Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 23/02/2004

Escoltar

Comissió de Govern. 23/02/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1264/2004 de 19 de febrer

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern 23 de febrer de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de febrer de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 9 de febrer de 2004.

2. DESPATX OFICIALCMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació del enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça Joan XXIII i altres), de Mataró, i convocar licitació.

4. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació del enllumenat públic del quadre "MI" (carrers Empordà, Burriac, passatge Urgell, Pla de Bages, Penedès i altres), de Mataró, i convocar licitació.

5. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK" (Ronda Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres), de Mataró, i convocar licitació.

6. Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC" (carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres), i convocar licitació.

7. Aprovar els plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran el concurs per a l'homologació de mobiliari i de designació dels proveïdors, per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms i convocar licitació.

8. Donar compta de la sentència 29/2004, de 15/01/2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Cinquena, respecte del recurs ordinari núm. 187/2000 interposat per Rolan Interiorismo, SL. contra l'Ajuntament de Mataró, per desestimació de reclamació de quantitat (2.286.559.-PTES., IVA. inclòs.).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9. Aprovar l'Acta de recepció de les obres del Projecte executiu de construcció de l'escola bressol " El Tabalet".

10. Aprovar l'Acta de recepció de les obres del projecte d'urbanització de la zona verda de l'escola bressol " El Tabalet".

-Servei d'Urbanisme-

11. Nova aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Pla parcial de "Can Quirze" i designar a PUMSA administració actuant.

12. Aprovació del projecte complementari d'urbanització de "Can Quirze" (conjunt àmbit Pla parcial i Unitat d'actuació).

13. Aprovació inicial de l'estudi de detall de la Unitat d'actuació 68 - carrer de Mitja Galta - carrer del Prat.

-Servei de Llicències-

14. Donar compliment de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en recurs 336/02, interposat per Construcciones Veïnat de Valldeix, SA, contra llicència de construcció residència al c. Pirineus, 13.

15. Estimació al·legacions i ordre d'enderroc a Promocions Autcas, SL, del cobriment del pati d'illa en 1r pis i escala exterior d'accés al 2n pis al c. Montserrat, 54, 1r pis. (exp. 20030169 DIS).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor