Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 05-07-2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 05-07-2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5385/2004 de 1 de juliol

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns, 5 de juliol de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 14 de juny de 2004.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, dels serveis de la campanya per a la sensibilització de la recollida de residus per l'any 2004, i convocar licitació.

4 Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa Tribugest Gestión de Tributos S.A., adjudicatària del contracte contractació d'assessorament jurídic i consultoria per la gestió integral de la disciplina en matèria de trànsit.

5 Ratificar el decret 4627/2004, de 14 de juny, acordat per la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va acordar revocar l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 d'abril de 2004, pel qual s'acordà l'inici de l'expedient de contractació del servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, l'aprovació dels plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars, i la convocatòria de licitació.

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels carrers Sant Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata, a Mataró, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 147.413,12 euros, IVA inclòs.

7 Rescindir de mutu acord el contracte de servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada amb la modalitat de gestió xec servei, formalitzat en el seu dia amb la mercantil Servigran, SL.

8 Reiniciar l'expedient de contractació de servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, amb una durada prevista de dos anys, des del 1-11-2004 al 31-10-2006, amb un pressupost màxim de 761.605,50 euros, pels 2 anys, IVA inclòs.

9 Ratificació del decret 5047/2004 de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació sobre l'adjudicació del servei de neteja forestal al municipi de Mataró a Talher pel que fa el lot núm. 1 per import de 45.933,19 euros, el lot núm. 2 a favor de Montmart per import de 41.668,22 euros, i el lot núm. 3 a favor de Desbrossaments Funuyet per import de 27.666,00 euros.

10 Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau, de Mataró, a favor de Construcciones A. Feu, per un import de 56.096,05 euros.

11 Aprovar l'adjudicació de les obres incloses al projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, a la ciutat de Mataró a favor de l'empresa Agustí Masoliver, SA (AMSA) fins un import de 313.000,00 euros.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte d'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola.

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació UA-d77 Nau Central Fàbrica Cabot i Barba-Prat de la Riba / Floridablanca.

-Servei de Llicències-

14 Ordre de retirada a Montserrat Oliver Avellaneda, del cobert en planta terrat al carrer Esteve Albert, 38, 5è 2a.

15 Ordre de retirada de rètols, tendals i aparells d'aire condicionat, en 23 finques de la ciutat.

-Servei de Manteniment-

16 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "G" que inclou la Ronda President Macià (entre els carrers Alarona i Ciutat Freta), els carrers Alarona, Ferrer i Guardia, els passatges Comtes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just i Ferran II el Catòlic.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut-

17 Ratificar el decret 5000/2004 de la consellera delegada de Joventut, Esports i Dona d'atorgament subvencions de la convocatòria 12/04 de Casals d'Estiu.

-Servei de Participació Ciutadana-

18 Aportació econòmica als projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor