Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

29/12/2004

Escoltar

29/12/2004

Dia
Hora
Lloc
govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 19/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint-i-nou de novembre de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 17 de l'ordre del dia

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Antoni Civit i Rey. 3r. Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 15 de novembre de 2004.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 726/2004 DE 5.7.2004 DEL TSJC, SALA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, SECCIÓ PRIMERA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 842/1999 INTERPOSAT PEL SENYOR WANDERLEY-MARCOS FÁBREGAS LOSA, CONTRA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXPEDIENT GABINET JURÍDIC MM9/96).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 22 d'octubre de 2004 ha estat notificada la devolució de l'expedient administratiu i la fermesa de la Sentència número 726/2004 de data 5 de juliol de 2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Primera, en el Recurs número 842/1999 interposat pel senyor Wanderley-Marcos Fábregas Losa.

El recurs es va interposar contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals de data 12 d'abril de 1999 pel que es desestimava la sol·licitud d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial a causa d'una caiguda al Passatge Malgrat el dia 4.4.1995 (Expedient Gabinet Jurídic MM9/96). En la reclamació administrativa es demanava la quantitat de 2.836.027 pessetes (17.044,87 euros)

La Sentència recaiguda estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat i anul·la el decret de data 12 d'abril de 1999, amb condemna a l'Ajuntament de Mataró a abonar a l'actora la quantitat de 557.550 pessetes (3.350,94 euros) resultant de l'aplicació dels criteris que s'indiquen a la sentència. No hi ha condemna en costas.

La companyia asseguradora FIATC ha procedit a consignar les quantitats objecte de condemna i s'ha declarat la fermesa de la sentència perquè no s'ha interposat recurs.

En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència número 726/2004 de data 5 de juliol de 2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Primera, en el Recurs número 842/1999 interposat pel senyor Wanderley-Marcos Fábregas Losa contra el decret del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals de data 12 d'abril de 1999 pel que es desestimava la sol·licitud d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial a causa d'una caiguda al Passatge Malgrat el dia 4.4.1995 (Expedient Gabinet Jurídic MM9/96).

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al senyor Francesc Xavier Morte i Enríquez."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - DONAR-SE PER ASSABENTATS DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 162/2004 DE 13.10.2004 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 79/2004, INTERPOSAT PER LA SENYORA Mª PILAR PALACIO CASTILLO I EL SENYOR RAÜL JOFRE PALACIO, CONTRA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXPEDIENT DEL GABINET JURÍDIC AGC56/02).La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"La Sentència número 162/2004 de data 13 d'octubre de 2004, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona desestima el recurs contenciós administratiu seguit per la via del Procediment Abreujat núm. 79/2004, interposat per la senyora Mª Pilar Palacio Castillo i el senyor Raül Jofre Palacio.

El recurs es va interposar contra el decret núm. 9105/2003 del conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda de data 11 de desembre de 2003 pel que es desestimava el recurs de reposició interposat contra el decret núm. 7054/2003 de la consellera delegada d'Interior i Hisenda de data 25 de setembre que es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial d'indemnització pels danys personals soferts pel senyor Raül Jofre Palacio i pels desperfectes ocasionats al vehicle matrícula B-0832-TM, propietat de la senyora Mª Pilar Palacio Castillo, a l'impactar contra la pilona que regula el trànsit de vehicles al carrer Sant Francesc d'Assís. (Expedient Gabinet Jurídic AGC56/02). En la reclamació administrativa es quantificaven els danys en 6.767,36 euros.

La Sentència recaiguda desestima el recurs contenciós administratiu seguit per la via del Procediment Abreujat núm. 79/2004, interposat per la senyora Mª Pilar Palacio Castillo i el senyor Raül Jofre Palacio.

En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la Sentència número 162/2004 de data 13 d'octubre de 2004, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que desestima el recurs contenciós administratiu seguit per la via del Procediment Abreujat núm. 79/2004, interposat per la senyora Mª Pilar Palacio Castillo i el senyor Raül Jofre Palacio contra el decret núm. 9105/2003 del conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda de data 11 de desembre de 2003 pel que es desestimava el recurs de reposició interposat contra el decret núm. 7054/2003 de la consellera delegada d'Interior i Hisenda de data 25 de setembre que es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial d'indemnització pels danys personals soferts pel senyor Raül Jofre Palacio i pels desperfectes ocasionats al vehicle matrícula B-0832-TM, propietat de la senyora Mª Pilar Palacio Castillo, a l'impactar contra la pilona que regula el trànsit de vehicles al carrer Sant Francesc d'Assís (Expedient Gabinet Jurídic AGC56/02).

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona i als interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Compres i Contractacions-

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS PER A L'ARBRAT VIARI DE LA CIUTAT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 29/10/04, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de tractaments fitosanitaris a l'arbrat viari durant els anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 84.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 17/11/04, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 45301/434000/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris del 2005 i 2006 es preveu consignar crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant les esmentades anualitats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació servei de tractaments fitosanitaris a l'arbrat viari durant els anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 84.000,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 84.000,00.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida núm. 45301/434000/21000 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'esmenten:

 • 42.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2005 (operació AFUT núm. 200400053955);
 • 42.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2006 (operació AFUT núm. 200400053956);

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condiciona l'adjudicació del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 45301/434000/21000 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2005 i 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "E", MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament de data 09/11/2004, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "E" (trams de la ronda de Francesc Macià, carrer de Sant Cugat, dels passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just, Ferran II el Catòlic i la zona de petanca i de davant el polisportiu Eusebi Millán), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 161.174,59 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 22/11/04, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient en la partida 45401/43300T/61300 del pressupost aprovat per la present anualitat i que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la mateixa partida del pressupost municipal que s'aprovi pel 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dites anualitats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "E" (trams de la ronda de Francesc Macià, carrer de Sant Cugat, dels passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just, Ferran II el Catòlic i la zona de petanca i de davant el polisportiu Eusebi Millán), atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 161.174,59 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "E" (trams de la ronda de Francesc Macià, carrer de Sant Cugat, dels passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just, Ferran II el Catòlic i la zona de petanca i de davant el polisportiu Eusebi Millán), mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de fins a 161.174,59 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/43300T/61300 del pressupost municipal per l'exercici 2004 i el que s'aprovi per l'any 2005, a raó de 43.192,00.-EUR, IVA, inclòs pel 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400055891) i 117.982,59.-EUR, IVA, inclòs pel 2005 (doc. comptable tipus AFUT núm. 200400055892).

Quart.-

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 45401/43300T/61300 del pressupost municipal que s'aprovi per l'any 2005, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Cinquè.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT DEL QUADRE PÚBLIC "MK", MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament de data 9 de novembre de 2004, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MK" (C. València), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 101.432,24 €, IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 17/11/04, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que a la partida núm. 45401/43300E/61300 del pressupost municipal aprovat enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti aquest contracte, essent que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de l'esmentada partida del pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat del 2005, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MK" (C. València), atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 101.432,24 €, IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MK" (C. València), mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 101.432,24 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/43300E/61300 del pressupost municipal per l'any 2004 i 2005, a raó de 26.473,00.-EUR, IVA, inclòs per l'any 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400056121) i 74.959,24.-EUR, IVA, inclòs per l'any 2005 (doc. comptable tipus AFUT núm. 200400056118).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes de la present contractació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 45401/43300E/61300 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2005, a fi de poder atendre les obligacions que meriti la present contractació durant les esmentades anualitats".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE COMPONENTS DE SISTEMA DE TELEFONIA IP, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe de data 18/11/2004 efectuat pel Cap de Projectes de la Secció de Telecomunicacions i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions d'aquesta Corporació, en el qual es sol·licita la tramitació del corresponent expedient administratiu per a la contractació del subministrament, instal·lació i configuració de components del sistema de telefonia IP.

L'import màxim fixat per a la present contractació és de 47.000'00.-EUR., IVA. inclòs, per la qual cosa haurà de convocar-se concurs per a la seva adjudicació, essent el tipus de procediment a utilitzar l'obert, per ésser el genèricament utilitzar per aquest servei i en tant que el servei promotor no fa cap previsió en aquest sentit.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 22/11/2004, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 36000/121/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti enguany.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació subministrament, instal·lació i configuració de components del sistema de telefonia IP, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 47.000,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar la despesa de fins a 47.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida 36300/12100Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op tipus A núm. 57265).

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 - DECLARAR DESERT EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA CAMPANYA PER A LA SENSIBILITZACIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS DURANT L'ANY 2004.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de la realització d'una campanya per a la sensibilització de la recollida de residus per l'any 2004.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció d'Imatge de l'Ajuntament de Mataró, de data octubre de 2004, mitjançant el qual proposa declarar desert el concurs ja que cap de les ofertes presentades no s'adequen a les condicions i exigències descrites en el plec de condicions.

Tenint en compte allò que preveu l'art. 88.2) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, pel que fa a la possibilitat de declaració de desert dels concursos.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Declarar desert el concurs celebrat per a l'adjudicació de la realització d'una campanya per a la sensibilització de la recollida de residus per l'any 2004, en base a l'informe del Cap de la Secció d'Imatge de l'Ajuntament de Mataró, en el qual es posa de manifest que cap de les ofertes presentades no s'adeqüen a les condicions i exigències descrites en el plec de condicions, d'acord amb allò que disposa l'art. 88.2) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU A CIRERA, A FAVOR DE "TIFERCA, SA".

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de novembre de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, a l'empresa "Tiferca, SA" fins un import de 2.524.863'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 42200/45200H/62200 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure de la licitació l'empresa "Construcciones Caler, SAU" ja que no ha fet constar la seva oferta econòmica.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, a Mataró, a l'empresa "Tiferca, SA" fins un import de 2.524.863'00 €, IVA inclòs

Tercer.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 4.429'94 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Quart.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 42200/45200H/62200, de la següent manera:

 • Quant a 2.152.000'00 €, amb càrrec al pressupost de 2005 (docs. compt. ADFUT núm. 56693 i AFUT/ núm. 56706).
 • Quant a 368.433'06 €, amb càrrec al pressupost de 2006 (doc. compt. ADFUT núm. 56708 i AFUT/ núm. 56707).
 • Cinquè.-

  Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2005 i 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

  Sisè.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 100.994'52 € i pagui l'import de 173'77 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

  Setè.-

  Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  11 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE COBERTURA D'ASSEGURANCES PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS A FAVOR DE "ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS"

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de cobertura de les assegurances de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

  Atès l'informe emès per la Lletrada del Gabinet Jurídic de l'Ajuntament de Mataró, de data 15 de novembre de 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei de cobertura de les assegurances de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, a l'empresa "Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, SA", de la següent manera:

  • Lot 1: responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, fins un import de 138.700'24 €.
  • Lot 2: danys materials ocasionats al patrimoni de l'ajuntament i els seus organismes autònoms, fins un import de 64.531'61 €.
  • Lot 3: accidents del personal al servei de l'ajuntament i els seus organismes autònoms, fins un import de 4.072'25 €.

  Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 34001/121000/22400 del pressupost municipal per a l'any 2005 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Excloure de la licitació l'empresa "Mapfre Industrial, Sociedad Anònima de Seguros", atès que la seva oferta supera el tipus màxim previst per la licitació.

  Segon.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de cobertura de les assegurances de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, a l'empresa "Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, SA", de la següent manera:

  • Lot 1: responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, fins un import de 138.700'24 €.
  • Lot 2: danys materials ocasionats al patrimoni de l'ajuntament i els seus organismes autònoms, fins un import de 64.531'61 €.
  • Lot 3: accidents del personal al servei de l'ajuntament i els seus organismes autònoms, fins un import de 4.072'25 €.

  Tercer.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 34001/121000/22400, de la següent manera:

  • Lot 1: fins un import de 138.700'24 € (doc. compt. DFUT núm. 58536).
  • Lot 2: fins un import de 64.531'61 € (doc. compt. DFUT núm. 58537).
  • Lot 3: fins un import de 4.072'25 € (doc. compt. DFUT núm. 58538).
  • Quart.-

   Pel que fa a l'exercici pressupostari de 2005, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida del pressupost que s'aprovi per l'Ajuntament de Mataró.

   Cinquè.-

   Declarar vençudes les pòlisses fins ara vigents, corresponents a les assegurances de responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, danys materials ocasionats al patrimoni de l'ajuntament i els seus organismes autònoms i accidents del personal al servei de l'ajuntament i els seus organismes autònoms, amb efectes a partir de les 24:00 hores del dia anterior a la data d'inici d'efectes de les noves pòlisses d'assegurances.

   Sisè.-

   Declarar en vigor les noves pòlisses que ara es contracten, corresponents a les assegurances de responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, danys materials ocasionats al patrimoni de l'ajuntament i els seus organismes autònoms i accidents del personal al servei de l'ajuntament i els seus organismes autònoms, amb efectes a partir de les 00:00 hores del dia 1 de gener de 2005.

   Setè.- El plec de prescripcions tècniques aprovat per l'Ajuntament de Mataró per acord de la Junta de Govern Local de data 04/10/2004 tindrà la consideració de condicions especials modificadores de les condicions particulars de la pòlissa, prevaldran en la seva execució, i hauran de ser signades pel legal representant de "Zurich España, Cía. de Seguros y Reaseguros, SA" juntament amb el plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeixen el present contracte així com el corresponent document de formalització del contracte administratiu.

   Vuitè.-

   Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 8.292'16 € i pagui l'import de 225'98 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Novè.-

   Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   -Servei de Recursos Humans-

   12 - MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PEL 2004.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "La Junta de Govern municipal de data 19 d'abril de 2004, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació vigent per l'any en curs.

   En aquests moments, i per raons organitzatives, és convenient incloure tot un seguit de vacants.

   El Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual es regula el personal al servei dels ens locals, en el seu article 60, contempla la possibilitat de modificar l'Oferta Pública d'Ocupació i d'incloure vacants que no hagin estat previstes a l'Oferta principal.

   S'ha complert en el tràmit l'obligació de negociar-ho amb els sindicats a l'empara del que estableix l'article 32,c, de la llei 9/87 de 12 de juny d'Òrgans de Representació modificada per la llei 7/90, de 19 de juliol, i l'article 8 de l'acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró. Així mateix, es fa constar que l'Ajuntament de Mataró compleix la normativa sobre integració social de persones amb disminució, i les mesures alternatives.

   Tenint en compte la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2004 i l'informe jurídic que antecedeix, es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents, acords:

   Primer

   .- Modificar l'Oferta Principal, incorporant les següents places:

   Plantilla de personal funcionari:

   • 3 places de Tècnic/a d'Administració General, de l'escala d'administració general, subescala tècnica, grup A, mitjançant concurs oposició lliure.
    • 3 places d'agent de la policia local, d'acord amb l'aprovació de la plantilla orgànica per l'any 2005 (BOP 261 de 30 d'octubre), amb codis 285, 388 i 443, les places amb codis 218 i 234, que per motiu de jubilació dels seus ocupants, quedaran vacants a partir de febrer i juny respectivament i dues places més, si resulten vacants quan finalitzin els processos per la cobertura en propietat de dues places de caporal, d'acord amb la fitxa tècnica FDP-1 de l'oferta pública d'ocupació per a 2004. (màxim de 7). El sistema de selecció serà concurs oposició lliure.

    • una plaça de caporal, d'acord amb l'aprovació de la plantilla orgànica per l'any 2005 (BOP 261 de 30 d'octubre), amb codi 2309, més la plaça amb codi 180, si resultés vacant quan finalitzi el procés per la cobertura en propietat d'1 plaça de sergent, que actualment es troba pendent de superar el curs a l'Escola de Policia de Catalunya. El sistema de selecció serà el concurs oposició per promoció interna.

    Plantilla de personal laboral:

    • 1 peó de cementiri, grup E, contractació laboral fix, mitjançant concurs de mèrits lliure.

    Segon.-

    Publicar íntegrament el present acord al D.O.G.C., B.O.P. i B.O.E. i comunicar-la a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

    Vots en contra: Cap.

    Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

    13 - APROVACIÓ DE LES FITXES TÈCNIQUES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ, D'ACORD AMB LA MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA.

    La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

    "La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 29 de novembre de 2004, aprova una modificació a l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2004.

    Les bases generals que regulen tots els processos de selecció de l'Oferta Pública, es van aprovar per la Junta de Govern el dia 19 d'abril de 2004.

    Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es fixen a les fitxes tècniques corresponents, per tant cal aprovar les fitxes dels processos selectius, de les places incorporades a la modificació de l'Oferta Pública esmentada.

    Quedava també pendent de portar a aprovació la fitxa FAL-2, que correspon al procés de selecció d'1 Arquitecte/a, plaça que ja es va preveure a l'Oferta Pública d'Ocupació principal.

    L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

    L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, PROPOSO a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:

    Primer.-

    Aprovar les fitxes tècniques que es relacionen a continuació i que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, els processos de selecció de les places que conformen la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2004 i el procés de selecció d'un/a arquitecte/a, que formava part de l'OPO principal.

    NOMENAMENTS DE FUNCIONARI/A DE CARRERA:

    • FITXA CODI FAL-2: 1 ARQUITECTE/A, GRUP A, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.
    • FITXA CODI FAL-10: 3 PLACES DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.
    • FITXA CODI FDL€2: DE 2 A UN MÀXIM DE 7 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL, GRUP D, D'ACORD AMB LES CONDICIONS QUE S'ESPECIFIQUEN A LA FITXA TÈCNICA, PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.

    • FITXA CODI FDP-1: 1 PLAÇA I FINS UN MÀXIM DE 2, DE CAPORAL, GRUP D, D'ACORD AMB LES CONDICIONS QUE S'ESPECIFIQUEN A LA FITXA TÈCNICA, PER CONCURS OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA.

    CONTRACTACIONS LABORAL FIX:

    • FITXA CODI LEL-1: 1 PLAÇA DE PEÓ DE CEMENTIRI, GRUP E, PER CONCURS DE MÈRITS LLIURE.
    • Segon.-

     Publicar-les al BOP , i en extracte al BOE i DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

     VOTACIÓ: Ordinària

     Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

     Vots en contra: Cap.

     Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

     CMI SERVEIS TERRITORIALS

     -Servei d'Obres-

     14 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI ESPECÍFIC A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN POLISPORTIU A CIRERA, DINS DE PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DEL PROTOCOL GENERAL XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT.

     El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

     "Examinat l'esborrany del Conveni específic Xarxa Barcelona-Execució d'obres 04/X/17543 a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, el Servei d'Esports, i l'Ajuntament de Mataró (Maresme), per a l'execució de les obres de construcció d'un nou pavelló poliesportiu a Cirera, dins del marc del desenvolupament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007.

     Aquest Conveni té per objecte regular les relacions de les dues administracions en ordre a la construcció i entrada en funcionament d'un nou equipament esportiu a Cirera, ubicat a la cruïlla de l'avinguda Corregiment amb el carrer Terrassa per tal d'atendre les necessitats esportives de la ciutat.

     A través del Conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries, atès que en aquesta conflueixen l'interès específic de l'Ajuntament, adherit al Protocol General de "Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat" i l'interès provincial.

     En concret, la Diputació de Barcelona, dins de la línia de dotació d'equipaments municipals de qualitat, política esportiva, atorga a l'Ajuntament de Mataró un suport econòmic de 2.168.000,00 €, destinat a finançar les obres de construcció d'un nou poliesportiu a Cirera, equipament que incrementarà la qualitat de vida de la ciutat i que forma part dels seus objectius estratègics.

     Vist el que disposen els articles 31.2 i 36.1 i 2b) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 92 del DL 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que legitimen a les diputacions catalanes per cooperar amb el municipis de la seva demarcació territorial en la realització d'obres de competència municipal.

     Article 4.1.d), 4.3 i concordants de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en tant prescriuen, de forma bàsica i general, els deures de la cooperació i assistència activa entre les administracions públiques.

     Article 6 de l'anterior normativa, sobre els requisits que han d'observar els convenis de col·laboració.

     Articles 303 a 311 del ROAS, que despleguen el règim jurídic dels convenis interadministratius.

     D'acord amb l'article 17è. de les Basses d'execució del pressupost municipal 2004, sobre la competència de l'òrgan municipal per aprovar el Conveni.

     Vistos els anteriors informes jurídics i econòmics,

     La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

     Primer.-

     Aprovar total i íntegrament el contingut de l'esborrany del Conveni específic Xarxa Barcelona Execució d'Obres 04/X/17543 a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, relatiu a l'actuació "Construcció pavelló poliesportiu de Cirera" que ha estat objecte d'un ajut econòmic de 2.168.000,00 € atorgat per aquesta Institució dins del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, que té efectes també d'acceptació de l'ajut econòmic, i escollir l'opció que les aportacions a aquest Conveni s'efectuï de forma fraccionada, en quatre pagaments.

     Segon.-

     Facultar a l'Alcaldia per a subscriure el present Conveni de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, i article 53 DL 2/2003 de 28 d'abril.

     Tercer.-

     Comunicar els anteriors acords al Servei d'Esports de la Diputació de Barcelona, al Patronat Municipal d'Esports, als serveis municipals d'Ingressos, Intervenció i Compres i Contractacions als seus efectes."

     VOTACIÓ: Ordinària

     Vots favorables: Unanimitat. (8).

     -Servei d'Urbanisme-

     15 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL RELATIU A LA REGULACIÓ DE LA PROFUNDITAT EDIFICABLE DE LA RONDA PRIM 67-69 CANTONADA AMB EL CARRER MARIÀ ANDREU.

     El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

     "El 11 de novembre de 2004, la Societat PATRIMONIOS Y EDIFICIOS, S.A., ha presentat instància en la que demana es tramiti l'Estudi de detall per l'ajust de les profunditats edificables de les finques de la Ronda Prim, núm. 67-69, cantonada amb el carrer Marià Andreu, d'acord amb les fondàries de les cases col·lindants i d'acord amb els criteris del Pla General vigent.

     El document presentat proposa la regularització de la fondària edificable de la parcel·la situada a la Ronda Prim, 67-69, com a resultat de l'agrupació de les finques que la formen i rectificació d'un error d'interpretació en l'estructura parcel·laria del cadastre actual.

     Amb la documentació presentada, s'adjunta còpia simple de l'escriptura pública d'agrupació de les finques núm. 67 i 69 de la Ronda Prim, de les que PATRIMONIOS Y EDIFICIOS, S.A. n'és l' única propietària, en virtut de títol de compravenda.

     Consta a l'expedient l'informe de l'Arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a l'aprovació inicial de l'estudi de detall, en el qual es fa constar que:

     • Aquest document es redacta d'acord amb l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96, segons l'apartat 4 del qual l'ajust de la fondària edificable, quan aquesta sigui possible, requerirà la redacció i tramitació d'un estudi de detall.
      • El document s'ajusta al que preveu l'esmentat article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96 en el seu apartat 3, on es permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en cantonada quan es produeix una modificació de l'estructura de la propietat, resultant d'una agrupació de parcel·les o error en l'estructura parcel·laria. Així es permet l'ajust de la fondària edificable de la parcel·la agrupada fins la que resulti de perllongar les fondàries assenyalades en les edificacions veïnes (20 metres respecte de la Ronda Prim i 15 metres respecte de l carrer Marià Andreu), sempre que aquesta modificació no produeixi una disminució en les condicions de gaudiment del pati d'illa a les parcel·les alienes a l'agrupació.

      En aquest cas, la fondària edificable respecte de la Ronda Prim, s'acredita per un error d'interpretació de l'estructura parcel·laria anterior.

      Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposen, en primer lloc, la Disposició Transitòria Quarta de la Llei d'Urbanisme de 14 de març de 2002, Llei 2/2002, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat (Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-), la Llei de Bases de Règim Local €Art.21, 22 i 47.3-, Art. 65 i 66 del Reglament de Planejament i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

      Primer.-

      Aprovar inicialment l'Estudi de Detall de regularització de la fondària edificable de la finca Núm. 67-69 de la Ronda Prim, cantonada amb Marià Andreu, presentat per PATRIMONIOS Y EDIFICIOS, S.A., i redactat per l'Arquitecte Antonio Tena Pérez.

      Segon.-

      Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

      Tercer.-

      Notificar la present resolució als propietaris de les finques veïnes, com a possibles interessats."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: Unanimitat. (8).

      16 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 663 DEL TSJC DICTADA EN RCA INTERPOSAT PER 2OBRA VISTA SA.", CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR "LA BOBILA".

      El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

      "La Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 4 d'octubre de 2004, ha dictat Sentència per la qual desestima el recurs contenciós - administratiu núm. 2462/97 interposat per OBRA VISTA, S.A. contra l'acord de 23 de juliol de 1997 del Ple de l'Ajuntament de Mataró en virtut del qual s'aprovà definitivament el Projecte d'urbanització del Pla Especial de Millora Urbana "La Bóbila". De forma indirecta impugnà també, la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, d'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró, de 3 d'abril de 1997, l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 30 d'abril de 1997 que aprovà definitivament el Pla Especial de Millora Urbana "La Bóbila" i l'acord de l'Ajuntament de Mataró de 10 d'abril de 1997, que aprovà definitivament el Projecte de reparcel·lació del PEMU "La Bóbila".

      La demandant al·legava la nul·litat del Projecte d'urbanització així com de la revisió del Pla General, del Pla Especial de Millora Urbana i del Projecte de reparcel·lació, els quals impugna de forma indirecta, perquè entén improcedent que els Sistemes generals en sòl urbà siguin objecte de cessió obligatòria i gratuïta per suposar una vulneració del principi de justa distribució de beneficis i càrregues, resultant més procedent aplicar el sistema d'expropiació.

      Respecte al Projecte de reparcel·lació al·legaven defectes en la tramitació de l'expedient que va provocar situacions d'indefensió als propietaris afectats.

      Els motius que la demandant al·lega han estat estudiats i desestimats tots ells pel Tribunal. En síntesi cal destacar de la Sentència el següent:

      • El Projecte d'urbanització és un projecte d'obres que té per finalitat portar a la pràctica les prescripcions del planejament urbanístic i per tant, l'hi és totalment aliè atendre a temàtiques relatives al règim del sòl, a sistemes d'actuacions urbanístiques, a cessions obligatòries i gratuïtes o a l'establiment d'una expropiació tant com actuació aïllada o com a sistema d'actuació.

      • La impugnació indirecte del Projecte de reparcel·lació no pot prosperar perquè aquest no té caràcter de disposició general, imprescindible per poder basar-se la impugnació indirecte.

      • Respecte a la impugnació indirecte de la Revisió del Pla General i del Pla Especial de Millora Urbana, tampoc pot prosperar perquè mitjançant aquesta via d'impugnació no es poden al·legar defectes procedimentals, per ser temàtiques reservades a la impugnació directe, i perquè en qualsevol cas, la impugnació indirecte només es pot circumscriure's en el perímetre que resulti útil i afecti a la impugnació directe de que es tracti i en la que es porta a col·lació, és a dir que facin referència a la concreta impugnació directe.

      L'Ajuntament de Mataró va actuar en aquest procés com a part codemandada.

      Aquesta sentència és susceptible de ser recorreguda en Cassació d'acord amb el que preveu l'article 89 de la Llei Jurisdiccional de 13/07/1998; el recurs es pot presentar en el termini de 10 dies a comptar des de la notificació de la Sentència, davant de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que l'ha dictat.

      Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i contingut de la Sentència,, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

      Primer.-

      Acceptar el contingut de la Sentència Núm. 663, de data 4 d'octubre de 2004 de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha posat fi al recurs contenciós - administratiu núm. 2462/97, interposat per OBRA VISTA, S.A. contra l'acord de 23 de juliol de 1997 del Ple de l'Ajuntament de Mataró en virtut del qual s'aprovà definitivament el Projecte d'urbanització del Pla Especial de Millora Urbana "La Bóbila", i de forma indirecta contra la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, d'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró, de 3 d'abril de 1997, l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 30 d'abril de 1997 que aprovà definitivament el Pla Especial de Millora Urbana "La Bóbila" i l'acord de l'Ajuntament de Mataró de 10 d'abril de 1997, que aprovà definitivament el Projecte de reparcel·lació del PEMU "La Bóbila".

      Segon.-

      Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: Unanimitat. (8).

      Després de la votació del punt número 16, s'incorpora a la sessió el senyor Jaume Graupera Vilanova, 2n Tinent d'Alcalde i president del Patronat Municipal de Cultura.

      -Servei de Ciutat Sostenible-

      17 - ORDRE D'ENDERROC A PROMOCIONES PERALTA, SL, DEL VOLUM ADOSSAT A LA PARCEL·LA VEÏNA QUALIFICADA D'EQUIPAMENT, AL C. DE LA PAGESIA, 9 (VALLVERIC).

      El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

      "Per provisió de data 30.10.03 s'incoa a Promociones Peralta, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables, a les parcel·les 35-36 de Vallveric, consistent en la construcció d'un garatge que no compleix amb la separació mínima de 4 m. a la parcel·la confrontant d'equipament, i se li concedeix el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

      La persona interessada no presenta escrit d'al·legacions.

      Per decret de 19.02.04, en haver-se detectat més obres no ajustades a la llicència concedida a la societat interessada i a la mateixa finca, per la construcció de porxo a dues alçades i tanca a carrer, se la requereix perquè en el termini de dos mesos sol·liciti ampliació de llicència per la perllongació del porxo per la part sud de la finca i del volum adossat (garatge) a la parcel·la veïna qualificada d'equipament.

      Sol·licitada la llicència per ampliació de porxos façana i tancament del carrer a la finca, que en l'actual denominació està al c. de la Pagesia, 9, es concedeix per decret de 10.09.04, però aquesta no legalitza el volum adossat a la parcel·la veïna que incompleix la normativa del Pla general.

      El servei tècnic municipal ha informat que l'obra executada del garatge és il·legalitzable per no ajustar-se a la separació mínima a veí de 3 m., ja que està adossat a la mitgera.

      En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

      Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

      Vistos els informes precedents; el Text refós del Pla parcial Vallveric; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

      En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

      Primer.-

      Ordenar a Promociones Peralta, SL que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui el volum adossat (garatge) a la parcel·la veïna qualificada d'equipament, al c. de la Pagesia, 9 (abans parcel·la 35-36 de Vallveric), en infringir la normativa del Pla general d'ordenació.

      Segon.-

      Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

      Vots en contra: Cap.

      Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

      18 - ORDRE DE RETIRADA A MATERIALES DOROTEA, SL, DE L'ESCALA METÀL·LICA EXTERIOR D'ACCÉS A LA PLANTA PRIMERA, AL C. BATISTA I ROCA .

      El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

      "Per provisió de data 08.06.04 s'ha incoat a Materiales Dorotea, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Batista i Roca, 14-18, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

      La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

      El servei tècnic municipal ha informat que l'escala metàl·lica instal·lada per accedir a la primera planta, adossada al tancament de la parcel·la, és il·legalitzable per no ajustar-se a les separacions mínimes de límits de façana amb el carrer de 8 m. que estableix l'article 94 de les Normes urbanístiques del Pla general, per la zona d'indústria entre mitgeres amb la clau 2d.

      En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

      Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

      Vistos els informes precedents; l'article 94 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

      En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

      Primer.- Ordenar a Materiales Dorotea, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri l'escala metàl·lica exterior instal·lada per accedir a la primera planta, al c. Batista i Roca, 14-18, en infringir la normativa del Pla general d'ordenació.

      Segon.-

      Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

      Vots en contra: Cap.

      Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

      19 - ORDRE DE RETIRADA A RAFAEL PENDÓN FERNÁNDEZ, DE LA BARANA DEL COBERT I ESCALA EXTERIOR D'ACCÉS A LA COBERTA, AL C. QUERALBS, 8 BXS.

      El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

      "Per decret de 10.11.03 es requereix a Rafael Pendón Fernández perquè sol·liciti llicència per l'execució d'obres sense llicència de construcció de cobert al fons del pati i escala d'accés al terrat al c. Queralbs, 8 bxs.

      La persona interessada sol·licita llicència que es informada desfavorablement per sobrepassar l'ocupació del pati d'illa i no estar permesa l'escala que comunica el pati amb la coberta de la construcció annexa.

      Presentada modificació de la llicència es concedeix per decret de 15.06.04, per un cobert de menor dimensió i sense accés a la coberta, per la qual cosa s'ha de retirar l'escala exterior i la barana instal·lades, sens perjudici de l'expedient sancionador per excés d'ocupació del cobert.

      L'article 79.4.a) de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació, disposa que no serà transitable la coberta de les construccions annexes situades al fons de la parcel·la.

      En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

      Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

      Vistos els informes precedents; l'article 79 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

      En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

      Primer.-

      Ordenar a Rafael Pendón Fernández que en el termini màxim de dos mesos, retiri la barana de la coberta i l'escala exterior d'accés del cobert del pati, al c. Queralbs, 8 bxs., que infringeixen la normativa del Pla general d'ordenació.

      Segon.-

      Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

      Vots en contra: Cap.

      Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

      20 - ORDRE DE RETIRADA A AGUSTÍN PAULANO PACHECO, DEL COBERT EN PLANTA TERRAT, A LA VIA EUROPA, 131, 6È 1A.

      El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

      "Per provisió de data 09.07.04 s'ha incoat a Agustín Paulano Pacheco expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables, d'instal·lació de cobert al terrat, a la Via Europa, 131, 6è 1a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

      La persona interessada ha al·legat que no existeix infracció de la legalitat urbanística, es tracta d'un tancament parcial de vidre i alumini retirat tres metres de la façana equiparable a una pèrgola o tendal. El motiu del tancament provisional i elements desmuntables és per no privar d'un espai al noi disminuït que viu a la finca, segons acredita, i evitar que pugui accedir a la barana del terrat amb el risc que això comporta. S'ofereix a portar informe tècnic de que es tracta d'elements no fixes i desmuntables.

      El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per infracció de l'article 105 de les Normes urbanístiques del Pla general, que per sobre el volum màxima de l'edifici únicament permet els elements tècnics com cossos d'escala d'accés al terrat, badalots d'ascensors, aire condicionat, etc. El cobert construït al terrat amb material desmuntable no és un element tècnic i augmenta l'edificabilitat de la finca.

      A més els elements tècnic que poden anar al terrat s'han de preveure i autoritzar en el moment de construcció de tot l'edifici per tenir una composició arquitectònica conjunta.

      La normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de si es pot demuntar, un element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, vidre, fusta o metàl·lic. D'acord amb l'article 179 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme estan subjectes a llicència urbanística prèvia, entre d'altres, l'autorització d'obres i usos de manera provisional i les instal·lacions prefabricades, siguin provisionals o permanents.

      La concessió de llicència per obres, construccions o usos provisionals és restringida, únicament es concedeixen en supòsits molt concrets en que no es troba el cobert, i previ informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme, d'acord amb els articles 53 i 54 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme

      La persona interessada ha de saber que l'Ajuntament no pot disposar lliurement en temes de disciplina urbanística, l'article 11 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, estableix que són nul·les de ple dret les reserves de dispensació que concedeixin les administracions públiques al marge dels plans i les normes d'ordenació urbanística, això vol dir que qualsevol activitat municipal destinada a permetre les infraccions urbanístiques al ser nul·la de ple dret és com sinó s'hagués produït mai i no té cap efecte jurídic.

      Qualsevol tipus de disciplina és desagradable d'aplicar i molts cops incomprensible per la persona infractora, però especialment en urbanisme no és de lliure disposició, sinó d'obligat compliment, i pertoca a l'Ajuntament, que en cas de no aplicar-la recau directament sobre l'alcalde o persona en qui delegui, i si aquest tampoc l'aplica es subroga amb aquestes competències la Generalitat de Catalunya, tot això per disposició dels articles 15 i 198 de la indicada Llei d'Urbanisme, amb això volem dir que la llei no deixa al lliure arbitri municipal si ordena o no l'enderroc d'una construcció il·legalitzable, i dóna la competència i responsabilitat a diversos òrgans administratius a fi d'evitar la consolidació d'infraccions urbanístiques per inactivitat d'un d'ells.

      Són comprensibles els motius del recurrent per la construcció del cobert €al marge que si hagués sol·licitat prèviament la preceptiva llicència d'obres hauria estat informat del planejament aplicable€ i l'esperança de poder mantenir-lo, però això molt a pesar de l'Ajuntament no és possible, l'article 52 del Reglament de Disciplina urbanística és contundent diu que en cap cas podrà l'administració deixar d'adoptar les ordre d'enderroc d'obres il·legals, les normes urbanístiques obliguen a tothom sense cap distinció ni motivació, el que no permet estimar les al·legacions del recurrent per motius aliens al compliment de la legalitat.

      En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

      Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

      Vistos els informes precedents; els articles esmentat i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

      En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

      Primer.-

      Ordenar a Agustín Paulano Pacheco que en el termini màxim de dos mesos, retiri el cobert del terrat, a la Via Europa, 131, 6è 1a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació, sens perjudici de trobar una solució ajustada a la normativa que eviti l'aproximació a la barana i l'abocament accidental de la persona disminuïda.

      Segon.-

      Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

      Vots en contra: Cap.

      Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

      21 - ORDRE DE RETIRADA A ÀNGELS LATORRE RINCONADA, DEL COBERT EN PLANTA TERRAT, AL C. MONTSERRAT, 43, 2N 2ª.

      El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

      "Per provisió de data 21.07.04 s'ha incoat a Àngels Latorre Rinconada expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables, de construcció de cobert al terrat, al c. Montserrat, 43 2n 2a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

      La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

      El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per infracció de l'article 105 de les Normes urbanístiques del Pla general, que per sobre el volum màxima de l'edifici únicament permet els elements tècnics com cossos d'escala d'accés al terrat, badalots d'ascensors, aire condicionat, etc. que a més s'han de preveure i autoritzar en el moment de construcció de tot l'edifici per tenir una composició arquitectònica conjunta. El cobert construït no és cap element tècnic i està a una planta on no és permesa la construcció, el Pla general autoritza un màxim de tres plantes (planta baixa més dos plantes pis).

      En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

      Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

      Vistos els informes precedents; l'article 105 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

      En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

      Primer.-

      Ordenar a Àngels Latorre Rinconada que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri el cobert en planta terrat, al c. Montserrat, 43, 2n 2a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

      Segon.-

      Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

      Vots en contra: Cap.

      Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

      22 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ DE MONTSERRAT OLIVER AVELLANEDA, CONTRA L'ORDRE RETIRADA DE COBERT EN TERRAT, AL C. ESTEVE ALBERT, 38, 5È 2ª.

      El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

      "Montserrat Oliver Avellaneda ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 05.07.04, que li ordena retirar el cobert il·legalitzable instal·lat a la planta terrat, al c. Esteve Albert, 38, 5è 2a.

      Al·lega que al seu dia ja va exposar la seva ignorància sobre la il·legalitat de la construcció, la seva innocència i bona fe, que ha estat enganyada per la constructora i pel qui li ha fet el traster, i que esperava una altra resposta municipal més benvolent en atenció a la seva edat avançada, ja que gràcies a la gent gran avui es gaudeix d'una vida millor, i sol·licita poder mantenir el cobert els anys que li queden de vida, dissimulant-lo al màxim amb una tanca que quedaria segons fotografia adjunta.

      Respecte a dites al·legacions la persona interessada ha de saber que l'Ajuntament no pot disposar lliurement en temes de disciplina urbanística, l'article 11 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, estableix que són nul·les de ple dret les reserves de dispensació que concedeixin les administracions públiques al marge dels plans i les normes d'ordenació urbanística, això vol dir que qualsevol activitat municipal destinada a permetre les infraccions urbanístiques al ser nul·la de ple dret és com sinó s'hagués produït mai i no té cap efecte jurídic.

      Qualsevol tipus de disciplina és desagradable d'aplicar i molts cops incomprensible per la persona infractora, però especialment en urbanisme no és de lliure disposició, sinó d'obligat compliment, i pertoca a l'Ajuntament, que en cas de no aplicar-la recau directament sobre l'alcalde o persona en qui delegui, i si aquest tampoc l'aplica es subroga amb aquestes competències la Generalitat de Catalunya, tot això per disposició dels articles 15 i 198 de la indicada Llei d'Urbanisme, amb això volem dir que la llei no deixa al lliure arbitri municipal si ordena o no l'enderroc d'una construcció il·legalitzable, i dóna la competència i responsabilitat a diversos òrgans administratius a fi d'evitar la consolidació d'infraccions urbanístiques per inactivitat d'un d'ells.

      Es comprensible el disgust de la recurrent i la seva petició, però aquesta molt a pesar de l'Ajuntament és d'impossible concessió, l'article 52 del Reglament de Disciplina urbanística disposa que en cap cas podrà l'administració deixar d'adoptar les ordre d'enderroc d'obres il·legals, amb això és contundent, les normes urbanístiques obliguen a tothom sense cap distinció ni motivació, el que no permet estimar les al·legacions de la recurrent per motius aliens al compliment de la legalitat.

      La proposta que presenta la recurrent de posar una tanca davant de la construcció no és acceptable perquè significaria una nova infracció urbanística al no complir amb la normativa de tanques.

      Respecte a la responsabilitat del constructor i de l'instal·lador, el primer no respon davant l'ajuntament de la veracitat de la informació als seus compradors, però el segon si que és responsable de la infracció urbanística per la qual cosa la recurrent ha d'identificar-lo davant l'Ajuntament als efectes d'incoació d'expedient sancionador.

      Vist l'informe jurídic precedent i els articles abans esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

      Primer.-

      Desestimar el recurs de reposició interposat per Montserrat Oliver Avellaneda contra la Junta de Govern Local de 05.07.04, que li ordena retirar el cobert il·legalitzable instal·lat a la planta terrat, al c. Esteve Albert, 38, 5è 2a, sens perjudici que la interessada pugui sol·licitar un nou termini raonable per la retirada i degudament justificat.

      Segon.-

      Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

      VOTACIÓ: Ordinària

      Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

      Vots en contra: Cap.

      Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

      Precs i Preguntes : No se'n formulen.

      I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.