Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de Medi Ambient. 19-10-2004

Escoltar

Consell Municipal de Medi Ambient. 19-10-2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del president es convoca la sessió ordinària del Consell Municipal de Medi Ambient

Dia: dimarts 19 d'octubre de 2004

Hora:19.30h a 21.30h

Lloc: Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró, c. La Riera 48, 2n

Caràcter: ordinària

Núm.: 03/04

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2.- INFORMACIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA DE CIVISME

El Ple municipal de 7 d'octubre va aprovar inicialment l'Ordenança de Civisme i per tant s'ha obert un període d'exposició pública per la recollida de suggerències i al·legacions a la mateixa. Aquest punt serà presentat per la Sra. M. Àngels Briansó, cap d'Agermanaments i Civisme.

3.- INFORMACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES.

Està previst l'aprovació d'aquest nou servei el proper Ple extraordinari d'Ordenances Fiscals i Pressupost municipal del 28 d'octubre. Aquest punt serà presentat pel Sr. Ferran Àngel, cap de Serveis Municipals.

Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. Article 47 bis:

"1.La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

2. La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

3. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

a)Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.

b)Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.c)Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.

d)Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats."

4.- ADHESIÓ ALS "COMPROMISOS D'AALBORG".

L'Ajuntament de Mataró ha subscrit Declaracions, Cartes i Crides per la sostenibilitat. La Campanya Europea per la Sostenibilitat va realitzar una trobada entre administracions i agents socials a Aalborg per tal d'avançar cap a compromisos més concrets en les Agendes 21 locals. En aquest sentit us presentarem els Compromisos d'Aalborg i l'adhesió de l'Ajuntament.

5.- ACORDAR EL PROCÉS PER TREBALLAR L'APORTACIÓ DEL CONSELL SOBRE LA "NOVA ESTRATÈGIA URBANA".

El Ple municipal de 7 d'octubre va aprovar la prorroga del període d'exposició pública del document fins al 28 de febrer. Fins aquella data hi haurà diferents moments per al debat a la ciutat, com ja ha impulsat la FAVM, però al Consell li pertocaria realitzar un informe específic.

Els objectius del PAUM s'emmarquen en la formulació d'una visió global sobre el desenvolupament urbanístic de la ciutat i en les possibilitats que aquest comporta de crear habitatge de protecció pública.
· Una primera part del document es dedica a l'anàlisi de l'evolució urbanística recent de la ciutat i a la definició d'una nova estratègia urbana de desenvolupament tot establint un pla d'actuacions urbanístiques de futur, respectuós amb el model de ciutat subjacent al Pla General.
· La segona part té el contingut més específic del PAUM i fa referència als instruments de la nova llei en relació a la política de sòl i habitatge. Es tracta bàsicament de concretar i distribuir la reserva de sòl per a Habitatge de Protecció Pública (HPP) en els diferents sectors residencials no desenvolupats del Pla General i de preveure, amb una visió de conjunt, les reserves mínimes en les seves futures modificacions.

6.- INFORMACIONS GENERALS.

Es proposa aquest punt per difondre les activitats que realitzem els diferents participants així com el de donar compte de les respostes rebudes d'altres serveis i organismes a les demandes d'informació del Consell.

Activitat de valorització de residus d'enderroc i escòries de l'incineració: Pedreres Maresme Rusc, S.L.

Programació de substitució de travesses als espais públics.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

Indicadors de sostenibilitat.

Participació en el VII Congreso Nacional del Medio Ambiente

7.- TORN OBERT DE PARAULES.

Quiteria Guirao Abellán

Consellera delegada de Ciutat Sostenible