aprovació en Ple dels següents ACORDS:

1er. L'Ajuntament de Mataró manifesta el seu compromís inequívoc per la instal·lació a la nostra ciutat del futur Museu del Gènere de Punt.

2on. L'Ajuntament de Mataró es compromet a redactar, pressupostar i aprovar un projecte dins d'aquest any 2004.

3er. Així mateix, es farà la consignació pressupostària per començar l'execució del projecte l'any 2005.

4rt. L'Ajuntament de Mataró, es dirigirà a la Generalitat a fi d'integrar el futur Museu a la xarxa dels Museus de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i demanar la seva col·laboració en el projecte mitjançant un Conveni."

El senyor Alcalde dóna la paraula per a intervenir en el Ple, al Sr. Pere Vilaseca, en representació de la Fundació Vilaseca, que fa unes reflexions sobre el futur projecte de Museu del Gènere de Punt; no volen protagonisme sinó deixar clar si realment interessa tot aquest important conjunt patrimonial a la ciutat. Demana unificar esforços municipals, comarcals i estatals, i d'alguna manera buscar el recolzament econòmic, industrial i turístic.

El senyor Jaume Graupera, regidor del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, indica que lamentablement no podran acceptar la proposta de resolució del Partit Popular perquè a finals d'aquest mes tindrà lloc un debat sobre el Pla d'Equipaments marcant 3 prioritats : l'espai d'arts escèniques, l'arranjament de Can Marfà i l'espai bibliotecari de la ciutat. A més, en les reunions amb la Fundació Vilaseca, se'ls va manifestar que l'any 2004 es definiria el projecte de Can Marfà consensuada pels grups municipals.

Pel que fa al punt 4 de la Proposta, informa que s'ha fet una reunió amb el Sr. Antoni Fuguet per veure com podia col·laborar la Diputació de Barcelona en la redacció del Pla d'Usos i també està demanada una reunió amb la consellera de la Generalitat, Sra. Mieres, per abordar temes de ciutat. Respecte als punts 2 i 3 de la Proposta, s'ha de fer en funció de la disponibilitat pressupostària, la qual no vindrà fins a final del 2005.

La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, recorda que el seu grup municipal ha vingut defensant tots aquests anys l'absoluta necessitat del Museu Tèxtil a Mataró per diverses raons : perquè s'ha de conservar el patrimoni industrial del gènere de punt a la ciutat, en el qual han treballat milers de mataronins de diverses generacions, també perquè és necessari crear pols d'atracció turística i cultural en una ciutat que ha estat molt mancada. D'altra banda perquè Mataró sigui reconeguda a Catalunya per tenir un Museu, i finalment per ser justos amb la Fundació Vilaseca que porta anys creant aquest fons documental. Per tot això el grup municipal de CiU donarà suport a la proposta.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, agraeix el vot favorable de CiU, i al Sr. Graupera li diu que el que es desprèn de les seves paraules és que el Museu Tèxtil no és una de les prioritats del govern municipal i que els compromisos no els acaba de veure, i en conseqüència està incomplint en el que va dir en la campanya electoral.

El senyor Jaume Graupera contesta al Sr. Mojedano que en la campanya electoral va dir que l'objecte era definir els usos, en conseqüència primer s'ha de fer el Pla d'Usos de la instal·lació i a continuació ha de venir el Pla de Museu. S'ha de fer una bona fonamentació del projecte perquè es pugui posar dintre del circuit dels Museus homologables.

El senyor Alcalde, Manuel Mas, recorda que el projecte que es va fer fa 7 anys d'una nau petita i el tercer pis de la nau grossa valia 800 milions de pessetes. Malgrat això li respon al Sr. Mojedano que el govern municipal té ganes de fer un Museu Tèxtil, el que no n'hi han són diners. Manifesta que, malgrat s'ha entrevistat amb tots els consellers de Cultura, i que a l'Ajuntament existeix la Mesa de Financiació de Projectes que es reuneix amb els bancs i caixes, no s'aconseguit resultats. Per tant el problema no és de voluntat política sinó que s'ha de fer un projecte sobre unes naus que no s'han fet servir des de l'any 1980, i per tant s'ha de mirar els fonaments i la resistència del sostre d'aquestes naus que varen ser fetes al S.XIX i això suposa una quantia considerable que ens dificulta tirar endavant el projecte. La única sortida és l'endeutament però s'ha de veure la despesa que comportarà i quines coses s'hauran de deixar de fer per a la ciutat. Això és el que s'haurà de discutir.

El senyor Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, considera que seria un bon punt de consens, adaptar el projecte de l'any 1995 i tenir un projecte que es pogués ensenyar a la Diputació, als bancs, etc. per demanar subvencions. En definitiva el que demana la Fundació és un cert compromís per part de l'Administració. El grup Popular proposa retirar aquesta proposta i refondre'l en un únic punt que digui "Adaptarem el projecte€".

El senyor Alcalde, Manuel Mas, recorda que aquest projecte de l'any 1995 ha estat portat al Museu de les Ciències i les Tècniques i no s'han aconseguit recursos. El govern municipal no té cap inconvenient que en un termini de 2 mesos es recollís un text consensuat de tots els grups municipals relatiu al que s'ha de fer sobre el Museu Tèxtil.

El senyor Jaume Graupera no té cap inconvenient en abordar durant 2 mesos amb tots els partits polítics quina és la solució sobre el tema específic de Can Marfà, i paral.lelament amb un programa d'inversions a 2 anys vista.

La senyora Maria José Recoder manifesta que s'ha de tenir un projecte com cal per poder anar a buscar ajuda per a la rehabilitació de l'edifici de Can Marfà. És una qüestió de constància.

El senyor Paulí Mojedano valora positivament que tothom estigui d'acord que el Museu Tèxtil s'ha de tirar endavant i s'ha de fer. Per la qual cosa el grup municipal Popular deixa sobre la taula la proposta amb el compromís d'intentar arribar en el termini de 2 mesos a una proposta conjunta.

El senyor Alcalde demana també que s'escolti a la Fundació Vilaseca pel treball que ha realitzat durant aquest anys.

PRECS I PREGUNTES

32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA MOSTRA DE CINEMA DE MATARÓ.

El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

"La Mostra de Cinema de Mataró no ha estat un gran èxit, ni en públic ni en ingressos.

La totalitat d'espectadors assistents ha estat de 1651 persones. Tenint en compte que la Mostra ha estat conformada per 22 sessions, la mitja d'espectadors per sessió ha estat de 75.

En termes econòmics, el cost de la Mostra per a la ciutat ha estat d'un total de 44.248,3€ el que representa una mitja de cost per espectador de 26,8€ (4.465 ptes).

Tenint en compte aquestes dades, el Grup Popular presenta la següent

PREGUNTA

 1. Quantes entitats o esdeveniments reben un ajut semblant?
 2. Es pensa mantenir aquest esdeveniment en anys successius amb l'actual format i cost?"

El senyor Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, contesta que és difícil calibrar quantes entitats reben un ajut semblant ja que això depèn del tipus d'esdeveniments. Respecte a la segona pregunta la Mostra de Cinema es va preparar amb preses i el format no va ser el més idoni, a més l'impuls de la publicitat va coincidir amb l'inici de la campanya electoral; per això un acte que pretenia tenir una rellevància, ja que era la 25è Mostra de Cinema a la ciutat, es va veure publicitàriament minimitzada. Malgrat això es mantindrà aquest esdeveniment almenys per aquest any, ja que està recollit al PAM i també figura a la Carta de Serveis del Patronat Municipal de Cultura aprovat per unanimitat de tots els grups municipals. Efectivament el seu format es veurà adaptat a una disponibilitat de despesa i a uns objectius que estiguin més definits des de l'àmbit tècnic. Existeix la voluntat de redissenyar l'acte tenint en compte que l'objectiu final no és aconseguir igualar els diners de rendibilitat econòmica en el camp de l'activitat privada.

El senyor José Manuel López l'encoratja a fer-ho, ja que l'activitat cultural no té perquè produir un superàvit; el que sí creu és que aquests esforços mereixen uns bons resultats.

33 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIU A UNA BONA IL·LUMINACIÓ EN DIFERENTS INDRETS DE LA CIUTAT.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el prec següent :

"La manca de bona il.luminació artificial es motiu de preocupació a l'hora de passar per determinades zones de la Ciutat, molt en especial aquelles que per la seva situació física no són zones habituals de pas.

Això s'accentua en els períodes de tardor i hivern quan les hores de sol es redueixen sensiblement.

Per aquests motius el Grup Popular presenta el següent

PREC

1. L'equip de Govern es compromet a verificar la correcte il·luminació dels diferents indrets de la Ciutat, en especial aquells més allunyats de les zones de pas habituals, per a evitar possibles ensurts. "

El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, li recorda que a l'any 1999 es va realitzar una Auditoria sobre l'enllumenat públic a la nostra ciutat, d'aquí es va derivar un Pla d'Actuació denominat Pla d'Enllumenat que s'està desenvolupant. Concretant, es fa una renovació sistemàtica dels quadres elèctrics que s'han d'anar adequant a les noves normatives, i conclou amb el compromís de què el casc urbà de la ciutat estigui sempre correctament il·luminat, i en tot cas si per alguna circumstància hagués alguna anomalia es prendrien les mesures correctores necessàries.

34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA DECISIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CERDANYOLA EN NO PARTICIPAR EN ELS TREBALLS DEL PLA INTEGRAL.

El senyor Paulí Moejadano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

"Com sabem, s'han iniciat ja algunes reunions entre representants de l'Ajuntament , veïns i entitats representatives del barri de Cerdanyola per començar a fixar vies de treball del futur Pla Integral de Cerdanyola. Aquest Pla, segons ha manifestat el Govern Municipal en diverses ocasions, ha de ser el marc en el que es debateixin i concretin accions per solucionar problemes importants que afecten el barri.

El Govern ha manifestat també la importància que es vegin implicades en aquest procés tot el teixit associatiu del barri, i de forma molt especial l'Associació de Veïns de Cerdanyola.

Recentment, hem sabut que l'esmentada Associació de Veïns ha manifestat en Assemblea la no voluntat de participar en els grups de treball del Pla Integral de Cerdanyola.

A banda del retard amb que ja anem en els treballs segons el previst inicialment, creiem que aquest fet és significatiu i no és precisament una bona senyal del bon peu amb que s'han iniciat les coses.

Per tot això, aquest Grup Municipal presenta la següent

PREGUNTA

 1. Quines son les causes que segons el Govern han determinat aquesta decisió de l'Associació de Veïns de Cerdanyola de no participar en els treballs del Pla Integral?
 2. En què pot afectar a la metodologia de treball prevista i sobretot, en la implicació i la participació de la gent del barri en la posada en marxa del Pla?"

 

El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Participació Ciutadana, respon que s'estan mantenint converses amb l'Associació de Veïns de Cerdanyola per diferents aspectes que els preocupa del Pla Integral i del barri, amb la clara voluntat de què l'Associació de Veïns es pugui afegir al Pla Integral d'aquest barri.

35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA NEGOCIACIÓ DE L'IME I EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

El senyor García Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

"Desprès de la Moció aprovada al mes de febrer del 2003 pel Ple Municipal i per unanimitat de tots els grups polítics i davant de l'agudització de les dificultats en l'escolarització dels alumnes nouvinguts i la massificació que s'està produint en els centres educatius de la nostra ciutat

Després que, els grups polítics que conformen el govern municipal hagin trencat el consens aconseguit per totes les forces polítiques, MEM, sindicats i FAPAC.

El Grup municipal de Convergència i Unió continua pensant que caldria una actuació decidida que permetés la previsió de les necessitats educatives en la ciutat de Mataró, garantint l'acollida dels nouvinguts, i una millor escolarització per a tot l'alumnat.

És per això que aquest grup municipal presenta les següents,

PREGUNTES:

1.- El Regidor d'Ensenyament de la ciutat, ja s'ha entrevistat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya?

2.- L'IME ha sol·licitat al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, amb l'objectiu de garantir una escolarització de qualitat de tota la població de la ciutat de Mataró, planifiqui de manera acurada mesures correctores a curt termini que tinguin en compte: L'escolarització de tots els nois i noies nouvinguts en edat escolar i en les millors condicions i amb la màxima rapidesa possible. Així mateix, que es vetlli per evitar l'excessiva concentració d'alumnes nouvinguts en un sol centre?

3.- En referència als Centres d'Educació Infantil i Primària: Per acollir nous alumnes en un cicle educatiu, L'IME ha sol·licitat la dotació d'un mestre/a de suport a cada centre de la ciutat, per a què es pugui fer l'acollida, el seguiment i el suport del nou alumnat?.

L'IME ha sol·licitat l'increment del nombre d'aules públiques a Infantil i Primària: Obertura d'una línia al CEIP Àngela Bransuela, un altra al CEIP Peramàs, i una altra línia al CEIP Torre Llauder?

L'IME ha començat a negociar la creació d'una escola nova a la zona de l'avinguda Europa per a absorbir l'augment de població escolar?

L'IME ha sol·licitat que es doti a cada centre de primària d'un mestre de taller de llengua?.

4.- Pel que fa a Secundària: L'IME ha fet la demanda de creació d'una aula d'acollida amb l'increment de professorat necessari, per atendre els alumnes que en aquest moment no disposen de plaça per assistir al TAE en el centre on són matriculats, i què per això, cal dotar els Departaments d'Orientació dels IES dels recursos humans, a fi de poder atendre quantitativament i qualitativament amb les millors condicions l'alumnat nouvingut amb la finalitat de garantir una millor escolarització i integració a l'àmbit escolar i social?

L'IME ha sol·licitat la recuperació de línies tancades als IES públics?

5.- Matriculació: L'IME ha sol·licitat la reserva de 3 places en els cursos de nova matriculació ( P3, 1r ESO) preveient les noves incorporacions, i per a garantir la incorporació de tots els alumnes a tots els centres, al llarg de tot el curs?

6.- Formació pel professorat: L'IME, ha demanat una major i urgent formació pels equips d'orientació dels IES i pels equips de suport dels CEIPs per tal de poder realitzar correctament la feina encomanada, i que els hi dotin de material didàctic específic per a poder atendre la població nouvinguda?

7.- Quins han estat els compromisos del Conseller o del Departament d'Ensenyament vers Mataró?"

El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació, amb una nota prèvia, explica que no s'està davant d'un trencament del consens i fa una descripció global de les negociacions de l'IME i el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 • El 6 de febrer de 2003 es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament la Moció presentada pels grups municipals PSC, CiU, ICV, el dia 4 de març de 2003 es va aconseguir una entrevista amb la consellera d'ensenyament de la Generalitat Sr. Carme Laura Gil en la que se li va exposar l'acordat en la Moció, la consellera ens diu que Mataró no és una ciutat excepcional i que hi ha altres ciutats similars o més greus i que el departament està preparant un Pla especial per a les zones amb més immigració, que el problema de recursos sobretot el de professorat sovint és un problema d'organització que de quantitat i finalment que estudiaria el problema i ens donaria una resposta detallada que no arribat mai. Fins aquí la cronologia del mandat municipal anterior i de la legislatura del govern de la Generalitat.

 • En nou mandat municipal ha tingut 3 entrevistes amb el departament d'ensenyament sobre la temàtica vinculada a fets de planificació educativa, recursos per a l'escolarització i equipaments.

 • El 3 de desembre de 2003 es fa una reunió de treball amb el MEM, FAPAC, CCOO i CiU per constatar passat el temps l'absència de resposta ni la conveniència de reprendre contactes per abordar la situació.

 • El 22 de desembre, dia de la presa de possessió del nou conseller d'Ensenyament, Sr. Josep Bargalló, parlo amb ell i li anticipo la urgència de poder tractar dels problemes de l'escolarització a Mataró.

 • El dia 29 de desembre, en nom de l'alcalde, el convido per escrit a venir a la ciutat a inaugurar el nou edifici de l'escola bressol Tabalet i a tenir un primer contacte amb la realitat educativa local.

 • El dia 15 de gener, uns dies abans de la seva vinguda a Mataró i amb la intenció que en tingui un coneixement previ, li adreço un memoràndum sobre dades bàsiques de l'educació a la ciutat, sobre els serveis educatius de titularitat municipal i sobre les urgències i principals problemes que en matèria educativa tenim plantejats. És en aquest darrer apartat que li faig referència com a principal problema el de poder escolaritzar i acollir en condicions tots els nois i noies. Li explico el ritme de creixement demogràfic, l'arribada contínua de nous ciutadans d'origen estranger, les repercussions a la xarxa educativa local, la dada de 400 sol·licituds d'escolarització sobrevingudes des del començament de l'actual curs, el nombre d'aules d'educació infantil, de primària i d'ESO que pateixen increments de ràtio i l'experiència de cursos anteriors que ens diu que aquesta tendència s'incrementarà els propers mesos.

I li recalco literalment: Davant d'aquesta realitat, ara fa un any, el Moviment Educatiu del Maresme, la FAPAC, la USTEC i Comissions Obreres van promoure un document en què es plantejava la situació i es reclamaven un seguit de mesures per assegurar unes bones condicions d'acollida a l'alumnat nouvingut i garantir una millor escolarització a tots els nois i noies de la ciutat. Amb el suport del PSC, de CiU i d'ICV i amb l'acord d'ERC (que aleshores no tenia representació en el consistori) el Ple Municipal va aprovar una moció (que us adjunto) en què s'assumia el document i s'acordava mantenir converses amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat perquè les demandes que s'hi formulaven fossin ateses. Temps després, l'alcalde i un representant de cadascun dels grups municipals vam tenir una entrevista amb l'anterior consellera d'Ensenyament per exposar-li la qüestió, però no en vam obtenir cap resposta.

Ara, un any després, la situació s'ha agreujat. Tant, que no és descartable que arribi el cas que haguem d'habilitar alguna mesura d'emergència abans de l'acabament del curs actual. Per això, i considerant que una de les primeres prioritats d'actuació que heu assenyalat per al vostre Departament és precisament la de corregir situacions com la que us hem descrit, us demanem que tingueu en compte la situació de Mataró.

En aquest sentit, voldria expressar-vos la disposició de l'alcalde per mantenir amb la vostra conselleria les converses i gestions que calguin per aprofundir la problemàtica de la nostra ciutat i per emprendre les mesures immediates i de futur necessàries per a la seva solució. I us avancem també la voluntat i la plena disponibilitat de l'ajuntament per subscriure amb el Departament d'Ensenyament el corresponent conveni per a la creació i funcionament a Mataró d'una Oficina Municipal d'Escolarització.

 • El dia 18 de gener, en el decurs de l'acte d'inauguració del Tabalet, tenim ocasió de comentar conjuntament amb el conseller i el nou delegat territorial del Departament d'Ensenyament, Sr. Jordi Roca, algun dels punts del memoràndum.

 • El dia 23 de gener envio un escrit al nou director general de Centres Docents del Departament d'Ensenyament, Sr. Tomàs de San Cristóbal, en què li expresso l'interès del nostre Ajuntament per poder tractar les principals urgències i qüestions que en matèria educativa tenim plantejades a Mataró i que tenen relació amb l'àmbit de la seva competència. Li cito també com a primera la de disposar dels equipaments i mitjans necessaris per acollir i escolaritzar en condicions tots els nois i noies en termes semblants als expressats dies abans al conseller. També li plantejo, entre d'altres coses, la necessitat de contrastar dades i poder acordar ràpidament a quins centres públics dels existents cal ampliar línies, quines reformes s'hi ha de fer perquè sigui possible i, a més, quines noves escoles s'han de planificar i construir amb urgència per poder-ne disposar en els propers anys.

 • El mateix dia 23 de gener envio un altre escrit al delegat territorial, Sr. Jordi Roca, en què li demano una entrevista per repassar amb urgència la resolució d'un seguit de qüestions que són del seu àmbit de competència. Li assenyalo: l'Oficina Municipal d'Escolarització, les necessitats d'escolarització per al proper curs, les intervencions infraestructurals per a poder-les resoldre com són noves aules, noves línies i nous serveis, el projecte i la construcció del nou edifici del CEIP Anxaneta, la planificació de nous centres per a les necessitats d'escolarització dels propers anys, el futur del CEIP Menéndez y Pelayo, les actuacions tipus RAM, etc.

 • El dia 28 de gener el director i el responsable de planificació de l'IME són convocats al Departament d'Ensenyament a una reunió en què hi participa el director general de Centres Docents amb l'objectiu d'anticipar a uns quants ajuntaments els elements definitoris de les primeres Oficines Municipals d'Escolarització.

 • El dia 31 de gener des de l'Alcaldia es demana formalment una entrevista amb el conseller per plantejar al màxim nivell tota la temàtica reiteradament exposada.

 • Aquesta setmana la Direcció General de Centres Docents ens ha fixat per al proper 24 de febrer la celebració de la reunió demanada dies enrera i per al proper 3 de març la Delegació Territorial ens ha assenyalat també la sessió de treball que havíem sol·licitat.

 • Aquesta mateixa setmana, també, he donat compte per escrit al Sr. Jaume Aguilar, com a president del MEM de l'estat de les gestions realitzades fins ara.

Conclou dient que hi ha diferències de percepció, però que val la pena posar esforços per construir consens per treballar per l'educació de tots els nois i noies de Mataró.

El senyor García Caurin remarca que pel seu grup el tema de l'educació a Mataró és molt important i que treballaran pel seu consens, però li preocupa molt la situació, i demana que els tingui informats de tots els passos que faci l'IME.

El senyor Josep Comas respon al Sr. Garcia Caurin que és l'obligació del govern municipal donar explicacions als grups de l'oposició, i ja que ell és un dels patrons de l'IME aquesta informació estarà al seu abast.

36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE L'INCENDI DE LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

"Aquest Grup municipal s'ha interessat en diverses ocasions per l'incendi de la Prefectura de la Policia Local des que es va produir. Tant per les causes del mateix, com de la situació actual de les instal·lacions i l'estat dels treballs de rehabilitació.

No es l'interès d'aquest Grup entrar en polèmiques i discutir si les condicions de les instal·lacions eren o no les correctes, ni si complien les normes que marca la Llei de prevenció de riscos. Menys sense tenir encara l'informe definitiu que ens haurà de lliurar el Govern Municipal.

La nostra preocupació ara és la de que els Agents de la Policia Local puguin treballar de la forma més digna possible donades les circumstàncies.

I som coneixedors que s'han plantejat algunes queixes referides sobretot al lloc que s'ha habilitat com a vestidor i també al fet que no s'hagi facilitat un servei de neteja per tot el vestuari afectat per l'incendi.

Per últim, hem de manifestar que ens preocupa molt especialment que es prenguin les mesures adients per què en el futur no torni a succeir un fet com aquest. Tant en l'actual instal·lació quan s'acabin els treballs de rehabilitació de la part afectada, com en la futura ubicació de la Policia Local. Estem segurs que el Govern comparteix aquesta preocupació, i per tant que es prendran les mesures oportunes per evitar aquest risc.

Per tot això, aquest Grup Municipal presenta la següent

PREGUNTA

1. Quina es la situació actual de les instal·lacions de la Policia Local, en especial del vestuari habilitat provisionalment? Reuneix les condicions mínimes de privacitat i seguretat?

2. S'ha cobert per part de l'Ajuntament el servei de neteja necessari, no solament econòmicament, per tot el vestuari afectat dels Agents?

3. Podem tenir la seguretat que tant en l'actual Prefectura un cop arreglats els desperfectes, com en les futures instal·lacions de la Policia Local, s'hauran pres les mesures adients per evitar de nou el risc del que ha succeït?"

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, manifesta que el govern municipal sempre ha tingut clar en donar les explicacions oportunes amb transparència de les causes de l'incendi ocorregut als vestidors de la Prefectura de la Policia Local. Des del primer moment els grups municipals van estar informats, tant en la Comissió Informativa, com també a través dels delegats de prevenció de com s'anava resolent el tema. En aquests moments els treballs de neteja, desinfecció i repintat del vestidor danyat per l'incendi estan avançant amb la major celeritat possible. El treball s'ha encarregat a una empresa especialitzada amb un equip de 5 persones preveient-se que a finals de la propera setmana es pugui utilitzar aquest vestidor, quedant pendent la reparació del sistema d'extracció d'aire i la reposició d'algun armari una vegada finalitzats els peritatges. Mentre es restableix la normalitat els agents utilitzen un espai habilitat provisionalment gaudint de totes les condicions de seguretat. Respecte a les mesures de seguretat en aquestes instal·lacions actuals i provisionals com en les futures garanteix el manteniment de totes d'acord amb les especificacions i criteris tècnics fixats en els seus respectius projectes. Per últim el servei de Policia ha fet un inventari dels objectes personals danyats que seran compensats per la Companyia asseguradora.

37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE RÈTOLS AL MATARÓ PARC.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

 1. "Ha verificat l'Ajuntament de Mataró, com suposem, que els rètols del Mataró Parc compleixin la normativa aplicable? En particular, ho ha fet respecte al rètol que està tocant a l'autopista?
 2. En cas contrari, quines actuacions ha fet o pensa fer? "
 3. El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, demana disculpes pel retard en contestar aquesta pregunta demanada per escrit, la resposta la va enviar divendres passat, però de totes maneres li respon que en principi els cartells es podrien posar en 3 categories: els legals que són legalitzables, altres que esperen l'aprovació de la Direcció General de Carreteres, i per últim, arribat l'informe de Carreteres dient que no és legalitzable, s'inicia el procés d'ordre de retirada de rètols.

  El senyor David Rovira indica que la resposta és insastifactòria i li demana que li faci arribar un informe més detallat en el qual li indiqui perquè fa tant de temps que un centre té uns rètols que no estan encara legalitzats.

  El senyor Arcadi Vilert li contesta que la informació està disponible i li farà arribar per escrit.

  38 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CIRCULACIÓ AL PLA D'EN BOET.

  La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, retira el Prec ja que s'han iniciat algunes de les millores que demanaven.

  39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA POLLANCREDA DEL PLA D'EN BOET.

  La senyora Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la Pregunta següent :

  "L'entrada sud de la ciutat, per la Porta Laietana i el Camí Ral, compta amb un espai, anomenat La Pollancreda, que està delimitat per l'Avinguda Lluís Companys, el Camí Ral i el Carrer Roma. Aquesta zona verda està molt abandonada €arbres sense podar, matolls i herbes, defecacions d'animals, cotxes abandonats, etc.- i no té cap ús pels veïns del Pla d'en Boet. Cal tenir en compte, a més, que és una mena de tarja de presentació de la ciutat als qui hi arriben des de la carretera N-II i no dóna, precisament una bona imatge de Mataró, sinó tot el contrari, ja que es mostra un paisatge descurat i brut.

  El Grup Municipal de Convergència i Unió creu que caldria millorar La Pollancreda de forma urgent, tant per dignificar l'entrada a la ciutat com per dotar als veïns d'un nou espai de lleure i passeig, i és per això que presenta la següent

  PREGUNTA

  :

  1. Té previst el govern fer alguna actuació a la zona de La Pollancreda per convertir-la en un autèntic espai verd del que puguin gaudir els veïns del barri, i per extensió els de tot Mataró?
  2. Si pensen fer-hi alguna cosa, quan pensen començar a actuar i quan creuen que aquest espai pot ser recuperat per la ciutat?"

   

  El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, no comparteix el diagnòstic sobre la situació, la qual cosa no vol dir que no sigui millorable. Li informa que dilluns, dimecres i divendres es neteja tota la zona i diàriament es buiden les papereres , així com 5 vegades a l'any es sega tota la herba. Pel que fa a l'arbrat existent no és l'adequat, però cada any es fa una poda correctiva i cada dos anys es substitueixen els arbres morts per uns altres d'espècies més adequades. Indica que el proper mes es col·locaran 3 bancs i 4 papereres en aquesta zona, no obstant això ens hem d'esforçar perquè l'espai estigui en les millors condicions possibles.

  La senyora Maria José Recoder li demana que si pot incloure en aquella zona un lloc vallat pels gossos.

  El senyor Joan Antoni Baron li contesta que no ho considera oportú pels problemes sanitaris que comportaria.

  40 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL CARRER ROSA SENSAT.

  La senyora Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta el prec següent :

  "El carrer Rosa Sensat, situat al Pla d'en Boet, entre l'Avinguda Francesc Macià i els carrers Ciutat Freta i Sant Cugat, té diversos problemes, alguns dels quals venen derivats del fet que és un carrer sense sortida. Entre els problemes més importants hom pot destacar que a les nits els cotxes hi aparquen de qualsevol manera, el que dificulta molt l'accés dels camions de recollida de la brossa, per exemple, o el dels propis bombers quan hi ha hagut de fer intervencions en aquella zona. Un altra dels problemes és que el carrer té un mal drenatge de les aigües quan plou, i queden grans bassals al terra i també cal dir que l'asfalt del carrer està molt malmès.

  És per tot això que el GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ presenta el següent

  PREC

  :

  Que el govern municipal actuï urgentment al carrer Rosa Sensat, per pal·liar els problemes que presenta, el que significa:

  1. Controlar l'estacionament indegut de vehicles a les nits
  2. Asfaltar el carrer
  3. Fer un sistema nou de drenatge de l'aigua per tal que no es formin bassals, que malmeten l'asfalt i dificulten el pas als vianants.
  4. Fer un pas de vianants a la cruïlla del carrer Rosa Sensat amb l'Avinguda Francesc Macià, ja que els veïns han de pujar fins als carrers Ciutat Freta /Torrijos o baixar fins al carrer Sant Cugat per travessar l'avinguda, sempre molt transitada.
  5. Que s'estudiï la creació d'un aparcament de residents a la zona"

  El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, contesta a la primera pregunta que donarà instruccions a la Policia per controlar aquest estacionament indegut a les nits, però abans parlarà amb els veïns perquè sàpiguen que s'ha acabat la tolerància. Pel que fa a la quarta pregunta no ha tingut coneixement de cap queixa no obstant parlarà amb el servei de manteniment per veure quin lloc seria l'adient per fer-ho. En quant a la cinquena pregunta no és possible fer un aparcament lliure ja que no hi ha espai físic, però existeixen dos grans espais: un al costat de la caserna dels mossos d'esquadra per uns 150 vehicles i un altre a l'espai de l'Av. Roma amb una capacitat de 225 vehicles. Tampoc es pot crear un parquing tenint en compte que no existeix cap demanda per part dels veïns de la zona.

  El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, respecte a l'asfaltat del carrer Rosa Sensat li informa que l'auditoria de l'any 1998 sobre l'estat dels carrers de la ciutat, aquest estava en la categoria 2. No obstant això si detecten que es produeixen bassols d'aigua per una mala rasant del carrer farien algun tipus d'actuació.

  41 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE L'ACORD DE GOVERN DE MANTENIR UNA FISCALITAT D'ACORD AMB LA INFLACIÓ .

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el prec següent :

  "El passat 14 de juny de 2003, els representants dels partits que actualment conformen el Govern Municipal de Mataró es comprometien explícitament a mantenir una fiscalitat d'acord amb la inflació (vid. Pàg. 2, punt 1.1.5 de l'Acord de Govern).

  Un cop aprovats els pressupostos i ordenances fiscals per aquest any 2004, des del Grup Municipal popular hem pogut observar com, novament, l'Equip de Govern no cumpleix amb el que es compromet donat que l'increment fiscal previst pel 2004 a Mataró supera amb escreix la tasa del 2.6% d'inflació amb que l'Estat va tancar l'any 2003.

  Per tot això, el Grup Municipal del PP presenta el següent

  PREC

  1. El Govern Municipal es compromet a cumplir amb el promés en l'acord de Govern subscrit pels seus membres el juny passat i a mantenir una pressió fiscal acord amb la inflació."

  La senyora Pilar González, consellera delegada d'Interior i Hisenda, recorda que és un tema que van debatre extensament quan van parlar dels Pressupostos i el que s'ha fet és revisar si es mantenia o no. S'ha fet una sèrie des de 1996 al 2003 en el que l'increment acumulat de la inflació s'ha situat per sobre dels increments mitjos dels nostres tributs. S'ha fet aquesta revisió en profunditat, els impostos i les taxes es mantenen amb la inflació, només ha pujat la brossa sis punts per sobre ja que ens volien acostar al cost del servei. Li recorda la pèrdua d'ingressos de l'Impost d'Activitats Econòmiques i s'espera que quan es desenvolupi el Reglament que recull la Llei d'Hisendes Locals sobre els pisos buits es pugui fer un increment de l'IBI.

  El senyor David Rovira discrepa ja que en els seus números tots els tributs importants i taxes pugen per sobre del 2,6% que és la inflació del 2003.

  42 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL CAPTENIMENT DEL GOVERN MUNICIPAL RESPECTE DEL PLA DIRECTOR DEL PARC FORESTAL.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

  "Al llarg del mandat passat el grup municipal de CiU es va interessar insistenment en l'arranjament i ampliació dels serveis del Parc Forestal. Si en els plens municipals de juliol del 99, d'abril del 2000 i de maig del 2001 ens vam interessar per l'arranjament de l'actual Parc Forestal en el seu conjunt demanant la millora de la zona esportiva, l'actualització dels seus serveis i mobiliari, la retolació etc... ; a partir que l'anterior regidora de ciutat sostenible va anunciar la realització d'un Pla director encarregat a la Diputació de Barcelona, el nostre grup va decidir esperar als resultats d'aquest Pla per tal de millorar de forma ostensible aquest espai.

  Donat que els treballs de la Diputació s'endarrerien, CiU va insistir en la necessitat d'avançar en el Pla, per la qual cosa va insistir en el tema en el ple de febrer i de juliol de 2002. La resposta va arribar a les acaballes del mandat en forma d'un document molt ben treballat per part de la Diputació i amb la voluntat del Govern d'aquell moment de tirar-lo endavant.

  El Govern, però, va decidir guardar en el calaix l'estudi, i sense consignació pressupostària mai més se n'ha sabut rés, fins que fa un dies l'actual regidora de la matèria, en declaracions a la premsa anuncia que l'estudi s'ha de replantejar "perquè era massa ambiciós". Curiosament s'aprofita per afegir que caldria traslladar els actes que s'hi realitzen com la Romeria del Rocío per l'impacte ambiental que comporten.

  Donat que després de cinc anys el Govern continua sense saber que ha de fer en el Parc Forestal, el grup municipal de Convergència i Unió presenta la següent

  PREGUNTA:

  Primer.- Te previst el Govern aplicar el Pla Director que va encarregar a la Diputació?

  Quin cost va tenir aquest estudi ?.

  Segon.- S'ha pensat en traslladar enguany la Romeria del Rocío ?. I en el futur ?. Quins espais observa el Govern com alternatius, en cas de trasllat ?. "

  La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, contesta que en principi el Pla Director està sobre la taula, ja que s'ha de fer una aposta molt forta en el manteniment del Parc i en les gestions urbanístiques dels camins. El Pla Director es desenvoluparà en el lloc que sigui coherent i assumible pels pressupostos d'aquest Ajuntament. L'estudi no va tenir cap cost per a l'Ajuntament ja que el va assumir la Diputació de Barcelona. En referència a la Romeria del Rocio lamenta que la seva declaració a la premsa hagi molestat, malgrat això la Romeria per aquest any es farà en el Parc Forestal i les futures dependrà del desenvolupament del Pla Director.

  El senyor Josep Lluís Martí assenyala que en el PAM d'aquest any hi ha inclosos 2 epígrafs d'arranjaments d'espais esportius en el Parc Forestal que coincideix exactament amb el que CiU demanava als anys 1999-2000-2001 i 2002, han passat 5 anys, i ara la regidora proposa que s'apliqui de forma fraccionada en funció dels pressupostos de l'Ajuntament. D'altra banda el que voldrien saber és el cost que ha tingut elaborar aquest Pla Director.

  43 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA BORSA D'HABITATGE DE LLOGUER.

  El senyor Antoni Valls, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

  "A l'última reunió del consell de l'empresa municipal PROHABITATGE es donà compte de la tramitació de la Borsa d' habitatges de lloguer destinats a joves i a aquelles persones amb reduïts recursos econòmics. L'esmentada empresa ha assumit funcions de cerca de finques desocupades a fi de convèncer als seus propietaris per a que les destinin a lloguer oferint una sèrie de condicions que suposadament serien beneficioses per l'arrendador. El cas és que per a la cerca d' aquests habitatges s' ha adoptat el mètode d' investigació consistent en demanar a la companyia AAMMSA, les dades dels titulars i de lectura de totes aquelles finques en que el consum d'aigua sigui "0", i per tant indicatiu de que la finca corresponent està infrautilitzada, i d'aquesta manera localitzar als respectius abonats o propietaris.

  El parer d'aquest Grup Municipal de Convergència i Unió és que aquesta actuació pot comportar una ingerència a la intimitat de les persones i la utilització no consentida de dades personals, tenint en compte que les dades que suposadament cediria la empresa AAMMSA a PROHABITATGE no són dades que estiguin integrades en un registre o a una font accessible per al públic, i que el tractament posterior d' aquestes dades no respon a cap finalitat d' estudi històric, estadístic o científic, fet que podria comportar la vulneració de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal , Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

  És per això que el grup municipal de Convergència i Unió formula les següents

  PREGUNTES

  :

  1.- Ha cedit l'empresa AAMMSA les dades personals d'abonats d'aquesta companyia a l'empresa PROHABITATGE, o ha cedit la utilització dels seus arxius, per a identificar els abonats que mostren en les lectures periòdiques un consum d'aigua zero o molt ínfim?

  2.- S'ha demanat el consentiment d'aquests abonats per a cedir a tercers i a utilitzar les seves dades personals dipositades als arxius de l' empresa AAMMSA?

  3.- Quin és el tractament que l'empresa PROHABITATGE pensa fer de les dades personals dels consumidors cedides per l'empresa AAMMSA en ordre a la seva publicitat, ús o comunicació de les mateixes a terceres persones? "

  El senyor Genís Bargalló, conseller delegat d'Habitatge, respon que l'empresa PROHABITATGE no ha sol·licitat mai a Aigües de Mataró, SA cap tipus de dades. S'ha interpretat erròniament comentaris realitzats a l'últim Consell d'Administració de Prohabitatge entorn a la posada en marxa de la borsa d'habitatge de lloguer jove. Les dades en les que s'estava treballant no eren divulgades ni cedides a tercers, ni contenien cap tipus d'informació de caràcter personal. L'Ajuntament disposa d'un llistat de 2.500 habitatges presumptament desocupats, i certament la font d'aquest llistat és la Cia d'Aigües de Mataró. Explica que de cara a desenvolupar l'inici del nou servei de lloguer jove, l'Ajuntament va demanar a Aigües de Mataró, SA una relació d'habitatges que complissin un d'aquests tres supòsits :

  1. Que s'haguessin donat de baixa del comptador.
  2. Que tinguessin instal·lada bateria de comptador però en faltés algú.
  3. Que el consum anual de l'aigua hagués estat inferior a 5m3.

  La relació lliurada per l'Ajuntament a Prohabitatge consistia en un llistat d'adreces postals i de consums sense cap referència a dades personals de propietaris o titulars dels comptadors. La informació obtinguda per aquest Ajuntament ha estat utilitzada per a una política d'aflorament i sortida al mercat d'habitatges desocupats. Un nou servei que ha de contribuir a modular la pujada dels preus de venda dels habitatges i donar alternatives diferents a la de compra per l'accés a un habitatge digne. La tasca realitzada no vulnera la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, atès que la relació obtinguda d'Aigües de Mataró no conté dades de caràcter personal dels propietaris ni dels abonats. S'han realitzat 3 línies d'actuació per tal d'oferir als propietaris la borsa pel lloguer jove : una la de treball de camp, contractant un tècnic que realitzava visites a habitatges pressumiblement desocupats, altre de consulta a promotors d'Administradors de finques concertant una entrevista, i per últim una campanya publicitària per donar coneixement al ciutadà de la creació de la borsa de lloguer jove mitjançant anunci TV Mataró, i a les revistes Cap Gros i Tot Mataró.

  En relació a les preguntes formulades, contesta a la primera que l'empresa Aigües de Mataró, SA no ha cedit cap dades d'abonats a Prohabitatge ni el seus arxius. Respecte a la segona pregunta no ha demanat cap consentiment als abonats d'Aigües de Mataró, SA perquè no s'ha utilitzats els seus arxius. I pel que fa a la tercera pregunta Prohabitatge no pot fer cap tractament de dades personals de contribuents perquè no disposa d'aquestes dades.

  El senyor Antoni Valls manifesta que si les dades han estat cedides d'Aigües de Mataró, SA a l'Ajuntament i aquesta les ha cedit a Prohabitatge, igualment és una cessió de dades; que l'Ajuntament de Mataró tingui un llistat de 2.500 habitatges, informació demanada a Aigües de Mataró, SA, això vol dir que l'abonat està identificat amb un nom i un cognom, i no val dir que d'aquestes dades només es mirava el consum ínfim de l'aigua, s'ha de tenir en compte que no només hi ha una afectació a la intimitat, que no està prou justificada, sinó que s'ha fet una cessió de dades no consentides pels abonats, i espero que els propis abonats tinguin ple coneixement i que no s'utilitzen mai aquestes dades si no hi ha un consentiment exprés dels abonats. Per tant demana que s'aclareixi més aquest tema ja que l'explicació donada pel Sr. Bargalló no ha estat satisfactòria.

  44 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL CONTROL DE LA TINENÇA DE GOSSOS.

  La senyora Adela Rodríguez, regidora del Grup Municipal del Partit Popular, presenta el prec següent:

  "Vist els resultats obtinguts en la Campanya realitzada per la Policia Local de Mataró a través de la unitat de Qualitat de Vida i de la Policia de Barri entre els dies 3 i 16 de novembre del 2003, durant la qual es van recollir un total de 293 denúncies per part dels agents, el Grup Municipal Popular presenta el següent

  PREC

  1. El control de la tinença de gossos i les responsabilitats cíviques que se'n deriven d'ella no es farà un cop l'any sinó que es faran un cop al mes en tots aquells barris on s'hagin revelat un major nombre d'incidències i en la resta, com a mètode preventiu.
  2. L'Ajuntament posarà en marxa una nova campanya de dispensadors de bosses (bobynets) per tal de facilitar el compliment de la normativa als ciutadans i ciutadanes de Mataró.
  3. L'Ajuntament també habilitarà en totes aquelles places i zones enjardinades on sigui possible, pipicans, on els gossos puguin fer les seves deposicions i així evitar el contacte amb els espais que els infants utilitzen com a esbarjo. "

   

  El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, explica que la campanya que parla de la Policia Local té per objectiu el control de la gent que té animals domèstics perquè tingui una tinença responsable i mantingui unes actituds cíviques, tasca que es ve realitzant al llarg de tot l'any. Indica que a l'any 2003 va haver-hi un total de 628 denúncies la finalitat de les quals era corregir l'acte incivic i aconseguir censar el gos a les quals se les aixecava la sanció. Respecte a la segona pregunta vol deixar clar que els bobynets és un servei que dóna l'Ajuntament per tenir les zones verdes netes i per fomentar les activitats cíviques, per tant aquest servei és quotidià i permanent i no s'ha de realitzar campanyes. Pel que fa al tema dels pipicans, l'experiència en altres municipis és que no acaba de funcionar perquè la gent continua anant amb els animals als parcs i zones verdes de la ciutat i en aquests espais tancats la primera dificultat que trobem és la grandària de l'espai que no tenim. No obstant això el govern municipal estarà obert a les demandes que en un futur els ciutadans vagin plantejant.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, s'afegeix al prec que fa la regidora Adela Rodríguez i no està d'acord amb l'explicació del Sr. Oriol Batista ja que és un problema de civisme i de participació de la ciutadania. Considera que els pipicans es podrien posar en llocs amplis de la ciutat com el Parc Forestal, Parc Central o Passeig Marítim.

  La senyora Adela Rodríguez replica que en els bobynets falten bosses i que hauria de passar més sovint la brigada de neteja per evitar malalties i és inaceptable viure amb els mals olors i deposicions.

  El senyor Oriol Batista considera que des de l'Ajuntament s'està fent un gran esforç de neteja, manteniment i civisme sobre el control de la tinença de gossos.

  45 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE L'EXISTÈNCIA DE CENTRES ANOMENATS "LUDOTEQUES".

  El senyor José Manuel López, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

  "És un fet conegut de tothom que en els darrers anys, tan a la nostra ciutat com a la resta de poblacions de Catalunya, s'ha produit una greu problemàtica de manca de places d'Escoles Bressol, donat que la necessitat social ha estat molt per damunt de l'oferta que les administracions han posat a l'abast. Aquesta problemàtica ha estat, en part solucionada per les Escoles Bressol Privades, que s'han convertit a Mataró en un element indispensable per solucionar aquesta greu mancança.

  Així doncs, ha estat la iniciativa privada qui ha hagut de subsanar un déficit que les diferents administracions competents no han solucionat. I han estat aquests Centres els qui han ofert a moltes famílies la possibilitat que els fills/es d'entre 0 i 3 anys poguessin gaudir d'unes condicions óptimes tan d'espais, com d'instal.lacions, de preparació dels professionals, o d'un Projecte Educatiu. Tot això garantit per una normativa molt restrictiva i exigent, com no podia ser d'una altra manera tractant-se d'infants, que ha obligat a aquests Centres a fer un esforç important per poder acomplir-la.

  Doncs bé, en els últims temps han proliferat a la nostra ciutat uns centres anomenats "ludoteques" que entenem que tenen un caràcter lúdic i complementari i que mai haurien de substituir al servei que ofereixen les Escoles Bressol, però que probablement estiguin desenvolupant una tasca per la que no estan preparades ni titulades.

  Davant d'aquesta situació el Grup Popular desitja que li siguin contestades la següent

  PREGUNTA

  1. És conscient el Govern Municipal d'aquesta problemàtica?

  2. Ha fet el Govern Municipal alguna actuació encaminada a garantir que els espais, les instal.lacions, els horaris i els serveis siguin els adients per que l'estada dels infants, fins i tot molt petits, sigui del tot segura?

  3. Ens pot informar el Govern si totes les ludoteques en funcionament a la ciutat tenen la corresponent llicència concedida?"

  El senyor Alcalde, Manuel Mas, dóna la paraula per intervenir en el Ple a l'Associació de Llars d'Infants, representat pel Sr. Morales, que vol deixar clar el que significa una Llar d'Infants : és un centre educatiu regulat per la llei estatal que ordena l'ensenyament infantil; les ludoteques : són en canvi empreses recreatives que ofereixen al públic la utilització dels seus serveis, jocs o la participació en els actes organitzats amb la finalitat d'esbarjo o de diversió, classificada en jocs i atraccions segons la normativa d'un decret que aprova el Catàleg d'Espectacles, les Activitats recreatives i establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990 sobre política d'espectacles, d'activitats recreatives i establiments públics. En conclusió no demanen tancar les ludoteques sinó que l'Ajuntament en tingui responsabilitats pel seu funcionament.

  El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació, contesta a la primera pregunta que coincideixen en la descripció del fenomen, l'aflorament d'uns establiments anomenats ludoteques que la funció genèrica que haurien de tenir seria tenir cura i ocupació dels infants, prenent el joc com eix central d'intervenció en un marc comunitari i de joc en grup, per tant en un entorn físic, idoni i un equipament sempre relacionat amb la joguina i que aquest servei s'hauria de prestar com a suport de les famílies i amb caràcter complementari i puntual a franges horàries limitades.

  Referent a la segona pregunta la intervenció des de l'Ajuntament es realitza mitjançant la funció d'inspecció respecte a les llicències d'obertures d'establiments amb el marc normatiu existent : el Reglament d'Activitats, Normativa del Pla General, Pla Especial per a ús recreatius, Norma bàsica d'edificació, el Reglament General de Policia i Espectacles, la Norma de Barreres Arquitectòniques, el Reglament d'Electrotècnic de Baixa Tensió i la Normativa de Rètols. Indica que s'ha abordat el tema amb la Inspecció d'Ensenyament de la Generalitat plantejant-li aquesta contradicció que avui per avui no està desenvolupada la normativa que ens permetés separar i exigir a uns i a altres condicions que fossin alienes a l'activitat que duent a terme. La solució seria que en el desenvolupament de la normativa que s'haurà de produir com a desenvolupament de la reglamentació de la nova Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació que deriva a les Comunitats Autònomes el desenvolupament normatiu de l'antiga etapa infantil 0-3 anys, que la nova normativa l'anomena Educació Preescolar, la Generalitat estableixi una reglamentació per a la Llar d'Infants i una altra per les Ludoteques.

  Contestant a la tercera pregunta, el servei de Llicències de l'Ajuntament té coneixement de l'existència de 15 ludoteques, les quals totes han realitzat el tràmit de sol·licitud de llicència però cadascuna es troba en situacions diferents. S'està duent a terme la tasca d'inspecció i audiències prèvies amb els titulars per posar-se d'acord en les discrepàncies que de les inspeccions es deriven per poder complir la normativa que és inespecífica respecte a una activitat educativa.

  El senyor José Manuel López coincideix amb el Sr. Morales en l'ús complementari de les ludoteques, però s'ha de ser més curosos en el sentit que aquest tipus de centres no entrin en funcionament mentre no tinguin la llicència definitivament concedida. I assenyala que des del grup municipal Popular tenen la intenció de portar al Parlament de Catalunya una iniciativa per reglamentar aquest tema.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les dotze hores i cinc minuts de la nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.