Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de la Salut. 19/11/2003

Escoltar

Acta del Consell Municipal de la Salut. 19/11/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

A la Sala de Pintures de Can Palauet, es reuneixen els membres del Consell Municipal de la Salut el dia 19 de novembre de dos mil tres, a les 19,05 hores, amb el següent ordre del dia:

  1. Constitució del Consell Municipal de la Salut.
  2. Objectius del nou mandat 2003-2007 de la Regidoria de Benestar Social, Salut i Consum.
  3. Línies estratègiques del Programa d'Actuació Municipal 2004.
  4. Concreció de les actuacions del Pla de Salut del 2004.
  5. Informació sobre l'acord institucional entre l'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut, el PASS i el Consorci Sanitari del Maresme.

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de la Salut.

Excusa la seva assistència el Sr. Andreu Codina per malaltia.

Hi assisteixen el Sr. Oriol Batista, la Sra. Quiteria Guirao, el Sr. Josep Comas, la Sra. Carme Jiménez, la Sra. Florentina Rico, el Sr. Miquel Prats, el Sr. José M. Viaño, la Sra. Montserrat García-Milà, el Sr. Miquel Guardiola, el Sr. Miquel Torner, el Sr. Francesc Carnot, el Sr. Carles Trincher, el Sr. Joaquim Llorens, el Sr. Jaume Pérez Bartolí, el Sr. Mateu Cabré, la Sra. Maria Rosa Domínguez, Sr. Josep Pros Jordà, la Sra. Àngels Cantos, la Sra. Maria Eugènia Serra i la Secretària Sra. Luz García.

 

Hi és present com a convidat el Dr. Berenguer com a gerent del Consorci Sanitari del Maresme.

1. Constitució del Consell Municipal de la Salut.

El Sr. Oriol Batista, Regidor de Benestar Social, Salut i Consum, inicia la sessió procedint-se a la constitució del nou Consell Municipal de la Salut, amb la presentació dels membres assistents.

5.

Informació sobre l'acord institucional entre l'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut, el PASS i el Consorci Sanitari del Maresme.

Atesa la presència del Dr. Berenguer s'inicia la sessió pel punt número cinc de l'ordre del dia. El Sr. Batista informa que al Ple de l'Ajuntament de l'octubre de 2003 es va aprovar la cobertura del dèficit del organisme autònom del PASS. Any rere any s'aprovava un aval per atendre els serveis sociosanitaris, però calia la assumpció del dèficit acumulat, que és el que ha estat aprovat en aquest Ple.

El Dr. Berenguer informa que l'acord entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Mataró recull que l'atenció en salut mental, atenció primària, PADES i atenció a la dona s'integrarà amb anterioritat a la finalització de l'exercici de 2003, i que l'atenció sociosanitària ho farà a l'exercici del 2007.

Així mateix informa que, en relació al deute històric i a l'assoliment de l'equilibri pressupostari, l'Ajuntament ha aportat al PASS la quantitat de 7.104.217,60 € amb la finalitat de liquidar la diferència exigible i l'actiu circulant a 31 de desembre de 2002, aquesta xifra no inclou el deute amb la Seguretat Social en situació de moratòria, ni els deutors de dubtós cobrament. El PASS es compromet a desenvolupar la gestió de les línies d'activitat que té encomanades amb el màxim rigor possible de conformitat amb les previsions contingudes en el Pla d'empresa. Per això el PASS sotmetrà a l'aprovació de CatSalut aquelles accions que comportin algun compromís de despesa econòmica de rellevància.

Alhora s'informa que el Consorci Sanitari de Mataró es compromet a dur a terme les actuacions que s'escaiguin per tal que entre els membres que integren el Consell Directiu del PASS hi siguin presents dos membres designats a proposta del director del CatSalut.

El Dr. Berenguer informa que es va avançar en dos o tres mesos, amb el canvi de Conseller, el què no s'havia aconseguit en cinc anys i que han estat adoptats sacrificis per les dues parts. S'ha dut a terme l'acord institucional entre el Consorci, el PASS, l'Ajuntament i el Servei Català de la Salut, l'acord ha estat signat en data 22 d'octubre de 2003.

Comenta que cal quadrar els números a nivell pressupostari atès que les tarifes han crescut un 12%, però consta el compromís al Pla d'empresa. Hi ha el compromís d'enviar el Pla d'empresa a tots els membres d'aquest Consell.

El Regidor, Sr. Oriol Batista, informa que el compromís de l'Ajuntament i el traspàs de diner s'ha dut a terme per garantir la continuïtat dels serveis i és un compromís correlatiu que la Generalitat, fins l'any 2007, eixugarà el dèficit que hi pugui haver posterior a la data de la signatura de l'acord.

El Sr. Miquel Torner manifesta que considera lamentable que l'Ajuntament tingui que assumir el dèficit que és competència de la Generalitat. Considera que els compromisos del Servei Català de la Salut són més relatius, cal que s'acompleixi el Pla d'explotació d'empresa fins el 2007. Manifesta necessari que la segona fase quedi incorporada ara per tal de no assumir nova despesa; alhora que assenyala que quan el personal s'incorpori del PASS al Consorci caldrà que mantingui els mateixos drets.

El Sr. Batista informa que era necessari l'acord per garantir la continuïtat dels serveis del Sant Jaume, i que la Residència Sant Josep, com és un servei de l'àmbit de benestar social, no s'integrava en el pacte, per tal de poder arribar a l'acord.

El Sr. Paco Carnota manifesta que no es pot reduir més personal de Sant Jaume ja que cal mantenir un servei digne. Comenta que el dèficit s'ha creat per la mancança del servei perquè no es paga el mateix per un llit sanitari que per un de sociosanitari i crònics. Cal preveure els recursos per donar un servei, hi ha un dèficit pressupostari i de recursos i el dèficit hi serà a l'antic Hospital.

El Dr. Berenguer manifesta que per primera vegada es comprometen a una gestió correcta, adequada al límit dels recursos, serà el Servei Català de la Salut el que tindrà que fer-se'n càrrec.

El Sr. Viaño comenta que la Generalitat té que descentralitzar i donar els diners necessaris pel servei; seria convenient que els ajuntaments protestessin si no es donen els mitjans suficients pel servei.

El Dr. Berenguer informa que tothom millorarà les condicions de treball, atès que el conveni laboral del PASS és superior al de les clíniques privades, però és inferior al conveni de la XHUP; aquest últim serà l'aplicable a la integració dels serveis.

Sra. Guirao, comenta que atesa l'aportació de l'Ajuntament cal tenir clar com quedarà l'activitat.

Sra. Rico, comenta que hagués calgut que la despesa de l'Hospital Sant Jaume, l'hagués assumit qui li correspongués donar el servei, ja que hi haurà nou dèficit fins el 2007 i caldrà concretar com s'assumirà aquest i com quedarà sanejat el servei.

Sr. Oriol Batista informa que, segons el conveni signat, l'assumpció del dèficit de la despesa de l'any 2003 al 2007 li correspon a la Generalitat.

El Dr. Berenguer manifesta que es preveu assumir el dèficit de l'any 2003 a l'any 2006 i que ascendirà fins uns 530 milions.

El Sr. Torner comenta que no és l'espai adient per discutir el tema, però reitera la necessitat de mantenir les condicions i li preocupen els serveis sanitaris i sociosanitaris que s'hagin de donar a Mataró, atès que s'han fet estudis econòmics que no han previst les necessitats de la població. Al Pla d'empresa es va veure el dèficit però considera que li falta l'estudi a fons.

El Sr. Batista informa que no es funció d'aquest Consell, sinó de l'administració competent l'estudi de les necessitats. Aquesta planificació dels serveis s'ha de dur a terme des del Pla de Salut de la Regió Sanitària i seria important poder participar des del municipi en l'elaboració d'aquest Pla.

 

2. Objectius del nou mandat 2003-2007 de la Regidoria de Benestar Social, Salut i Consum.

El Sr. Oriol Batista informa sobre els objectius del nou mandat 2003-2007 de la Regidoria de Benestar Social, Salut i Consum.

En aquest nou govern municipal es preveu la modernització del servei, que a tall d'exemple, ja ha estat iniciada amb l'Agència d'atenció a la gent gran, que continuarà sent una prioritat pel servei.

Es preveuen tres objectius estratègics: la participació social, la salut i la prioritat dels serveis a les persones.

En l'àmbit de la participació caldrà adequar el Reglament de participació amb les necessitats dels diferents consells sectorials i territorials, tasca a realitzar des de la Regidoria de participació ciutadana. L'element clau serà el treball en xarxa social a la ciutat, amb les entitats socials i la ciutadania.

En l'àmbit de salut avançarem en el Pla de Salut, ordenant els serveis i estructurant el servei tècnic i els programes.

La tercera prioritat, els serveis a les persones, adreçada a donar suport a les famílies de manera directa (suport a les infància, a la gent gran, a persones amb discapacitats) i altres àmbits de Benestar Social (Pla de promoció social i l'accessibilitat universal).

Es preveuen crear nous observatoris, disposem del de drogodependències, però hi ha la previsió de crear un observatori de salut i un observatori social.

El Sr. Batista informa sobre l'activitat del servei en l'actualitat i els diferents àmbits d'actuació que es duen a terme.

La Sra. Montserrat García-Milà comenta que la diferència entre agència i observatori la considera només semàntica.

El Regidor, Sr. Batista, comenta que la idea dels observatoris, tal com es va fer a Consum i com es fa en l'àmbit de drogodependències, es que tenen la funció de plasmar la realitat de la problemàtica, són dispositius d'informació que gestionen dades quantitatives i qualitatives per poder concloure sobre el que sigui necessari; en canvi l'Agència ofereix serveis, tal com es fa en l'Agència d'atenció a la gent gran.

El Sr. Batista manifesta que properament informarem sobre l'activitat de l'Agència de la gent gran, ja que és un servei que es va posar en marxa fa un any i que ha multiplicat la demanda, tenint en compte que hi ha el projecte de finestra única, d'acord amb les institucions sanitàries i sociosanitàries de la ciutat amb tots els temes del servei que es dóna a la gent gran.

La Sra. Guirao comenta la necessitat de mantenir la privacitat de les dades. La Sra. Cantos informa que la confidencialitat és essencial en el servei que es dona i comenta que, per l'Observatori, un dels eixos és la necessitat d'indicadors del Pla de Salut elaborat.

El Sr. Torner comenta que li semblen bé els tres eixos d'actuació i que espera veure el resultat de les propostes en el servei a les persones, alhora que planteja la necessitat d'un servei de mediació intercultural que s'integri en l'àmbit de la immigració a la ciutat, no només que actuï des de l'administració sinó connectat a les entitats i associacions d'immigrants.

El Sr. Oriol Batista informa que aquest servei de mediadors ja hi és contractat, adequat a les necessitats de la població immigrant i la seva diversitat. De totes maneres es transmetrà aquesta proposta a Nova Ciutadania.

3. Línies estratègiques del Programa d'Actuació Municipal 2004.

El Sr. Oriol Batista informa que el dia 20 de novembre de 2003 es realitzarà l'audiència pública per presentar el Programa d'Actuació Municipal 2004; l'Ajuntament procedirà a explicar i presentar el pressupost i el programa esmenta. Comenta que la iniciativa es duu a terme també a través del programa Consensus, obert a la participació activa de tota la ciutadania.

El Sr. Batista procedeix a explicar i detallar els àmbits i actuacions del PAM, tant des del debat obert amb els ciutadans com des de l'activitat dels Plans integrals previstos, Rocafonda-Palau, Cerdanyola, Centre i els diferents Plans per àmbits establerts en seguretat, civisme, aparcaments, i d'ordenació urbanística de la ciutat. En l'àmbit social està previst la construcció del Centre Cívic Pla d'en Boet, Peramàs-Esmandies, la creació d'habitatges per a gent jove i gent gran, el mapa escolar, la creació d'una escola Bressol a la Via Europa i un quart eix, que donarà cobertura al Pacte per l'ocupació, al sector de la indústria tèxtil, al Tecno-Campus, al POE, a l'Àgora de promoció econòmica i al Pla d'actuació per la promoció de la ciutat.

4. Concreció de les actuacions del Pla de Salut del 2004.

El Regidor Sr. Oriol Batista comenta les activitats portades a terme en el Pla de Salut i presenta la nova actuació.

La Sra. Cantos informa que a l'any 1991 va dur-se a terme un Pla de Salut que no va ser treballat directament a la ciutat, és per això que, amb el projecte que s'ha dut a terme amb aquest nou Pla de Salut, el què es pretén és que sigui viu i participatiu des de la seva concepció i elaboració, com així s'ha fet, fins el seu desenvolupament dins el Servei i a la ciutat. S'ha situat una sèrie de temàtiques a prioritzar com a l'àmbit d'actuació, i properament es durà a terme la seva edició, que es farà arribar a tots els membres d'aquest Consell. Establerts els marcs conceptuals amb els nous objectius i les noves actuacions, la proposta per l'any 2004 té com a persona responsable del seu desenvolupament la Sra. Maria Eugènia Serra, que procedeix a informar sobre les actuacions previstes pel 2004.

La Sra. Serra informa sobre els onze problemes que es van seleccionar i les prioritzacions sanitàries que van ser la conclusió del treball anterior. Assenyala com a primer punt que la informació cal actualitzar-la constantment ja que cal disposar d'una eina per conèixer les necessitats de la realitat canviant i recollir aquesta informació. Aquesta informació es buscarà en molts sectors, entitats, associacions, dins de l'Observatori de la ciutat, per actualitzar el contingut informatiu del Pla.

La Sra. Serra comenta els àmbits prioritzats des del Pla de Salut.

Des de la promoció d'hàbits de salut i estils de vida es preveu l'actuació en front les malalties cròniques cardiovasculars; les accions previstes, vinculades amb l'Ajuntament i les entitats implantades a la ciutat, s'adreçaran a la prevenció de l'obesitat. L'altre àmbit serà l'atenció de l'asma infantil juntament amb les escoles i els professors d'educació física, vinculats al Servei de neumologia.

Per la prevenció d'IVES es procedirà a identificar la població de més risc en la detecció d'embarassos no desitjats en noies joves, per tal de crear vies d'intervenció i un catàleg de recursos sanitaris de la ciutat.

En l'àmbit de protecció de la Salut s'actuarà, entre d'altres, en el control de legionel.losi; es controlaran les zones de risc, d'acord amb la normativa vigent i també les piscines d'ús públic i s'actuarà també en els menjadors col·lectius, les residències i les escoles.

La Sra. Serra explicita tots els àmbits d'actuació: en substàncies addictives, en el VIH, en accidents automobilístics, en l'envelliment de la població (potenciant el Consell Municipal de Gent Gran, establint la possibilitat d'un banc de temps on s'intercanviïn socialment activitats, preveien la millora de la coordinació i l'atenció des de la finestra única).

El Sr. Batista proposa obrir un termini de temps per rebre les aportacions de les entitats per incorporar propostes amb els àmbits previstos en el Pla de Salut, d'acord amb els pressupost.

El Sr. Mateu Cabré recomana incloure indicadors en les accions i comenta que, en l'àmbit de l'osteoporosi, les declaracions de salut cal que siguin coordinades per tal de no crear expectatives que no es puguin acomplir. Una possibilitat seria el plantejament de l'esport, mesura que pot no ser cara i produir resultats correctes. No podem plantejar dur a terme densitometries atès que només disposem d'un aparell per tota la ciutat. Cal dur a terme una acció coordinada per no crear frustracions; les conferències no canvien els hàbits, caldria una coordinació amb l'ESO, per tal d'aconseguir canviar els hàbits a partir de coneixements.

La Sra. Maria Eugènia Serra informa en relació als indicadors que, a l'Observatori s'hi treballa per recollir informació prèvia amb les escoles mitjançant l'IME. En l'acció de "Fem salut, mengem bé", que s'ha dut a terme amb el Centre de Recursos pedagògics des de 1995, s'ha fet posteriorment una enquesta a quart i cinquè, on s'han donat els resultats (amb indicadors de l'efecte de l'acció). Al igual que en l'acció del "Pere Flash", no es fan propostes sense dades indicadores de la direcció necessària que cal dur a terme a cada sector.

La Sra. Serra comenta que, en relació a l'osteoporosi, s'ha contactat amb la Fundació Fhuemo, el programa de la Dona, l'ICS i l'Hospital; es tractava d'una detecció per tal que en l'atenció que donés el metge de capçalera s'incidís sobre els hàbits saludables. També difonent l'actuació informativa vers la Federació d'Associació de Veïns, els Centre Cívics, la gent gran, les escoles, els dentistes, l'Hospital, les ABS, etc.

El Sr. Torner comenta que els resultats de les densitometries no són gaire fiables pel que fa a la problemàtica real.

El Sr. Cabré comenta que cal aprofundir i que seria molt greu crear expectatives i no resoldre-les, atès que la densitometria del taló no és suficient.

La Sra. Cantos explica que recollim l'aportació sobre els indicadors de mesura i de resultats i comenta que la densitometria del taló és la que es fa a la Seguretat Social, és doncs una pràctica molt extensa.

El Sr. Cabré comenta que una dona que es pot trencar el fèmur no surt amb el programa de prevenció d'osteoporosi i que la situació llavors és complicada.

El Sr. Batista recull el fet d'acotar el punt de vista mèdic, òptim per l'actuació. Cal començar a estructurar la coordinació amb l'Atenció Primària ja que l'atenció hospitalària és fragmentada i el sistema de salut ha de contemplar les persones des d'un punt de vista integral.

El Sr. Torner comenta que la participació en l'elaboració del Pla de salut ha estat útil i cal seguir aquesta via de planificació des de tots els sectors sanitaris, el tema de les densitometries s una evidència que cal aquesta planificació i coordinació, cal saber que fa i que no fa el SCS.

El Sr. Cabré comenta que seria important disposar de mediadors coneguts en el sector mèdic de la ciutat atès que seran els que desprès aplicaran el tractament.

Finalitza la sessió a les 20,55 hores.

El Vice-president La Secretària