Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 03/05/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 03/05/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3307/2004 de 29 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3.5.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de maig de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 19 d'abril de 2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Permuta de l'habitatge situat al pis 5è, porta 2ª, de l'edifici del carrer Sant Valentí, núm. 19 de Mataró, per l'habitatge situat a la planta 2, porta 3ª del mateix edifici.

4 Donar compte de l'estat d'execució del pressupost del 1r. Trimestre 2004.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació de la revisió de preus aplicables a la contractació del servei de neteja de les zones verdes de Mataró, adjudicat a l'empresa CEO del Maresme, pel període febrer 2004 a gener 2006, i acordar un augment del 2,1 %, per un import total de 16.621,00 euros, IVA. inclòs. (exp. 162/2001).

6 Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja de les zones verdes de Mataró, adjudicat a l'empresa CEO del Maresme, amb exclusió de determinades zones i inclusió d'altres, amb un resultat positiu pel CEO de 10.763,83 euros, IVA. inclòs. (exp. 162/2001).

7 Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació del subministrament dos vehicles tipus turisme per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 32.000 euros, IVA. Inclòs.

8 Rectificació d'error material de l'acord de data 19 d'abril de 2004, en l'expedient 25/2004, relatiu a la contractació de subministrament de hardware estàndard per a l'any 2004.

9 Aprovar l'adjudicació del servei de suport a la gent gran i a les persones amb dependències sociosanitària a favor de Clece, SA, per impor de 379.754,63 EUR.

10 Aprovar l'adjudicació de l'homologació dels diferents impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de contractació centralitzada i utilització comuna de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

11 Ratificar la resolució 2981/2004 de 20 d'abril del Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment relativa a la petició d'ajuts davant l'Agencia per a la Promoció del Comerç de la Generalitat de Catalunya per les actuacions de creació de zones de preferència de vianants.

-Servei d'Urbanisme-

12 Donar compte de la Sentència 166 de 5.3.2004, que desestima el RCA 169/00 interposat per Teresa Maltas Escorsa i altres, contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de les Hortes del Camí Ral.

13 Donar compte de la Sentència 114 de 17.2.04, que estima parcialment el RCA 607/99, interposat per Josep Oller Carbonell contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de les Hortes del Camí Ral .

-Servei de Manteniment-

14 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Puig i Cadafalch entre el carrer Pompeu Fabra i el carrer Gatassa .

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

15 Aprovar l'aportació, per a l'any 2004, al PASS -Serveis de Prevenció, Assistencials i Sòcio-sanitaris- per tal de garantir la continuïtat del servei que realitzar la Residència Sant Josep.

CMI VIA PÚBLICA

16 Aprovar l'autorització de la despesa del darrer trimestre de 2003 i de l'any 2004 del Servei de Grua Municipal, gestió del Dipòsit de vehicles i del lloguer judicial a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor