Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de la Gent Gran. 06/07/2004

Escoltar

Acta Consell Municipal de la Gent Gran. 06/07/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN EN SESSIÓ DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2004

A l'aula del Teatre Monumental de l'Ajuntament de Mataró es reuneix el Consell Municipal de la Gent Gran, el dia 6 de juliol de 2004 a les 10.00 h amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Presentació del conveni que signarà l'Ajuntament de Mataró amb la Caixa
 3. Catalunya sobre el Programa intergeneracional viure i conviure.

 4. Coordinadora d'activitats d'entitats de Gent Gran.
 5. Situació dels espais per a la Gent Gran a Pla d'en Boet i Rocafonda.
 6. Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut (POCS).
 7. Precs i preguntes.

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de Gent Gran.

Hi assisteixen:

Sr. Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president de l'Ajuntament de Mataró

Sr. Oriol Batista Gàzquez, regidor de Benestar Social, Salut, Consum i Nova Ciutadania

Sra. Àngels Cantos i Santamaría, cap de Servei de Benestar Social, Salut i Consum

Sra. Lola Ruiz i Lombardo, secretària tècnica del Consell Municipal de Gent Gran.

Sra. Sílvia Herrera, responsable dels casals municipals de gent gran

Sr. Pascual Fernández Pruñanosa, Grup Municipal Socialista

Sr. Romuald Grané Vilaseca, Grup Municipal IC-V

Sra. Roser Virgili, Grup Municipal ERC

Sr. José Moya Padial, Grup Municipal PP

Sra. Guadalupe Angelina Gil, ABS de Cirera Molins

Sra. Maria Pilar Gracia, ABS de Gatassa

Sra. Rosalia Roca, ABS de Centre

Sra. Matilde Rodríguez, Casal Gent Gran La Llàntia

Sr. Francisco Melero, Associació Gent Gran de Cirera.

Sr. Damaso Muñoz, Casal Gent Gran la Llàntia

Sr. Josep Mª Gironès, Associació Patronat Local de la Vellesa de Mataró

Sr. Joan Torres, Vocalia de Gent Gran de Rocafonda

Sr. Ramon Aparicio, Federació d'Associació de Veïns

Sra. Rosa Parés, Centre sociosanitari Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena

Sra. Margarita Porqueres, residència d'avis de l'ICASS

Sra. Montserrat Comas, Creu Roja

Sr. Miquel Salrach, Associació Gent Gran Gatassa.

Sr. Francesc Tristany Alsina, Associació Jubilats i Pensionistes d' UGT Maresme

Sr. Emilio Gimeno, CCOO

Sra. Esther Sánchez, residència Can Boada

Sr. Luis Urzua, Vocalia de gent gran de Pla d'en Boet

Sra. Àngels Fradera, Associació familiars d'Alzheimer

Sr. Josep Sánchez, Casal Jaume Terrades

Sr. Josep M Zapater Dolz, residència el Mirador

Sr. Joan Campos Hervà, residència geriàtrica l'Estada

Sr. Joan Roca, Aula Sènior

Sr. Joaquim Felipe, Associació de Jubilats i Pensionistes de la Caixa Laietana

Sra. Esther Valverde, PADES

Sra. Montse Alsina, residència Laia

Sra. Maria Pilar Gracia, ABS de Gatassa

Sra. Lídia Piñol, residència Laia

Sr. Lluís Rabassa Fuster, Associació Jaume Terrades

S'excusen:

Sra. Teresa Bruguera Manté, Grup Municipal CIU

Sra. Teresa Amenós, treballadora social de la residència Gatassa

Sra. Maite Lacruz, Centre Geriàtric del Maresme

Sr. Miquel Patuel, Associació Casal del Parc

Sr. Francesc Serra, Consell Comarcal

Sra. Esther Cusach, residència Mare Nostre

Sra. Marta Coll, Fundació el Maresme

Absents:

Sr. Ginés Teruel, Centre Geriàtric Cerdanyola

Sr. Lluís Batista, residència Sant Marc

Sra. Montserrat Arenas, Fundació Obra Religiosa Social

Sr. Francesc Serra Vigil, Consell Comarcal del Maresme

Sra. Anna Maria Colomer, CIM

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

El Sr. alcalde president procedeix a l'obertura de la sessió del Consell Municipal de Gent Gran. Es presenta i comenta el seu interès per poder compartir al menys un cop a l'any aquest espai amb les persones que formen part del Consell. Explica que el Consell de Gent Gran és important per a la ciutat; és un òrgan de participació i el seu objectiu és recollir les demandes i necessitats de les persones i entitats que en formen part per crear i impulsar serveis i recursos que garanteixin una millor qualitat de vida a la gent gran.

El Sr. alcalde president comenta que estem en una època de canvi i s'han creat noves demandes per part de la població a les quals s'han de donar resposta, per aquesta raó s'està modificant i ampliant la nova llei de serveis socials que és a punt de sortir.

El Sr. alcalde president dóna pas als punts de l'ordre del dia.

El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. No n'hi ha cap esmena.

2. Presentació del conveni que signarà l'Ajuntament de Mataró amb la Caixa

Catalunya sobre el Programa intergeneracional viure i conviure.

El Sr. Oriol Batista explica el Programa intergeneracional viure i conviure. Explica que s'ha creat un acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró, la Universitat Politècnica i l'Escola Universitària del Maresme amb la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya.

Els objectius del Programa són promoure i facilitar relacions solidàries entre dues generacions, proposar mesures alternatives per afrontar el problema de la soledat en les persones grans i facilitar alternatives d'allotjament als estudiants joves.

El Programa s'adreça a persones més grans de 65 anys que visquin soles i a joves estudiants universitaris de menys de 30 anys que no treballin ni resideixin a la mateixa ciutat.

El Programa ha de comptar amb un equip mínim format per un/una assistent social i un /una psicòleg/a.

El Programa s'iniciarà a partir del mes de setembre. Les persones podran fer la seva demanda a l'oficina de l'Agència de Gent Gran.

Precs i preguntes

El Sr. Miquel Salrach informa que el Programa viure i conviure organitza col·loquis i conferències a l'edifici de la Pedrera que són molt interessants; ells estan disposats a col·laborar i a desplaçar-se per les diferents ciutats.

El Sr. Oriol Batista comenta que aquest tema està molt centralitzat a Barcelona.

El Sr. Miquel Salrach diu que volen ampliar-lo.

La Sra. Àngels Cantos comenta que revisaran aquest tema.

La Sra. Àngels Cantos informa que quan es signi el conveni entre l'Ajuntament

i la Fundació Viure i Conviure el programa s'explicarà a tots els casals i associacions de gent gran.

 1. Coordinadora d'activitats d'entitats de gent gran.

Dins del Pla d'acció 2004, del Pla integral de gent gran, s'ha contemplat la creació de la coordinadora dels casals i associacions de gent gran de la ciutat de Mataró, amb la finalitat de crear un programa d'intercanvi d'informació i de participació. Aquesta acció està emmarcada en l'eix1 sobre mesures que afavoreixen la participació i la integració de la gent gran en la vida de la ciutat, per fer de Mataró una ciutat oberta a la gent gran.

Objectiu general

______________________________________________________________________

Promoure iniciatives de participació des de totes les associacions, vocalies i casals de gent gran amb la finalitat de resoldre aspectes que afectin els seus interessos comuns com a col·lectiu i aportar les idees i esforços necessaris per a la seva solució.

Objectius específics

______________________________________________________________________

 1. Crear un espai de coordinació de totes les associacions i casals d'avis amb la finalitat de realitzar una planificació de les activitats dirigides a la gent gran que permeti utilitzar de forma adequada els recursos de la ciutat.

Accions realitzades

 • Reunions periòdiques ® 1 cop al mes
 

 • Recollida de propostes per escrit un cop al mes de totes les associacions i casals

d'avis.

 1. Elaborar un tríptic d'informació de totes les activitats que fan els casals i les entitats de gent gran, dirigit a tota la població més gran de 65 anys.

Accions realitzades

 • Edició de 16.000 tríptics cada sis mesos.

 1. Donar a conèixer a la població les activitats que es fan a cada associació i casal d'avis.

Accions realitzades

 • Distribució dels tríptics a la població més gran de 65 anys.

 • Traspàs d'informació a la pàgina web de l'Ajuntament.

 • Traspàs d'informació al Servei de Premsa.

 1. Potenciar les relacions socials de les persones que participen als casals i entitats que treballen amb les persones grans.

Accions realitzades

 • Organització d'activitats i excursions de les associacions i casals d'avis.

 • Reunions periòdiques de tots els casals i associacions ® 1 cop al mes

Agents implicats

______________________________________________________________________

Associació de Gent Gran del Casal del Parc

Associació de Gent Gran del Casal de Cirera

Associació de Gent Gran Jaume Terrades

Associació de Gent Gran la Gatassa

Associació de Jubilats i Pensionistes de la Caixa Laietana

Casal Municipal de Cerdanyola

Casal Municipal de Molins

Casal Municipal de La Llàntia

Vocalia de Gent Gran de Pla d'en Boet

Vocalia de Gent Gran de Rocafonda

 1. Situació dels espais per a la gent gran a Pla d'en Boet i Rocafonda.

El Sr. Oriol Batista comenta que s'inaugura un Casal de Gent Gran a Pla d'en Boet. L'Ajuntament de forma provisional els ha cedit el local de Tabalet, antiga Escola Bressol. Més endavant quan les obres de l'edifici de TESA estiguin finalitzades les persones del Casal podran traslladar-se a TESA.

En relació amb Rocafonda, el Sr. Oriol Batista informa que fa un any l'Ajuntament va inaugurar el Centre Cívic de Rocafonda. Fa temps que en l'AV existeix una Vocalia de Gent Gran.

Durant l'any 2003 la Caixa Catalunya decideix tancar el Club St. Jordi; les persones que ocupaven el Club de manera provisional han ocupat una sala del Centre Cívic de Rocafonda .Es valora que l'espai és insuficient.

L'Ajuntament de Mataró i Caixa Catalunya estan negociant perquè la ciutat disposi d'aquests locals. A partir de setembre es disposarà del projecte que es proposarà a Caixa Catalunya. S'ha de valorar quins usos podem donar-hi, com si fossin un annex al Centre Cívic de Rocafonda.

Volen que alguna activitat de Rocafonda i Palau pugui encabir-se en aquest local.

El Sr. Joan Torres comenta que està content perquè compta amb la presència de dues dones col·laboradores. Proposen canviar el nom del Club St. Jordi.

El Sr. alcalde proposa fer una festa d'inauguració al Casal nou de Pla d'en Boet, informa que les obres estan molt avançades i segurament abans de Nadal ja podran ocupar els nous espais del Casal.

El Sr. Oriol Batista informa que la Vocalia de Gent Gran de l'AV de Pla d'en Boet ha formalitzat els estatuts.

El Sr. Lluís Urzua ratifica la informació del Sr. Oriol Batista i afegeix que en aquest moment els estatuts ja estan aprovats.

 

 • Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut (POCS).
 • El Sr. Oriol Batista explica el Pla d'actuació. Comença amb els objectius del Pla:

  • Predir amb la màxima antelació que permetin els mitjans tècnics les possibles situacions meteorològiques de risc (de l'1 de juny al 30 de setembre).
  • Minimitzar els efectes negatius de l'onada de calor sobre la salut de la població de Mataró, especialment de les persones més vulnerables, com gent gran per sobre dels 75 anys, nadons, persones amb discapacitats físiques o psíquiques, persones amb condicions socials precàries, persones que realitzin un excés d'activitat física, etc.

  El Sr. Oriol Batista informa que des de l'Ajuntament de Mataró hem treballat amb el Consorci Sanitari del Maresme, l'Institut Català de la Salut i amb la Delegació de Creu Roja a Mataró amb l'objectiu de coordinar les actuacions previstes per cada servei.

  El Sr. Oriol Batista explica que cada servei tindrà un professional referent.

  També comenta que s'ha elaborat per part de cada centre d'atenció primària de salut un cens actualitzat de les persones amb més risc i que es contactarà amb els serveis socials del territori.

  El Pla consta dels nivell següents:

  NIVELL

  1/ Informar a la població general i al grup de majors de 65 anys, mitjançant fullets informatius distribuïts a tots els centres cívics, a l'Agència de Gent Gran, residències geriàtriques, OFIAC. Incorporació de la informació a la web de l'Ajuntament i al 010.

  Per a les persones que en tenen cura i per als professionals, el dia 9 de juliol a les 9 h del mati hi haurà una sessió formativa/informativa sobre el Pla d'actuació de l'onada de calor.

  NIVELL

  2/ A partir del mes de juliol s'ha establert un calendari de trucades telefòniques de control als usuaris de teleassistència, a més, es faran visites domiciliàries€ en total tenim un llistat de 1.300 persones que podrien patir els efectes de l'onada de calor.

  El Sr. Oriol Batista proposa que totes les persones que formen part del Consell de Gent Gran facin arribar informació a les seves entitats sobre el Pla de l'onada de calor.

  Precs i preguntes

  La Sra. Àngels Fradera comenta que està bé poder obrir les finestres de casa teva per evitar l'onada de calor, però en el seu cas i segurament en alguns veïns més, no pot obrir les finestres ja que a les dues de la matinada passen els cotxes a tota velocitat o quan paren, mentre esperen que el semàfor es posi verd, tenen la música molt alta€ O hi ha el soroll del restaurant o persones que surten de sopar i es queden a la porta fent la xerrada rient etc.

  L'alcalde comenta que es podrien estudiar algunes mesures per aconseguir disminuir els sorolls produïts pels cotxes a la nit i així evitar les molèsties als veïns. En relació amb el soroll de persones en els restaurants, sí que es pot actuar, trucant la policia. Si les queixes són continuades s'ha de procurar que els restaurants no facin soroll perquè si no haurem d'aplicar mesures (multes, reducció d'horaris€)

  L'alcalde informa que els veïns de Via Europa es queixaven del soroll de l'ambulància; van denunciar la situació i ara les ambulàncies no fan soroll, sinó que activen els senyals lluminosos.

  Per tant quan hi ha algun restaurant que no ajuda que els veïns puguin tenir un bona qualitat de vida, els mateixos veïns ho haurien de notificar.

  La Sra. Rosa Parés comenta que ella per no sentir soroll del carrer dorm amb taps de cera.

  La Sra. Esther Valverde pregunta si per prevenir l'onada de calor es fa un seguiment a les persones mitjançant trucades telefòniques o visites a domicili.

  La Sra. Àngels Cantos informa que des de les àrees bàsiques de salut i des del servei de Benestar de l'Ajuntament s'estan fent trucades i visites domiciliàries.

  La Sra. Esther Valverde informa que des de el seu servei de PADES també han detectat un grup de persones en situació de risc. I voldria saber a part de les visites a domicili quines actuacions concretes es fan.

  La Sra. Àngels Cantos diu que els donaran el protocol informatiu per si poden afegir alguna cosa referent a això.

  La Sra. Esther Valverde hi està d'acord.

  El Sr. Lluís Urzua pregunta si aquest programa és per a les persones que viuen soles.

  La Sra. Àngels Cantos diu que sí.

  El Sr. Lluís Urzua proposa que les persones d'edat avançada que es quedin soles en el domicili ho comuniquin a l'Ajuntament.

  La Sra. Àngels Cantos diu que si des dels centres cívics o casals d'avis es detecten persones que presenten fragilitat que les persones dels casals o d'alguna altra associació es posin en contacte amb ells.

  El Sr. Lluís Urzua proposa que si la família marxa de vacances i deixa la persona gran sola que avisin a l'Ajuntament.

  L'alcalde comenta que les famílies han d'assumir la seva responsabilitat envers la persona gran. Hi ha d'haver solidaritat intergeneracional. Hi ha persones grans, soles, sense família a les quals des de l'Ajuntament es dona tot el suport, però també hi ha aquelles famílies que tenen l'avi o l'àvia i abans de marxar de vacances han de buscar una solució. Les famílies tenen responsabilitats i corresponsabilitats.

  La Sra. Esther Valverde informa que ,per a les famílies que tenen al seu càrrec una persona gran i necessiten un espai de vacances, la Generalitat ha establert uns centres d'atenció a gent gran pels períodes de vacances; aquests centres es poden sol·licitar a les oficines de Benestar Social i a l'Ajuntament.

  La Sra. Esther Valverde opina que la detecció de persones grans en risc és una obligació social i no només dels professionals; els veïns, els casals haurien de ser agents de detecció de situacions de risc.

  L'alcalde comenta que la xarxa veïnal és molt important per detectar aquestes situacions. La fornera coneix la persona que es troba sola en el barri, els veïns, etc.

  La Sra. Rosa Parés opina que, respecte a les mesures proposades sobre l'onada de calor de buscar llocs que tinguin aire condicionat, els casals d'avis serien bons espais perquè la persona gran pugui anar-hi en cas de calor extrema, sempre i quan els casals tinguin aire condicionat.

  El Sr. alcalde comenta que no tots els casals d'avis tenen aire condicionat. És una proposta a analitzar.

  La Sra. Rosa Parés diu que es podria instal·lar als casals d'avis els aparells d'aire condicionat demanant una subvenció.

  El Sr. alcalde expressa que en la mesura que es pugui posar aire condicionat als casals d'avis es farà. És una situació nova, una problemàtica nova i per tant ens hem d'adaptar a aquestes noves demandes. De moment el que farem serà instal·lar aparells d'aire condicionat en els casals de nova construcció, en els altres s'anirà fent progressivament.

  El Sr. Rabassa opina que l'aire condicionat no és massa bo per la salut.

  El Sr. Oriol Batista comenta que hi ha persones que estan d'acord en la instal·lació de l'aire condicionat i d'altres que no. S'hauria d'estudiar les possibles conseqüències per a la salut.

  Precs i preguntes en relació als diferents equipaments de la ciutat (punt 4).

  El Sr. Joan Roca pregunta quina proposta hi ha dissenyada en relació a l'edifici de la nau Gaudí de la Cooperativa.

  El Sr. alcalde informa que les funcions d'aquest edifici es definiran a partir del Pla d'equipaments culturals.

  El Sr. Miquel Salrach reivindica un casal d'avis a la part de baix de Mataró. Diu que fa cinc anys ja se li va demanar al Sr. Mas i va prometre que es faria. La part de baix de Mataró presenta un gran abandó pel que fa a casals d'avis i ell voldria saber quins són els motius, per què no es fa un casal després de tants anys de reivindicació per part dels veïns.

  L' alcalde comenta que és un zona amb altres equipaments i la proposta per part de l'Ajuntament és repartir els equipaments per tota la zona de Mataró.

  Reconeix que la zona de l'Havana necessitaria un casal, s'està parlant, i és clar que aquesta decisió no serà per l'any vinent. S'estan fent les coses d'una manera ordenada.

  L'alcalde comenta que pel que fa als equipaments i als serveis s'estan distribuint d'una manera ordenada a tot Mataró.

  El Sr. Miquel Salrach diu que estaria bé distribuir els serveis i els equipaments per les zones de Mataró entre elles la zona de baix.

  L'alcalde comenta que aquesta zona és cert que necessita un casal.

  El Sr. Joan Roca pregunta què es farà amb l'edifici del Cafè de Mar.

  L'alcalde informa que l'edifici de Cafè de Mar el rehabilitarà PUMSA que utilitzarà una part i l'altra part es treballarà amb el moviment associatiu.

  L'alcalde diu que hi ha edificis com l'antiga Fàbrica Cabot i Barba que es podrien fer projectes molt interessants. S'hauria de buscar un sistema de finançament.

  A les 11,30h es dóna per finalitzada la reunió.