Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/10/2004

Escoltar

18/10/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 16/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 D'OCTUBRE DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia divuit d'octubre de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 4 d'octubre de 2004.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL TELÈFON D'ATENCIÓ CIUTADANA 010 DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, PER DOS ANYS DE DURADA (DES DEL 01/03/2005 AL 28/02/07) I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 426.418,81.-EUR., IVA. INCLÒS

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per la Cap del Servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de data 01/10/04, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de Gestió del Telèfon d'Atenció Ciutadana 010 de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/03/2005 i fins al 28/02/07, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 426.418,81.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 05/10/04, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 37000/463000/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris del 2005, 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant les esmentades anualitats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de Gestió del Telèfon d'Atenció Ciutadana 010 de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/03/2005 iI fins al 28/02/2007, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 426.418,81.-EUR., IVA. inclòs. tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 426.418,81.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida núm. 37000/463000/22706 del pressupost municipal, d'acord amb els imports iI anualitats que a continuació s'esmenten:

  • 177.674,51.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2005.
  • 213.209,40.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2006.
  • 35.534,90.-EUR, IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2007.

Els tres imports tenen el mateix número d'operació: AFUT 200400049163.

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 37000/463000/22706 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2005, 2006 i 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL I COMUNITÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, PER DOS ANYS DE DURADA (01/12/2004 AL 30/11/2006) I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: 279.804,81.-EUR., IVA. INCLÒS

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Vistos els informes emesos pel Cap del Servei de Participació Ciutadana i pel Comissionat del Pla de la Nova Ciutadania, ambdós de data 05/10/2004, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació de la gestió del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/12/2004 i fins al 30/11/2006, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 279.804,81.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 07/10/04, sobre l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 61000/463000/22706 i 72000/463000/22706 del pressupost municipal aprovat per l'any 2004 hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que el contracte meriti en aquesta anualitat, essent que es preveu consignar en els pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitat del 2006 i 2007 crèdit adequat i suficient a les esmentades partides per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant les expressades anualitats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/12/2004 i fins al 30/11/2006, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 279.804,81.-EUR., IVA. inclòs. tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 279.804,81.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les partides, imports i anualitats que a continuació s'esmenten:

Partida 61000/463000/22706:

  • 2.833,33.-EUR., IVA. inclòs, per l'any 2004 (operació A núm. 200400049831).
  • 34.000.-EUR., IVA. inclòs, per l'any 2005 (operació AFUT núm. 200400049832).
  • 31.166,67.-EUR, IVA. inclòs, per l'any 2006 (operació AFUT núm. 200400049833).

Partida 72000/463000/22706:

  • 8.825,20.-EUR, IVA. Inclòs, per l'any 2004 (operació A núm. 200400049848).
  • 105.902,41.-EUR, IVA. Inclòs per l'any 2005 (operació AFUT núm. 200400049849).
  • 97.077,20.-EUR, IVA. Inclòs per l'any 2006 (operació AFUT núm. 200400049869).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 61000/463000/22706 i 72000/463000/22706 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2005 i 2006 a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL C/ D'ÚMBRIA AMB EL CAMÍ DELS CAPUTXINS, AMADEU VIVES I ROIG I DEL TIMBALER DEL BRUC, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: 67.621'13.-EUR., IVA. INCLÒS

La consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, senyora Pilar González Agàpito, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 04/10/04, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de supressió de barreres arquitectòniques del carrer d'Úmbria amb el Camí dels Caputxins, d'Amadeu Vives i Roig i del Timbaler del Bruc, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 67.621,13.-EUR., IVA inclòs.

Vist l'informe emes pel Secretari General, de data 7 d'octubre de 2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de supressió de barreres arquitectòniques del carrer d'Úmbria amb el Camí dels Caputxins, d'Amadeu Vives i Roig i del Timbaler del Bruc, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 67.621,13.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 67.621,13.-EUR., IVA inclòs, amb càrrec a la partida 45401/51100J/61100 (document comptable A núm. 200400049357).

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a que fa referència l'apartat primer de la part resolutòria del present acord, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de supressió de barreres arquitectòniques al carrer d'Umbría amb el Camí dels Caputxins, d'Amadeu Vives i Roig i del Timbaler del Bruc, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.