Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 02/11/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 02/11/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8134/2004 de 28 d'octubre

Assumpte: Convocatòria sessió Junta de Govern Local del dia 2.11.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 2 DE NOVEMBRE DE 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 d'octubre de 2004

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Ratificar el Decret 8133/2004 de 28 d'octubre, de la consellera delegada s/l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei públic de gestió de la deixalleria situada al C/ Galícia, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 96.728'00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del servei).

4. Ratificar el Decret 7900/2004, de 21 d'octubre de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació,relatiu a l'adjudicació del servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

-Servei de Recursos Humans-

5. Ratificació del decret núm. 7366/2004 de 29 de setembre relatiu a les bases i convocatòria per cobrir una plaça d'arquitecte.

6. Ratificació del decret núm. 7488/2004 de 6 d'octubre relatiu a les bases de selecció i convocatòria per cobrir interinament una plaça de Tècnic d'Administració Especial en Salut Pública.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7. Aprovació inicial del projecte executiu de remodelació de la pista esportiva el Palau.

8. Aprovació de l'Avantprojecte de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram compres entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i de Isla Cristina i peatonalització dels carrers de Sicília i de Mallorca.

9. Aprovació inicial del Projecte executiu d'ordenació dels talussos dels carrers de Tàrrega i del Salvador. Recuperació urbana i Mediambiental del Barri de Rocafonda.

-Servei d'Urbanisme-

10. Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de l'equipament educatiu de la plaça de l'Havana.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

11. Aprovació del Conveni específic de cooperació entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu per a la realització d'activitats relacionades amb la transició escola-treball.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Mª Pau Ortillés Cadena