Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de la Gent Gran. 21/04/2004

Escoltar

Acta del Consell Municipal de la Gent Gran. 21/04/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN EN SESSIÓ DEL DIA VINT-I-U D'ABRIL DE DOS MIL QUATRE.

A la sala d'actes de can Palauet de l'Ajuntament de Mataró es reuneix una part del Consell Municipal de la Gent Gran sense haver el quòrum suficient, per tant aquesta sessió es planteja de caire informatiu i es realitza a petició dels assistents, el dia vint-i-un d'abril de dos mil quatre a les 10:00 h amb el següent ordre del dia:

 1. Valoració del primer any de funcionament de l'Agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependències.
 2. Proposta de la creació d'una coordinadora per a l'organització d'activitats de la gent gran.
 3. Informació de la comissió de la revisió del Pla integral.
 4. Precs i preguntes.

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de Gent Gran.

Hi assisteixen:

Sr. Oriol Batista Gàzquez, regidor de Benestar social, salut i consum

Sra. Maria Gil i Amaya, cap Secció de Programes Socials de Benestar social

Sra. Esther Merino, cap Secció Desenvolupament comunitari i participació

Sra. Lola Ruiz i Lombardo, secretària tècnica del Consell Municipal de Gent Gran.

Sr. Pascual Fernández Pruñanosa, Grup Municipal Socialista

Sra. Teresa Bruguera Manté, Grup Municipal CIU

Sr. Romuald Grané Vilaseca, Grup Municipal IC-V

Sra. Maite Lacruz, Centre Geriàtric del Maresme

Sra. Guadalupe Angelina Gil, ABS de Cirera Molins

Sr. José Moya Padial, Grup Municipal PP

Sr. Emilio López, Casal Gent Gran Cerdanyola.

Sr. Francisco Melero, Associació Gent Gran de Cirera.

Sr. José Patricio Peña, Associació Gent Gran de Cirera

Sr. Felipe Álvaro Rodríguez, Casal Gent Gran la Llàntia

Sr. Josep Mª Gironès. Associació Patronat Local de la Vellesa de Mataró

Sr. Miquel Salrach. Associació Gent Gran Gatassa.

Sr. Francesc Tristany Alsina, Associació Jubilats i Pensionistes d' UGT Maresme

Sr. Josep M Zapater Dolz, Residència el Mirador

Sra. Montse Alsina, Residència Laia

Sra. Maria Pilar Gracia, ABS de Gatassa

I participen sense formar part del Consell:

Sra. Adela Rodríguez , Associació Casal del Parc

Sra. Sílvia Herrera, tècnica Casal d'Avis

S'excusen:

Sr. Joan Roca, Aula Sènior

Sr. Joaquim Felipe, Associació de Jubilats i Pensionistes

Sra. Esther Valverde, PADES

Sr. Miquel Patuel, Associació Casal del Parc

Sra. Juana Martínez, Casal Municipal d'Avis de Molins

Sr. Francesc Serra, Consell Comarcal

Sr. Emilio Gimeno, CCOO

Sra. Esther Sánchez, Residència Can Boada

Sr. Luis Urzua, Vocalia de gent gran de Pla d'en Boet

Sra. Esther Cusach, Residència Mare Nostre

Sra. Angels Fradera, Associació familiars d'Alzheimer

Sr. Josep Sànchez, Casal Jaume Terrades

1. Valoració del primer any de funcionament de l'Agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència

S'ha facilitat als presents el document en power point de l'any del funcionament de l'Agència d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència de l'Ajuntament de Mataró. El Sr. Oriol Batista procedeix a informar del seu contingut.

Cal destacar els punts següents:

 • Què és l'Agència?
 • A qui s'adreça? A persones més grans de 65 anys i a persones que pateixen problemes de dependència sociosanitària.
 • Quina és la seva missió? Garantir i facilitar l'accés als serveis socials i sociosanitaris a tots els ciutadans i assegurar una actuació eficaç i eficient.
 • Carteres de serveis de l'agència: programa teleassistència, més grans de 80 anys, àpats a domicili, carnet blau, tràmit i gestió i seguiment de programes de Benestar Social de la Generalitat etc.
 • Després d'un any d'agència. Es comenta el nombre de persones beneficiàries de SAD a l'any 2002 de 432 persones i a l'any 2003 de 838 persones. D'un any a l'altre s'ha doblat el nombre de persones ateses. I s'ha doblat també la cobertura de persones majors de 65 anys ateses pels serveis domiciliaris passant d'un 2,5% a un 5% de cobertura
 • Objectius assolits per l'agència: millorar les condicions de vida de la població adaptant la nostra cartera de serveis a les necessitats reals, modernitzar les vies d'accés als serveis destinats a la gent gran i persones amb dependència, mitjançant la creació d'un web temàtica i adaptar l'oferta a les noves demandes.
 • Recull de dades 2003. Cal ressaltar que s'han atès 5824 persones i 37 casos d'urgència. I s'han elaborat 780 plans individuals.
 • Evolució programa xec serveis. Els xecs consumits a l'any 2003 són un total de 7309
 • Objectius de futur de l'agència. Assegurar un "continuum assistencial" a través de la creació d'una finestra única, coordinar l'oferta pública i privada de serveis d'atenció a la gent gran, crear 30 habitatges tutelats, posar en marxa un centre de dia a la Residència St. Josep, crear un centre de dia per a malalts d'Alzheimer, posar en marxa un nou servei de menjador i posar en marxa un nou casal de gent gran al Pla d'en Boet.
 • Cost de l'agència. El pressupost previst durant l'any 2004 en el capítol II de 337.595,04 euros i en el capítol IV de 9.015 euros

Precs i preguntes

El Sr. Francisco Melero comenta que seria necessari més places de centre de dia.

El Sr. Oriol Batista informa que es vol obrir el centre de dia de St. Josep i en aquest sentit s'estan fent negociacions amb la Generalitat per tal que sigui un centre de dia amb places públiques. La intenció de l'Ajuntament és que totes les places de la Residència de St. Josep tinguin conveni amb la Generalitat.

El Sr. Josep M. Zapater diu que no hi ha demanda suficient per obrir més centres de dia.

La Sra. Montse Alsina expressa que seria necessari donar més informació a la població sobre aquest recurs. A la resta d'Espanya el preu és de 28 euros per dia, en canvi nosaltres és de 25 euros, sense transport en ambdós llocs.

La Sra. Guadalupe Angelina opina que és molt car crear un bon servei en un centre de dia especialitzat sobre persones que pateixen demències, perquè sigui rendible s'hauria de cobrar molts diners a les famílies. Per altra banda la concessió de plaça pública de centre de dia és lenta. La Generalitat triga com a mínim sis mesos a donar resposta. A més cal afegir la dificultat del transport adaptat.

El Sr. Francesc Tristany diu que la gestió de Cabanelles no correspon a la seva idea original, ja que el llegat era per als pobres de Mataró i ara no és així.

El Sr. Oriol Batista informa que l'edifici de Cabanelles és propietat de la Fundació Cabanelles. La idea que ha transmès aquesta Fundació privada a l'Ajuntament és fer serveis privats i dels beneficis econòmics repartir-los a diferents institucions que treballen en aquest àmbit com Càritas Parroquial de Mataró, etc.

El Sr. Tristany comenta que l'Ajuntament hauria de saber les intencions de la Fundació.

El Sr. Oriol Batista informa que és un llegat privat i nosaltres no hem d'intervenir-hi tot i que si podem expressar la nostra opinió tal i com hem fet.

El Sr. Pascual Fernández diu que aquesta Fundació és privada i gestionada per l'Església. Comenta que persones de la Fundació Cabanelles ens explicarien els projectes.

El Sr. Oriol Batista informa que el centre de dia de malalts d'Alzheimer estarà ubicat als baixos dels pisos tutelats, al C/ Carlemany. Aquest projecte s'explicarà en el proper ordre del dia del Consell Municipal de la Gent Gran.

El Sr. Francisco Melero diu que les administracions haurien de cobrir la part econòmica d'aquelles famílies que necessiten una residència i no poden pagar-la. Hi ha persones que han treballat molt a la seva vida i ara no poden fer servir els serveis que necessiten a causa de problemes econòmics.

El Sr. Oriol Batista comenta que si comparem amb la resta de països d'Europa, nosaltres tenim un país amb una democràcia jove, només fa 25 anys d'ajuntaments democràtics. I això ha comportat un enrederiment respecte altres països europeus del nostre estat de benestar. Així com en els primers anys de democràcia es va avançar en polítiques socials com la educativa, la sanitària i el sistema de pensions no es va poder consolidar la quarta pota de l'estat de benestar que és el sistema de serveis socials, on l'estat ha de definir quins drets socials tenim com a ciutadania i de quins mecanismes ens dotem per poder garantir aquests drets. Per tant en aquest camp ens queda molt per avançar i així ho han expressat també els nous governs de la Generalitat i l'Estat

El Sr. Romuald Grané opina que per poder aplicar polítiques d'universalitat de benestar social per a tothom es necessita molts recursos econòmics, normalment els serveis de benestar social no són rendibles.

El Sr. Oriol Batista comenta que, per exemple, el model de serveis socials a Suècia ha generat riquesa. El seu sistema ha estat rendible, ja que si és veritat que comporta moltes despeses per la quantitat i la qualitat de les prestacions socials, també aquest sistema genera riquesa al augmentar els llocs de treballs.

El Sr. Pascual diu que ara es farà un casal d'avis al Pla d'en Boet i en canvi en el barri de l'Havana no n'hi ha cap. Des de la carretera nacional fins al carrer Alfons X el Savi és un barri que no té cap local per a la gent gran.

El Sr. Oriol Batista informa que la vocalia de gent gran del Pla d'en Boet ocuparà els locals del Tabalet, de forma provisional, i amb el temps podran passar al Centre Cívic del Pla d'en Boet. I que en un futur proper quan parlem de necessitats de serveis per a gent gran es pensarà en el barri de l'Havana.

El Sr. Francisco Melero pregunta si es podria fer el Casal d'Avis en l'antiga caserna que ara deixa la Guardia Civil.

El Sr. Oriol Batista informa que allà anirà l'escola l'Anxaneta.

La Sra. Teresa Bruguera opina que hi ha fills que es guanyen molt bé la vida i tenen l'obligació de fer-se responsables dels pares, quan aquests presenten dificultats.

La Sra. Maria Gil informa que en el nostre servei es demana col·laboració per part dels fills demanant documentació i responsabilitat sobretot quan hi ha convivència.

També cal constar que quan es demana qualsevol recurs a la Generalitat, aquesta té en compte els ingressos econòmics dels fills.

El Sr. Francesc Tristany comenta que seria necessari un centre cívic al centre com el de Cerdanyola.

El Sr. Oriol Batista informa que moltes funcions del centre cívic queden recollida en

l' OFIAC ubicat al centre de Mataró. I en tot cas el que s'ha de buscar en el centre de la ciutat són més espais que fomentin la vida associativa i la participació ciutadana.

2. Proposta de la creació d'una coordinadora per l'organització d'activitats de la gent gran

El Sr. Oriol Batista presenta la proposta de la creació de la coordinadora de la gent gran. És necessari crear una coordinadora depenent del Consell Municipal de la Gent Gran.

La idea és coordinar les activitats i serveis que ofereixen totes les entitats de gent gran de la ciutat, per millorar i optimitzar els recursos que oferim tots plegats a la gent gran de la ciutat. S'editarà un tríptic amb tota les activitats dels diferents casals i entitats de gent gran. Aquesta activitat l'enviarem a totes les persones més grans de 65 anys.

El Sr. Oriol Batista li passa la paraula a la Sra. Maria Gil.

La Sra. Maria Gil proposa l'elaboració del tríptic on quedin recollides totes aquelles activitats periòdiques dirigides a la gent gran. Per exemple els tallers, les xerrades, les caminades i que totes les persones interessades puguin accedir-hi, és una manera d'arribar a més persones de la ciutat.

Precs i preguntes

El Sr. Francisco Melero informa que la seva associació envia informació sobre les activitats programades.

El Sr. Miquel Salrach, diu que es interessant poder coordinar totes les activitats que es fa a la ciutat relacionades amb gent gran. Per exemple, avui falta gent perquè han marxat d'excursió, i això no passaria si es tingués la informació.

El Sr. Oriol Batista, informa que la coordinadora ja queda constituïda. Ja es pot posar data de constitució al mes de maig.

3. Informació de la comissió de la revisió del Pla integral.

La Sra. Lola Ruiz informa de la comissió de seguiment de les fitxes del Pla integral. S'han fet tres reunions i està formada pel Sr. Pep Llauder, el Sr. Romuald Grané, la Sra. Anna M. Colomer, el Sr. Joaquim Felipe i el Sr. Miquel Salrach.

Cal ressaltar les accions següents:

 • Acció 1. Posada en marxa del projecte finestra única.

En la qual la comissió demanava consulta de totes les dades de l'agència de gent gran, comento que Maria Gil ha preparat un power point on consten tota les dades de l'agència de gent gran. Avui se n'ha informat.

 • Acció 3
 • . Calendari per a la gent gran. El calendari de gent gran es farà a través d'aquesta comissió i es recollirà fotos antigues de la postguerra sobre Mataró.

 • Acció 5.Organització de cursos d'accés a la pàgina web de gent gran de l'Ajuntament.

Proposem tenir una reunió amb l'Ana Juberias per comentar la pàgina web i les

seves dificultats. Aquesta acció ja es va fer.

 • Acció 6
 • .Cicle d'activitats formatives. El cicle d'activitats formatives continuaran i aquest any s'ha demanat subvenció a la Diputació.

 • Acció 10. Carnet blau i passi d'acompanyament.
En relació al carnet blau, es crearà una comissió per revisar els criteris d'aplicació.

 • Acció 13. Creació d'una coordinadora.
 • Promoure la creació d'una coordinadora de casals. Hi ha hagut diverses reunions amb representats del diferents casals i associacions de gent gran de la ciutat de Mataró.

 • Acció 14. Foment de les associacions de voluntariat.

Es proposa fer una revisió d'aquelles entitats i associacions que tenen persones voluntàries. Es comenta que tenir grups de persones voluntàries és complicat, ja que algú ha de dedicar temps a organitzar la tasca que han de fer.

A les dotze es dóna per finalitzada la reunió.