Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 20/01/2004

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 20/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Data: 20 de gener de 2004

Núm: 30

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19,50 h. a les 21,15 h.

Lloc: Sala de reunions de l'IME.

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Estrella Fernández Domínguez Vocal (PP)

Maria Rosa Cuscó Alberó Vocal (ERC)

Assumpta Perajoan Mora Vocal (Comitè d'empresa)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

Emili Muñoz Martínez Director

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Núria Masafrets Aymà Vocal (Comitè d'empresa)

No assistents:

Josep Canal Codina Interventor municipal

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 9 de desembre de 2003.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Donar compte dels decrets signats.

Relació de Decrets de la Presidència: del 1395/03 al 1596/03.

Es donaren per assabentats.

3. Línies d'actuació:

3.1. Informació sobre el calendari dels òrgans de govern de l'IME. Primer trimestre 2004.

Es dóna conformitat al calendari proposat i s'apunta la possibilitat de convocar una sessió extraordinària del Plenari per raó del tancament pressupostari i per l'oferta pública d'ocupació 2004.

3.2. Informació sobre la posada en marxa de la nova Escola Bressol Tabalet.

El Sr. Josep Comas informa que l'escola nova va entrar en funcionament el dia 8 de gener per als alumnes que ja assistien a l'antic centre i el dia 9 de gener per als nous inscrits.

Destaca la sincronització entre l'acabament de l'obra, els darrers acabats, neteja i condicionament, i agraeix la bona col·laboració i predisposició dels tècnics municipals, de tot l'equip docent i, en especial, de la coordinadora del centre, la Sra. Coral Gómez.

Pel que fa a la cuina, ha entrat en funcionament el passat 19 de gener com a servei de cuina central del propi centre i de les escoles bressol de Cerdanyola i les Figueretes. L'escola bressol les Figueretes comptava amb cuina pròpia però, per raons de manca d'adequació a la normativa higiènico-sanitària reguladora d'aquest tipus d'instal·lacions, s'havia planificat que la posada en marxa de la cuina del nou Tabalet elaboraria els àpats del menjador de les Figueretes i suposaria l'amortització del lloc de treball de cuinera d'aquest centre.

L'altra cuina central es troba a l'escola bressol la Riereta i dóna servei a la pròpia escola i als menjadors de les escoles bressol de Rocafonda i La Llàntia.

En darrer terme afegeix que el personal d'atenció als infants en la franja de menjador del nou Tabalet s'ha contractat a l'empresa externa TENO que ja realitzava la resta de serveis complementaris (permanències i serveis alternatius en períodes de vacances escolars) que s'oferten als usuaris de les escoles bressol.

Es donaren per assabentats.

3.3. Informació sobre l'organització funcional de les unitats tècniques de l'IME.

El Sr. Emili Muñoz explica que dins la línia anunciada en aquest mandat de reorganitzar els organismes i centres de l'IME es proposa un nou plantejament de les unitats tècniques d'educació.

En la plantilla de l'any 2004 s'ha creat una nova plaça de tècnic superior d'educació, i durant aquest exercici s'elaborarà el catàleg de llocs de treball i l'organigrama.

Es preveuen tres unitats tècniques: la de planificació escolar i infraestructures, la d'educació social i formació professional previstes i la del servei d'escola bressol i de dinàmica educativa, aquesta darrera comptarà amb una sub-unitat de coordinació pedagògica de les escoles bressol municipals.

Es donaren per assabentats.

4. Propostes al Consell:

4.1. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2004:

  • Per a activitats extraescolars i/o complementàries. Convocatòria 09/04.
  • Per a colònies escolars. Convocatòria 10/04.
  • Per a menjador escolar. Convocatòria 11/04.

S'aprovaren per unanimitat dels assistents.

S'informa que les convocatòries per activitats d'educació en el lleure, d'associacions d'estudiants i de

casals d'estiu enguany s'han transferit al servei de Joventut.

4.2. Aprovar la concessió de la declaració de compatibilitat de dos docents del CFA Can Noè.

S'aprovaren per unanimitat dels assistents.

4.3. Ratificar el decret número 1480/2003 d'acceptació de la subvenció destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals.

Es ratificà per unanimitats dels assistents.

4.4. Donar compte del decret número 3/2004 de contractació de la senyora Núria Castanyer Buch com a professora titular A de l'IES Miquel Biada.

Es donaren per assabentats.

5. Informacions de la Presidència

El Sr. Josep Comas informa que en la propera CMISP es portaran a aprovació del Ple Municipal el nomenament de vocals designats a proposta del Consell Escolar Municipal: Sr. Joan Pérez Coll, en representació de les famílies, Sr. Jordi Centellas de Diego, en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària i, el Sr. Joaquim Vives Carós, en representació dels estudiants.

D'altra banda apunta que vol obrir a la reflexió i consens dels diferents àmbits de participació el replantejament del Consell Educatiu, ja que amb l'actual reglament és un òrgan excessivament extens, similar al Consell Escolar Municipal i de poca operativitat.

Considera que caldria retrobar l'esperit originari de garantir la pluralitat participativa interna dels diferents serveis educatius propis de l'IME, mitjançant la creació d'un àmbit on tinguessin presència tots els estaments dels diferents serveis de l'IME (directors, professorat, famílies i alumnes) i que operés com a òrgan assessor en aspectes pedagògics del Plenari, ja que els Estatuts de l'IME preveuen que hi hagi membres del Consell Educatiu que s'incorporen com a vocals en el Consell Plenari.

Es donaren per assabentats.

6. Precs i preguntes

1. El Sr. Albert M. Geronés opina que convindria reconsiderar la manca de representació de l'escola concertada en el Plenari, atès que compleix una funció social important a la ciutat de Mataró.

Respon el Sr. Josep Comas que la representació de vocals al Plenari és la que determinen els Estatuts. Els assistents acorden tractar el tema de l'escola concertada en una propera sessió plenària.

2. El Sr. Josep Illa pregunta per l'estat de situació del conveni laboral de l'IME.

Respon el Sr. Emili Muñoz que s'ha fet una renegociació d'alguns aspectes laborals per assimilar-los a les condicions de l'Ajuntament, i s'han consensuat esmenes per tal de garantir la flexibilitat en temes d'organització escolar.

3. La Sra. Assumpta Perajoan, com a representant dels treballadors de l'IME, agraeix el fet que junt amb la nòmina del mes de desembre s'adjuntés informació sobre les línies programàtiques i pressupost per orgànics de l'exercici 2004, la qual cosa denota transparència i voluntat de comunicació.

El Sr. Josep Comas respon que des de l'equip directiu de l'IME es considera que convé aproximar les decisions que es prenen als diferents serveis i que és bo fer circular la informació.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vist i plau del President.

EL PRESIDENT

Josep Comas i Valls

LA SECRETÀRIA

Montserrat Cabré i Roca