Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. 11/03/2004

Escoltar

Acta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. 11/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Acta de la sessió de l'11 de març de 2004
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS CENTRALS

Data: 11 de març de 2004
Núm: 5
Caràcter: ordinària
Hora: 9'15 a 9'45 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

Hi assisteixen:

Pilar Gonzàlez-Agàpito  Presidenta
Jaume Graupera Vilanova Vice-President 
Esteve Terradas  Yus  Vocal 
Alicia Romero Llano  Vocal
Joaquim Fernández Oller Vocal
José Manuel López González Vocal
Antoni Civit Rey  Vocal
Immaculada Pruna  Secretària


També hi assisteixen els tècnics municipals: Ricard Bonastre, Ramon Viader, Mariela Gonzàlez, Diego Castillo i Josep Canal.


S'ha excusat d'assistir-hi:

David Rovira Suñé  
Antoni Valls Pou


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 4 de març de 2004.

S'aprova per unanimitat amb les següents rectificacions:

El Sr. Joaquim Fernández va assistir.
El Sr. Antoni Civit consta d'excusat i assistent i es va excusar.
El Sr. José Manuel López González no va assistir.
També va assistir com a tècnic municipal el Sr. Joan Masdeu.

Fer constar que és va presentar al Sr. Diego Castillo com a nou Cap de Recursos Humans en substitució del Sr. Carles Arias. El Sr. Joaquim Fernández va preguntar com es va fer la selecció.

La Sra. Pilar Gonzàlez va contestar que la selecció va ser elaborada per l'empresa Faura Casas i que fins ara el Sr. Castillo ocupava un càrrec similar a l'Ajuntament de Granollers.

2.          Despatx oficial.

3.        Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

Es donen per assabentats en la relació que comença 1334 i acaba 1664.


4. Línies d'actuació

5. Propostes al Ple

 

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA


5. Desafectació d'habitatges de l'edifici de propietat municipal situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró


Es dictamina favorablement

 

5.2 Arrendament de l'habitatge de propietat municipal situat al carrer Los Alamos, 6, 5è A, de Mataró


Es dictamina favorablement

 


SERVEI D'INGRESSOS

5.3 Concertació d'operacions pel finançament del programa d'inversions, exercici 2004


Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió i el vot en contra dels regidors del Grup Municipal del Partit Popular.


6. Precs i preguntes


 

La Presidenta aixecà la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

 

La Secretària       

 

 

Vist i Plau
La Presidenta