Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Junta de Govern Local. 08/03/2004

Escoltar

Acta de la Junta de Govern Local. 08/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 4/2004 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE MARÇ DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vuit de març de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Manuel Mas Estela Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde  (S'incorpora a la sessió en el punt núm. 10 de l'ordre del dia)

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Joan Antoni Baron Espinar 4r.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 5è.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors Antoni Civit i Rey, 3r. Tinent d'Alcalde i Joaquim Esperalba i Iglesias, Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 23 de febrer de 2004

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-3 - DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.

La Sra. Pilar González Agàpito consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Que en data 20 de juliol de 1999 es va constituir la Fundació Politècnica de Mataró, patrocinada per l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis Laietana.

Que el Ple de l'Ajuntament en data 8 de febrer de 2001 va aprovar el projecte Mataró, Ciutat del Coneixement-Tecnoc@ampus, elaborat conjuntament per la Fundació Politècnica de Mataró, l'Ajuntament de Mataró, l'IMPEM, i l'EUPMT, així com les actuacions a desenvolupar per la Fundació Politècnica de Mataró que es defineixen com objecte del present conveni.

Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 18 de desembre de 2003 ha aprovat definitivament el pressupost de l'exercici 2004, on s'inclou partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnoc@ampus, per l'impuls del projecte "Mataró, Ciutat del Coneixement-Tecnoc@ampus".

Vist l'informe de l'Àrea de Serveis Centrals obrant en l'expedient en el qual es fa constar la motivació de l'advocació per la urgència en el cobrament de la subvenció atorgada per part del beneficiari.

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,

RESOLCPrimer.- Advocar la competència delegada a la Comissió de Govern per a l'aprovació del conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnoc@ampus per a l'exercici 2004.Segon.- Aprovar la proposta de conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnoc@ampus per a l'exercici 2004 per a la implementació de les accions vinculades amb Organització i Lideratge incloses en el Pla d'Acció del Projecte Mataró, Ciutat del Coneixement.Tecnoc@ampus, segons model adjunt a aquesta resolució.Tercer.- Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnoc@ampus la despesa de 450.800,00 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2004 70000 422000 48900 (document AD núm. 1150)Quart.- Facultar al Conseller-Delegat de Seguretat, Prevenció i Interior i Hisenda, Sr. Ramon Bassas i Segura, per a la signatura d'aquest conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "F" (AV. LLUÍS COMPANYS, CIUTAT FRETA I ALTRES), DE MATARÓ I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe efectuat pel Cap del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació de data 12/02/2004, en el que es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" (Av. Lluís Companys, Ciutat Freta i altres), de Mataró, per un import de fins a 130.652,40.-EUR., IVA. inclòs, mitjançant la forma de concurs i procediment obert.

Vist l'informe emes pel Secretari General de data 19/02/2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 45401/43300T/61300 en el pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant l'expressada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003 qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" (Av. Lluís Companys, Ciutat Freta i altres), de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 130.652,40.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" (Av. Lluís Companys, Ciutat Freta i altres), de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 130.652,40.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/43300T/61300 del pressupost municipal aprovat per al 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400004402).

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Es sotmeten els efectes del present acord a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" (Av. Lluís Companys, Ciutat Freta i altres), de Mataró, en tant que a l'actualitat el projecte es troba en exposició pública d'acord amb el previst a l'art. 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, de Règim Local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE VEHICLES PEL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS I PER AL SERVEI DE POLICIA LOCAL, ADJUDICAT A LA MERCANTIL AD BOSCH RECANVIS, SA

La Sra. Pilar González Agàpito consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient administratiu de contractació del subministrament de recanvis de vehicles pel Departament de Manteniment i Serveis Municipals i per al Servei de la Policia Local durant els anys 2003 i 2004, el qual s'adjudicà mitjançant concurs i procediment obert per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 31 de març de 2003 a AD Bosch Recanvis, SA., per l'import global de 36.060,72.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 18.030,36.-EUR. per cada any.

Vist l'informe de data 16/02/2004 efectuat pel Cap de la Policia Local d'aquest Ajuntament, en el que es posa de manifest que la previsió de despesa inicialment efectuada per a la present anualitat del 2004 resultarà inferior a les necessitats reals de subministrament, ja que degut a unes reparacions imprevistes que han hagut d'efectuar-se s'ha esgotat pràcticament el crèdit i el restant serà insuficient per fer front a la resta de l'any, sol·licitant al mateix temps una ampliació de l'import del contracte per 3.000.-EUR., IVA. inclòs.

Atès que les diferents modificacions acordades al present expedient de contractació superen el 20 % del preu inicial del contracte.

Atès que consta escrit presentat per l'entitat adjudicatària, el qual va tenir entrada en el registre general d'aquesta Corporació en la data de 13/02/2004, en el que es manifesta l'acceptació de l'ampliació del contracte proposada pel servei promotor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 189, 192.c) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa AD Bosch Recanvis, SA., adjudicatària del contracte del subministrament de recanvis de vehicles pel Departament de Manteniment i Serveis Municipals i per al Servei de la Policia Local durant els anys 2003 i 2004, en el sentit d'ampliar la seva quantia en 3.000.-EUR., IVA. inclòs, degut a que les previsions de despesa inicials efectuades per la Policia Local són inferiors a les necessitats reals de subministrament per enguany, a causa d'unes reparacions imprevistes que han hagut d'efectuar-se en alguns vehicles.

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 3.000'00.-EUR., IVA. inclòs a favor de AD Bosch Recanvis, SA., import el qual s'atendrà a càrrec de la partida núm. 22200/222000/21400 del pressupost municipal aprovat pel 2004 (op. tipus ADC núm. 200400004784)."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI, ADJUDICAT A FAVOR DE COMERCIAL COMTEL.

La Sra. Pilar González Agàpito consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'escrit efectuat per la Cap del Servei de Compres i Contractació, de data 27/02/2004, en el que es sol·licita la modificació del contracte de subministrament de mobiliari, adjudicat a Comercial Contel, SA., modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 44.451'08-EUR., IVA. inclòs, la qual cosa suposa un augment del 36'61 % respecte del preu de contractació inicial.

La modificació es deu, tal i com es manifesta a l'informe de data 27/02/2004 abans esmentat, a l'incendi que va tenir lloc en la data de 16/01/2004 als vestidors de la Policia Local, pel que es necessita proveir el vestuari amb les taquilles que es van malmetre durant l'incendi. Així mateix es fa constar que els preus aplicats al pressupost de data 19/02/2004 d'import de 44.451'08.-EUR., IVA. inclòs, presentat per Comercial Contel, SA. per al subministrament de les taquilles, corresponen a les tarifes ofertes en el seu dia per a l'adjudicació del contracte.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que meriti la present ampliació contractual a la partida 42200/22200N/62500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004.

Atès el previst als arts. 101, 189, 192.c, 42 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16/06 del 2002, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte de subministrament de mobiliari, adjudicat a favor de la mercantil Comercial Contel, SA., degut a la necessitat d'adquisició de noves taquilles per al vestuari de la Policia Local, la qual cosa comporta l'ampliació del contracte en l'import de 44.451'08.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 44.451'08.-EUR., IVA. inclòs a favor de Comercial Contel, SA., import el qual s'atendrà a càrrec de la partida 42200/22200N/62500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004 (doc. comptable AD núm. 200400006208).

Tercer.- Requerir a l'adjudicatària del contracte per què en el termini de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons de l'Ajuntament de Mataró una garantia addicional per l'import de 1.778'04.-EUR., per l'ampliació del preu del contracte acordada amb el present acord."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i 1 corresponents als membres del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

7 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PER A LA CREACIÓ D'UN PORTAL CORPORATIU ANOMENAT "PORTAL DE L'EMPLEAT", PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA OSIATIS, SA, PEL QUE FA A L'ALTERNATIVA "A" QUE VAN PROPOSAR.

La Sra. Pilar González Agàpito consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, del subministrament per al desenvolupament del projecte per a la creació d'un portal corporatiu, "Portal de l'Empleat", per a l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de projecte, Coordinador de projectes i el Cap del SSIT, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del concurs esmentat en el punt anterior a favor de l'empresa "OSIATIS SA", pel que fa a l seva oferta A, fins un import de 64.902 €, IVA. inclòs.

Tenint en compte que a la partida 36100/12100Z/64000 del pressupost municipal de l'any 2004 hi ha consignació suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament per al desenvolupament del projecte per a la creació d'un portal corporatiu, "Portal de l'Empleat", per a l'Ajuntament de Mataró , a favor de l'empresa "OSIATIS SA", en la seva variant A, fins un import de 64.902 €.Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 36100/12100Z/64000 del pressupost municipal de 2004 (doc. compt. D núm. 200400005595).

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa (doc. comp. A/200400005596), de 5.098,00 conformement amb la Regla 21 i següents de l'Ordre de 17 de juny de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la rebuda de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament de Mataró una fiança de 2.596,08 €, equivalent al 4% de l'import d'adjudicació, i pagui la quantitat de 192,61 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA A LA CAIXA D'ESCENARI DEL TEATRE MONUMENTAL, LOTS 3 I 4, TALL MOTORITZAT I AMPLIACIÓ D'ESCENARI.

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció relativa a les obres del Projecte de millores a la caixa d'escenari del Teatre Monumental, lots 3 i 4, tall motoritzat i ampliació d'escenari respectivament, formalitzada en data 5 de febrer de 2004 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Joan Antoni Baron Espinar; pel cap del servei d'Obres, Lluís Gibert Fortuny; pel tècnic municipal Miquel Coca Hidalgo, director facultatiu de les obres; i per Constantí Ibáñez Lladós, com a representant de l'empresa adjudicatària, Fresnel SA.

Atesos els articles 110 i 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques sobre el compliment dels contractes d'obres i els efectes de la recepció i el termini de garantia d'aquestes respectivament.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres del Projecte de millores a la caixa d'escenari del Teatre Monumental, lots 3 i 4, tall motoritzat i ampliació d'escenari, formalitzada en data 5 de febrer de 2004 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, pel cap del servei d'Obres, pel tècnic municipal director facultatiu de les obres i pel representant de l'empresa adjudicatària, Fresnel SA. i donar-les per rebudes per la quantitat de 27.227,38 € IVA inclòs (21.382,35 € corresponents al tall motoritzat i 5.845,03 € corresponents a la tarima), quedant l'obra totalment liquidada.

Segon.- Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària i als serveis municipals de Manteniment, Compres i Contractacions i Gestió Econòmica€ Secció Patrimoni- i al Patronat Municipal de Cultura i al tècnic de manteniment del teatre als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

9 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOU VIAL A CAN VILARDELL.

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció relativa a les obres del Projecte constructiu de nou vial a Can Vilardell, formalitzada en data 18 de febrer de 2004 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Joan Antoni Baron Espinar; pel cap del servei d'Obres, Lluís Gibert Fortuny; per l'enginyer municipal, Ferran Aparicio Ibáñez, director facultatiu de les obres; i per Jordi Serena Vidal, com a representant de l'empresa adjudicatària Infraestructures i Obres Mataró, SL (IOMSA).

Atesos els articles 110 i 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques sobre el compliment dels contractes d'obres i els efectes de la recepció i el termini de garantia d'aquestes respectivament.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres del Projecte constructiu de nou vial a Can Vilardell, formalitzada en data 18 de febrer de 2004 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, pel cap del servei d'Obres, per l'enginyer municipal director facultatiu de les obres i pel representant de l'empresa adjudicatària Infraestructures i Obres Mataró, SL (IOMSA) i donar-les per rebudes per la quantitat de 63.508,09 € IVA inclòs, quedant l'obra totalment liquidada.

Segon.- Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària IOMSA, a l'Associació de Veïns de l'entorn de Can Vilardell, i també als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Compres i Contractacions, Gestió Econòmica€ Secció Patrimoni- als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Després de la votació s'incorpora a la sessió la Sra. Pilar González Agàpito 1ª Tinent d'Alcalde

10 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL CENTRE CÍVIC DE PLA D'EN BOET-PERAMAS-ESMANDIES.

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte d'urbanització dels entorns del centre cívic del Pla d'en Boet, Peramàs- Esmandies", redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer, amb els suport dels tècnics del servei d'Obres, que té per objecte la urbanització de l'espai públic existent als voltants del nou centre cívic del Pla d'en Boet, amb un pressupost d'execució per contracte de 405.951,30 € IVA inclòs.

El projecte consisteix en la urbanització de l'àmbit de l'espai públic que existeix a l'entorn del centre cívic del Pla d'en Boet, actualment en fase de construcció, fins els blocs de pisos de la mateixa illa i fins el carrer Hernán Cortés i Juan Sebastià Elcano de l'altre costat.

En concret, el carrer Juan Sebastià Elcano es peatonalitza pavimentant-lo en un sol nivell, amb diferents tipus de llambordes i coincidint amb la línia de separació dels dos paviments es plantaran una filera d'arbres.

Al carrer Hernán Cortés s'intervé a la vorera del costat de mar des del carrer Pizarro fins a la ronda Francesc Macià. S'amplia la vorera als dos extrems dels tram del carrer fins als accessos a l'espai públic i s'anul·la l'aparcament existent i es planta una filera d'arbres i noves lluminàries.

El projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern, per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització dels entorns del centre cívic del Pla d'en Boet, Peramàs- Esmandies, redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer amb el suport del tècnics del servei d'Obres, que consisteix en urbanitzar l'espai públic existents als entorns del nou centre Cívic Pla de Boet , actualment en fase de construcció, amb un pressupost d'execució per contracte de 405.951,30 € IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, segons estableixen els articles 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règimen Local de Catalunya i 37 del ROAS, durant els quals es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins d'aquest termini

Tercer.- Donar trasllat d'aquests acords a l'empresa constructora Servicios y Obras Barcelona SL, adjudicatària de les obres de construcció del centre cívic del Pla d'en Boet.

Quart.- Comunicar els anteriors acords a la Regiduria de Relacions Ciutadanes i als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Llicències-

11 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DICTADA EN RECURS 71/00 INTERPOSAT PER JOSEP FONT SAAVEDRA, EN RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL C. DEL CARME, 38

El Sr. Arcadi Viler Soler conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, ha dictat sentència en data 12 de febrer de 2004, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 71/2000, interposat per Josep Font Saavedra contra la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 13.04.99, que desestima el recurs ordinari contra l'arxiu de la denuncia d'infracció urbanística en la construcció d'un edifici plurifamiliar al c. del Carme, 38, amb llicència concedida a Inmobiliaria Mafar, SA.

La sentència és favorable als interessos municipals.

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Comissió de Govern per Resolució de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003, proposo els següents acords:

Primer.- Donar-se per assabentats de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, de 12 de febrer de 2.004, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 71/2000, interposat per Josep Font Saavedra, i confirma la legalitat de la resolució recorreguda en relació a la llicència d'obres per la construcció d'edifici plurifamiliar al c. del Carme, 38.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 - ORDRE D'ENDERROC A JOSEP M. MARTÍ LABORI, DE L'EXCÉS D'ALÇADA DE LA TANCA DE SEPARACIÓ A VEÍ EN PLANTA PIS AL C. DE CAN XAMMAR, 14.

El Sr. Arcadi Viler Soler conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 4 de novembre de 2003 s'ha incoat a Josep M. Martí Labori expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. de Can Xammar, 14, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha refusat la notificació pel que es té per notificat i es segueix el procediment, d'acord amb l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment administratiu comú.

La paret de separació entre veïns s'ha aixecat per sobre del que era el primer pis enderrocat de la finca veïna.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per infracció de l'article 95 de la Normativa del Pla general d'ordenació, que disposa com alçada màxima de 1'80 m. les tanques de separació entre propietaris privades a nivell de plantes pis.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 95 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Josep M. Martí Labori que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui l'excés d'alçada de la tanca de separació entre propietats privades que ha de ser com a màxim de 1,80 m. a nivell de planta pis, al c. de Can Xammar, 14.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i 1 corresponents als membres del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

13 - ORDRE DE RETIRADA A MALDU FASHION, SL, DE L'APARELL D'AIRE CONDICIONAT EN FAÇANA AL C. BARCELONA, 20 BXS.

El Sr. Arcadi Viler Soler conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 04.02.04 s'ha incoat a Maldu Fashion, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzables d'aparell d'aire condicionat, al c. Barcelona, 20, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que està arranjat el degoteig de l'aparell d'aire condicionat encara en garantia, que únicament s'ha substituït l'aparell de les mateixes dimensions i ubicació que l'anterior, en el balcó del primer pis, i sol·licita l'arxiu de l'expedient.

Respecte a les al·legacions formulades, resulta que l'aparell d'aire condicionat vola sobre la via pública i no s'integra al conjunt de la façana, al estar sobre la cornisa i no dins del balcó del primer pis, i el fet tractar-se d'una substitució d'aparell no es eximent de l'obligació d'adaptar-se a la normativa, ja que els aparells d'aire condicionat instal·lats amb anterioritat, que no la compleixen, queden equiparat als volums disconformes, regulats a l'article 102 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, que no permet els treballs que signifiquin la seva consolidació i rehabilitació, per tant el canvi de l'aparell és el moment idoni per retirar-lo de la façana, a més estan subjectes a llicència urbanística la modificació, actualització, substitució o noves instal·lacions d'aparells d'aire condicionat aparents des de la via pública, excepte els que per la seva potència estiguin subjectes a llicència d'activitats, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Maldu Fashion, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Barcelona, 20 bxs, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Manteniment-14 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS DE L'AMPLIACIÓ DE LES OFICINES DE SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 10 de febrer de 2004, signada pel Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, L'Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Joaquim Sendra Vicens, com a director de les obres, i el Sr. Josep Valero Lara, en representació de l'empresa adjudicatària ELECTRICITAT BOQUET, S.L.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, proposa a la Comissió de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció de les obres del projecte d'instal·lacions de l'ampliació de les oficines de Serveis Municipal i Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, signada en data 10 de febrer de 2004 pel Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, el Cap del Servei de Manteniment, Sr.Joan Campmajó i Sebastià, L'Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Joaquim Sendra Vicens, com a director de les obres, i el Sr. Josep Valero Lara, en representació de l'empresa adjudicatària ELECTRICITAT BOQUET, S.L., per la quantitat de 87.116,11 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.- Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

15 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DE LA CALÇADA DE LA PL. PINTOR CUSACHS.

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 29 de gener de 2004, signada pel Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, L'Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Pere Móra Juvinyà, com a director de les obres, i el Sr. Josep M. Rovira Vallhonesta, en representació de l'empresa adjudicatària CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, proposa a la Comissió de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció de les obres del projecte de reparació de la calçada de la Plaça Pintor Cusachs, d'aquesta Ciutat, signada en data 29 de gener de 2004 pel Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, el Cap del Servei de Manteniment, Sr.Joan Campmajó i Sebastià, L'Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Pere Móra Juvinyà, com a director de les obres, i el Sr. Josep M. Rovira Vallhonesta, en representació de l'empresa adjudicatària CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A., per la quantitat de 73.184,36 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.- Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.