Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

23/03/2004

Escoltar

23/03/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 5/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 DE MARÇ DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint-i-dos de març de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Manuel Mas Estela Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Joan Antoni Baron Espinar 4r.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 5è.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència En Joaquim Esperalba i Iglesias Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 8 de març de 2004.

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 € APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL CENTRE CÍVIC PLA D'EN BOET-PERAMÀS-ESMANDIES, DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe efectuat pel Cap del Servei d'Obres d'aquesta Corporació de data 8/03/2004, en el que es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització dels entorns del centre cívic Pla d'en Boet, Peramàs-Esmandies, a Mataró, per un import de fins a 405.951,30.-EUR., IVA. inclòs, mitjançant la forma de concurs i procediment obert.

Vist l'informe emes pel Secretari General de data 9/03/2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 42200/43200B/60100 en el pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant l'expressada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003 qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització dels entorns del centre cívic Pla d'en Boet, Peramàs-Esmandies, a Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 405.951,30.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte dùrbanització dels enotrns del centre cívic Pla d'en Boet, Peramàs-Esmandies, a Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 405.951,30.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 42200/43200B/60100 del pressupost municipal aprovat per al 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400007169).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Es sotmeten els efectes del present acord a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització dels entorns del centre cívic Pla d'en Boet, Peramàs-Esmandies, a Mataró, en tant que a l'actualitat el projecte es troba en exposició pública d'acord amb el previst a l'art. 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, de Règim Local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 € APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL I MENJADOR AL CENTRE D'ACOLLIDA MUNICIPAL A L'EMPRESA CLECE, SA.

La Sra. Pilar González Agàpito consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei d'atenció social i menjador al centre d'acollida municipal, de Mataró.

Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Benestar Social, Salut i Consum de l'Ajuntament de Mataró, de data 8 de març de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei d'atenció social i menjador al centre d'acollida municipal, a l'empresa "Clece, SA" fins un import de 133.961'19 €, IVA inclòs, pels dos anys.

Tenint en compte que la previsió total de la despesa és suficient per a tendre l'esmentada contractació.

Tenint en compte que a la partida 65500/313/22706 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a tendre la despesa que es proposa en aquest any.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei d'atenció social i menjador al centre d'acollida municipal, de Mataró, a l'empresa "Clece, SA" fins un import de 133.961'19 €, IVA inclòs, pels dos anys.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 65500/313/22706, de la següent manera:

  • Any 2004 50.235'39 € (op. compt. AD núm. 200400008468)
  • Any 2005 66.980'64 € (op. compt. AD núm. 200400008469)
  • Any 2006 16.745'16 € (op. compt. AD núm. 200400008470)

Tercer.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses corresponents a les previsions fetes l'any 2003, següents:

  • Doc. compt AFUT/-1 núm. 200400008471, de 64.132'77 €
  • Doc. compt AFUT/-1 núm. 200400008472, de 69.963'03 €
  • Doc. compt AFUT/-1 núm. 200400008473, de 5.830'25 €

Quart.-

Pel que fa als anys 2005 i 2006, supeditar l'efectivitat del contracte, conformement a allò que disposa l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient, en els pressupostos municipals de 2005 i 2006, per a complir les obligacions que se'n derivin.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.358'45 € i pagui l'import de 342'06 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

5 € APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PAU.

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de reurbanització del carrer Sant Pau" redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer Sant Pau, amb un pressupost d'execució per contracte de 61.589,20 € IVA inclòs i de 79.986,67 € IVA inclòs de pressupost per a coneixement de l'administració.

L'àmbit d'actuació del projecte compren el carrer de Sant Pau entre el carrer d'Argentona i el carrer de Sant Sadurní i les cantonades amb aquests carrer.

Es realitzarà un nou pou de registre i es renovaran els embornals i escomeses existents. Les reixes i tapes seran de fosa dúctil i s'uniran a la galeria existent.

El paviment del carrer serà a un sol nivell diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses.

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer Sant Pau" redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer Sant Pau, amb un pressupost d'execució per contracte de 61.589,20 € IVA inclòs i de 79.986,67 € IVA inclòs de pressupost per a coneixement de l'administració.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Manteniment-

6 € APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS DE CALÇADA PER L'ANY 2004, QUE INCLOU ELS CARRERS CAMÍ DE LA GEGANTA, MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA, MATA I TRAMS DELS CARRERS MORETO, VALÈNCIA, STA. CUGAT I CIUTAT FRETA.

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004", que inclou els carrers Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers Moreto, València, St. Cugat i Ciutat Freta, redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 452.825,38 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004", que inclou els carrers Camí de la Geganta, Mare de Déu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers Moreto, redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 452.825,38 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.