Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Circulació i Transport .29/09/2004.

Escoltar

Acta Consell Municipal de Circulació i Transport .29/09/2004.

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports

Data: 29 de setembre de 2004

Núm: 04

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio, Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Cap Àrea de la Via Pública

Joan Miró Farrerons Cap Servei de Mobilitat

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Josep Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Salvador Serra Abellan Secretari

 

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Óscar Guzman Rodríguez Sindicat Comissions Obreres

Remigio Herrera García Creu Roja de Mataró

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Joan Cordovilla Ponce Delegat Empresa CASAS

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Pedro Curado Bola ONCE

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació acta anterior
 2. Exposició del PAUM.
 3. Proposta de nou Reglament del Consell.
 4. Aportacions al PMU
 5. Sobrevinguts
 6. Precs i preguntes
 7. Desenvolupament de la reunió

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
  2. El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, no formulant-se cap sol·licitud al respecte, pel que s'aprova l'acta anterior .

  3. Exposició del PAUM

  El Sr. Conseller Delegat d'Urbanisme exposa que el Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM) s'emmarca en la formulació d'una visió global sobre el desenvolupament urbanístic de la ciutat i en les possibilitats que aquest comporta de crear habitatge de protecció pública. A partir del Pla General d'Ordenació Urbana del 1996 se n'extreu que a partir del sòl que queda per urbanitzar amb planejament, se'n podrien fer només entre 70 i 100 habitatges protegits. Per tant la reflexió immediata és la de cercar terreny per a nous habitatges. Tanmateix cal tenir en compte la baixa demanda de sòl industrial,i que s'han de crear zones verdes entre els espais urbans. Tot plegat desemboca en una nova Estratègia Urbana, basada en :

  • la reconsideració dels usos exclusivament terciaris d'alguns dels sectors de sòl urbanitzable pendent de desenvolupar, apostant directament per al'admissió d'una certa proporció d'ús residencial, com a factor que garantitza el control social dels espais públics alhora que enriqueix mútuament l'activitat terciària en petit format i la vida dels barris.
  • La delimitació de nous sectors de transformació en el sòl urbà que per la seva posició, obsolescència dels seus teixits o la inadequació dels seus usos actuals en relació al seu entorn, són susceptibles de ser transformats amb operacions urbanístiques que porten implícita la voluntat d'estructura zones més àmplies de la ciutat.
  • La definició d'un nou estàndard i un nou equilibri territorial per a les dotacions d'equipaments i espais lliures, a nivell global del conjunt de la ciutat.

   

     3.  Proposta de nou Reglament del Consell

   Atès pel que sembla alguns membres del consell no han rebut la Proposta del nou Reglament, als quals se'ls hi fa entrega immediata d'una còpia, i es determina que en la propera reunió del Consell del dia 20 d'octubre es sotmetrà a aprovació, després d'un termini d'aportacions fins el 14 d'octubre.

     4. Aportacions al PMU

   El Sr. Marco Antonio Fernández proposa una adequació de la senyalització, creient convenient un major manteniment de la senyalització existent, tant la senyalització de codi general com la senyalització informativa. Tanmateix pregunta si es realitza una comprovació periòdica dels punts negres d'accidents que van sorgint, i s'apliquen actuacions per tal de solventar-los.

   El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa que l'àmbit del PMU s'ampliï als municipis limítrofes, atès a la interconnectivitat que tenen aquests amb Mataró, al que se li contesta que es consultarà mitjançant el Consell Comarcal del Maresme.

   El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa especificar en el PMU actuacions referides a la intermodalitat del transport públic urbà amb el transport interurbà, així com amb la RENFE.

   El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa crear un Observatori de la Mobilitat a nivell de Mataró, amb definició de una sèrie de paràmetres o indicadors que verifiquessin l'evolució i servís d'informació.

   El Sr. Joan Miró informa que l'AVV Mataró Centre ha de presentar unes aportacions al PMU. Així mateix explica que és innegable que tant el PMU com el PAUM han de ser d'acords un amb l'altre.

      5. Sobrevinguts

   El Sr. Joan Soler Serratosa explica que s'està elaborant sobre una Ordenança de Civisme, elaborada des de l'Àrea de Via Pública però impulsada des de Presidència. L'objectiu d'aquesta Ordenança és la de regular alguns comportaments incívics no recollits en la legislació, i com establir un sistema de mesures per tal de reposar el mal causat, i també que serveixi de prevenció. S'obre un termini de dos mesos a partir de la seva aprovació inicial el 7 d'octubre per aportar esmenes abans de la seva aprovació definitiva.

   Sobre l'Audiència Pública Temàtica, s'informa que s'està treballant sobre les idees aportades. El Sr. Sánchez del Campo denota que hi ha voluntat en augmentar la participació.

   S'explica que la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es celebra entre el 8 i el 14 de novembre enguany a partir de les directrius que marca la Generalitat de Catalunya, a diferència de la setmana europea i espanyola que es va celebrar com sempre a la setmana del dia 22 de setembre. Enguany el lema de la campanya tracta sobre la Xarxa de Camins Escolars, i es convida a les entitats a formular propostes d'activitats per a aquesta setmana.

   S'informa de les tarifes del servei de transport públic urbà Mataró Bus a aplicar el 2005, que atès a la necessitat de convergència tarifària amb les que aplica l'Autoritat del Transport Metropolità a la zona central, són les següents:

    

   2004 Mataró BUS

   2005 Mataró BUS

   Diferència

   Bitllet senzill

   1,00 €

   1,10 €

   10,00%

   T-10

   4,85 €

   5,30 €

   9,28%

   T-30D

   27,45 €

   30,15 €

   9,84%

   Tanmateix, dins la propera reunió del Consell, es realitzarà la primera sessió de la Comissió de la Bicicleta.

     6.  Precs i preguntes

  El Sr. Pere Molina exposa que creu que hi ha mancances de connectivitat informativa entre els serveis de Mobilitat i Policia Local, atès que es troba que el Policia de Barri no té constància de les diverses actuacions a realitzar a la Via Pública.

  El Sr. Adolfo Pérez explica que la plataforma realitzada a la nova parada d'autobús del carrer Sant Cugat ha quedat correctament realitzada.

  El Sr. Adolfo Pérez explica les dificultats que tenen els autobusos al passar per la zona del Col·legi Sol Ixent a l'Avinguda Gatassa, al que se li explica que durant el novembre hi haurà modificacions de l'estacionament a la zona. El Sr. Pere Molina explica que el problema són els pares que van a buscar els escolars, al que se li respon que la solució rau en zones de càrrega i descàrrega escolars, amb un horari reduït.

  El Sr. Marco Antonio Fernández pregunta sobre els transportistes del Passeig Ramon Berenguer III, al que se li respón que finalment aniran a la Ronda President Tarradelles, un cop finalitzades les obres que Aigües de Mataró està realitzant, en un espai per a 13 camions.

  El Sr. Adolfo Pérez explica l'inconvenient que presenta l'actual ubicació de la parada del bus de la L4 a la Baixada Santa Anna, atès a la seva proximitat al semàfor. Es proposa pujar-la més amunt, al que se li contesta que serà estudiada la seva demanda.

  El Sr. Antoni Roca es queixa del mal funcionament de les rampes dels autobusos ni dels botons de sol·licitud de parada per a usuaris minusvàlids. Així mateix es queixa de la plataforma de la parada de l'Avinguda Perú. El Sr. Pere Molina explica que aquests mecanismes encara han d'evolucionar i que és normal que un sistema hidràulic presenti conflictes de funcionament.

  Finalment, es tanca la sessió a les 21:00 hores.

  Conseller delegat de Mobilitat (Vice-President del Consell )

  Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

   

  Enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

  Salvador SERRA ABELLAN