Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 18/12/2003

Escoltar

Acta Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. 18/12/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS CENTRALS

Data: 18 de desembre de 2003

Núm: 25

Caràcter: ordinària

Hora: 9'15 a 9'50 hores

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

Hi assisteixen:

Ramon Bassas Segura President

Jaume Graupera Vilanova Vice-President

David Rovira Suñé Vocal

Alicia Romero Llano Vocal

Antoni Valls Pou Vocal

José Manuel López González Vocal

Antoni Civit Rey Vocal

Immaculada Pruna Secretària

També hi assisteixen els tècnics municipals: Aurora Baena, Josep Canal, Mariela González i Ramon Viader.

S'ha excusat d'assistir-hi:

Esteve Terrades Yus

Joaquim Fernández Oller

ORDRE DEL DIA.

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 11 de desembre de 2003.

S'aprova per unanimitat.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

Es donen per assabentats en la relació que comença 8836 i acaba 9059

4. Línies d'actuació.

5. Propostes a la Comissió de Govern .

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE SECRETERIA GENERAL

5.1 Donar compliment al contingut de la Sentència número 933 de data 16 d'octubre de 2003, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, en el Recurs núm. 129/2003 interposat per TRAP, SA.

Es dictamina favorablement

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la Plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP germanes Bertomeu, i convocar licitació pel tràmit d'urgència. Import màxim de licitació: fins a 119.991'27.-EUR., IVA. inclòs.

Es dictamina favorablement

5.3 Aprovar:

  • la modificació del contracte de servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió de "Xec Servei", per disminució en el preu del contracte en l'import de 21.568'31.-EUR., IVA. inclòs, degut a que les previsions de despesa inicialment efectuades per al 2003 superen les necessitats reals de prestació del servei.
  • prorrogar el contracte per a l'anualitat del 2004 amb les empreses Ramel, SA., Pròxims, SL., Servigran SL., Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL., i Coll Soriano, Igual Serveis, SL., per l'import de 59.962'15.-EUR., IVA. inclòs;

  • modificar el contracte en el sentit d'incorporar al contracte l'annex que s'acompanya, comprensiu de les especificacions tècniques que s'inclouen.

Es dictamina favorablement

5.4 Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei de telealarma i teleassistència domiciliària, adjudicat a favor de Mapfre Assistència, SA., per disminució del mateix en l'import de 3.030'58.-EUR., IVA. inclòs, degut a que les previsions de despesa inicialment efectuades per al 2003 superen les necessitats reals de prestació del servei.

Es dictamina favorablement

    1. Aprovar els plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran el concurs per a l'homologació dels impresos, sobres, cartells i fullets i de designació dels proveïdors, per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms i convocar licitació. Import màxim de licitació: fins a 252.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

Es dictamina favorablement

  1. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.1 Aprovar la modificació del contracte de les obres per a l'execució del projecte de rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 48), adjudicat a favor de Dentell, SL., per augment del preu inicial del contracte en 201.927'55.-EUR., IVA. inclòs, degut als imprevistos sorgits durant el decurs de l'obra la qual cosa ha augmentat algunes de les partides previstes inicialment en el projecte de l'obra.

Es dictamina favorablement

6.2 Aprovar:

  • la pròrroga del contracte de servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers, adjudicat a favor de Recuperaciones Masnou, SL., per un termini de 4 anys addicionals, a comptar des del 01/01/2004 i fins al 31/12/2007, ambdós inclosos, per un import de fins a 1.381.828'84.-EUR., IVA. inclòs, pels 4 anys de durada de la pròrroga;

  • Modificar el contracte, en el sentit d'incloure per a la prestació del servei les condicions que es proposen a l'annex adjunt i que han estat acceptades per la concessionària;

  • i aprovar la revisió dels preus definitius aplicables al contracte durant els anys 1999 a 2002, per l'import global de fins a 48.492'83.-EUR., IVA. inclòs, import el qual s'abonarà a Recuperaciones El Masnou, SL. en quotes anuals de 12.123'21.-EUR. IVA. inclòs durant els propers 4 anys.

Es dictamina favorablement

7. Precs i preguntes

El President aixecà la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària

Vist i Plau

El President