Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la reunió de la Junta del Patronat. 21/01/2004

Escoltar

Acta de la reunió de la Junta del Patronat. 21/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Acta de la reunió del 21 de gener de 2004. <br>
Organisme

Ordre del dia

Acta 1/04

A Mataró, a vint-i-u de gener de 2004, es reuneix la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en sessió ordinària, en segona convocatòria, sota la presidència del senyor Jaume Graupera Vilanova.

Hi assisteixen:

 • Sra. M. Josep Recoder i Sellarès
 • Sr. Jordi Ferri i Güell
 • Sr. Joan Fàbregas i Estevez
 • Sr. Ramon Prujà i Noè
 • Sr. Carlos Fernández i Baez
 • Sra. Anna Bruguera i Àlvarez
 • Sr. Manuel Roca i Cuadrada
 • Sr. Miquel Spà.
 • Sr. Toni Cabré, director del Patronat

Excusa la seva assistència la senyora Consol Prados.

Assistits de la secretària-delegada del Patronat, Rosa Ferrer, que certifica.

Oberta la sessió a les vint-i-una hores i una vegada comprovat el quòrum d'assistència, es passa a conèixer els assumptes que figuren en l'ordre del dia.

 1. Aprovació, si escau, de l'acta 12/03 corresponent a la sessió del dia 17 de desembre de 2003.
 2. L'acta número 12/03 corresponent a la sessió del dia 17 de desembre de 2003 és aprovada per unanimitat.

 3. Debat i aprovació, si escau, de la Carta de Serveis.

La presidència recorda que és un document que es va presentar en la primera reunió de la Junta, elaborat en l'anterior mandat, i que va quedar pendent d'aprovació. En la reunió del mes passat es va posposar el debat per a aquesta sessió. Aquest document el va encarregar l'Ajuntament per donar a conèixer tots els serveis que ofereix als ciutadans, i defineix els compromisos del PMC amb els usuaris.

S'obre un ampli debat entre els assistents respecte la difusió de les activitats i el seu finançament. Es creu convenient tractar-ho com a tema monogràfic en una propera reunió.

Es proposen les següents modificacions:

Acció Patrimonial

(Pàg. 3) afegir ..... arqueòlogic, natural i tradicional de Mataró.

Festes i cultura tradicional

(Pàg. 6) punt 2 afegir ... formant part de les colles i comparses institucionals .......

Foment de la lectura

(pàg. 7) treure el punt 3. Col·laborar en l'organització del Premi Memorial Jaume Fuster .....

Teatre, Dansa, Música, Cinema i Arts Visuals

(Pàg. 8) modificar el punt 3. Garantir la incorporació de joves creadors als circuits culturals de la ciutat.

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat amb la incorporació de les modificacions:

Acció Patrimonial

(Pàg. 3) afegir ..... arqueòlogic, natural i tradicional de Mataró.

Festes i cultura tradicional

(Pàg. 6) punt 2 afegir ... formant part de les colles i comparses institucionals .......

Foment de la lectura

(pàg. 7) treure el punt 3. Col·laborar en l'organització del Premi Memorial Jaume Fuster .....

Teatre, Dansa, Música, Cinema i Arts Visuals

(Pàg. 8) modificar el punt 3. Garantir la incorporació de joves creadors als circuits culturals de la ciutat.

3. Informació festa de Carnestoltes.

La direcció exposa que igual que l'any passat, el Grup d'Esplai Patuleia, que acull un col·lectiu de persones i entitats sota el nom de Comitè de Crisi de Carnestoltes (CCC), s'han adreçat al Patronat manifestant el seu interès en organitzar i coordinar les activitats del Carnestoltes 2004 amb el suport del Patronat.

Després de diverses reunions s'ha elaborat un document en què es relacionen els compromisos del Patronat: materials i personal que aportarà, i relació de despeses que assumirà. A més, incorpora el programa d'activitats.

El Grup d'Esplai Patuleia serà el responsable de l'organització de totes les activitats incloses en el programa i assumirà al seu càrrec el subministrament de materials i les despeses no incloses en el document.

El senyor Miquel Spà demana que, si és possible, s'evitin actuacions que, en anys anteriors, han provocat el rebuig dels ciutadans.

 1. Informació preus públics.
 2. La presidència exposa la necessitat d'elaborar un nou document que defineixi els preus públics per la utilització dels espais i que inclogui les possibles exempcions.

  Manel Roca exposa que ja hi ha un preu públic aprovat.

  M. Josep Recoder opina que definir excempcions és obrir una escletxa que serà difícil de delimitar, caldria estudiar altres sortides, com ampliar les subvencions.

  Jaume Graupera, es refereix als espais petits (Espais annexos del teatre, Sala d'actes de Can Palauet o Biblioteca) que en moltes ocasions no representen una despesa pel Patronat, ja que hi ha altres activitats en el mateix edifici i només requereixen que l'ajudant de serveis obri l'espai. Evidentment quedarien fora d'aquesta les instal·lacions del Teatre Monumental.

  Proposa que aquests espais: Sala d'actes de Can Palauet, Sala d'actes de la Biblioteca i Espais annexos del Teatre Monumental, es cobrin les despeses que el Patronat ha d'assumir com a extres (horari fora de l'habitual, o bé que requereixi més personal).

  S'acorda:

  Aprovar-ho per unanimitat.

 3. Presentació i aprovació, si escau, de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2004.

El president proposa a la Junta l'adopció dels següents acords:

"VIST

que la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en sessió celebrada el dia 22 d'octubre de 2003, va aprovar inicialment l'expedient del pressupost del Patronat Municipal de Cultura per a l'exercici 2004, així com la plantilla del personal d'aquest Organisme Autònom.

VIST

que el Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada el dia 20 d'octubre de 2003 va aprovar definitivament la plantilla de l'Administració Municipal per a l'any 2004, que incorpora la dels seus Organisme Autònoms, entre els quals hi ha el Patronat Municipal de Cultura.

CONSIDERANT

que a la plantilla del personal del Patronat Municipal de Cultura aprovada hi consten places vacants o ocupades en l'actualitat per personal temporal.

CONSIDERANT

el que disposen els articles 18 de la Llei 30/1984 de Mesures de Reforma de la Funció Pública i art. 63 a 87 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

El President del Patronat Municipal de Cultura proposa a la Junta l'adopció dels següents:

A C O R D S

Primer.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2004 per proveir: 1 plaça de Tècnic de Patrimoni Natural a temps parcial, 1 plaça Tècnic de Cultura a temps parcial, 1 plaça de Tècnic Auxiliar de Teatre a temps parcial, 4 places de Tècnic Auxiliar de Biblioteconomia-documentació amb dedicació completa, 1 plaça d'Ajudant de serveis a temps parcial, que figuren ocupades per personal temporal a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal de Cultura, i 1 plaça de Tècnic de Cultura amb dedicació completa que figura vacant a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal de Cultura.

OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ 2004

PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ COMPLETA

Modalitat d'accés lliure

 1. categoria laboral: Tècnic de Cultura
 2. nivell de titulació: B
 3. nombre de vacants: 1 Plaça
 4. sistema selectiu: concurs lliure
 1. categoria laboral: Tècnic Auxiliar de Biblioteconomia-documentació
 2. nivell de titulació: C
 3. nombre de vacants: 4 places
 4. sistema selectiu: concurs lliure

PERSONAL LABORAL A TEMPS PARCIAL

Modalitat d'accés lliure

 1. categoria laboral: Tècnic Patrimoni Natural
 2. nivell de titulació: A
 3. nombre de vacants: 1 plaça
 4. sistema selectiu: concurs lliure
 1. categoria laboral: Tècnic de Cultura
 2. nivell de titulació: B
 3. nombre de vacants: 1 Plaça
 4. sistema selectiu: concurs lliure
 1. categoria laboral: Auxiliar Tècnic de Teatre
 2. nivell de titulació: D
 3. nombre de vacants: 1 plaça
 4. sistema selectiu: concurs lliure
 1. categoria laboral: Ajudant de serveis
 2. nivell de titulació: D
 3. nombre de vacants: 1 plaça
 4. sistema selectiu: concurs lliure

Segon.-

Les places objecte d'oferta podran ser augmentades en un 10 % addicional per decret, en el moment de la convocatòria i abans del començament de les proves selectives, en els termes establerts a l'art. 89, 69.2, i 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

Tercer-

Publicar íntegrament el present acord al DOGC, BOP i comunicar-la a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

 1. Presentació i aprovació, si escau, de les bases de selecció de personal per a la provisió de les places incloses en l'oferta pública d'ocupació.
 2. La presidència exposa que es presenten les bases de selecció de les places: una plaça de Tècnic de Cultura, una d'Auxiliar tècnic de teatre i dues de Porter-acomodador. En posteriors reunions es presentaran la resta de places que s'han de convocar durant aquest any.

  El president proposa a la Junta l'adopció dels següents acords:

  Convocatòria i bases de selecció per proveir una plaça de Tècnic/a de Cultura.

  "El director del Patronat Municipal de Cultura, en informe emès el dia 16 de gener de 2004, proposa l'aprovació de la convocatòria i bases de selecció per a la provisió de la plaça de Tècnic/a de Cultura, vacant a la plantilla del Patronat.

  La lletrada assessora emet informe el dia 20 de gener de 2004, en què considera conforme a llei la convocatòria i bases de selecció de la plaça esmentada.

  En ús de les facultats que tinc conferides per acord del Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2003, i de conformitat amb el que disposa la legislació aplicable de règim local, proposo a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

  Primer

  .- Aprovar la convocatòria i bases de selecció per a la provisió d'una plaça vacant de Tècnic/a de Cultura, mitjançant contracte laboral indefinit, d'acord amb el document que s'acompanya i que incorpora les característiques del lloc, els requisits dels aspirants i el procés de selecció d'aquesta plaça.

  Segon

  .- Donar publicitat a la convocatòria, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i exposició de les bases al tauler d'anuncis del Patronat Municipal de Cultura".

  Convocatòria i bases de selecció per proveir una plaça d'Auxiliar tècnic/a de teatre.

  "El director del Patronat Municipal de Cultura, en informe emès el dia 16 de gener de 2004, proposa l'aprovació de la convocatòria i bases de selecció per a la provisió de la plaça de Tècnic/a de Cultura, vacant a la plantilla del Patronat.

  La lletrada assessora emet informe el dia 20 de gener de 2004, en què considera conforme a llei la convocatòria i bases de selecció de la plaça esmentada.

  En ús de les facultats que tinc conferides per acord del Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2003, i de conformitat amb el que disposa la legislació aplicable de règim local, proposo a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

  Primer

  .- Aprovar la convocatòria i bases de selecció per a la provisió d'una plaça vacant de Tècnic/a de Cultura, mitjançant contracte laboral indefinit, d'acord amb el document que s'acompanya i que incorpora les característiques del lloc, els requisits dels aspirants i el procés de selecció d'aquesta plaça.

  Segon

  .- Donar publicitat a la convocatòria, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i exposició de les bases al tauler d'anuncis del Patronat Municipal de Cultura.

  Convocatòria i bases de selecció per la provisió de dues places de porter/a- acomodador/a.

  "El director del Patronat Municipal de Cultura, en informe emès el dia 19 de gener de 2004, proposa l'aprovació de la convocatòria i bases de selecció per a la provisió de dues places de porter/a-Acomodador/a amb contracte laboral indefinit a temps parcial.

  La lletrada assessora emet informe el dia 20 de gener de 2004, en què considera conforme a llei la convocatòria i bases de selecció de la plaça esmentada.

  En ús de les facultats que tinc conferides per acord del Decret d'Alcaldia de data 30 de juny de 2003, i de conformitat amb el que disposa la legislació aplicable de règim local, proposo a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

  Primer

  .- Aprovar la convocatòria i bases de selecció per a la provisió dues places de Porter/a-Acomodador/a, mitjançant contracte laboral indefinit a temps parcial, d'acord amb el document que s'acompanya i que incorpora les característiques del lloc, els requisits dels aspirants i el procés de selecció d'aquesta plaça.

  Segon

  .- Donar publicitat a la convocatòria, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i exposició de les bases al tauler d'anuncis del Patronat Municipal de Cultura."

  S'acorda:

  Aprovar-ho per unanimitat.

   

 3. Presentació i aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del servei de fotocòpies de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

El president proposa a la Junta l'adopció dels següents acords:

"El Patronat Municipal de Cultura (PMC) organitza necessita contractar el servei de fotocòpies de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra per finalització de l'anterior contracte.

El director del Patronat emet informe en data 15 de gener de 2004, en què proposa aprovar el plec de clàusules administratives particulars per dur a terme l'adjudicació dels serveis per procediment negociat.

Els serveis jurídics emeten informe favorable en data 21 de gener de 2004.

Proposo a la Junta del Patronat Municipal de Cultura l'adopció dels següents acords:

 1. Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives particulars, que serviran de base per contractar els serveis de fotocòpies de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra, d'acord amb el document que s'acompanya.
 2. Iniciar els tràmits de procediment negociat, d'acord amb el que preveu l'article 210 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que va aprovar el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques".

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

 1. Informació Consell de Cultura.
 2. El president informa a la Junta que el passat dia 8 de gener es va constituir el Consell Municipal de Cultura; a més, en una reunió extraordinària, el mateix dia es va proposar a Immaculada Llorens, Mercè Colomer, Jordi Vilana i Rafael Salazar com a representants del Consell a la Junta del Patronat. Es proposarà el seu nomenament en el proper ple de l'Ajuntament.

 3. Ratificació de les Resolucions de la Presidència:

 • Contractació per substitució d'una tècnica auxiliar de biblioteconomia-documentació.

El president proposa a la Junta la ratificació dels següents acords:

"La senyora Sílvia Barragan Sagredo, tècnica auxiliar de biblioteconomia-documentació del Patronat Municipal de Cultura (PMC), gaudirà de vacances els dies 8 i 9 de gener de 2004, i cal la seva substitució per atendre les necessitats de les activitats programades.

El director del PMC, Sr. Toni Cabré i Masjuan, emet informe en data 18 de desembre de 2004, en què proposa contractar la senyora Estela Díaz Fernández per cobrir les vacances de la Sra. Sílvia Barragan.

En virtut de les competències delegades per Resolució d l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003

Resolc:

 1. Aprovar la contractació de la senyora Estela Díaz Fernàndez, com a tècnica auxiliar de biblioteconomia-documentació, amb contracte laboral de durada determinada pels dies 8 i 9 de gener de 2004, per substituir les vacances de la senyora Sílvia Barragan Sagredo.
 2. Autoritzar i disposar la despesa derivada d'aquesta contractació pels imports i a càrrec de les partides que es relacionen a continuació:

 • 451 14100 Retribucions bàsiques del personal temporal 113,66 euros
 • 311 16000 Assegurances socials 36,71 euros.

 1. Ratificar el present acord per la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en la primera sessió ordinària que celebri.
 2. Comunicar el present acord a la persona interessada."

S'acorda:

Ratificar-ho per unanimitat.

 1. Donar compte de les Resolucions de la Presidència.
 2. La presidència dóna compte de les Resolucions registrades des del 12 al 31 de desembre de 2003, números 950 al 1055.

 3. Torn obert de paraules.

M. Josep Recoder exposa que en l'exposició Arenas només hi ha obra de Jordi Arenas, pregunta si s'ha pensat fer una exposició de l'obra del seu germà Jaume.

El director respon que amb motiu de la inauguració de la Casa Arenas s'exposaran obres d'en Jaume Arenas.

Miquel Spà Informa de la desaparició de la Cobla Costa Daurada i d'una iniciativa de l'Ajuntament d'Argentona, que caldria estudiar, i és que el músic mataroní Pere González està preparant una composició musical-literària sobre temes singulars de la ciutat d'Argentona, per encàrrec de l'Ajuntament d'aquesta vila.

M. Josep Recoder recorda que està per estrenar l'obra Burriach del mestre Torra.

I, sense més assumptes a tractar, essent les onze hores i quinze minuts de la nit, s'aixeca la sessió, de tot el qual com a secretària, certifico

La secretària-delegada

Vist i plau M. Rosa Ferrer i Oriol

El President

Jaume Graupera i Vilanova