Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Junta del Patronat Municipal de Cultura. 17/09/2003

Escoltar

Acta de la Junta del Patronat Municipal de Cultura. 17/09/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Acta 8/03

A Mataró, a disset de setembre de 2003, es reuneix la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en sessió ordinària, en segona convocatòria, sota la presidència del senyor Jaume Graupera Vilanova.

Hi assisteixen:

 • Sr. Marcel Martínez i Bruguera
 • Sra. M. Josep Recoder i Sellarès
 • Sr. Ramon Prujà i Noè
 • Sra. Consol Prados i Martínez
 • Sra. Anna Bruguera i Àlvarez
 • Sr. Carlos Fernández i Baez
 • Sr. Manuel Roca i Cuadrada
 • Sr. Toni Cabré, director del Patronat
 • Sr. Josep Canal € Interventor de l'Ajuntament de Mataró.

Assistits de la secretària-delegada del Patronat, Rosa Ferrer, que certifica.

Oberta la sessió a les vint-i-una hores i una vegada comprovat el quòrum d'assistència, es passa a conèixer els assumptes que figuren en l'ordre del dia.

1. Aprovació, si escau, de l'acta 7/03 corresponent a la sessió anterior.

La senyora M. Josep Recoder demana que es modifiqui el redactat del punt 3r. "Proposta i aprovació si escau, de la ratificació del director del PMC", en el segon paràgraf, on diu "...té el consens de tots els grups municipals", hauria de dir ".... té el consens de tots els grups municipals del govern, S'acorda: Aprovar l'acta 7/03 corresponent a la sessió del dia 23 de juliol de 2003 amb la incorporació de l'esmena proposada.

2. Presentació del document del Reglament de la Comissió de la Lectura Pública.

La direcció del Patronat presenta l'esborrany del document "Normes reguladores de la Comissió de Lectura Pública de Mataró".

Exposa que la Comissió de Lectura Pública té caràcter consultiu i assessor. Els seus principals objectius són els de crear i fomentar els hàbits de lectura. Es constitueix a totes les ciutats de la Xarxa de Biblioteques Públiques, però cada ciutat s'organitza de la manera que creu més adient per assolir els objectius.

Proposa que aquest document sigui objecte de debat en una propera reunió de la Junta.

3. Debat i aprovació, si escau, del document del CERC "Diagnòstic de necessitats culturals de la ciutat".

La presidència recorda que el document es va entregar en l'anterior reunió del Patronat, en la qual es va acordar debatre'l en una propera sessió; una de les qüestions a decidir és com es dóna a conèixer, bé en unes jornades de treball amb entitats o simplement fent-ne una difusió pública.

M. Josep Recoder exposa que les dues propostes no són excloents i que aquest document hauria de marcar les línies d'actuació del PMC d'aquest mandat.

Dos membres de la Junta que no varen poder assistir a la reunió anterior, i no disposen del document, motiu pel qual s'acorda ajornar la discussió per a una propera reunió, a fi que tots els membres de la Junta puguin participar en el debat.

4. Informació activitats:

 • Mostra de cinema.
 • Teatre, Música i Noves tecnologies
 • Dossier a les escoles de l'activitat pedagògica.

- Mostra de cinema.

La direcció explica que la Comissió creada per organitzar la Mostra de cinema, està treballant per concretar-ne tota l'activitat, segurament en la propera reunió ja és disposarà de tota la programació. Aquest any la Mostra es farà del 1 al 9 de novembre; en el catàleg de la Mostra hi haurà textos referits als 25 anys de la Mostra de Cinema de Mataró.

 • Teatre, Música i Noves Tecnologies i Dossier a les escoles de l'activitat pedagògica.

Explica la temporada estable de teatre, la Setmana de Música Antiga i les activitats relacionades amb les noves tecnologies, així com totes les activitats que s'ofereixen a les escoles relacionades amb la programació: Arts visuals, arts escèniques i música, cinema, àmbit patrimonial: art, història, arqueologia i ciències.

5. Informació sobre la constitució del Consell Municipal de Cultura.

La presidència informa que ha iniciat el procés per constituir el Consell Municipal de Cultura; en els propers dies s'enviaran cartes a les entitats i grups municipals a fi de que nomenin els seus representants. En el moment en què estigui constituït el Consell, aquest haurà d'elegir els seus representants a la Junta del Patronat.

Marcel Martínez demana disposar del Reglament del Consell Municipal de Cultura

Jaume Graupera es compromet a fer arribar a tots els membres de la Junta un exemplar del Reglament del Consell així com dels Estatuts del PMC.

M. Josep Recoder exposa que el document del CERC qüestiona el PMC com organisme autònom, deixa entreveure que no és operatiu, i en aquests moments estem reconstruint la mateixa estructura, per la qual cosa potser caldria ajornar-ho després de discutir el document.

Jaume Graupera exposa que no és competència de la Junta la decisió, és el govern qui decideix de quins mecanismes es dota per assolir els seus objectius, i es tracta d'un procés molt llarg.

Consol Prados insisteix que la definició dels mecanismes de gestió comporta un procés de discussió llarga.S'acorda: Entregar l'esmentat document als membres de la Junta que no el tenen i ajornar el debat per a la propera reunió de la Junta.

6. Informació del pressupost '04.

La presidència proposa a la Junta el calendari pel debat del pressupost del proper exercici. Proposa una reunió extraordinària el dia 8 d'octubre on es presentarien les línies generals del pressupost 2004 i en la reunió ordinària traspassar-la al dia 22 d'octubre per proposar-ne l'aprovació inicial.

7. Presentació i aprovació, si escau, de les bases dels Ajuts a la Creació Escènica 2004.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

"Atès que el Patronat Municipal de Cultura vol incentivar i promoure la realització de projectes innovadors i creatius d'arts escèniques.

Vist l'informe tècnic de 15 de setembre de 2004, emès pel director del Patronat.

El President del Patronat Municipal de Cultura, proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de premis a la creació escènica, projectes escènics per a gent jove, d'acord amb el contingut del document que s'acompanya.

Segon.- Autoritzar la despesa per un import global de 8.100 euros a càrrec de la partida 2004 451 48100. Aquesta despesa queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del Patronat per a l'any 2004.

Tercer.- Iniciar els tràmits de difusió per a general coneixement de totes les persones interessades."

S'acorda: Aprovar-ho per unanimitat.

8. Criteris d'aplicació de les taxes i els preus públics.

La presidència exposa que per acord de l'anterior , totes les entitats que demanen el Teatre Monumental per a les seves activitats, la primera vegada no se'ls cobra el preu públic establert, es considerava una subvenció. Si utilitzen el teatre altres vegades es cobra el preu establert.

Proposa a la Junta revocar aquest acord i en tot cas quan s'estudiïn les subvencions augmentar-les en base a l'activitat proposada per a cada entitat. Caldria potser buscar mecanismes d'exempció per casos molt especials.

S'obre un ampli debat entre els membres de la Junta.

Carlos Fernàndez opina que cal deixar-ho com està ja que les entitats tenen molts problemes econòmics per tirar endavant les seves activitats.

Jaume Graupera remarca que els costos d'obrir el teatre son molt alts i cal que les entitats en siguin concients.

M. Josep Recoder opina que cal cobrar a tothom, d'altra manera seria discriminar.

Josep Canal exposa que els preus públics per la utilització dels equipaments el va aprovar el Ple de l'Ajuntament, i si es volen modificar per proposar-ne exempcions, caldria que també ho aprovés el Ple.

Ramon Prujà es mostra partidari de cobrar a tothom per donar la màxima transparència en la relació amb les entitats.S'acorda: Aprovar el cobrament per la utilització dels equipaments que gestiona el Patronat a tothom, sense exempcions.

9. Presentació i aprovació, si escau, dels preus públics dels monogràfics de l'Aula de Teatre.

La presidència proposa a la Junta, l'adopció dels següents acords:

"L'Aula de Teatre i Dansa del Patronat Municipal de Cultura preveu la realització diversos monogràfics durant el curs 2003-04, adreçat a totes les persones interessades.

Els costos tan directes com indirectes d'aquest servei només varien en funció de les hores lectives programades per a cada curs.

Per aquest motiu es proposa determinar el preu hora d'un monogràfic, a fi d'aplicar-lo als diferents cursos programats tenint en compte les hores de durada de cada curs i el nombre d'alumnes que es preveuen.

De conformitat amb el que determina l'article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, proposo a la Junta del Patronat l'adopció del següent acord:

Aprovar el preu públic/hora dels monogràfics de l'Aula de Teatre del Patronat Municipal de Cultura, per un import de 41,86 euros."

M. Josep Recoder proposa establir el preu 42 euros hora.S'acorda: Aprovar per unanimitat el preu públic/hora dels monogràfics de l'Aula de Teatre, per un import de 42 euros.

10. Presentació i aprovació, si escau, de l'adjudicació del servei de neteja dels equipaments que gestiona el PMC.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:"La Junta del Patronat Municipal de Cultura (PMC), en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2003, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i iniciar els tràmits previstos de concurs obert per contractar els serveis de neteja de les instal·lacions que gestiona el PMC.

La Taula de Contractació, en sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2003, acordà per unanimitat proposar a la Junta del Patronat Municipal de Cultura l'adjudicació dels serveis a l'empresa CLECE, SA.

En ús de les facultats que tinc conferides per Resolució de l'Alcaldia de 30 de juny de 2003, proposo a la Junta del Patronat Municipal de Cultura l'adopció dels següents acords:

Primer. Adjudicar els serveis de neteja dels equipaments que gestiona el PMC a l'empresa CLECE, SA per un període de dos anys i per un import de 167.826,10 euros per tot el període (83.913,05 anuals). Segon. Modificar la clàusula 3.3.2. del plec de clàusules administratives particular per l'adjudicació dels serveis de neteja dels diferents equipaments que gestiona el PMC, incorporant la consignació de la despesa a les partides pressupostàries de l'any 2004 i 2005.Tercer. Disposar la despesa a càrrec de les partides que es relacionen a continuació:

2003 451 22700 Neteja 20.978,26 euros

2004 451 22700 Neteja 57.300,-- eurosQuart. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les partides que es relacionen a continuació:

2004 451 22700 Neteja 26.613,05 euros

2005 451 22700 Neteja 62.934,69 euros

La despesa prevista pels anys 2004-2005 queden condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost d'aquests exercicis.Cinquè. Constituir una garantia per un import de 6.713,04 euros a favor del Patronat de Cultura, d'acord amb el que estableix l'article 36 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny.Sisè. Comunicar el present acord a les empreses que han participat en aquest expedient.

S'acorda: Aprovar-ho per unanimitat.

11. Presentació i aprovació, si escau, de la contractació dels professors de l'Aula de Teatre, pel curs 2003-2004.

La presidència proposa a la Junta l'adopció dels següents acords:"Vistes les actuacions pràcticades per cobrir les places de personal laboral de caràcter temporal per impartir classes de formació no reglada als cursos de formació del Patronat Municipal de Cultura.

Considerant la proposta del tribunal qualificador i de conformitat amb el que preveu la base novena de la convocatòria del procés de selecció, aprovat per la Junta el dia 23 de juliol de 2003.

En ús de les facultats conferides per Resolució de l'Alcaldia de 30 de juny de 2003 i de conformitat amb el que estableix l'article 14 dels Estatuts del PMC, proposo a la Junta del Patronat, l'adopció dels següents:

Acords:

Primer € Aprovar la contractació dels professors que a continuació es relacionen, mitjançant contracte laboral temporal, d'acord amb les condicions especificades en l'annex de les bases de selecció:Ref. A Oriol Colomer El joc per a joves.Treball teatral Ref. B Montserrat Mitjans Taller per a jovesRef. C Cristina Julià Nois i noies de 12 a 13 anysRef. D Oriol Colomer Nois i noies de 12 a 15 anysRef. E Carme Callol Veu 1Ref. F Antoni Arteaga Cos 1 Ref. G Montserrat Mitjans Interpretació 1Ref. H Vacant Història del teatreRef. I Antoni Arteaga Clown Ref. J Carme Caloll Expressió tècnica de la veu 2Ref. K Antoni Arteaga Cos i mascàraRef. L Miquel Gorriz Interpretació 2Ref. M Jordi Malè Anàlisi de text Ref. N Oriol Colomer Interpretació 3Ref. O Oriol Colomer Veu-Cos 3Ref. P Oriol Colomer Interpretació 4Ref. Q Pep Farrés Teatre d'objectesRef. R1 Antoni Arteaga Monogràfic clownRef. R2 Antoni Arteaga Monogràfic clown Ref. S Jaume Sesé Auxiliar tècnic Aula de Teatre

Segon € Aprovar la llista d€espera per cobrir possibles substitucions o vacants de la mateixa categoria i especialitat: Ref. A Enric Font Ref. B Oriol Colomer Ref. C Oriol Colomer Ref. E Baltasar Font

Joan Buti Llaverias

Susanna GarcíaRef. F Jaume AmetllerRef. G Oriol ColomerRef. J Baltasar Font

Joan Buti

Susanna Garcia Ref. M Baltasar Font Ref. N Joan CusóRef. O Baltasar Font Enric Font

Susanna GarciaRef. P Enric Font Ref. R1 Enric Font Ref. R2 Enric FontRef. S Baltasar Font Tercer - Avisar al següent de la llista, en el cas que algú renunciï voluntàriament a la plaça que li ha estat atorgada.Quart.- Aprovar la disposició de la despesa per un import de 67.850,54 euros, per les retribucions derivades de les presents contractacions a càrrec de les següents partides:

2003 451 14100 Retribucions bàsiques personal temporal 13.985,37

2004 451 14100 Retribucions bàsiques personal temporal 37.300,--

2003 311 16000 Seguretat Social 4.517,27

2004 311 16000 Seguretat Social 12.047,90Cinquè.- Comunicar el present acord a les persones interessades.S'acorda: Aprovar-ho per unanimitat.

12. Ratificació de les Resolucions del President:

 • Contractació de la directora de l'aula de Teatre.
 • Contractació d'auxiliar tècnic de Biblioteconomia-documentació.

Contractació de la directora de l'aula de Teatre.

La Presidència proposa a la Junta la Ratificació del Decret de l'Alcaldia:

"L'Organisme Autònom Patronat Municipal de Cultura ha tramitat expedient de contracte laboral per obra o servei determinat d'una tècnica de cultura, amb funcions de direcció de l'Aula de Teatre.

El servei d'intervenció emet informe en data 8 d'agost de 2003 amb objecció essencial amb efectes suspensius, segons l'article 197.2 de la Llei 39/1988.

D'acord amb les competències atribuïdes a l'alcalde-president per la Llei 7/85, de Bases de Règim Local i d'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 39/1988, Reguladora d'Hisendes Locals,

ORDENO:

 1. Aixecar l'objecció establerta per l'informe d'intervenció de data 8 d'agost de 2003, en el procediment de contractació de la senyora Cristina Navarro Agell.
 2. Aprovar la contractació, per raons de màxima urgència, de la senyora Cristina Navarro Agell, com a tècnica de cultura, des del dia 1 de setembre de 2003 al 31 de juliol de 2004, amb jornada parcial del 50% respecte a la jornada habitual, amb contractació temporal per obra o servei determinat, per assumir les funcions de direcció del curs 2003-2004 de l'Aula de Teatre del Patronat Municipal de Cultura.
 3. Aplicar les despeses derivades d'aquesta contractació a les partides següents del pressupost de despeses del Patronat Municipal de Cultura:
 4. Pressupost 2003

  451 14100 6.399,68 €.

  311 16000 2.067,10 €

  Pressupost 2004451 14100 12.874,44 €.

  311 16000 4.158,44 €

 5. Publicar el present acord al BOP i al DOG i comunicar-lo a la persona interessada.
 6. Ratificar els punts 2 a 4 de la present resolució per la Junta del Patronat en la primera cessió ordinària que celebri.

Contractació d'auxiliars Tècnics de Biblioteconomia-documentació.

La presidència proposa a la Junta la ratificació de les Resolucions de contractació d'auxiliars tècnics de biblioteconomia-documentació, per substitucions.

"Les treballadores de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra, tècniques auxiliars de biblioteconomia-documentació, realitzaran vacances des del dia 16 de juliol al 16 de setembre de 2003 i és necessari substituir-les per atendre les necessitats dels serveis.

El director del PMC, Sr. Toni Cabré i Masjuan, emet informe el dia 30 de juny de 2003, en el qual proposa contractar M. Teresa Manasanch Sanahuja, Josep Roca Canal, Yolanda Gómez Romero i Dina Frias Garret, procedents de la llista d'espera d'aquesta categoria.

Els serveis jurídics emeten informe favorable el dia 2 de juliol de 2003.

En ús de les facultats que tinc conferides per acord del Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2003.

Resolc:

 1.Contractar les persones i pels períodes que es relacionen, com a tècnics auxiliars de biblioteconomia-documentació, amb contracte laboral de durada determinada, per substituir les treballadores que realitzen vacances:

 • M. Teresa Manasanch Sanahuja, des del dia 16/07/2003 a 16/09/2003.
 • Josep Roca Canal, des del dia 16/07/2003 a 16/09/2003.
 • Yolanda Gómez Romero, des del dia 16/07/2003 a 16/09/2003.
 • Dina Frias Garret, des del 16/07/2003 sal 14/08/2003.

2. Autoritzar i disposar la despesa derivada d'aquestes contractacions pels imports i a càrrec de les partides que es relacionen a continuació:

 • 451 14100 Retribucions bàsiques del personal temporal 7.868,00 euros
 • 311 16000 Assegurances socials 2.540,58 euros.

3.Ratificar el present acord per la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en la primera sessió ordinària que celebri.

4. Comunicar el present acord a les persones interessades."

La senyora Sílvia Barragan Sagredo, tècnica auxiliar de biblioteconomia-documentació del Patronat Municipal de Cultura (PMC), gaudirà de vacances des del dia 17 de setembre a l'1 d'octubre de 2003, i cal la seva substitució per atendre les necessitats de les activitats programades.

El director del PMC, Sr. Toni Cabré i Masjuan, emet informe en data 14 d'agost de 2003, en el qual proposa contractar el senyor Josep Roca Canal, procedent de la llista d'espera de tècnic auxiliar de biblioteconomia-documentació.

En virtut de les competències delegades per Resolució d l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003

Resolc:

 1. Aprovar la contractació del senyor Josep Roca Canal, com a tècnic auxiliar de biblioteconomia-documentació, amb contracte laboral de durada determinada des del dia 17 de setembre a l'1 d'octubre de 2003, per substituir les vacances de la senyora Sílvia Barragan Sagredo.
 2. Autoritzar i disposar la despesa derivada d'aquesta contractació pels imports i a càrrec de les partides que es relacionen a continuació:
 3. 451 14100 Retribucions bàsiques del personal temporal 821,69 euros

  311 16000 Assegurances socials 265,32 euros.

 4. Ratificar el present acord per la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en la primera sessió ordinària que celebri.
 5. Comunicar el present acord a la persona interessada.

S'acorda: Ratificar per unanimitat els anteriors decrets.

13. Donar compte de les Resolucions de la Presidència.

  La presidència dóna compte a la Junta de les Resolucions registrades del dia 24 de juliol al 17 de setembre de 2003, números 708 a 725.S'acorda: La Junta es dóna per assabentada.

14. Torn obert de paraules.

Marcel Martínez demana conèixer les diferents dependències del PMC.

Proposa quedar un dia, dues hores abans de la reunió per visitar els equipaments.

M. Josep Recoder pregunta a la presidència:

 • S'ha pensat en fer un Homenatge al músic Enric Torra?.
 • Com s'ha distribuït el cartell de l'11 de setembre.
 • Convocatòria Fons FEDER.

Jaume Graupera:

 • En referència a l'homenatge al músic Enric Torra es vol parlar amb les diferents entitats amb les que va tenir relació per preparar un acte conjunt.

Sobre la distribució i els costos del cartell de l'11 de setembre informa que:

 • El número de cartells editats és de 500.
 • La distribució dels cartells es va fer com qualsevol altra activitat del PMC:

 • 400 Cartells es varen entregar a l'empresa distribuïdora, per repartir-los per a tota la ciutat.
 • 60 es varen distribuir, pel personal del Patronat, als Centres Cívics i d'altres edificis municipals.
 • Es 40 restants es varen repartir entre l'artista autor del cartell, l'arxiu municipal i el propi del PMC.

 • L'empresa encarregada de la distribució és L'ARCA DEL MARESME, SLL, empresa que habitualment fa el repartiment dels diferents cartells que edita el PMC.

 • Els cartells es varen entregar el dia 3 de setembre i la distribució es va fer entre els dies 5 i 9 de setembre, tal com confirma l'empresa en document que s'adjunta.

 • Normalment des del Patronat no és fa un seguiment exhaustiu de la distribució dels cartells, els tècnics comproven si s'ha fet la feina encarregada en alguns indrets de la ciutat. En aquest cas tenim confirmació de cartells enganxats a diferents indrets del centre de la ciutat.

 • El cost econòmic del cartell (disseny, impressió i distribució) és de 1.062,80 euros

I, sense més assumptes a tractar, essent les onze hores quaranta minuts de la nit, el senyor president aixeca la sessió de tot el qual com a secretària, certifico.

La secretària-delegada

M. Rosa Ferrer i Oriol

Vist i plau

El President

Jaume Graupera i Vilanova