Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 25/02/2004

Escoltar

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 25/02/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ÀREA DE VIA PÚBLICA

Acta de sessió ordinària de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Data: 25 de febrer de 2004

Hora: 09.00 h

Lloc: Sala de reunions del Carreró, 13

Hi assisteixen:

Sr. Ramon Bassas Segura

Sr. Fermí Manchado Zambudio

Sr. Francesc Melero i Collado

Sr. Josep Vicenç Garcia

Sr. Paulí Mojedano

Sr. Josep Lluís Martí

Sr. Genís Bargalló

Sr. Lluís Miguel Clemente Marín, actuant com a tècnic i secretari

Assisteixen com a tècnics

:

Sr. Joan Soler Serratosa Coordinador de l'Àrea de Via Pública

Sra. Montse Font Fabra Cap de Protecció Civil

Sr. Joan. F. Giménez Cernuda Cap de la Policia Local

Sr. Joan Miró Cap de Mobilitat

Sr. Diego Fernández Tècnic mig de la Policia Local

S'han excusat:

Sr. José Manuel López González

Ordre del dia i desenvolupament de la reunió

Havent comprovat el President que els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució, declara oberta la sessió i s'examinen els diferents punts inclosos a l'ordre del dia.

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Es dóna per aprovada.

  3. Despatx oficial.
  4. Es dóna compte de l'informe de la Direcció General d'emergències i seguretat civil sobre l'incendi de les dependències de la Policia Local.

  5. Donar compte dels decrets signats de Via Pública

Es donen per assabentats.

  1. Línies d'actuació.
  2. Àrea de Via Pública

    1. Memòria 2003.

El Sr. Bassas procedeix a fer una introducció destacant del contingut les fites més importants assolides per cadascun dels serveis que integren l'Àrea.

Finalitzada l'exposició, el Sr. Manchado fa una exposició on destaca l'assoliment d'un alt nombre de viatgers en el transport urbà del Mataró Bus, i l'acabament dels treballs tècnics d'el.laboració del Pla.

Un cop el Sr. Joan Soler explica l'estructura de la memòria i la filosofia que ha inspirat la seva redacció, cedeix la paraula als caps de servei que integren l'Àrea.

De l'exposició del Sr. Joan F. Giménez Cernuda es destaca la disminució dels delictes respecte de l'any 2002 al voltant d'un 50%, el desenvolupament de nombrosos operatius de vigilància i prevenció de la inseguretat, la consolidació de la Unitat d'atenció al ciutadà, l'alt increment de controls en matèria de disciplina viària.

De l'exposició del Sr. Joan Miró es destaca entre d'altres l'acabament del Pla de mobilitat urbana i de la construcció de l'aparcament del Parc Logístic, així com les actuacions de protecció de trànsit de vianants, desenvolupats un pla de pilones i de passos de ressalt.

Essent les 10.03 hores el Sr. Josep lluís Martí abandona la sessió.

De l'exposició de la Sra. Montse Font es destaca l'elaboració i revisió dels plans municipals sectorials de protecció civil (incendis forestals, camins forestals, risc químic, transport de mercaderies perilloses), així com el compromís amb el desenvolupament constant de simulacres i plans d'emergències de centres docents, destacant finalment l'important tasca de coordinació amb altres entitats.

De l'exposició del Sr. Clemente es destaca la implantació i desenvolupament d'un projecte de disciplina viària sòlida, la redacció dels avantprojectes d'ordenança de Via Pública i civisme, que són elements que han contribuït i contribuiran a una millora de l'ús i comportament dels usuaris de la via pública.

Mobilitat

4.2 Projecte d'instal·lació de càmeres de vigilància del trànsit a la pça Granollers.

El Sr. J. Miró explica la voluntat i els motius d'instal·lar una càmera de vigilància del trànsit a la pça Granollers que constitueix a dia d'avui un centre neuràlgic de conversió de vies prioritàries de trànsit.

4.3 Criteris d'acreditació per l'accés al centre històric.

El Sr. Miró explica quins són els criteris que s'estan estudiant per facultar al centre històric.

Policia Local

4.4 Estat d'el.laboració del Pla de seguretat.

El Sr. J. F. Giménez Cernuda explica que l'el.laboració del Pla de Seguretat es troba en fase de diagnòstic de la seguretat com previ al disseny dels programes d'actuació específica.

4.5 Informació de la darrera Junta Local de Seguretat.

El Sr. J. F. Giménez Cernuda explica que el 18 de febrer es va desenvolupar la darrera sessió de la Junta Local de Seguretat que va tractar l'estat de la seguretat ciutadana i l'operatiu eleccions març 2004.

5. Precs i preguntes

Davant la pregunta del Sr. Mojedano, el cap de la Policia informa que respecte de la reconstrucció dels vestuaris, s'ha ultimat la instal·lació elèctrica, i ara resta subministrar noves guixetes.

I no havent més temes per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta.

Vist i plau

El president Ramon Bassas Segura

El secretari

Luís Miguel Clemente Marín

Mataró, 25 de febrer de 2004